Vol vertrouwen de toekomst tegemoet Expo dorpen op Zuid-Beveland in de sport Heer Hendrik speelt: 'Acht Vrouwen' Buitengebied Veere krijgt riolering Korte cursussen Kunstzinnige Vorming Ontmoetingsdag voor katholieke jongeren Huldiging hengelsportkampioenen Vocaal Ensemble Cantare Shirts voor Jong Ambon 2 CNV helpt bij invullen van formulieren Kalendervergadering TMZ Verkiezingsbijeenkomst RPF Wandelen door de Manteling Fjk ijtJ'fl t ïj< i |K Wielerclub Theo Middelkamp op het goede spoor ~^pon!>or SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 2 FEBRUARI1994 313 Trainer Contact i KAMPERLAND - Bij de Zeeuwse Ren- en Tourclub Theo Middelkamp ziet men het komende seizoen met vertrouwen tegemoet. Ook voor een langere toekomst lijkt de club op het goede spoor te zitten, dank zij de aanpak van het bestuur dat vorig jaar zeker niet stil heeft gezeten en voor nieuwe impulsen zorgde. Naast de reeds bestaande sponsoring van de clubploegen is inmiddels nog een nieuwe sponsorgroep onder de naam 'Meeting Point'van de grond gekomen, zodat nog meer financiële armslag is verkregen. Tijdens de druk bezochte ploe- genvoorstelling in het restau rant van Roompot Recreatie te Kamperland attendeerde voor zitter Ton Stroosnijder op extra faciliteiten die voorheen niet beschikbaar waren. Zoals het houden van trainingsweek enden en een premiestelsel voor overwinningen. Dit laat ste is er op gericht de renners extra te stimuleren. „Het collectief moet daarbij een belangrijke rol spelen", vond Stroosnijder. „Gezamen lijk moet er voor gezorgd wor den dat er zowel in een klassie ker of een criterium een Mid delkamper als eerste over de meet gaat. Want in de sport is het enige wat telt; de overwin ning." Of aan dit alles gestalte kan worden gegeven moet uiteraard worden afgewacht. De A-ama- teurploeg, die het vorig seizoen niet kon bolwerken in de top- competitie en daaruit degra deerde, lijkt althans op papier niet veel sterker te zijn dan vorig jaar. In de 24 man tellen de formatie zijn nieuwkomers de 42-jarige ex-prof Jos Schip per, Peter Kant, Andor van der Ploeg (die ook bij de ATB-ex perts gaat rijden) en de Engels man Andrew Roche (een neef van de bekende profrenner Stephen Roche). Speaker Eddy Bogaert, die Roche binnen bracht bij Middelkamp, wist over deze renner te vertellen dat hij veel talent bezit en onder andere in een tijdrit als tweede eindigde achter Chris Boardman, houder van het we relduurrecord. De nieuw aangetrokken hoofd trainer van Theo Middelkamp Henry Martens ziet Roche dan ook wel als een versterking. Dat had ook Franklin Klaasse kunnen zijn, die vorig jaar fu rore maakte als junior. Klaas- se, die dit seizoen als amateur debuteert heeft echter gekozen voor de gastrennersvereniging Swift Casba, waarvoor ook uit komen andere Zeeuwen als Marcel Remijn, Peter Hoondert en Vital Timmermans. „Toch meen ik dat de vooruit zichten goed zijn", ventileerde Ton Stroosnijder. „We kunnen met deze ploeg wel wat berei ken. Zeker in de nationale clubcompetitie, waarin we een klasse lager fietsen dan vorig jaar. Natuurlijk blijven we ook volop aandacht schenken aan onze renners uit de andere ca tegorieën." Districtsconsul Henk Remijn- sen was van mening dat er bij Middelkamp hard is gewerkt om er weer bovenop te komen en dat men daarin ook is ge slaagd. Dit alles in het belang van de Zeeuwse wielersport. Remijnsen liet ook weten dat de beide Zeeuwse wielerclubs en het districtsbestuur ook on derzoeken of er in de toekomst een gecombineerde Zeeuwse ploeg kan worden geformeerd voor deelname aan belangrijke wedstrijden. „Maar de realise ring daarvan zal nog wel een paar jaar op zich laten wach ten", voegde hij er aan toe. Dit keer mochten alle clubploegen van Theo Middel kamp tegelijkertijd opdraven in Kamperland. „Het onderling contact tussen jeugdige en oudere renners kunnen we ook op deze manier bevorderen", aldus Ton Stroosnijder. De ploegen van Theo Middelkamp voor het komend seizoen: VLISSINGEN Het CNV helpt bij het invullen van be lastingformulieren. Op tal van plaatsen in Zeeland worden belastingzittingen ge houden. Mensen die van deze service gebruik willen maken kunnen een afspraak maken via de CNV-belastinglijn, 01100-20310. De kosten bedragen voor niet- leden dertig gulden per formu lier. Leden betalen zes gulden per formulier. KAPELLE - De wielrenstich- ting 'Trimbelangen Midden- Zeeland' gaat de wedstrijdka lender voor het komend seizoen vaststellen op dinsdag 8 fe bruari in 'De Caisson' te Ka- pelle, aanvang 19.30 uur. Gezien de wedstrijdaanvragen die zijn binnen gekomen zullen er dit jaar aanmerkelijk meer koersen voor trimmers worden verreden boven de Wester- schelde dan voorheen. Vast staat reeds dat TMZ het sei zoen opent met een serie van vijf trainingsritten, te beginnen op 5 maart. Tijdens de bijeenkomst zal on der andere ook worden gespro ken over de verzekering van de renners en anderen die bij een wedstrijd zijn betrokken. Te vens wordt een uiteenzetting gegeven over de bestuursactivi- teiten voor dit jaar. De taakverdelingen in het be stuur zijn de volgende: Voorzit ter: Jan Kloosterman; vice- voorzitter: Jan van Haneghem; secretaris: Albert Anemaat; penningmeester: Digna Heij- man; jury-coördinator: Janus Vermeule; wedstrijd-coördina tor: Kees Korstanje; algemeen coördinator: Frank Jansens. De amateurselectie van ZRTC Theo Middelkamp. Kole/Tacx-ploeg bestaande uit A-amateurs: Patrick van Bel- zen, Jean-Marc Dagevos, Ar nold Duijnhouwer, Francois Franse, Wilfred Geijs, Leo Goeree, Peter Kant, Adrie Knuijt, Wim de Koeyer, Erwin van Loo, Jacco Luteijn, Dennis Mesu, Ton Moonen, Andor van der Ploeg, Guillaume de Pun- der, Andrew Roche, Michel Rommers, Johan van Schaik, Jos Schipper, Kees Schouwe- naar, Toon Vermeulen, Mario van Vlimmeren, Zoran Vujovic en Marco Wagenaar. Ploegleider/hoofdtrainer Henri Martens. Tweede ploegleider: Tonny Huijzen. Mecanicien: Jan Poley. Soigneur: Henk Sentse. Begeleiders: Adrie Bruinooge en Ronald de Jong. Kole/Tacx-ploeg (vrouwen): Wilma Rijk en Nijnke Visser. Ploegleider: Pierre Vermeulen. Econ Services-ploeg (B-ama- teurs): Pascal van de Broeke, Dirk Houweling, Fabricio de Jonge, Patrick Kraak, Wim Oosse, John de Rijke, Cees Stoutjesdijk, Chris Vroonland, en Ad Zuidweg. Ploegleider: Arnold Boyenk. Roem van Yerseke/Delta Colle ge-ploeg (junioren): Stephan Dagevos, Jan Dingemanse, Er- win de Dreu, Erik Joosten, El- co de Schipper, Robert Swee- gers en Vincent Villerius. Ploegleider: Pierre Vermeulen. Begeleider: Adri Bruinooge. Roem van Yerseke/Delta Colle ge-ploeg (nieuwelingen): Den nis de Dreu en Jaques Schuit. Trainer: Jan de Munck. Bege leider: Rene van de Guchte. Boog Speelautomaten-ploeg (ATB-experts): Andor van der Ploeg. Wedstrijdprogramma A-amateurs: 5/3: Vlaamse Pijl (Belgie); 12/3: Nieuwelingen en junioren Theo Middelkamp B-amateurs Theo Middelkamp VEERE De raadsleden van de gemeente Veere buigen zich binnenkort over de aansluit kosten van onrendabele gas- aansluitingen en drukriolering in het buitengebied. De com missie bestuurlijke zaken en financiën vergadert vandaag, 2 februari om 16.00 uur op de secretarie, de raadsvergadering is 16 februari. Elf woningen aan de VLISSINGEN Het Insti tuut Kunstzinnige Vorming Vlissingen start 7 februari een aantal kortlopende cursussen. Het cursusaanbod staat ver meld in een speciale cursusfol der. Het aanbod omvat cursus sen tekenen en schilderen, tex tiele werkvormen, fotografie, video, kunstbeschouwing, lite ratuur, creatief schrijven, workshop capoeira en okido yoga. Voor belangstellenden op het gebied van tekenen en schilde ren kan een keuze gemaakt worden uit de basiscursus te kenen of de cursus tekenen/ schilderen "Een beeldend pro ces". Deze laatste cursus biedt de mogelijkheid om op zater dag vier uur aaneengesloten in tensief bezig te zijn met indivi duele schilder- en tekenop drachten. Bij de cursus textiele werkvor men worden met behulp van de traditionele technieken op drachten verwerkt, waarbij de hedendaagse vormgeving het uitgangspunt is. Verschillende materialen, technieken en ver werkingsmogelijkheden wor den aan de orde gesteld. Voor geïnteresseerden in de kunst en cultuur in het alge meen biedt de cursus kunstbe schouwing met als thema ex pressie en expressionisme uit komst.' Nieuwe leeservaringen opdoen en achtergrondinfor matie verkrijgen omtrent de moslimcultuur in de literatuur, dat alles biedt de cursus litera tuurbeschouwing. Naast het le zen van andermans verhalen bestaat ook de mogelijkheid om zelf verhalen te leren schrijven. Tijdens de cursus creatief schrijven komen aller lei aspecten aan de orde, zoals spanning, stijl en karakterteke ning. Het aanbod audiovisuele vorm geving omvat cursussen foto grafie en video. Binnen de cur sus oriëntatie op de fotografie leert men de basiskneepjes van het vak. Lijkt het u fascinerend om zelf foto's te ontwikkelen en af te drukken? De mogelijk heid is aanwezig binnen de cursus foto-expressie in zwart/ wit. Met behulp van de donke re kamer wordt u wegwijs ge maakt in dit aspect van de fotografie. De video is niet meer weg te denken in deze tijd. Steeds meer mensen schaffen een vi deocamera aan. In de basiscur sus video leert men optimaal gebruik te maken van de eigen videocamera en meer resultaat bij de opnames te behalen. Kennismaken met capoeira, een Afro-Braziliaanse ge vechtskunst, een combinatie van gevecht, dans, acrobatiek en muziek: deze unieke kans biedt Kunstzinnige Vorming Vlissingen u in 10 lessen. Voor de nodige ontspanning kunt u terecht bij de cursus Okido Yoga. Voor aankomend jong teken- en schildertalent zijn er cursussen tekenen en schilderen vanaf 6 jaar. Op enkele uitzonderingen na vinden de cursuusen plaats in het KW-gebouw aan de Min. Lelystraat 2 te Vlissingen en in het KW-gebouw aan de Braamstraat 3a te Oost-Sou burg. Voor meer informatie over het cursusaanbod, kosten en kor tingsregelingen, is een cursus krant te verkrijgen bij de Cul turele Raad, Badhuisstraat 104 te Vlissingen, telefoon 01184-14928/16672. Schellachseweg, Weelweg, Platteweg en Van 't Hofweg zijn inmiddels aangesloten op het aardgasnet. De gemeente lijke bijdrage is zo geregeld dat de eerste 1000 gulden voor re kening komt van de eigenaar of gebruiker van het pand. De resterende kosten komen tot een bedrag van maximaal 1000 gulden voor rekening van de gemeente. Het voorstel is om het benodigde bedrag van de rekening Onvoorzien te halen. De criteria voor een aanslui ting op de riolering in het bui tengebied zijn nog in voorbe reiding. Voor een groep wonin gen en bedrijven in het buiten gebied van Gapinge betekenen deze richtlijnen wellicht aan sluiting op de drukriolering. In de gemeente Veere zijn 74 panden nog niet aangesloten op de riolering. Veel eigenaren, en dan vooral agrariërs die een minicamping beginnen, zouden dat graag anders zien. Aan een aansluiting in het buitengebied hangt echter een prijzig kaartje omdat de afstand tussen de gebouwen groot is. Een bedrag van 30.000 gulden is geen uit zondering. Uit milieuoverwegingen wil de gemeente toch zoveel mogelijk gebouwen aansluiten. De com missie financiën heeft het vol gende rekensommetje gemaakt: Van bewoners van bestaande woningen wordt een bijdrage van 4305 gulden redelijk ge acht; en uit de gemeentekas kan per aansluiting een bedrag van 13.000 gulden gehaald worden. Dat betekent dat een bestaande woning kan worden aangesloten als de kosten hier van niet meer bedragen dan 17.305 gulden. Bedragen de kosten meer dan kan de Pro vincie de gemeente Veere een vrijstelling van de zorgplicht voor de aanleg en het beheer van riolering verlenen. Voor nieuwe woningen en be drijven geldt een andere rege ling. De riolering maakt dan namelijk deel uit van de Nuts voorzieningen en de gemeente zal pas een bouwvergunning afgeven als duidelijk is dat aansluiting mogelijk is. In dat geval draait de burger zelf voor alle kosten op. Door de aansluitkosten niet per gebouw maar per groep gebou wen te verrekenen kan de ge meente heel wat percelen aan sluiten op de riolering. De pan den Schellachseweg, Weelweg, Platteweg en van 't Hofweg komen samen net onder norm. Voor de woningen aan de Bos- hoekweg lukt dat niet. Zij val len ruim buiten de norm (75.000 gulden voor twee aan sluitingen) en krijgen voorlopig nog geen aansluiting op de rio lering. ROOSENDAAL De Werk groep Katholieke Jongeren (WKJ) verzorgt op zaterdag 26 februari de jaarlijkse Regionale Ontmoetingsdag voor jongeren uit Brabant en Zeeland in de leeftijd van veertien tot en met dertig jaar. Rond het thema 'Christen zijn...doe er wat mee!' is er een lezing en 's middags een forum waarin mensen zitting hebben die actief zijn in de politiek en op het raakvlak van kerk en samenleving. Er is ruim gelegenheid om met elkaar te praten. Elkaar beter leren kennen kan ook door middel van een 's middags te houden spel waarbij enthou siasme en creativiteit nodig is. Het programma begint met een eucharistieviering om 11.00 uur. Het volledige programma duurt tot ongeveer 16.30 uur. De kosten bedragen 5 gulden, inclusief koffie/thee en lunch. De Regionale Ontmoetingsdag vindt plaats in de zijzaal van de Moeder Godskerk op de President Kennedylaan 73 te Roosendaal. MIDDELBURG In het Zeeuws Documentatiecentrum op de tweede verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek is tot en met 5 maart een expositie ingericht over de dorpen Wilhelmina- dorp, Goesse Sas, Kattendijke en Kloetinge. De expositie bestaat uit tien panelen met foto's, kranteknipsels en prentbriefkaarten van het begin van deze eeuw tot heden. Op de foto het Marktveld van Kloetinge omstreeks 1895. foto zeeuws documentatiecentrum middelburg foto: tannie de jonge Dorpenomloop Kucphen; 3/4: Steenhuize-Hekelgem (Belgie); 9/4: Omloop van de Braakman; 10/4: Ster van Brabant; 16-17/4: Twee daagse van de Gaverstreek (Belgie); 24/4: Wim Hendriks Trofee; 30/4: Omloop van de Grindmeren; 11/5: Mouscron (Belgie); 14/5: Omloop van Vogelwaarde; 15/5: Omloop van de Onderbanken; 28/5: Ronde van Midden-Zeeland; 11-12/6: Zeeuws Vlaams Wielerweekend; 17/6: Omloop van de drie Zuster steden (Belgie); 3/7: Hart van Bra bant Trofee; 23-24/7: Tweedaagse Noord-Limburg; 30/7: baanwed- strijden; 20/8: Land van Heusden en Altena; 23/8: Gent-Wervink (Belgie); 3/9: Omloop van Schokland en Omloop van de Maaskant voor renners tot 23 jaar; 4/9: Ploegentijdrit Rhoden; 9-10-11/9: Delta Tour; 17/9: Om loop van het Zuiden; 24/9: natio naal clubkampioenschap. 'S-HEER HENDRIKSKINDE REN - De toneelvereniging Heer Hendrik brengt op vrij dag 18 en zaterdag 19 februari de komische thriller 'Acht Vrowuen' op de planken van het Heer Hendrikhuis te 's- Heer Hendriksinderen. In het stuk hebben acht zeer nauw met elkaar verbonden vrouwen een motief om Marcel te vermoorden. Ook onderling schort er wat aan de verhou dingen! Wat moet daar van komen?! Reken er maar op dat de ontknoping een verrassing zal zijn. De speelsters zijn: Anny van de Made, Everdien Vermeulen, Maryse van de Made, Corry van Schaik, Nellie Dekker, Af- ke Proos, Ada de Feiter en Riet van der Meyden. De regie is in handen van Wim Krul en mid denkader-cursiste Gonda van Eynde. Souffleuse is Anke Hu- ber en de grime wordt verzorgt door Henk Beeke en Hans Hu- ber. Belichting Chiel Gabrielse. Een van de acht vrouwen in beeld. Aanvang 20.00 uür, entree 7,50. Op zaterdag is er na afloop gezellig samenzijn. MIDDELBURG - Hengelsport vereniging HSV Midelburg huldigde vorige week de kam pioenen van 1993. De hen gelsportvereniging kent twee competities: de zoetwater- en de zoutwatercompetitie. Jos Clarijs kwam uit deze laatste competitie als winnaar tevoor schijn en mag zich daarmee 'Koningsvisser 1993' noemen. Als eerste dame kwam me vrouw A. Heerenthals uit de bus, wat verrassend was omdat het voor haar het eerste seizoen was dat zij meeviste. Voor de zoetwatercompetitie vissen de deelnemers zeven wedstrijden op verschillende plaatsen, zoals de Veerse Kreek, het Veerse Meer, de Griffioen, de Seisvest en het kanaal door Walcheren. Er wa ren gemiddeld 28 deelnemers per wedstrijd. De winnaars in deze competitie waren J. Kole, die de eerste plaats behaalde, gevolgd door P. Bracke en C. Marteijn. Bij de jeugd ging de eerste plaats naar Mark Hil- bert. De beker voor de grootste paling ging naar P. Wielema- ker, terwijl de beker voor de grootste witvis naar competi tiekampioen Kole ging. De zoutwatercompetie is de belangrijkste competitie van de vereniging. Gemiddeld doen zo'n zestig hengelaars per keer aan de wedstrijden mee. Er werd 17 keer gevist en na een spannende eindstrijd mocht Jos Clarijs zich met de titel 'Ko ningsvisser 1993' tooien, ter wijl mevrouw Heerenthals bij de dames op de eerste plaats eindigde. Bij de jeugd ging de titel 'Prins visser' naar Mark Hilbert uit Oost-Souburg, ge volgd door Erwin Hilbert, Joël Koppejan en Joris Bracke. De kanjerbokaal voor de grootste zoutwatervis ging naar me vrouw L. Berens. Het allroundkampioenschap, dat vervist werd over drie westrijden op een dag werd gewonnen door J. Briggs. Het was voor het eerst dat er bij H.S.V. Middelburg om deze ti tel gestreden werd. Jos Clarijs won de zoutwater competitie van HSV Middel burg en mag zich daarmee 'Ko ningsvisser 1993' noemen foto paul bracke GOES - Vocaal Ensemble Can tare is een klein gemengd koor dat kleinere koorwerken voor kleine bezetting zingt. Momen teel bestaat het koor uit dertien leden die enthousiast bezig zijn repertoire in te studeren voor een concert in mei. Onder leiding van Jacqueline van Trirum wordt gewerkt aan koorstukken van Thomas Mor- ly, Clement Jannequin, OOSTKAPELLE De Refor matorische Politieke Federatie houdt 10 februari een verkie zingsbijeenkomst in hotel De Moerbei aan de Dorpsstraat. Vanaf 19.30 wijst de heer J.J. Frinsel op de noodzaak om reformatorische politiek te be- OOSTKAPELLE De Stich ting Educatief Toerisme Zee land Oranjezon verzorgt de ko mende maanden wandelingen door de landgoederen in de Manteling. De wandelingen staan onder leiding van Ri chard Struyk en worden voor- afgegaan door een inleiding met dia's. Op Walcheren bevinden zich twee rijen landgoederen. Een die zich uitstrekt van Veere over Middelburg tot Vlissingen en een tweede rij die de bin- nenduinrand volgt van Dom burg tot Vrouwenpolder. Deze rij landgoederen heet de Man teling. De wandelingen begin nen in het Studiecentrum Oranjezon aan de Schoolstraat, om 13.30 uur. De kosten bedra gen 15 gulden. Op 15 februari of op 8 maart gaat de wande ling door de omgeving van Zee duin en 10 mei staat Westhove op het programma. drijven. Daarna is er gelegen heid tot het stellen van vragen. Brahms, Mendelssohn, Edward Elgar en Arthur Sullivan. Het is de bedoeling in de toekomst ook kleine cantates o.a. van- Buxtehude uit te voeren. Het ensemble wil graag uit breiden tot zestien of achttien leden. Geïnteresseerde zangers of zangeressen worden uitge nodigd om op donderdag 10 februari tussen 20.00 en 22.00 uur een openbare repetitie bij te wonen in De Terp aan het Geertesplein in Kloetinge. Wie op 10 februari verhindert is kan ook op een andere keer binnenlopen. Inlichtingen bij Jacqueline van Trirum, tele foon 01198-1597. MIDDELBURG Het tweede team van Jong Ambon 2 heeft nieuwe shirts gekregen van Afbouwbedrijf Van Alphen. Staand v.l.n.r. trainer Martin Pattiasina, Marlon Mual, Michel Mual, René Keerssemeeckers, Franklin Victor, Guus de Nooijer, Alfred Taniwel en sponsor Henny van Alphen. Zittend Harold Upessy, Theo Loppies, Jordy Haurisse, Jan Thenu, Peter Titaley, Bram Mual en Chris Tupanwael.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 13