Zeeuwse waterschappen gaan fuseren Keukens half geld RE-gaRS Muzikaal weekend bij Accordeola Speuren naar sporen Middelburg huisvest 42 Sjiïetische vluchtelingen in goes Herkansing voor Slagerij van Kampen spaar mee voor dons zachte handdoeken y2 prijs Natuurt ip Tarieven stijgen met hoogstens tien procent Activiteiten in Woltershuis Herinrichting Kasteelstraat en Glacisstraat DE SCHELDEBODE I i 076-236882 01184-19953 j 01184-19910sj Veren l~ fiLEFOONNUMMERS-j Mini's I Redactie Kantoor Info-ochtend voor vrouwen in de overgang dames mode HET GROOTSTE VERHUURPROGRAMMA VAN ZEELAND KWALITEITSGEREEDSCHAP en MACHINES ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN KRANT st.-jacobspassage 31 - vlissingen Vlissingen - 01184-15351 Goes 01106-1298 91e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE. VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM-WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 -VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN WOENSDAG 2 FEBRUARI 1994 VLISSINGEN Accordeola deelnemers een heel nieuwe re- aande ontwikkeling van de lui- verzorgt in maart een muzikaal pertoire aangereikt waarmee in stervaardigheid in het onder weekend waaraan accordeonis- het weekend geoefend wordt, deel 'Luisteren naar muziek', ten en andere muzikanten uit De muziek is in de meeste Onderwerpen als volksdansen, het hele land mee kunnen doen. gevallen speciaal voor het ac- muziekliteratuur, instrumen- Het weekend wordt afgesloten cordeonweekend geschreven, tengeschiedenis, notenschrift met een slotconcert op zondag- Omdat het repertoire voor alle en de werking van de accor- middag 20 maart in het Arse- deelnemers nieuw is wordt ook deon komen dan aan de orde. naai. het muzieklezen bevorderd. Soms verzorgen een aantal mu- Accordeola is bijzonder blij dat Ook krijgen de muzikanten te zikanten een gastoptreden, hun verzoek aan de NOVAM, maken met verschillende stij- Zo'n accordeonweekend wordt de landelijke vereniging, om len van dirigeren. traditiegetrouw beëindigd met het vormingsweekend te orga- De leiding van het gelegen- een slotconcert. Dit concert is niseren gehonoreerd is. Tijdens heidsorkest bestaat uit twee di- gratis en voor iedereen toegan- zo'n vormingsweekend staat rigenten die beiden aan een kelijk. Het accordeonweekend muziek maken onder deskundi- conservatorium werken. De van Accordeola wordt afgeslo- ge leiding centraal. Uitgangs- derde dirigent is afkomstig van ten met een concert in het punt is daarbij dat de deelne- een regionaal orkest. De diri- Arsenaal Theater in Vlissingen. mers elkaar in een vriend- genten zijn verantwoordelijk Dit concert begint om 14.30 schappelijke sfeer ontmoeten, voor het instuderen en presen- uur. Tijdens het weekend worden de teren van het repertoire. Belangstellenden kunnen zich deelnemers ondergebracht in Hoewel de muziek voorop nog tot 5 maart opgeven bij de Broedershoek in Koudeker- staat, wordt er tijdens het Corry van Nugteren, tel. ke. Bij aankomst krijgen de weekdenook aandacht besteed 01184-63711. •Accordeola foto harry de lange -* Het wil er deze winter maar niet van komen. Zo'n ochtend dat heel de wereld om je heen /£/'r bedekt is met een maagdelijk pak sneeuw. - yf -Mocht het toch nog gebeuren zet dan eens een v'AS. ochtendje spoorzoeken op het programma. Want er is geen idealer tijd om naar sporen te zoe^en a^s zo'n besneeuwde winterochtend, b.--'*m. Pas dan krijg je in de gaten hoe ongelooflijk - veel dieren er in ons landschap rondhuppelen zonder dat je daar iets van merkt. Muizen en andere kleine knaagdierenmaar ook wezels en bunzingen, blijken ineens veel talrijker dan verwacht. En in het grootste deel van de provincie kan men ook ineens op het spoor van een ree komen, vaak op plaatsen waar je het absoluut niet verwacht. Reeen kunnen zelfs permanent in een gebied leven zonder dat iemand het in de gaten heeft. Ze verblijven dan overdag tussen het riet (of ook wel in maisakkers) en alleen in de schemering komen ze tevoorschijn. Maar het is natuurlijk niet perse nodig om op sneeuw te wachten om op zoek te gaan naar diersporen. De doorweekte bodem biedt ook mogelijkheden te over. En bovendien zijn er veel meer sporen dan alleen pootafdrukken. Een mooi rond gaatje in een rietstengel is het spoor van een nachtvlinder, kleine keuteltjes op de plavuizen in de kerk wijzen op vleermuizen en braakballen onder een boom geven de roest- plaats van een of meer uilen aan. Mogelijkheden te over dus om op speurtocht te gaan. Er zijn zat goede veldgidsen om wegwijs te worden en voor de rest is alleen een paar goede ogen en de nodige interesse vereist. mm*. naar het basis- en vortgezet onderwijs. MIDDELBURG Begin maart komen 42 Irakese vluch telingen in de stad wonen. De vestiging in de gemeente ge schiedt op verzoek van het Mi nisterie van Welzijn Volksge zondheid en Cultuur. Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Vere nigde Naties heeft de Sjiïeti sche Irakezen, die niet naar hun land kunnen terugkeren vanwege de vervolging door het regime van Saddam Hoes sein, officieel als vluchteling erkend. Nederland heeft toege zegd jaarlijks 500 tot 800 er kende vluchtelingen op te ne men. De Sjiieten die zich in Middel burg gaan vestigen verbleven tot midden december van het vorig jaar in een opvangkamp in Saoedi-Arabië, waarna ze zijn overgebracht naar een cen traal opvangcentrum in Apeldoorn. De groep bestaat uit mannen, vrouwen en kinde ren en zal zich als 'uitgeno digde vluchteling' blijvend ves tigen in Middelburg. De Sjiie ten krijgen intensieve lessen Nederlandse taal en leven, tot dat ze werk gevonden hebben, van een bijstandsuitkering. De kinderen gaan in Middelburg (ADVERTENTIES) Onderhoud van de zeewering is een van de belangrijkste taken van de Zeeuwse waterschappen foto peter huls Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 32e filiaal te bou wen in Goes. Tijdens deze opbouw hebben wij een te gekke voorverkoopactie. Wij verkopen een aantal keu kens en apparaten voor half geld. Tevens hebben wij een groot aantal keuken- sen en apparaten die voor half geld leverbaar zijn. (niet uit voorraad) Kom snel langs want nu kopen bete kent nu geld verdienen bij Hans Verkerk, aan de Ringbaan West 2b, voor heen van Dijke vakantie land, te Goes. Bel voor info: 01100-16451. (ADVERTENTIE) (Kleine advertenties zonder adm. kosten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u., 14.00-15.30 u. (Fax 11446) plaats op maandag van 13.15 uur tot 15.30 uur en op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. De kinderactiviteiten op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur zijn gratis. Vandaag, 2 februari, is er een smulmid- dag en volgende week, op 9 februari is er een verkleed- en schminkmiddag in carnavals feer. Op 16 februari is er een spelmiddag en op 23 februari een filmmiddag. Het buurthuis is nog op zoek naar frisse ideeën, nieuwe vrij willigers en bestuursleden. VLISSINGEN In het Wol tershuis aan de Hogeweg is een cursus kledingmaken gestart voor Nederlandse en buiten landse vrouwen. Voor kinderen zijn er smul-, verkleed- en spelmiddagen. Voor de cursus kledingmaken zijn naaimachines beschikbaar. De vrouwen worden door de cursusleidster individueel be geleid. Daarom is de cursus geschikt voor beginners en voor gevorderden. De naailes sen kosten 2,50 en vinden VLISSINGEN Gisteren is een begin gemaakt met de her inrichting van de Kasteel straat-oost en de Glacisstraat- oost. Als alles meezit kunnen de bewoners half juli weer pro bleemloos de straat in en uit. Om de snelheid van het verkeer te remmen slingert de weg zich straks van links naar rechts. De auto bumper aan bumper parkeren is er straks niet meer bij. Er komen insteekparkeer plaatsen, afwisselend aan de linker- en de rechterkant van de straat. De plantebakken maken plaats voor een verbre ding van het trottoir en de huidige bomen worden vervan gen of verplaatst. Tot slot wor den de huisaansluitingen van de riolering vervangen vanaf de gevel tot aan het hoofdriool. Dit betekent dat de inwoners het een dagje zonder sanitaire voorzieningen moeten doen. De werkzaamheden brengen vanzelfsprekend overlast met zich mee. Doorgaand verkeer is veelal niet mogelijk en ook parkeren zal niet altijd eenvou dig zijn. (ADVERTENTIE) NIEUW IN MIDDELBURG 11^ AUTO HIFI M AUTO ALARM AUTO TFI EFOON w AUTOTELEFOON INBOUW STATION KLEIN VLAANDEREN 91-93 MIDDELBURG TEL. 01160 - 40684 Bij iedere 5 gulden besteding krijgt u een spaarzegel. Met een volle spaarkaart kunt u een 3-delige handoekenset of een badlaken, in een donsachtige kwaliteit, voor een zéér aantrekkelijke prijs kopen. GA DIREKT NAAR DE KEURSLAGER EN VRAAG OM EEN SPAARKAART. heren van Slagerij van Kampen horen en zien hoe alle culturen bijdragen aan de veelkleurig heid van onze wereld. En dat is beslist een bijzonder gebeuren om mee te maken, al was het maar om te horen hoe geva rieerd slagwerkmuziek kan klinken. Muziekkrant Oor recenseerde het theaterconcert als volgt: „Wat in 1982 begon met vier bassdrums, is anno 1998 een high-tech multimedia-spekta- kel dat zijn gelijke niet kent. Soms donderende, soms ver stilde slagwerkmuziek, akoes tisch èn elektronisch, die in het theater even goed 'werkt' als in het jeugdhonk. Zo toegankelijk en natuurlijk dat je van steen moet zijn om bij beluistering ongeroerd te blijven." Vrijdag 4 februari, Stads schouwburg Middelburg, aan vang 20.00 uur. Kaarten a 25 gulden (JTK/CJP/Pas 65 20 gulden) zijn in voorverkoop aan het theater en telefonisch te reserveren via (01180) 11500. MIDDELBURG - Slagerij van Kampen, utbént de naam mis schien vorifi jaar november al eerder tegengekomen in De Seheidebodt. .fin dat kan wel kloppen, want op donderdag 4 november 1998 stond deze Eindhovense slagwerkgroep ook al op de»! planken van de Middelburgse schouwburg met haar theatenconcert 'Link'. Al leen ging er toen iets behoorlijk mis met d«?;geluidsinstallatie. Hoewei men i's middags een uitvoerige sawndcheck achter de rug liad.ifinaakte 's avonds kortsluiting, iaihet mengpaneel spelen onmogelijk en het ruim 400 man stérke publiek kon onverrichter bake naar huis. De volgende dagiheeft Uit in Zee land direct een nieuwe speel- datum proberen te boeken, die echter om praktische redenen wel drie maart den later lag dan de oorspronkelijke. Maar beter laat dan nooit,izullen we maar zeggen. In een driedimensionaal audio visueel decor met diaprojecties laten de twee 'dames en twee Onlangs ben ik een kijkje wezen nemen op de nieuwe veerboot de Koningin Beatrix. Wat een verschil met vroeger, wat een vooruitgang. In verge lijking met de inmiddels verdwenen oude vloot van de Provinciale Stoomboot Dienst is het varen op dit schip zowat een mini cruise. Mijn grootvader zali ger, een klompenmaker van Vrasene in het Waes- land, kwam rond de eeuwwisseling van d'n 'Over kant' met het veer van Walsoorden naar Hansweert op de zeilen. Zelf heb ik nog menigmaal met Hoedekenskerke - Temeuzen meegevaren, genietend van de zon, die uit de Westerschelde kwam of er in zakte, en van de erwtensoep uit de kombuis. Over soep gesproken, ik reed eens als laatste auto op de Prins Willem -Alexander en was laatst in de rij bij het buffet, de boot voer al. Ik nam erwtensoep maar de de boot ging zo snel, dat de soep nog niet op was, toen we al in de Kruiningse fuik aanlegden. Zakelij ke en privé relaties mag ik ook graag op een boottochtje vergasten. Een van die zakelijke deed nogal laatdunkend over ons Zeeuwse gewest en had al laten weten, dat hij op de snelweg naar Londen de afslag Vlissin gen zou nemen. Toen hij bij het afrijden van de boot in Breskens vroeg: „Waar zijn we nu?" was mijn antwoord: „U bevindt zich thans op het vasteland van West-Europa" Koningin Beatrix en alle hens bij u aan dek: Behouden Vaart. MIDDELBURG Woensdag 9 februari is er van 10.00 tot 12.00 uur een informatieoch tend voor Vrouwen In De Over gang De bijeenkomst vindt plaats in de Zeeuwse biblio theek. (ADVERTENTIE) U kunt kiezen uit 4 kleuren: Zalm, licht blauw, roze en zeegroen De overgangsjaren kunnen een ingrijpende periode zijn in het leven van een vrouw. Naast de lichamelijk veranderingen kunnen neerslachtigheid en ge voelens van nutteloosheid een overheersende rol gaan spelen. Praten met andere vrouwen in dezelfde situatie geeft herken ning en erkenning. Bij voldoen de belangstelling start er woensdag 16 februari een VI- DO-gespreksgroep. Aanbieding 31 januari tot en met 5 februari 500 gram rundergehakt en 500 gram kippebouten q samen voor Uw keurslagers: Weemaes, L. Noordstr. 55, M'burg Ab de Visser, W.C. Dauwendaele, M'burg Schouwenaar, Bellamypark, Vlissingen Frans Gillissen, Walstr. 100, Vlissingen Blankenburgh, Oranjeplein, O. Souburg KEURSLAGER restanten wintercollectie CAMELEON i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1