KNVB wil basis verbreden met extra activiteiten voor de jeugd Keukens half geld v RB-carC in goes De duinen van ff Neeltje Jans Finalisten Kleinkunstfestival treden op in Arsenaaltheater Jubilerende barbershopkoren al jaren aan de top Ncitnurtip Piep, piep... LAVA-Vrouwen gaan wandelen 076-236882 01184-19953 01184-19910 BEL VOOR INFO: 01184-64300 03 03 OS KUNSTGEBITTEN J.P.A. ROSSËL Expositie kunst verstandelijk gehandicapten TELEFOONNUMMERS i DE SCHELDEBODE Mini's Redactie Kantoor 3 2. <^<r fi-éê Voltaweg 5 - Vlissingen 91 e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE. VLISSINGEN. WESTKAPELLE. ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM-WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG 301 M V 26 JANUARI 1994 MIDDELBURG Aan het eind van het vorige jaar heeft de KNVB afdeling Zeeland een groot aantal Zeeuwse bedrijven benaderd om het Zeeuwse jeugdvoetbal te ondersteunen. Binnen het huidige budget van de afdeling Zeeland kunnen weliswaar een aantal activitei ten ontwikkeld worden, maar uitbreiding daarvan is wense lijk. Momenteel is er sprake van overvolle jeugdvoetbaldagen in Goes. Daar worden in augustus van dit jaar weer tweemaal drie dagen ruim driehonderd jongens en meisjes verwacht. Tevens worden door de hele provincie vier tegen vier activi teiten georganiseerd en in de winter wordt langs de Zeeuwse kust op zeven plaatsen strand- voetbal gespeeld door C-junio- ren. Daarnaast komt Jong Zee land (geselecteerde jeugd onder 21 jaar) meerdere keren in ac tie. Sommige activiteiten staan echter op de tocht door het wegvallen van de provinciale subsidie, terwijl het jeugdplan Nederland het ook moeilijk krijgt door het opzeggen van het samenwerkingsverband door PSV. Toch is de afdeling Zeeland niet met de handen in het haar gaan zitten maar streeft zelfs naar uitbreiding van de activi teiten voor de jeugd. Om meer financiële armslag te krijgen gaat men het daarom meer in de breedte zoeken. Omdat ook voor voetbal geldt: hoe groter en breder de basis is hoe groter ook de kans wordt dat er kwa liteit wordt bereikt wat betreft het spelersmateriaal. Daarbij kunnen als voorbeeld worden gesteld Zeeuwse toppers als Danny Blind, Peter van Vossen en de broers Gerard en Dennis de Nooyer. De nieuwe impulsen die de Zeeuwse afdeling wil geven aan het jeugdvoetbal in onze provincie lijken goed aan te slaan bij het Zeeuwse bedrijfs leven. Een aantal daarvan heeft al spontaan gereageerd door een donatie over te maken aan de afdeling Zeeland. Zoals Hercules in Middelburg, Total (Vlissingen), aannemingsbe drijf Van de Poel (Terneuzen), PABO Postorder (Hulst), EPZ (Vlissingen), DOW Benelux (Terneuzen) en de Schelde- groep in Vlissingen. Daarnaast werden een aantal sponsorcontracten afgesloten. Oranjewoud blijft Jong Zee land adopteren, de VSB Bank is hoofdsponsor van het Zeeuws Elftal, PTT Post in Goes van de jeugdvoetbalda gen en PTT Telecom Zeeland van het strandvoetbal. Boven dien werden nog een aantal co-sponsors vastgelegd voor het Zeeuwse jeugdvoetbal, zo als Van den Dries (Lewedorp), autobedrijf Van Strien (Goes), Hapro (Kapelle), transportbe drijf De Rijke (Sas van Gent), Proverko, Danilith, Engelhard (Terneuzen), Uitzendbureau Spirit (Rotterdam), Het Wapen van Axel en Uitleenbedrijf De Pooter in Axel. Bewondering van de jeugd voor profvoetballer Danny Blind Perfectie is de sleutel tot succes VLISSINGEN Een bevlieging die binnen een paar jaar weer over is. Het is geen oratoriumkoor, dus dat wordt niks. Dat dachten de sceptici in 1983 bij de oprichting van het damesbarbershopkoor de Sea Sound Singers onder leiding van de Amerikaanse Ruth Maple. Zij kregen ongelijk. Het is inmiddels tien jaar later en het koor is spring- en springlevend. Vijftig enthousiaste leden, drie nationale titels en een eerste CD leveren het overduidelijke bewijs. Het koor kreeg er bovendien al snel een 'broertje' bij, want er waren onder de trouwe (mannelijke) fans verschillen de die het barbershopzingen zelf ook wel zagen zitten. Dat resulteerde in de Flushing Boy Barber Friends, het latere Coastline Chorus. Ook de heren veroverden de nationale titel, in 1992. Hoog tijd voor een feestje dus in de vorm van een Barberhop Festival in de Middelburgse Schouwburg op 29 januari. Dan wordt het tienjarig be staan van beide koren uitge breid gevierd met een concert, waaraan behalve de jubile rende koren nog meedoen het Scheldeloodsenkoor en een keur aan vocale kwartetten, zoals Golden Waves, Members Only, Vocal Chords en Double Trouble. Alle koorleden van de Sea (ADVERTENTIE) Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 32e filiaal te bou wen in Goes. Tijdens deze opbouw hebben wij een te gekke voorverkoopactie. Wij verkopen een aantal keu kens en apparaten voor half geld. Tevens hebben wij een groot aantal keuken- sen en apparaten die voor half geld leverbaar zijn. (niet uit voorraad) Kom snel langs want nu kopen bete kent nu geld verdienen bij Hans Verkerk, aan de Ringbaan West 2b, voor heen van Dijke vakantie land, te Goes. Bel voor info: 01100-16451. L4J Sound Singers zijn het er roe rend over eens: de grote succes sen van de afgelopen jaren hadden nooit bereikt kunnen worden zonder dirigent Rob van der Meule. Wie een repeti tie van het koor bijwoont, weet wat daarmee bedoeld wordt. Met een niet-aflatend enthou siasme loodst hij 'zijn' dames steeds opnieuw door dezelfde passages, net zo lang tot de zang, de pasjes en de mimiek tot in de perfectie worden be heerst. Dat perfectionisme is misschien wel de sleutel tot het succes van het koor. Niet alleen de zang en de pas jes, ook de koorleden zelf zien er tijdens een optreden perfect' uit. Het showelement is dan ook van wezenlijk belang voor het barbershopzingen. Dat het barbershopzingen ont staan is in kapperszaken in Amerika, waar de mensen el kaar onder het wachten zin gend de nieuwtjes en schan daaltjes doorvertelden, is een fabeltje. Rob van der Meule, dirigent en bijna-afgestudeerd zangpedagoog vindt het een mooi geromantiseerd verhaal, maar weet dat de wortels van het barbershopzingen in Euro pa liggen, en wel in Italië, waar tijdens de Renaissance deze vorm van zingen, vierstemmig en a capella, ontstond. In de jaren vijftig werd het genre, inmiddels verrijkt met Amerikaans-Afrikaanse in vloeden, zoals de blues en de Broadway musical, in Amerika razend populair. Het duurde nog tot de jaren tachtig voor het barbershopzingen in Euro pa voet aan grond kreeg. HET ZEEUWSE H LANDSCHAP Het duinlandschap op Neeltje Jans is nog maar een paar jaar oud, maar de ontwikkeling ervan gaat razend snel. De helmpollen breiden sterk uit en de uitgebreide horsten blijken zeer in trek bij vogels. Velduilen roesten er overdag en 's-nachts wordt hun plaats ingenomen door blauwe kiekendieven. Het zijn niet de enige roofvogels die op Neeltje Jans verblijven. Heel bijzonder is de slechtvalk die vrijwel dagelijks in stuivende vaart over de duintoppen jaagt. Deze valk kan bij het stootduiken een snelheid van zo'n driehonderd kilometer per uur ontwikkelen. De kleinste roofvogel die geregeld op Neeltje Jans verblijft is de smelle- kèn. Die is amper groter dan een fors uitgevallen merel. Niettemin ontwikkelt ook de smelleken een flinke snelheid. Zijn jachttechniek is gebaseerd op het verrassingselement en daarvoor vliegt het beest in snelle vaart vlak boven de grond. Als hij over een duintop heen schiet is het steevast paniek onder de kleine vogels die hem ineens zien verschijnen. Grote roofvogels als de slechtvalk kunnen ook grote prooien als de talrijk aanwezige konijnen slaan. Veel konijnen zijn extra kwetsbaar omdat ze niet de wildkleur hebben, maar opvallend zwart of wit gekleurd zijn. Het verhaal gaat dat dat komt omdat er ooit tamme konijnen op het vroegere werkeiland zijn losgelaten. Maar het is zeer de vraag of dat wel klopt. Op eilanden komt het opvallend vaak voor dat konijnen hun oorspronkelijke wildkleur verliezen. Dat heeft te maken met een gebrek aan genetische variatie. Doordat alle dieren afkomstig zijn van een beperkt aantal voorouders ontstaan mutaties. En die lopen bij gebrek aan schutkleur een groter risico om door roofvogels en andere predatoren te worden gepakt. Het Vlissingse herenbarbershopkoor Coastline Chorus, dat samen met het dameskoor Sea Sound Singers het tien-jarig bestaan viert met een barbershop festival foto john visser We leven in het piep-tijdperk. Het horloge van m'n collega piept elk uur van de dag, en ook de computer laat graag een piepje horen. De spelletjes, of ze nu via de computer van pa worden gespeeld of dat het de kleine hand-computerspelletjes zijn, ze piepen Cstj niet één maar honderden keren. Vorige week had m'n neefje een van die spelletjes bij zich toen hij op bezoek kwam. Op het kleine groene schermtje van £2 VW bij drie centimeter was een voetbalveld zicht baar. Met een van de vier knoppen werd de bal in het spel gebracht met de andere werd de goal afge schermd. Vanaf het moment dat de bal rolde klonk constant: piep-piep-pieperdepiep-piep... Werd er ge- scoord dat werd dat duidelijk gemaakt door een 'superpiep'. Toen neef eenmaal naar huis was wer den we verrast door een synthetisch melodietje dat ergens vandaan kwam. Na lang zoeken werd het bewuste spelletje gevonden in de koperen ketel van grootmoeder die op de schoorsteen staat. Maar enkele uren later begon hetzelfde treiterige deuntje weer opnieuw. Uitzetten kon ik het niet en daarom stopte ik het speeltuig onder in een la, maar ook dat hielp niet. Daarna onder de zitkussens van de bank en tenslotte in een doos met piepschuim in het verste hoekje van de kelder. Die kleine heeft nog een scherp gehoor en hij zal het wel terugvinden als hij de volgende keer langs komt. Van mij mag hij dan een echte voetbal meebrengen, dan kan er eens een ruit rinkelen!. Waarschijnlijk klinkt er daarna een heel ander gepiep. Nï <U De Amerikaanse Ruth Maple had haar sporen in het bar bershopzingen al ruimschoots verdiend, toen ze in 1983 in Vlissingen verzeild raakte. Ze besloot haar grote hobby in Nederland nieuw leven in te blazen en richtte in juni een koor op. In totaal leidde ze vier repetities, toen moest ze ver huizen, terug naar haar ge boorteland. In augustus werd Rob van der Meule aangetrokken. Twintig jaar, werkzaam in de gezond heidszorg. Een niet voor de hand liggende keus, zou je zo zeggen. Maar het bleek de juis te te zijn, zowel voor het koor als voor de dirigent. Tien jaar later bloeit het koorleven als nooit te voren en Rob van der Meule heeft zijn studie aan het Brabants conservatorium tot zangpedagoog op een haar na gevild. Hij is bovendien een veelgevraagd solist als bas-ba riton, dirigeert een kamerkoor in Goes, geeft les aan dirigen ten en coacht koren in binnen- en buitenland. Verder schrijft hij arrangementen en beheert de bibliotheek van de landelij ke bond van barbershopkoren. Een drukbezet man, dus, maar het Vlissingse dameskoor blijft voor de Oost-Souburgse diri gent nummer één. "Ik heb et niet altijd tijd voor gehad, maar ik heb er wel altijd tijd voor gemaakt", zo typeert hij zijn bijzondere rela tie met het koor. "Bovendien is het een bijzonder goed gemoti veerd koor, en daardoor stimu leer je elkaar." Bestuursleden Ankie Koole en Ineke Imanse zijn het roerend met hem eens. "Al met al hebben we in de loop der jaren dan ook een heel bijzondere band met elkaar ge kregen." Ze noemen het teke nend voor de sfeer dat van de 42 oud-leden er 30 positief rea geerden op de oproep om ter gelegenheid van het jubileum nog een keer mee te zingen. De meeste oud-leden zijn dan ook niet weggegaan, omdat ze het niet meer leuk vonden, maar omdat ze bijvoorbeeld gingen verhuizen of het niet meer kon den combineren met werk of gezin. (ADVERTENTIE) geen ingevallen gezichten meer! met porseleinen tanden en perfecte pasvorm. Repara ties: klaar terwijl u wacht Tandprotheticus Hobeinstraat 52 - Vlissingen Tel. afspraken 01184-14533 (ook voor part. verzekerden) MIDDELBURG In de informatieruimte van SPD-Zeeland in de Singel straat zijn tot 8 april schil derijen en tekeningen te zien van verstandelijk ge handicapten van Dagcen trum De Rank in Goes. De expositie met ongeveer vijftien werken kan tijdens kantooruren bezichtigd worden. De informatie ruimte van SPD-Zeeland is gevestigd aan de Singel straat 9-11 in Middelburg. Er kan ook werk gekocht worden. Wie nog meer werk wil zien kan dat bij DVO De Rank en kados- hop 't Bruggetje in Goes. "Want", zegt Van der Meule, "en dat zeggen we ook altijd duidelijk tegen nieuwe leden, er gaat veel tijd in zitten. Als je nog drie andere hobby's hebt, kun je er beter niet aan begin nen." Het lid zijn van een barbers- hopkoor houdt niet op het met instuderen van de liedjes. Er zijn binnen het koor verschil lende commissies actief, zoals de bewegingscommissie, die de gebaren en pasjes bedenkt en de presence stage' commissie, die de presentatie verzorgt. Ie dere partij (tenor, lead, barito ne en bas) heeft een vaste repe titor, alle koorleden denken mee over choreografie en kle ding. En, last but not least, iedereen maakt zelf zijn kle-, ding, waarvoor stof en patro nen centraal worden ingekocht. Dat het streven naar perfectie geen loze kreet is, bewijst wel de jubileumcommissie die al bijna een jaar bezig is met het tot in de puntjes voorbereiden van het concert van volgende week zaterdag. Wat betreft de toekomst heeft het koor nog een grote wens: MIDDELBURG De vrou wen van LAVA gaan zondag 13 februari wandelen door het bos en over het strand. De wande ling wordt gevolgd door een gezamenlijke maaltijd en spel letjes. Start voor de wandeling is om 10.30 uur bij kasteel Westhove. De kosten voor wandeling, die ongeveer twee uur duurt, en maaltijd bedragen een tientje. Vrouwen die mee willen wan delen kunnen zich opgeven bij het secretariaat van LAVA, 01180-16301. een optreden aan de andere kant van de oceaan. Het man nenkoor Coastline Chorus ging hen al voor met een optreden in Calgary. Gezien het enorme succes dat de Vlissingse dames hebben in eigen land, maar ook in Belgie, Duitsland, Engeland en Oostenrijk, lijkt die wens niet onmogelijk. En wie het enthousiasme en de organisato rische kwaliteiten van koorle den en dirigent daarbij telt, kan maar tot een conclusie ko men; die wens zal zeker in vervulling gaan! (ADVERTENTIES) VLISSINGEN Het con cours om de Wim Sonneveld- prijs is een jaarlijks terugke rend onderdeel van het Am sterdams Kleinkunstfestival. Morgen en volgende week don derdag laten zes finalisten in het Arsenaaltheater zien wat zij in hun mars hebben. Tijdens dit festival zal een vakjury be palen wie de winnaar wordt van de Wim Sonneveld Trofee, een aanmoedigingsprijs voor jong cabarettalent. Na een open inschrijving wordt een aantal kandidaten uitgeno digd voor twee auditierondes, waarna de organisatie uitein delijk komt tot een selectie van de zes beste kandidaten. Deze zes krijgen een try-out tournee aangeboden om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op deelname aan het concours. Deze 'kennismakingstoumee' zal traditiegetrouw ook Vlis singen aandoen. Op donderdag 27 januari en donderdag 3 maart treden in het Arsenaal theater steeds drie finalisten aan, die stuk voor stuk -in programma's van ongeveer 30 minuten- laten zien wat zij in hun mars hebben. Een uitgele zen gelegenheid dus om jong cabarettalent al in een pril sta dium aan het werk te zien. Wie beide avonden bezoekt, ziet dus gegarandeerd al de toe komstige winnaar van het fes tival aan het werk. Ook de Middelburgse cabare tière Els Austmann heeft de finale bereikt. Zij presenteert zich komende donderdag in Vlissingen samen met T-ater- Gad en Mare Scheepmaker. Donderdag 3 maart is de beurt aan de drie overige finalisten: Maarten van Roozendaal, René M. Broeders en het trio Niet Schieten. Aanvang beide avon den: 20.30 uur. Kaarten a 18,50 gulden (voor CJP/JTK en Pas 65 15 gulden) zijn vanaf 8 dagen vóór de evenementen in voorverkoop bij de VW Vlis singen, telefoon (01184) 12345. (Kleine advertenties zonder adm. kosten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) NIEUW IN MIDDELBURG AUTO HIFI AUTO ALARM AUTO TFIEFOON INBOUW STATION Kit IN VLAANDEREN 91-93 unnn mien tfi n i i»n - 40AR4 ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN KRANT Els Austman is een van de finalisten foto jacob v.d. linden

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1