Race over wasborden en springschansen Keukens half geld Een ontdekkingreis door Zeeland Reductiebon Indoor Motorcross Zeeland tsi Opera Amsterdam brengt L'Orfeo in goes Prins van Oranje brengt bezoek aan Middelburg 32 U fi-6 Indoor Motorcross Zeeland in de Zeelandhallen met eerste rit voor N.K. CZ b Roodborstje tikt Walcherse agrariërs leveren weinig verboden vergiften in ka Bejaarde Zeehond S °p"- /^UTORUUES. ie 10 L|gE^350.- Verkeersinstructie René Brosser 91e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM-WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. GOES - De tweede Indoor Motorcross in Zeeland, die onder auspiciën van de KNMV op vrijdag 21 en zaterdag 22 januari in de Zeelandhallen te Goes gestalte krijgt, belooft een spectaculair evenement te worden. De organiserende Stichting Motorsport Zee land heeft zeven wedstrijden op het programma staan met als hoogtepunt de Supercross voor senio ren in de 125 cc klasse op zaterdag. Deze krachtme ting wordt attractief omdat het de eerste wedstrijd is, in een serie van vier, die meetelt voor het open kampioenschap van Nederland. De Stichting Motor sport Zeeland, die anderhalf jaar geleden van de grond kwam en waarbij zeven motorclubs uit Zee land zijn aangesloten, heeft zich ook voor de overige wedstrijden verzekerd van een grote en sterke bezet ting. voor uw Auto- en Motorrijlessen Ravesteynplein 52 VUSSIlfÖEN Telefoon 01184-17464 E SCHELDEBODE WOENSDAG M V 19 JANUARI 1994 VLISSINGEN - Mensen die hun collectie boeken over Zee land up to date willen houden moeten weer in de beurs bla zen, want er is een nieuw boek verschenen. Sinds kort ligt 'Oog in oog met Zeeland' in de boekwinkel. Het boek is een soort ontdekkingreis door Zee land waarbij alle regio's aan bod komen en waarin wordt stilgestaan bij vroeger en nu, bij de natuur en de cultuur. Ook verdwenen zaken komen aan de orde. Het is een mooi boek geworden, met ruim hon derdtwintig pagina's tekst en foto's. Het boek kost 39,90. Het boek begint met de ont staansgeschiedenis van Zee land, meer dan tienduizend jaar geleden en komt via de bedijkingen bij het landschap zoals wij dat nu kennen. Bij het landschappelijk verschijnsel vliedberg wordt uitgebreid te ruggekeken naar het ontstaan en de functie in het verleden. Opgravingen hebben aange toond dat er twee soorten vliedbergen waren, met twee verschillende functies. De oudste vluchtheuvels, de droge voetenhouders, zijn in de tien de en elfde eeuw opgeworpen door de plaatselijke bevolking. Deze heuvels waren niet hoger dan een meter of drie. In de twaalfde en dertiende eeuw werden een aantal van deze heuveltjes opgehoogd tot soms wel twaalf meter. Deze hoge heuvels liggen in een ge bied dat al bedijkt is. De hoge vluchtheuvels zijn dan ook niet aangelegd om droge voeten te houden, maar om strategische redenen. Op de top van zo'n berg werd een versterking ge bouwd, vaak niet meer dan een houten toren. Aan de voet van de heuvel lag de zogenaamde nederhof en het geheel was omringd door een gracht, Zul ke vluchtheuvels werden 'Mot- tekastelen' genoemd en kwa men ook in Noord-Frankrijk, Engeland, Rijnland, Vlaande ren, Zeeland, Zuid-Holland, Friesland en Noordwest-Duits- land voor. Als verdedigings werk raakt de motte in de veertiende eeuw buiten ge bruik, maar cultuurhistorisch zijn ze nog altijd een belangrijk onderdeel van onze maatschap pij. Er zijn nu nog vierendertig vliedbergen in Zeeland, die al lemaal op de monumentenlijst staan. In het Walcherse hoofdstuk is ruim aandacht voor het Fort Rammekens en het natuurge bied Rammekenshoek. Het fort zou aanvankelijk de naam Zee burg krijgen, maar dit werd bij nader inzien toch veranderd in Rammekens, naar een kleine heerlijkheid in de buurt, om verwarring met Zeeburg bij Amsterdam te voorkomen. Het fort staat al bijna vierhonderd vijftig jaar stevig op een zand laag, al moest daar destijds wel flink voor gegraven worden. De geschiedenis van het Ronde Putje in Souburg, de dijkwer kers in Westkapelle en de alta ren van Nehalennia worden ook beschreven. En natuurlijk zijn er van alle onderwerpen veel foto's. De vliedberg bij Poppendamme. FOTO ARCHIEF DE SCHELDEBODE miliumminimimmmmiiminimumuuuuuuuuuuuuuuuuumuuuuuuuuuuumuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiuuiunmuuuimmuun Op vrijdagavond komen vanaf* 19.30 uur in actie de rijders in de 80cc en 125cc klasse. De trainingen, die ook door de toeschouwers kunnen worden bijgewoond beginnen om 18.00 uur. Zaterdag begint het wed strijdprogramma om 14.00 uur (training vanaf 10.30 uur). Op nieuw zijn er dan wedstrijden voor de 80 en 125cc rijders, terwijl ook de mannen in de 250cc klasse hun talenten mo gen tonen. In beide laatstge noemde klassen wordt gestre den om de 'Moerland Oester- trophy' (hoofdsponsor). Al deze genoemde klassen zijn volgeboekt. Diverse rijders moesten teleurgesteld worden. Zaterdag wordt de topdag van het totale gebeuren met de wedstrijd om het open kam pioenschap van Nederland. Daarvoor hebben zich 21 deel nemers gemeld. Als favoriet start de Belg Jimmy Verburg, vorig jaar winnaar in Goes. Daarna bleef hij furore maken en zegevierde onder andere in de sterk bezette Supercross in Hongarije. Verburg zal in Goes ongetwijfeld als geduchte con current treffen zijn landgenoot Frangois Schaftenaar, terwijl ook de Nederlanders Edwin Straver, Arjan Franken en Kees Advokaat een rol van be tekenis kunnen spelen. Laatst genoemde zegevierde vorig jaar in de strandcross te Vlissingen en Franken werd vorig jaar in Goes bij de Indoorcross win naar van de Moerland-Cup. Interessant kan ook worden de strijd in de 250cc klasse voor regionalen en nationalen. De in St-Maartensdijk wonende Por tugees Diego Wong behoort tot een van de grote kanshebbers. Hij geniet internationale be kendheid. Evenals de Grand Prix-rijder Serge Gazelle uit St.-Martens-Latem. Onder de 53 deelnemers bevinden zich vijftien Zeeuwen. Daarvan noemen we de Vlissingers Peter Lampio, Eric Polderman en Merijn Lampio, Chris Markus- se ('s-Heer Abtskerke). Marco Overweel (Middelburg), Pim van Hoorn (Kapelle) en Arjen Blaas (Meliskerke). Bij de 125-cc-ers komen op vrijdag 37 deelnemers aan het vertrek die allen aangesloten zijn bij een Zeeuwse club. Favorieten zijn de al eerder genoemde Chris Markusse, Eric Polderman, Ar jan Franken en Erik van der Wekken (Zierikzee). Ook bij de 125cc-ers die op zaterdag de strijdbijl opnemen bevinden zich nogal wat Zeeuwen (16). Het totaal aantal deelnemers is dan 52. Op vrijdag gaan junio ren en ouderen die hun carrière gaan afbouwen het tegen el kaar opnemen. Allemaal Zeeu wen (32 in aantal). Blikvangers daarbij zijn: Karin Goetheer (Lewedorp), Hans Kolijn (Ter- neuzen), Peter Lampio (Vlissin gen), Gerda van de Sande (Goes) en de uitgesproken fa voriet Richard Kerkhove uit Vlissingen. In de 80cc klasse zijn op zater dag 38 deelnemers van de par tij waaronder de Zeeuwen Lauwrens Mieras (Wemel- dinge), Rutger Bimmel (Dom burg), Stef Goetheer (Lewe dorp) en Kevin van der Hoek (St.Maartensdijk). Een dag eer der zijn er in dezelfde klasse 32 vertrekkers, waaronder de Souburger Casper Ovaa (die hoog kan eindigen) en de win- De eerste Indoor Motorcross die vorig jaar werd gehouden trok veel publiek. naar van vorig jaar in Goes de Belg Canella. In de Zeelandhallen wordt ge reden op een baan die ruim 450 meter lang is en waarvoor circa 1100 kubieke meter leem uit Limburg is gebruikt. Voor de afzetting zorgen 750 strobalen. Ten opzichte van vorig jaar heeft de baan enkele verbete ringen ondergaan. Is aantrek kelijk en technisch goed onder bouwd, met scherpe bochten, wasborden en springschansen. Met de komst van de Super cross, die op een klein circuit kan plaatsvinden en zeven jaar geleden ook in Zeeland (Kwa- dendamme) gestalte kreeg, ont stond tevens de mogelijkheid om binnen te rijden. Zoals in stadions of grote hallen. De Stichting Motorsport Zeeland zag dat in ieder geval zitten en organiseerde vorig jaar voor 't eerst een Indoorcross die ruim drieduizend toeschouwers trok. Gezien het attractieve element dat er dit keer aan gekoppeld is (open Nederlands kampioen schap) verwacht men nu een nog grotere belangstelling. De Scheldebode geeft 1,50 korting op vrijdag 21 januari en 2,50 op zaterdag 22 januari 1994 tegen inlevering van deze bon bij de kassa van Indoor Motorcross Zeeland in de Zeelandhallen te Goes. De korting geldt voor de volgende toegansprijzen: vrijdagavond tribuneplaatsen 10,-, kinde ren t/m 12 jaar 5,-; zaterdag tribuineplaatsen 20.-, kinderen t/m 10 jaar 10,-. Kortgeleden bezocht ik moe Jaone, een oudtante van moederskant, in het bejaardenhuis. Ze mag zich op 95 jarige leeftijd verheugen in een redelijke gezond heid zodat ze nog in staat is, om haar 'eigen werk' in haar kamertje te doen. „Ze zu'n bie mien gin ouwe vuulte vinde" en „langt de glasjes mer'is", zijn enige van haar lijfspreuken. Het verzorgingstehuis waar fZZ* zz; verblijft hoeft niet gesloten te worden, maar die andere zes, dat blijft toch een heet onderwerp. Ik trof haar in de grote zaal waar biljart en kaart gespeeld wordt. Bram van den Diek gaf juist zijn mening over de sluiting van die bejaardenoorden. „In de gevange nis willen ze niet met meerderen in één cel en ons soort mensen douwen ze het liefst met z'n zessen op een kamer. We hebben nota bene niks op onze kerfstok en dan wor'je zó behandeld. Trokt nergens „Je kunt maar beter een zeehond wezen", was de mening van Barend Bruun, een ouwe schipper, van wiens verweerd gezicht de sporen van vele jaren zon, zee en wind af te lezen waren. Hij knauwde op een stuk pruimtabak en vervolgde: „Ben je een zeehond en mankeren de, dan komt er een helicopter en die brengt je naar Pieterburen waar je goed verzorgd wordt." Als om zijn woorden kracht bij te zetten mikte hij een straal tabakssap met een doffe plof in de bij zijn stoel staande kwispedoor. „Die zit", zei moe Jaone, „En lang noe de glasjes mer'is." Cameleon 03 cj MIDDELBURG - de Opera Amsterdam brengt zaterdag 22 januari de opera L'Orfeo. Zeer toepasselijk werd in het Mon- teverdi-jaar (de componist stierf in 1643) de opera „L'Or feo" opnieuw in produktie ge nomen. Niet alleen is het een muziekdramatisch meester werk uit de vroege barok, dit is ook het eerste werk dat ge schreven en gecomponeerd werd in de vorm die men later opera is gaan noemen. „L'Orfeo" is een van de talloze bewerkingen van de Orpheus- mythe uit de Griekse oudheid over de verbondenheid van de sterfelijke mens met zijn on grijpbare, goddelijke kern. Vlak voor zijn huwelijkvoltrek king overlijdt Orpheus' gelief de, Eurydice. Orpheus kan haar dood niet aanvaarden en daalt af naar de onderwereld om haar terug te halen... „L'Orfeo" is een prachtige luis teropera die de verschillende, mediatatieve Gregoriaanse kerkmuziek verenigt met de warmbloedige hartstocht van het menselijk bestaan. In de eigentijdse regie zal zoveel mo gelijk naar de kern van het verhaal worden teruggegaan. Ook muzikaal zal men trachten de bron zo dicht mogelijk te naderen, er wordt gewerkt met de oorspronkelijke partituur en Marcel Reijans (Orfeo) en Hieke Meppelink (Eurydice) in L'Orfeo. de muziek wordt uitgevoerd op authentieke instrumenten. „L'Orfeo" wordt uitgevoerd door de Opera Amsterdam met medewerking van het barokor- kest The Academy of the Be- gynhof. Dirigent is Roderick Shaw, solisten zijn: Marcel Re ijans (tenor), Hieke Meppelink (sopraan), Paula de Wit (so praan), Matthias Koch (coun ter-tenor), Gert-Jan Alders (bas-bariton), Geert Smits (bas-bariton) en Ilona Stokvis (mezzo-sopraan). Vooraf vindt om 19.00 uur in de Molenwaterzaal een gratis toegankelijke inleiding op de FOTO Inaz Grim voorstelling plaats door Hans Pot, docent operacursus Zeeuwse Volksuniversiteit. Zaterdag 22 januari, Stads schouwburg Middelburg, aan vang 20.00 uur. Kaarten 45.00 zijp in voorverkoop aan het theater en telefonisch te reserveren via (01180)11500. Roodborstje tikt tegen 't raam tik, tik, tik; laat mij erin, laat mij erin. 't Is toch zo donker en koud op de straat... Zo luidt de aanhef van een sentimenteel kin derliedje dat we op de kleuterschool uit volle borst meezongen. Met wat geluk zag je het nog echt gebeuren ook, zo'n vrolijk gekleurd tuin- vogeltje die met zijn priemsnavelop de ruit zat te tikken alsof ie echt naar binnen wou. Hadden we geweten wat er echt aan de hand was, dan zou de roodborst flink in onze achtihg gedaald zijn. Die tikkende roodborst jes I zijn namelijk in een verwoed gevecht gewikkeld met hun eigen spiegelbeeld. Weinig vogels zijn zo onverdraagzaam tegen soortge noten als juist dat romantische miespertje met zijn kraaloog jes. Hoewel de roodborst in de winter een alom verspreide tuinvogel is zul je er zelden of nooit twee tegelijk aantreffen. Ze verdragen eikaars nabijheid onder geen beding en dat gaat zelfs zover dat twee èxemplaren die samen in eqn kooi ondergebracht worden blijven vechten totdat er een het loodje legt. (Het is trouwens wettelijk verboden om inlandse vogels te houden). Soms gebeurt dat ook bij een roodborst die zijn eigen spiegelbeeld aanvalt. Ze blijven dan tegen de ruit vliegen totdat ze er dood bij neervallen. Alleen in de broedtijd kunnen twee partners elkaar verdra gen. Maar de jongen missen de roodoranje borstkleur van de oudervogels om te vermijden dat ze agressie opwekken. En zodra ze wel op kleur zijn is het wegwezen geblazen. Broeden doen roodborsten alleen in bosrijke omgeving. Voor Zeeland betekent het dat het grootste deel van de provincie het zonder broedende roodborsten moet stellen. Reden te meer om nu nog een poosje van hun aanwezigeheid vlakbij huis te genieten. VLISSINGEN - Walcherse agrariërs leverden tot nu toe 2314 kilo en 431 liter bestrij dingsmiddelen in die niet meer wettelijk zijn toegelaten. Tot 10 februari kunnen verboden middelen nog ingeleverd wor den bij het depot voor klein chemisch afval. Daarna volgen er hercontroles. In november van het vorig jaar kregen achthonderd agrariërs op Walcheren een bericht in de brievenbus dat zij in de gele genheid werden gesteld om hun niet meer toegelaten bestrij dingsmiddelen in te leveren bij het KCA-depot van hun ge meente. De hoeveelheid ingeleverde vergiften is niet zo groot als in andere districten. Volgens Jos de Graaf, leider van het be strijdingsmiddelenproject, komt dat omdat het in het algemeen om duur spul gaat .waar niet meer dan noodzake lijk van wordt ingekocht. Van de Graaf verwacht ook niet dat er agrariërs zijn die bestrij dingsmiddelen verstoppen. Inmiddels is de Algemene In spectiedienst begonnen met be- drijfscontroles. Het merendeel van de bedrijven had geen ver boden middelen meer, toch moest er nog zeven keer een proces-verbaal opgemaakt worden. De bedrijfscontroles gaan nog tot 10 februari door, daarna volgen nog hercontro les. Ondernemers die dan nog restjes van verboden bestrij dingsmiddelen in hun bezit hebben kunnen dan rekenen op een fikse boete. Voor een der gelijk milieudelict moet al snel duizend gulden neergeteld worden. (ADVERTENTIE) Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 32e filiaal te bou wen in Goes. Tijdens deze opbouw hebben wij een te gekke voorverkoopactie. Wij verkopen een aantal keu kens en apparaten voor half geld. Tevens hebben wij een groot aantal keu kens en apparaten die voor half geld leverbaar zijn. (niet uit voorraad) Kom snel langs want nu kopen betekent nu geld verdienen bij Hans Verkerk, aan de Ringbaan West 2b, voor heen van Dijke vakantie land, te Goes. Bel voor info: 01100-16451. ai MIDDELBURG - Zijne Ko ninklijke Hoogheid de Prins van Oranje brengt dinsdag 25 januari een bezoek aan de hoofdstad. De prins bezoekt het Zeeuws Museum en het Roosevelt Study Center. Ook maakt Willem-Alexander een korte wandeling door de stad. Prins Willem-Alexander be zoekt Zeeland in verband met het 225-jarig bestaan van het Koninklijk Zeeuws genootschap der Weten schappen. De prins heeft dit jubileum aangegrepen om zich in Zeeland breder te presenteren. Naast het bij wonen van de jubileumbij eenkomst te Vlissingen en het bezoek aan Middelburg maakt de prins ook een vaar tocht over de Westerschelde. Het bezoek aan Middelburg duurt van 11.50 tot 14.20 uur. In het Zeeuws Museum bezichtigt de prins een aan tal wandtapijten die vier eeuwen géleden werden ver vaardigd in opdracht van de Staten van Zeeland. Op deze wandtapijten zijn de zeges van de Zeeuwse vloot op de Spaanse Armada tijdens de 80-jarige oorlog afgebeeld. In het Roosevelt Study Cen ter zal de Prins van Oranje onder andere luisteren naar een uiteenzetting over de Rooseveltbetrekkingen tus sen de Provincie Zeeland en de Verenigde Staten van Amerika. In Middelburg spreekt de prins over regionale ontwik kelingen met leden van Ge deputeerde Staten en andere genodigden uit de Zeeuwse samenleving. Burgemeester Rutten vergezelt de prins tij dens het bezoek aan Middel burg. De wandeling die de prins gaat maken voert door de Spanjaardstraat, de Spuistraat, de Dam en de Kuiperspoort. Via de Rouaansekaai verlaat de prins de stad.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1