ONTMOETINGEN MET y Tsjechische groep speelt Zwart Theater Oosterschelde College houdt open huis Zuivere koffie Symposium Architectuur Stichting Werken verzorgt gehandicapten-vakanties Gemeente Vlissingen krijgt gelijk van de Raad van State Literair café in Schuttershof Eerste boek van L. C. van Beveland in druk verschenen 4 ÈÉÊÉÊm SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 12 JANUARI 1994 Kr VHBO Milieu 'Ontmoetingen met niemand' HEINKENSZAND - Onlangs verscheen het eerste boek van de schrijver C.L. van Beveland, onder de titel 'Ontmoetingen met niemand'. Dit boek heeft een magisch realistisch karakter, het legt een verbinding tussen gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in Nederland en Frankrijk, in het bijzonder Bretagne. Dit is niet zo verwonderlijk, als men weet dat de schrijver met dit mooie stukje Frankrijk zeer nauwe betrekkingen onderhoudt. In deze 'reis door de laatste eeuwen, verhaalt C.L. van Be veland op boeiende en vaak spannende wijze over analoge situaties die zich voordoen of hebben voorgedaan op heel verschillende tijdstippen en plaatsen. De schrijver zelf vertelt over zijn boek: „Ontmoetingen met niemand is mijn eerste boek dat uitgegeven is. Ik heb wel eerder gepubliceerd, maar dat was voor magazines en andere bladen. Ik schrijf vanaf 1981 toen gewone verhalen, maar inmiddels ben ik overgegaan naar het magisch realisme. Het is magisch realisme, maar naar mijn gevoel als schrijver toch eenvoudig Nederlands. Ik ben er indertijd toe gekomen om te gaan schrijven omdat ik jaren geleden met wat 'onrustgevoe lens' te maken had en ik dacht, die schrijf ik van me af. Dat lukte niet direct en dan heb ik een andere weg gekozen en begon aan een boek, waarin het tegenovergestelde van het da gelijks leven gebeurde. Met schrijven kun je in je boek invloed uitoefenen op op be paalde zaken en gebeurtenis sen. De schrijftechniek ver toonde wat mankementen en daarvoor kreeg ik hulp van Arie van der Lugt, een bekende schrjver met vijftig boeken op VLISSINGEN - Het Cen trum voor Ontwikkelingssa menwerking Zeeland heeft een onderzoek gedaan naar het gebruik van Max Have- laar-koffie in de Zeeuwse ge meenten. Het blijkt dat er in twee van de drie gemeenten 'zuivere koffie' wordt ge schonken. Zeeland ligt daar mee ver voor op de rest van het land waar in nog niet de helft van de gemeenten Max Havelaar-koffie gedronken wordt. Het drinken van Max Have laar-koffie is niet altijd ge koppeld aan het gemeente lijk beleid met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. In de gemeenten Middelburg, Temeuzen, Bruinisse en Aar denburg (gemeenten met een Derde Wereldbeleid) ont breekt de zuivere koffie. Daar staat tegenover dat ze ven gemeenten zonder een beleid ontwikkelingssamen werking (Domburg, Marie- kerke, Westkapelle, Axel, Hontenisse, Kortgene en Middenschouwen) wel via koffie een aantal projecten van kleine boeren in de Der de Wereld steunen. In de gemeenten Amemui- den, Hulst, Sas van Gent, Sluis, St. Philipsland en Westerschouwen wordt geen zuivere koffie gezet en is ook geen beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. De gemeente Veere vormt een geval apart, daar wordt drie dagen per week zuivere koffie gedronken. De ge meente Kapelle neemt op dit moment een proef met Max Havelaar. zijn naam. Die heeft mij bege leid, dichtte valkuilen in mijn tekst, van hem heb ik veel van geleerd" Arie van der Lugt was eind november aanwezig bij de pre sentatie van het boek in het gemeentehuis van Borssele. Hij hield bij die gelegenheid een speech, waarin hij C.L. van Beveland, pseudoniem voor P.J. Tazelaar, beschreef als 'een ongeduldig mannetje', die haast had om zijn boek uit te geven. Het eerste exemplaar van 'Ontmoetingen met nie mand' was voor burgemeester Mandos van Borssele. Passage uit het verhaal 'Twee maal X 's-Hertogenbosch 1951'. 'Met een bruuske beweging be duidde ze hem dat hij zijn mond moest houden. Ze draai de zich om, liep langzaam de binnenplaats over en ging een half openstaande deur binnen. Bevreemd ging Jozeph haar achterna. Binnen was het half donker. Ergens op de bovenver dieping piepte het scharnier van een luik of een deur in de zomerwind die hier tamelijk vrij spel had. Zonder iets te zeggen ging ze de deur door die toegang gaf tot de toren. Jo zeph liep haar voorzichtig na over de uitgesleten treden van de stenen trap. Bovenin was een soort torenkamer. Er lagen stukken steen en een gebroken zwaard. Frangoise stond voor een van de vensters en staarde in de verte. Er was niets bijzon ders te zien, alleen maar einde loze akkers, dacht Jozeph die er al gauw genoeg van had. Hij wilde terug, weg uit dat naar geestige hol. En zij bleef daar maar staan zwijgen en staren. „Franqoise, laten we nu weg gaan. er is hier niets te zien" Langzaam draaide ze haar hoofd naar hem toe, haar zwar te ogen gloeiden. "Niets te zien, mon ami Toch wel. Weet je eigenlijk waar we hier zijn, pilarenbijter, die je bent Haar stem was rauw en nauwe lijks te herkennen. Geschrok ken vroeg hij: Waar heb je het over en waarom ben ik een pilarenbijter die niet zou weten waar hij is Laten we nu weg gaan, Frangoise, je bent moe." Somber schudde ze haar hoofd. „Je begrijpt het niet omdat je het niet voelt. Je denkt dat je in Zeeland bent maar je kunt net zo goed zeggen dat we in Bre tagne zijn" Hij wilde ant woorden maar ze maakte een driftig afwerend gebaar en fluisterde: „Ja, we zijn in Bre tagne, in het kasteel van Le Faouet, mon cher ami, en ik geef je voor het laatst in over weging om dat belachelijke christendom af te zweren. He mel en hel bestaan niet. Het enige wat bestaat zijn vrije mensen, heersers zoals wij en verder slaven, alleen maar sla ven. Jozeph rilde. Hij begreep niet wat er met haar aan de hand was. Ze moest gek zijn geworden, dacht hij. Hij wilde haar bij de arm. pakken maar op dat moment sprong ze met een gil op het gebroken zwaard af, pakte het op en smeet het door het raam. „Volia", krijste ze hysterisch, „niemand zal ons de wet stellen, niemand"!! Hijgend leunde ze tegen de muur, haar blik werd glazig'. NIEMAND MIDDELBURG - De wissel werking tussen architectuur en de media is het onderwerp van een symposium van het Zeeuws Architektuur Forum op zater dag 15 januari in de aula van de Zeeuwse bibliotheek. Steeds vaker beïnvloedt de snelle beeldcultuur van de me dia de architectuur. Een hoop volle ontwikkeling of juist niet? Verschillende architecten en critici leggen op het sympo sium Architektuur en de Media uit hoe zij tegen die verande ringen aankijken. De architec ten lars Spuybroek en Maurice Nio van buro NOX in Rotter dam houden een lezing met video-presentatie over meta morfoseprocessen. Deze lezing begint om 10.00 uur. Om 11.15 uur volgt land schapsarchitect Adriaan Geuze met een lezing over het onlangs door hem gerealiseerde project op Neeltje Jans. Kaarten voor het symposium zijn aan de zaal verkrijgbaar en kosten 7,50. ',fr: m VLISSINGEN - De afgelopen tien jaar zijn er veel vakantie mogelijkheden voor gehandi capten ontstaan. Daar waar eerst alleen groepsvakanties georganiseerd werden, wordt momenteel een scala aan acti viteiten in binnen- en huiten- land aangeboden. Slechts door inzet van vrijwlligers kunnen gehandicapen via de Stichting Werken op vakantie. Lichamelijk gehandicapte mensen kunnen kiezen uit twee vakantiemogelijkheden. Op de eerste plaats individuele va kanties. Het vakantiebemidde lingsbureau van de Stichting Werken bemiddelt tussen ge handicapte vakantiegangers en vrijwilliger. Er wordt een vrij williger gezocht, die zo goed mogelijk past bij de gehandi capte. Hierbij wordt onder an dere gelet op leeftijd, woon plaats en interesses. De gehan dicapte bepaalt het reisdoel -in binnen- of buitenland- en de duur van de reis. Vaak gebeurt dit in overleg met de vrijwilli ger. Daarnaast worden er groepsva kanties georganiseerd voor oudere lichamelijk gehandi capte mensen in Ermelo en Le- mele. Tijden deze vakantiewe ken worden de gasten verzorgd door vrijwilligers (waaronder een arts, verpleegkundigen en ziekenverzorgsters, maar ook mensen zonder ervaring). De vraag naar vakantiemoge lijkheden neemt steeds toe, daarom moet de Stichting Wer ken meer vrijwilligers werven. Vrijwilligers en gehandicapte mensen uit het hele land kun nen zich opgeven. Nadere in formatie over aangepaste va kanties zijn verkrijgbaar bij: Stichting Werken, Lange Voor hout 48, 2514 EG Den Haag, tel. 070-3649920. L.C. van Beveland licht de in houd van zijn boek nader toe: „Het is een poging om het begrip goed en kwaad weer te geven, en dat op een symboli sche manier, waardoor de lezer ervaart dat dit begrip dat door bepaalde personen beschaamd wordt, vaak een magisch rea listisch karakter heeft. Deze stelling wordt in het boek vijf keer herhaald, steeds andere personen met een gelijksoortig gedrag zeggen dezelfde dingen in verschillende tijdvakken. Dat maakt dat er tussen die mensen een onderlinge verbon denheid bestaat zonder dat zij dat zelf beseffen. Geschiedenis herhaalt zich in algemeen fan tastische gebeurtenissen in het leven van alledag. Er is sprake van een bepaald contact, tijd en afstand spelen geen rol. De verhalen spelen overal en ner gens, en alhoewel het niet streekgebonden is, kan het toch ergens in Zeeland spelen". 'Ontmoetingen met Niemand', L.C. van Beveland; ISBN-num- mer 90-73975-07-7; uitgave Van der Peijl Kruiningen en verkrijgbaar in de boekhandel VLISSINGEN - De voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft de gemeente Vlissingen in het ge lijk gesteld in het beroep tegen het besluit van minister d'An- cona van WVC om voor de jaren 1996 en 1997 totaal vijf tigduizend gulden te korten op de toegekende monumenten subsidies. De voorzitter heeft de minister opgedragen vóór 1 februari 1994 een nieuwe be slissing te nemen. Het ministerie van WVC maak te in augustus 1992 bekend, dat het als gevolg van een - ook door de Tweede Kamer aan vaarde - bezuinigingsmaatre gel van ruim 4.5 miljoen gulden de aan Vlissingen toegekende monumentensubsidies voor de jaren 1996 en 1997 met ca. 25.000.- per jaar zou terug brengen. De gemeente Vlissin gen, maar ook verschillende andere gemeenten, maakte te gen dat besluit bezwaar. De gemeenten werden door de mi nister niet-ontvankelijk ver klaard. Naar haar mening was er geen sprake van een be schikking in de zin van de Wet AROB, maar van een besluit van algemene strekking dat niemand in een concrete situa tie benadeelde (dus geen rechtsgevolg had). De gemeen ten konden met dit standpunt van de minister niet akkoord gaan en vroegen de voorzitter van de afdeling rechtspraak om een onmiddellijke uitspraak. In die uitspraak veegt de voor zitter met het standpunt van de minister de vloer aan. De mi nister is - volgens de wet en volgens de voorzitter - niet bevoegd tot het toekennen van restauratiesubsidies aan indi viduele eigenaren van monu menten als het door haar aan een gemeente toegekend totaal subsidiebedrag ontoereikend is. Als voor het behouden van monumenten meer geldmidde len nodig zijn, dan moeten ge meenten hiervoor zelf in de beurs tasten. Op grond hiervan vindt de voorzitter van de af deling rechtspraak, dat het be sluit van de minister tot ver mindering van de subsidies wél gericht is op rechtsgevolg. Om die reden heeft de voorzitter van het hoogste rechtscollege de ministeriële besluiten ver nietigd. De voorzitter heeft tevens de argumenten van de minister ondeugdelijk verklaard. Hij heeft uitgesproken, dat de be voegdheid om een eenmaal vastgesteld budget te verlagen geen bevoegdheid is van de minister. Alleen de begrotings wetgever (Tweede en Eerste Kamer) kan besluiten nemen over de grootte van een begro ting en dus bij tussentijds be sluit begrotingsposten vermin deren. MIDDELBURG - De studen tenvereniging 't Vloei van de Pedagogische Akademie en Boekhandel Fanoy presenteren woensdag 12 januari het eerste literaire café in Het Schutters hof. Drie schrijvers gaan zich pre senteren door onder meer voor te lezen uit eigen werk. Het zijn Hermine Landvreugd, An ne Vegter en Ronald Giphart. De avond wordt muzikaal om lijst door de Zeeuwse groep B10f. De bijeenkomst begint om 19.45 uur en de toegang is gratis. MIDDELBURG - Het Staats- ensemble van Bratislava brengt maandag 17 januari een fanta sierijke voorstelling met 'zwart theater'. Peter en de Wolf en Carnaval der Dieren zijn fami lievoorstellingen die voor kin deren een speelse introductie in de wereld van de klassieke mu ziek vormen. 'Zwart theater' is een techniek die uit de negentiende eeuw stamt, een vernuftige menge ling van 'gewoon' spel en pop penspel die vooral in het Slavi sche cultuurgebied tot grote bloei kwam. De mensen die de poppen en objecten manipule ren zijn volledig in het zwart gestoken. Door het gebruik van 'black light' en een zwarte ach tergrond kunnen zich zodoende voor de ogen van de verbaasde toeschouwers de meest wonde- lijke poëtische taferelen afspe len met poppen die volstrekt autonoom lijken te handelen. Het Staatsensemble uit Bratis lava gebruikt in hun uitzonder lijke ensceneringen een combi natie van alle technieken van het poppenspel (grote poppen, marionetten en staafpoppen), mime en zwart theater. Peter en de Wolf is het beroem de sprookje voor tekst en or kest dat door Prokovjev ge schreven werd in 1939, na zijn terugkeer in zijn vaderland de Sovjet Unie. Voor velen vormt dit werk de eerste speelse ken- Het Zwarte Theater Bratislava speelt Peter en de Wolf nismaking met de instrumen ten uit het klassieke symfonie orkest. Carnaval der Dieren van Saint-Saëns is een muzika le satire op het dierenrijk. Een cyclus van veertien dierenpor- tretten, waarin naast de leeuw, de oligant, vissen en vogels ook de mens figureert. De voorstelling vindt plaats op maandag 17 januari in de stadsschouwburg van Middel burg, om 19.30 uur. Kaarten kosten 22,50; passen 18,00; jeugd tot en met twaalf 11,25. Voorverkoop aan het theater en telefonisch reserve ren via 01180-11500 GOES - Het nieuwe Ooster schelde College in Goes, ont staan uit de fusie van het Scal- dis College en het Regionaal Educatief Centrum, houdt 26 januari haar eerste open dag. De open dag is bedoeld voor toekomstige studenten en hun ouders. Centraal staan die dag de Vooropleiding Hoger beroeps onderwijs (VHBO), de moge lijkheden op het gebied van Oriëntatie en Schakeling (O.en S.), de opleidingen Uiterlijke Verzorging (UV) en het Sociaal Pedagogisch Werk (SPW). Op 28 en 29 januari zijn er opnieuw open dagen, maar dan voor alle richtingen van de af deling Proces- en Laborato riumtechniek. De Vooropleiding Hoger Be roepsonderwijs is uniek in Zuid-West Nederland. Jonge ren die van het VBO of van de MAVO afkomen kunnen zich via de VHBO voorbereiden op welke hogere beroepsopleiding dan ook. Een VHBO-diploma is gelijkwaardig aan een HAVO- diploma. In de studiebegelei ding van de leerlingen wordt rekening gehouden met hun vooropleiding. Tot het vakken pakket van de VHBO hoort ook een keuze uit een praktijkvak, zoals informatica, gezond- heidskunde of huishoudkunde. Ook kan gekozen worden voor een kreatief vak: handenar beid, muziek of tekenen. Af hankelijk van de vooropleiding en studieprestaties duurt het VHBO-trajekt twee of drie jaar. De VHBO is dus bij uit stek een opleiding voor jonge ren met MAVO of VBO die in hun eigen tempo en met een geeigend vakkenpakket naar een HBO-opleiding willen doorstromen. Als illustratie van de vele mo gelijkheden van de VHBO ex poseren die dag vier oud-frstudenten van de VHBO die thans een opleiding volgen aan een kunstacademie. Voetverzorging is een van de vele opleidingen aan het Oosterschelde College De opleiding Uiterlijke Verzor ging kent drie richtingen: kap pen, voetverzorging en schoon heidsverzorging. Het diploma kappen (dames en heren) kan behalve in dagonderwijs ook via het systeem van werken en leren worden gehaald. De op leidingen duren drie jaar, maar er is ook een mogelijkheid om een tweejarige kappersoplei ding te volgen. Sociaal Pedagogisch Werk Het SPW van het Oosterschel de College leidt op voor diverse beroepen waarin het begelei den van mensen centraal staat. Voorbeelden daarvan zijn: groepsleid(st)er, begeleid(st)er van een woongroep, spel- leid(st)er op een kinderafdeling van een ziekenhuis, klasse-as sistente in het speciaal onder wijs of werken in een verzor gingstehuis. Om de kansen op de arbeids markt zo groot mogelijk te ma ken, kunnen studenten een extra certificaat 'Begeleiding door aktiviteiten' halen. In Zeeland is dit alleen mogelijk op het Oosterschelde College. Het Oosterschelde College' schenkt veel aandacht aan de stageperiodes. Er zijn stage plaatsen tot in Belgie toe. Voor studenten die nog zoeken de zijn kan een Orientatie-en Schakeljaar een goede tussen oplossing zijn. De studenten maken kennis met de verschil lende mogelijkheden van het Oosterschelde College en ma ken dan in de loop van het jaar een bewuste keuze. Daarna is de begeleiding zodanig dat ze probleemloos aan de gekozen opleiding kunnen beginnen. De open dag is van 13.30-16.30 uur en van 19.00-21.00 uur. De afdeling Proces- en Labora toriumtechniek zet op vrijdag middag 28 januari van 13.30 tot 17.30 uur en zaterdag 29 januari van 10.00 tot 15.00 uur haar deuren open. Belangstel lenden kunnen demonstratieas meemaken van huidige studen ten. Speciale aandacht zal er zijn voor de nieuwe opleiding Milieukunde. Het laboratoriu monderwijs kent de richtingen analytische chemie, klinische chemie en medische microbio logie. Via keuzevakken kan men zich nog verder specialiseren in mi lieuchemie en polymeerchemie. De beroepsperspectieven voor afgestudeerden zijn goed, mede omdat het laboratoriumonder wijs van het Oosterschelde Col lege hoog staat aangeschreven bij bedrijven en instellingen. Verdere informatie over de open dagen en de verschillende studiemogelijkheden is ver krijgbaar bij het Oosterschelde College. Studenten die niet in de gelegenheid zijn de open dagen te bezoeken, kunnen een studiegids aanvragen. Het tele foonnummer is: 01100-14720. i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 15