Theatervoorstelling in het Frans Latijnsamerikaanse sferen in schouwburg TORiNPlOAT Een avondje uit via de VW V D vervult hartewensen Spiï. Kamermuziek Rubliëv Trio Tentoonstelling over alcohol Baseline in Piek Rugzak Bewuste keuze Toetssteen speelt 'koorts van Zola' Jtr JI SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 12 JANUARI 1994 CSW viert veertigjarig bestaan door Johanna Brouwer MIDDELBURG - De Christelijke Scholengemeen schap Walcheren viert zaterdag het veertigjarig be staan met een reünie. Ruim achtduizend leerlingen hebben in die veertig jaren de school bezocht en één van die achtduizend mocht na ruim twintig jaar een ochtendje terugkomen om eens te kijken wat er veranderd en wat er gebleven is. En er is veel veranderd. Wat gebleven is, is het christelijke karak ter van de school. 'Ken Hem in al uw wegen' prijkt er nog altijd boven de trappen van de aula. Raar gevoel om een schoolge bouw binnen te lopen waar je vijf jaar van je leven gesleten hebt. Zelf herken je alles, maar niemand herkent jou. Allemaal vreemde gezichten. Het begint al bij de ingang. Het zo ver trouwde conciërgeduo Boon en Van Hest is met pensioen zo te zien. Kijk, de nieuwe conciërge beschikt nu over een vaatwas- machine. Wat zouden ze tegen woordig met telaatkomers doen nu ze geen kopjes meer af hoe ven te wassen? Het hoofd van de huishoudelijke dienst, zo heet dat tegenwoordig, Van der Voet weet het antwoord. „Jon gelui die te laat komen moeten zich om acht uur melden. Daarna kunnen ze huiswerk maken of zich vervelen. Er wordt zoveel mogelijk naar passende straffen gezocht. Dus tijd voor tijd, en wie iets vuil maakt krijgt een emmertje met sop." Ik meld mé bij de admini stratie. De kaartenbakken en de schrijfmachines hebben plaats gemaakt voor computers en printers. En in het vroegere stencilhok staat nu een appa raat dat dubbelzijdig kan ko piëren en vouwen. Nieuw is ook de kamer voor de leerlingenbegeleider. Leer lingen die problemen hebben met het leren of op een andere manier hulp zoeken kunnen bij de leerlingenbegeleider terecht. Conrector Van der Toorn zal me rondleiden door het ge bouw. We beginnen op de bo venste verdieping. "Frans" her inneren de grijze cellen zich direct. Jammer, juffrouw Breukink geeft net geen les, zou ze nog altijd een mandje hebben?. In de schoolgids zie ik trouwens dat er helemaal geen juffrouwen meer zijn. Alle do centen van de vrouwelijke kun ne gaan nu als mevrouw door het schoolleven. Het handwerklokaal is omgeto verd in een bibliotheekje. Met gepaste trots vertelt Van der Toom dat een biblitheek van de CSW tamelijk uniek is wat betreft omvang. „We hebben hier veel jeugdliteratuur en li teratuur voor de vakken Ne derlands, Frans, Duits en En gels. Ook voor de andere vak ken hebben we boeken en knipselkranten waar de leer lingen gratis gebruik van kun nen maken". Dankzij de vrij willige inzet van ouders is de bibliotheek altijd tijdens Daar gaat de bel. De deuren zwaaien open en de leerlingen vullen lawaaierig de gangen. Militaire schoudertassen zijn duidelijk uit de mode, een rug zak, dat is het helemaal. Slechts een enkeling zeult nog met een degelijke lederen dub- belvaks schooltas. Maar waarom lopen al die jon gelui toch met hun jassen aap door de school? „Dat is prak tisch", zegt Van der Toorn „De leerlingen moeten regelmatig naar de noodgebouwen lopen. Als ze eerst allemaal naar de garderobe moeten om hun jas te halen of te brengen loopt alles vast. Nu hangen ze hun jassen op aan de kapstok bij het lokaal. Moeten ze buitenom lopen dan nemen ze de dichts- bijzijnde uitgang". Ook bij het scheikundelokaal hangen jassen. Witte laborato- riumjassen ter bevordering van de veiligheid. Wat zal De Haan achteraf opgelucht hebben ademgehaald; want wat was er een paniek toen er in de MMS- klas met zoutzuur gemorst werd. In het biologielokaal hangt nog altijd dezelfde weeïge lucht. Maar waar is het skelet geble ven? Biologiedocent Mostert laat het zien: in een kastje in het kabinet. „Het gebeurde re gelmatig dat er een leerling, voor wie de aanblik van een skelet net iets te veel was, flauwviel. Daarom heb ik het maar opgeborgen". Het fietsenhok heeft de groot ste gedaantewisseling onder gaan. De krochten onder de gymzalen zijn omgetoverd tot leerlingenruimtes, één voor ro kers, één voor niet-rokers. Er staan tafels en stoelen, een pingpongtafel, een bar en een muziekinstallatie. Echt gezellig ziet het er niet uit, maar 't is er in ieder geval droog. De traptreden zijn een beetje uitgesleten in de loop der jaren. Op dit moment zitten er elf honderd leerlingen op school. En dat aantal blijft tamelijk stabiel. Verwonderlijk, want DONDERDAG 13 JANUARI 7.05 Nieuws en actualiteiten, met om 7.15 het weer in de provincie. 7.35 De dag van 7.40 Overzicht och tendbladen. 7.45 Agendatip en agen da. 7.50 Regionaal nieuwsoverzicht. 8.35-9.00 Nieuws en Actualiteiten 8.45 Politieke consumententest, vra gen aan politici over hun vakgebied. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provincie. 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.35 Vragen staat vrij, luisteraars bellen rechtstreeks met deskundigen. 12.55-13.00 De Agenda. 16.03 Een vak apart, programma over gewone en ongewone beroepen met muziek op verzoek. 17.03 Nieuws en actuali teiten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.32 Regionaal nieuws overzicht. 17.35 Zegt u 't maar, luis teraars reageren op een actueel pro gramma. 17.55-18.00 De Agenda. VRIJDAG 14 JANUARI 7.05 Nieuws en actualiteiten, met om 7.15 het weer in de provincie. 7.35 De dag van 7.40 Overzicht och tendbladen. 7.45 Agendatip en agen da 7.50 Regionaal nieuwsoverzicht. 8.35-9.00 Nieuws en actualiteiten. 8.45 Straatrumoer, straatinterviews over het nieuws van de afgelopen week. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provin cie. 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.35 Het Fort Zeelandia, programma over.de Zeeuwse burger en zijn be stuur. 12.55-13.00 De Agenda. 16.03 Uit, uitgaanstips voor het weekeinde. 17.05 Nieuws en actualiteiten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 17.35-18.00 Zeeuws Diep, Zeeuwse opinieleiders bespreken de actuali teit. Vandaag met Ria Geluk. Wies Saman en Tjeu Strous. ZATERDAG 15 JANUARI 10.03-13.00 'Dag-WeekProgram ma voor de vrije zaterdag met het Zeeuwse weerbericht, een overzicht van de zaterdagkranten, gasten, de hobby van..., het museumspel, boek bespreking, culinaire tips van de chef/kok en muziek. 14.03-18.00 Omroep Zeeland Sport, uitslagen, re portages en commentaren. ZONDAG 16 JANUARI 10.03-11.00 'Die 's nog van voor d'n oorlog', Adrie van Oorschot ontmoet tijdgenoten. Vandaag: De heer Kole uit Kapelle. 11.03-13.00: 'De Schoone Waardin', Cultureel zondag magazine met een centrale gast, de literaire rubriek van Lo van Driel, Zeeuwen in den vreemde en de klas sieke platenkeus van Herman Goetheer. 13.32-14.00 Omroep Zee land Sport. 14.25-14.30 Omroep Zee land Sport. 15.25-15.30 Omroep Zee land Sport. 16.25-16.30 Omroep Zee land Sport. 17.05-18.00 Omroep Zee land Sport. MAANDAG 17 JANUARI 7.05 Nieuws en actualiteiten, met om 7.15 het weer in de provincie en om 7.25 weekendoverzicht sport. 7.35 De dag van 7.40 Overzicht och tendbladen. 7.45 Agenda en agenda tip. 7.50 Regionaal nieuwsoverzicht 8.08-8.30 Radio Nieuws Centrale met landelijke en internationale activitei ten 8.45 De column 'Bob en Co'. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provincie. 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.34 Wegwies. 12.43 Reportage, vraaggesprek. 12.55-13.00 De Agen da. 13.08-13.30 Radion Nieuws Cen trale met landelijke en internationale actualiteiten. 16.03-17.00 Sportme- neer, het diepere wezen van de sport. 17.05 Nieuws en actualiteiten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.32 Regionaal Nieuwsoverzicht. 17.35 De Zeeuwse Tijdmachine. Van daag: Van nederzetting tot stad in Zeeland. 17.55-18.00 De Agenda. DINSDAG 18 JANUARI 7.05 Nieuws en actualiteiten, met om 7.15 het weer in de provincie. 7.35 De dag van 7.40 Overzicht och tendbladen. 7.45 Agenda en agenda tip. 7.50 Regionaal nieuwsoverzicht. 8.08-8.30 Radio Nieuws Centrale met landelijke en internationale actualitei ten. 8.35 Nieuws en Actualiteiten 8.45 Actualiteitenkwis. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provincie. 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.35 Gesprek van de week. 12.55-13.00 De Agenda. 13.08-13.30 Radio Nieuws centrale met landelijke en internationale acti- biteiten 16.03-17.00 Gefeliciteerd! Verzoekplaten en gelukwensen. 17.05 Nieuws en actualiteiten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 17.35 Vogels, vissen en Piet Smeer poets, programma over natuur en milieu. 17.55-18.00 De Agenda. WOENSDAG 19 JANUARI 7.05 Nieuws en actualiteiten, met om 7.15 het weer in de provincie. 7.35 De dag van 7.40 Overzicht och tendbladen. 7.45 Agenda en agenda tip. 7.50 Regionaal nieuwsoverzicht 8.08-8.30 Radio Nieuws Centrale met landelijke in internationale actualitei ten. 8.35 Nieuws en actualiteiten. 8.45 Gedane Zaken, over oud nieuws en hoe het afliep. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provincie. 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.35 Zeeuwse Streken, programma over typisch Zeeuwse zaken. 12.55 De Agenda. 13.08-13.30 Radio Nieuws Centrale met landelijke en internationale actu aliteiten 16.03 Het Kanaal door Zee land, over kunst en cultuur in de provincie. 17.05 Nieuws en actualitei ten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.32 Regionaal nieuws overzicht. 17.35 Eutebeute, program ma over verhalen in Zeeland. 17.55 De Agenda. schooluren open. Het omslach tige gedoe om een boek uit de provinciale bieb in de Abdij te lenen is nu helemaal verleden tijd. Het bruggetje over de Domburgse watergang is nu een onmisbare verbindingsschakel tussen hoofdgebouw en noodgebouwen van de CSW. In 1968 was het een geliefd plekje om in de pauzes wat rond te hangen. het aantal basisscholieren van protestant-christelijke scholen op Walcheren dat geschikt is voor HAVO/VWO daalt wel. „Dat betekent", zegt Van der Toorn, „dat wij in toenemende mate te maken krijgen met leerlingen van openbare scho len. Die leerlingen kiezen sa- tnen met hun ouders bewust voor de CSW omdat bekend is dat wij veel aan leerlingenbe geleiding doen en een tweejari ge burgklas hebben." Van der Toorn ziet nog een goede toekomst voor de CSW weggelegd. „De CSW is een stabiele school en daar blijft behoefte aan. Of de school in deze constellatie blijft bestaan weet ik niet, misschien komt er een ontwikkeling naar een gro ter geheel. Maar als het zover mocht komen dan hoop ik toch dat we binnen onze muren onze schoolcultuur kunnen bewaren. Dat is me heel wat waard." De Christelijke Scholenge meenschap Walcheren viert het veertigjarig bestaan met meer dere activiteiten. Er was al een receptie en een cross country voor de leerlingen. Het hele jaar door geven oudleerlingen lezingen en is er een fototen toonstelling in de school. Aan staande zaterdag is er een grote reünie, waarvoor zich al 2200 mensen hebben aangemeld. Voorafgaand aan de reünie wordt het jubileumboek 'Ogen in de rug' gepresenteerd. Het boek bevat veertig impressies van mensen die de afgelopen jaren bij de school betrokken waren. Het kost vijfentwintig gulden en is verkrijgbaar bij de Zeeuwse boekhandels. Bij de VVV-kantoren aan de Nieuwendijk in Vlissingen, aan de Duinweg in Oostkapelle en aan de Ooststraat in Zoutelan- de is het mogelijk kaarten te reserveren voor concerten (pop en klassiek) en theatervoorstel lingen in het hele land. Van ma. tot en met za van 9 to 17 uur kunt u bij het VW een voucher kopen waarmee u bij de kassa van het theater uw toegangskaart kunt ophalen. Hieronder ziet u een deel van de voorstellingen die nu in de voorverkoop zijn. ROTTERDAM 29-1 Paul Rodgers; 5-2 Frank Boeyen; 21-2 t/m 27-2 ABN/AMRO World Tennis Tournament; 22-1 Terrordome (houseparty in de Energiehal); 22-2 t/m 5-3 Tineke Schouten; 1,2,3-3 My Fair Lady; 17-4 Garth Brooks; 4-4 Meat Loaf; 21-4 Barry Manilow; 17-5 Billy Joel; AMSTERDAM 30-1 Dionne Warwick (Gala of the Year); 13-2 Randy Crawford; 15-3 t/m 28-8 '94 Cyrano; DIVERSEN 25,26,27-1 Hes- sel, Utrecht; 27-1 Jerry Lee Lewis, Arnhem; 28,29-1 Rhy thm Versus Angels, Frankfurt; vanaf februari Moscow Circus on Ice, diverse plaatsen in Ne derland en België; 3-2 Kim Wilde, Utrecht; 4-2 Apocalypse Now, Tilburg (houseparty); 16 t/m 19-3 Herman Finkers, Breda; 20-3 BB King Eindho ven; 31-1 Marillion, Utrecht;31-3 Marillion, Utrecht; 16-4 BZN, Vlissingen; VLISSINGEN - De Alliance Fran^aise verzorgt vrijdag 21 januari een theatervoorstelling in het Arsenaal. De compagnie Saturne Pas Rond voert dan, in het Frans, het stuk Candide op, naar het gelijknamige boek van Voltaire. Candide wordt verteld door drie Tiroler dorpsgekken, met behulp van marionetten, zang en mime. De teksten volgen op sublieme wijze de originele tekst van Voltaire, die veel ve nijn in zijn stukken stopte. Hoewel Voltaire al tweehon derd jaar geleden zijn stukken schreef zijn ze nog steeds actu eel. De voorstelling in het Arse naaltheater begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 25' gulden en zijn verkrijgbaar bij het Ar senaal, 01184-15400. De schooljeugd kan 's middags al naar de voorstelling toe. MIDDELBURG - In de biblio theek aan de Kousteensedijk is vanaf 17 januari een tentoon stelling ingericht over 'Alcohol, denk meer over minder'. De tentoonstelling is opgezet door het Zeeuws Consultatie bureau voor Alcohol en Drugs. De tentoonstelling is ontwik keld in het kader van het alco hol voorlichtingsplan van het ministerie van WVC. Wethou der Douwes opent de tentoon stelling maandag om 16.00 uur. Het gezelschap Saturne Pas Rond speelt Candide MIDDELBURG - De wens- boom die de afgelopen weken bij Vroom en Dreesman stond heeft heel wat mensen aan het schrijven gezet. De Kerstman heeft in de laatste week van het vorige jaar alle wensen gelezen en de leukste geselecteerd. De winnaars zijn: mevrouw M. de Penning uit Nieuw- en Sint Joosland. Zij mag met haar moeder van 91 een midweek naar Port Zélande. Ook de wens van Marcel Ysden uit Vlissingen, een middag bij de brandweer, gaat in vervulling. De derde en laatste wens die door V&D in vervulling gaat is die van mevrouw Lokker uit Middelburg. Zij mag samen •met haar dochter een kopje koffie met gebak gaan nutti gen. MIDDELBURG - De theater groep Toetssteen speelt zater dag 15 januari 'De koorts van Zola'. De voorstelling vindt plaats in het Minitheater aan de Verwe- rijstraat en begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 9,- (passen 7,-) en zijn in voor verkoop verkrijgbaar bij Loeks boekhandel op de Nieuwe Burg 19. MIDDELBURG - De schouw burg verkeert zaterdag 15 ja nuari in Latijnsamerikaanse sferen. La Banda del Sur brengt dan een zonnig theater concert. Wijnanda van Vliet, Patricio Wang, Lincoln Almada, Ga briel Aquilera en Jaime Rodri guez; vijf namen, bijna evenzo veel verschillende culturen. Vijf uitstekende musici, die tussen hun vele afzonderlijke werkzaamheden door tijd wil len inruimen voor hun geza menlijke passie: de muzikale erfenis van Zuid-Amerika. Winanda van Vliet (Nederland) is zangeres bij de a capella-for- matie „The Oom Maw Maw", Patricio Wang (Chili) is muzi kaal leider van de groep Quilapayün, Gabriel Aguilera (Chili) is o.a. leider van de dans- en muziekgroep Huelén, Lincoln Almada (Paraguay) is een veelgevraagd harpsolist en Jaime Rodriguez (Colombia) is lid van de salsa-groep Rumba- ta. Dit vijftal bundelde hun artis tieke krachten tot La Banda del Sur en brengt u een nu eens zonnig, dan weer lichtweemoe- dig theaterconcert, gebaseerd op de rijke folklore van het Zuidamerikaanse continent. Een grote verscheidenheid aan v.l.n.r. Lincoln Almada, Gabriel Aguilera, Patricio Wang, Winanda van Vliet, Jaime Rodriguez Foto: Tet Lagemaat OUDERENBOND - Tijdens de ledenvergadering van de protestants Christelijke Ouderenbond geeft mevrouw Den Engelse uit Renesse een lezing met dia's over 'Het christen dom in Rusland door de eeuwen heen'. De bijeenkomst vindt plaats in het jeugdgebouw bij de Petruskerk aan de Ot- testraat in Vlissingen. Ook niet-leden zijn van harte welkom. EXPOSITIE - Van 15 januari tot 27 februari is in de Middelburgse Vleeshal de installatie REAL van Rob Birza te bewonderen. In galerie 't Haantje te Paart in de Spanjaard straat in Middelburg vindt van 13 januari tot 21 februari een expositie plaats van Renee Mink. Het betreft hier beeldhouw werken, aquarellen en gemengde technieken. Van 17 tot 28 januari staat er in de centrale hal van het Ziekenhuis Walcheren de expositie 'rondom het ouder worden'. Er worden verschillende onderwerpen belicht die verband hou den met de ouder wordende mens. THUISZORG - Directeur Phemambucq van de Stichting Thuiszorg Walcheren geeft 19 januari informatie voor oude ren in het Dorpscentrum van Biggekerke. Vanaf 14.00 uur komen de volgende onderwerpen aan de orde: Welke zorg kunnen mensen thuis krijgen? Wanneer komt men voor hulp in aanmerking? Welke hulp wordt er van familie en kennis sen verwacht? Wat kost de hulp van Thuiszorg en hoe kan men hulp aanvragen. De voorlichtingsbijeenkomst begint om 14.00 uur. CONCERTEN - De pas opgerichte band Cartouche treedt vrijdag 28 januari op in Cosmo's Cotton Club in Vlissingen. Cartouche brengt een repertoire dat Top 40, easy listening, latin en stijldansmuziek omvat. Cartouche bestaat uit Mary Land, Tauviek van der Mull, Dirk van Halm, Sjaak Lammers en Michael Coomans. Het optreden begint om 22.00 uur. In de Walk-Inn aan de Leliestraat in Vlissingen is vrijdag 14 januari om 21.30 uur een optreden van de band Gringo. Gringo bestaat uit Rinko (vocals), Peter Veen (drums), Andre Szachnowski (bass), Ronald Abresch (guitar), Erwin Meer man (keyboards) en Annnemarie Louwerse (backing vocals). GEVONDEN - Bij het bureau Vlissingen zijn de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: bril, handschoen, das, portemonnee, sleutels, buggy, paraplu, Labrador, rode ka- teer, cyperse kat, witte poes met rood bandje. CURSUSSEN - De Zeeuwse Volksuniversiteit start woens dag 19 januari een cursus pre- en protohistorie van Neder land. Aan de Zeeuwse historie wordt in deze cursus veel aandacht besteed. De lessen, acht in totaal, worden gegeven in het ZVU-gebouw aan de Spanjaardstraat 51 in Middel burg, van 19.30 tot 21.00 uur. Donderdag 20 januari begint de cursus Videoproduktie. In tien avondlessen van 19.30 tot 21.30 uur leren de deelnemers de resultaten van hun videoca merawerk verbeteren. De Stichting Educatief Toerisme Oranjezon start 7 en 9 februari met korte cursussen Frans, Duits, Engels en Spaans. De cursussen bestaan uit twaalf lessen en worden gegeven in het Studiecentrum Oranjezon in Oostkapelle. De kosten bedragen honderdvijftig gulden per cursus. BINGO - Zaterdag 15 januari om 20.00 uur is er een gratis toegankelijke bingo in het clubgebouw van VTV aan het Baskensburgplein in Vlissingen. Dinsdag 18 januari kan er in het VTV-gebouw geklaverjast worden, ook om 20.00 uur. ZWEMFAN - In het Vlissingse Sportfondsenbad wordt het nieuwe jaar ingeluid met een zwemfan nieuwjaarsparty op zaterdag 15 januari van 13.30 tot 17.00 uur. In het wedstrijd- bad zijn spelletjes uitgezet en er is muziek. De entree bedraagt die middag twee gulden vijftig per persoon. VERKEERSOPFRISCURSUS - De Middelburse afdeling van Veilig Verkeer Nederland organiseert opnieuw een verkeersopfriscursus van vijf avonden. De eerste cursusavond is op 24 januari van 20.°° tot 22.00 uur in het hoofdbureau van de regiopolitie Zeeland aan de Vrijlandstraat 29 in Middel burg. Aanmelding vooraf is noodzakelijk: tel. 01180-14496/12960. VRIJ-GEZELLIG - Al vijf jaar organiseert 'Vrij-Gezellig' activiteiten door en voor alleenstaanden. Op zondag 16 januari vindt in verenigingsgebouw Het Pand, Kerksteeg 5 in Middelburg om 14.00 uur een bijeenkomst plaats waar het- nieuwe programma wordt samengesteld. SNERTWANDELTOCHT - Wandelsportvereniging 't Zand houdt op zaterdag 15 januari haar jaarlijkse snert-puzzel- wandeltocht. De tocht is ongeveer 6 km. lang en voert door fraaie gedeelten van Middelburg. Starten kan tussen 13.M en 14.00 uur vanuit het wijkgebouw 'De Vergulde Baars'. Het startbureau is al om 12.M open. Inschrijfgeld 4,50. Na afloop is er voor iedere deelnemer een gratis kom snert en een leuke herinnering. ARTSEN ZONDER GRENZEN - Mevrouw Thiele uit Zoutelande werkt voor Artsen zonder Grenzen, momenteel in Oeganda. Zij spreekt op een thema-avond, georganiseerd door de werkgroep ontwikkelingssamenwerking Valkenisse. De avond vindt plaats op vrijdag 14 januari in het gemeente huis in Koudekerke en begint om 20.°° uur. SWINGEN - In jongerencentrum Midgard aan de Kuiper spoort in Middelburg vindt zaterdag 15 januari een Londen- Underground-Swingavond plaats. De avond wordt verzorgd door Carlo/Dennis/Diederick in een groene en cartooneske omgeving. Het feest begint om 21.00 uur en de entree bedraagt één gulden. KWARTET - De activiteitencommissie van Bachten Reede aan de Vredehof laan 42 in Vlissingen presenteert donderdag 20 januari een optreden van het Westkappels Kwartet. De aanvang is 19.30 uur en de toegangsprijs bedraagt twee gulden vijftig. LEZING - Feministisch theologe Irmgard Busch geeft zondag 16 januari een lezing over 'De lust tot zondigen en het verlies van de onschuld'. Busch geeft de lezing op uitnodiging van vrouwenvereniging LAVA. De lezing vindt plaats in het Schuttershof in Middelburg, om 15.30 uur. De entree be draagt twaalf gulden vijftig. Madame Marie-France de Peyronnet présente une conférence intitulée 'Bourges et la route Jacques Coeur'. Accompagnée de nombreuses diapositi- ves. La soiré aura lieu le lundi 17 janvier la bibliothèque Middelburg 20.00 heures. In het Frans uiteraard! CURSUSSEN - In februari start Loes Schakel met enkele cursussen Origami, zowel voor beginners als voor gevorder den. De cursussen bestaan uit acht lessen van twee uur en kosten 95 gulden, inclusief cursusboek en papier. Loes Schakel geeft de cursussen in haar eigen huis aan de Kruitmolenlaan 61 in Middelburg. Gert Verschraegen begint in de tweede helft van februari een cursus Werken met droogbloemen. De (vijf) lessen worden gegeven op maandag, om 13.30 en om 19.45 uur bij Imkerij Poppendamme te Grijpskerke. De cursus kost tachtig gulden en dat is inclusief materiaal. PARABEL - Poppentheater Parabel start 15 januari met een serie openbare voorstellingen bij Imkerij Poppendamme in Grijpskerke. Vanaf die datum is er iedere zaterdag om 14.00 uur een voorstelling voor kinderen vanaf vier jaar. ritmes en steeds wisselende in strumentale kleuren staan daarbij garant voor een zeer eigen dynamiek en levendig heid. Zaterdag 15 januari - Stads schouwburg Middelburg, aan vang 20.00 uur. Kaarten 20.00 (JTK/CJP/Pas 65 16.00) in voorverkoop aan het theater en telefonisch te reser veren via (01180) 11500. MIDDELBURG - De stichting Kamermuziek Zeeland ver zorgt op 21 januari een concert in de Kloveniersdoelen. Om het concert ook voor niet kenners toegankelijk te maken wordt er uitleg gegeven over de te spelen werken. Het concert wordt gegeven door het Rubliëv Trio met me dewerking van Lex Korff de Gidts op altviool. Het trio be staat uit Marius van Paassen, piano; Philippe Graffin, viool; en Jeroen Reuling, cello. Op het programma staat het trio opus 65 van Dvorak, het trio van Ravel en het pianoconcert opus 15 van Fauré. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 32,50. VLISSINGEN - In jongeren centrum De piek aan de Helle baardierstraat treedt zaterdag 15 januari de heavy funkrock- formatie Baseline op. Het concert begint om 22.00 uur en entree bedraagt zeven gulden vijftig. I

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 13