LA GARE De Koningin Beatrix hééft iets De Zeeuwse zomers van Piet Mondriaan V I I Cjjfe DAimChOOL JAnVic^y l 'ii Karpers Inzameling kraamkliniek Koor zoekt tenoren Open dag veerboot trekt duizenden bezoekers Mondriaanjaar 1994 biedt zeer gevarieerd programma Gezinsuitbreiding V 05 m Klachtenuurtje Groen Links Strandvoetbal ^FEESTE^ENPAPnriJEN] KUNSTGEBITTEN J.P.A. ROSSËL Vuurtoren re re re I START NIEUWE CURSUS V.A. 18 JAAR. 01100 20176 01180 38370 01110 15425 Snertpuzzeltocht Wij verzorgen al uw Informeer vrijblijvend: Café-Restaurant Kanaalstraat 82 - Oost Souburg - 01184-78143 i 91e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE. VLISSINGEN. WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VBERÖf/nrict TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM-WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINÖEN". WOENSDAG 12 JANUARI 1994 VLISSINGEN „Als er iets te zien is dat vaart dan komen de mensen wel", zei zaterdag J. Blokzijl, nautisch inspecteur van de PSD. En gelijk kreeg-ie. Een dikke 6.000 man, vrouw en kind had er een deel van de zaterdag voor uitgetrokken om het nieuwe vlaggeschip de Ko ningin Beatrix voor de lijn Vlissingen/Breskens eens van binnen en van buiten, van voor naar achteren en van boven tot onder te bekijken. Voor de meesten een unieke gelegen heid natuurlijk, want de kans dat ze ooit nog eens in de machinekamer kunnen gluren of 'op de brug' mogen komen is uitgesloten. En de PSD wist ook wel hoe ze de 'toeristen' moesten verwelkomen. Met fol ders en met een consumptiebon om iets in de eindelijk gezel lige salon te nuttigen. Want eerlijk is eerlijk, hadden de salons van de oude boten iets nostalgisch, roepen de sa lons van nieuwere boten herin neringen op aan een cafetaria, de salon van de Koningin Bea trix heeft iets. In ieder geval gezellig en ook nog eens een plezierige plek om de overtocht door te brengen. Volop belangstelling dus en menigeen schaarde zich gedul dig in de lange rijen wachten den om een voor een via een mangat naar de machinekamer af te dalen of naar de brug te gaan. En ook daar viel menig mond open van verbazing. Geen stuurwiel, geen pientere pookjes of joysticks, maar iets dat meer weg had van een spelletje in een automatenhal. Twee simpele handeltjes voor de propellerschroeven, waar mee het schip in een noodvaart rond de eigen as kan worden gedraaid en bakboord/stuur boord niet meer vraagt dan een simpele beweging van de pols. Verder nog wat meters en voi- la. Het mag dan simpel klinken, de besturing vraagt toch wel enige kennis en vandaar ook dat de stuurlieden uitvoerig hebben geoefend op een simu lator en dat hebben toegepast in de praktijk met de proef vaarten. Begin februari komt de nieuwe Beatrix in de vaart. De 'oude' Prinses Beatrix, keurig afge meerd naast het nieuwe vlag geschip lag er zaterdag wat triestig bij. Zij kreeg zaterdag géén bezoek. In de rij om een kijkje te nemen aan boord van de nieuwe veerboot Koningin Beatrix foto wim kooyman minimmimimiliummmimmmmiminimilimiiimmimum door Andrien Smeels MIDDELBURG - Nederland maakt zich op voor het Mondriaanjaar. De wereldberoemd geworden kunst schilder werd op 7 maart 1872 in Amersfoort geboren en overleed in New York op 1 februari 1944. Zijn vijftigste sterfdag was de aanleiding om 1994 uit te roepen tot Mondriaanjaar 1994. De cosmopolitische schilder wordt uitgebreid herdacht op de vele plaat sen waar hij gewoond en gewerkt heeft; behalve Amersfoort en New York ook ondermeer in Amster dam, Winterswijk, Uden en Domburg. De schilder bracht vanaf 1908 enkele zomers door in de toen als zeer mondain bekend staande badplaats, op uitnodi ging van zijn goede vriend Jan Toorop. Daarom zijn in Zee land in het kader van het Mondriaanjaar twee tentoon stellingen te zien en worden er een cultuur-historische wan delroute in Domburg en een fietsroute over Walcheren uit gezet. Er komen symposia en workshops, een tweedaagse studiebijeenkomst van de Zo- meruniversiteit Zeeland, on derwijsactiviteiten, een boek voor de jeugd en zelfs rijdt er deze zomer een Mondriaanbus over Walcheren. In het hele land vinden ten toonstellingen, concerten en tal van andere herdenkingsactivi teiten plaats. Het herdenkings jaar culmineert in een grote retrospectieve tentoonstelling, die van 17 december tot en met 30 april 1995 in het Haags gemeentemuseum te zien is en daarna nog in de National Gal lery of Art in Washington en The Museum of Modern Art in New York. Wie krijgt bij het horen van de naam Piet Mondriaan niet zijn composities met Rood, Geel en Blauw op het netvlies? Wie heeft er niet ooit in zijn leven gelopen in een kleding stuk met eem Mondriaan-mo- tiefje? Het abstracte werk van de schilder, die in zijn kubisti sche periode in Parijs één a uit (ADVERTENTIE) geen ingevallen gezichten meer! met porseleinen tanden en perfecte pasvorm. Repara ties: klaar terwijl u wacht Tandprotheticus Hobeinstraat 52 - Vlissingen Tel. afspraken 01184-14533 (ook voor part, verzekerden) zijn achternaam schrapte, is wel het meest bekend gewor den. Zijn 'Zeeuwse periode', van 1908 tot 1912, was voor zijn verdere werk zeer bepa lend. De directrice van het Zeeuws museum, drs. I.V.T. Spaander stelt het als volgt: „Zeeland was voor Mondriaan de opmaat voor zijn uiteinde lijke stijl." In het eerste decennium van deze eeuw was Domburg dè plek waar kunstenaars elkaar 's zomers troffen, terwijl zij in de wintermaanden Amsterdam of Parijs als domicilie kozen. Mondriaan vertoefde in de pe riode van 1908 tot 1912 regel matig in de Zeeuwse badplaats te midden van een inspirerende kring van vrienden als Jan Toorop, Lucie van Dam van Isselt, Jacoba van Heemskerck, Lodewijk Schelfhout en Mies Elout-Drabbe. in deze jaren vatte Mondriaan interesse op voor de theorieën van het Franse divisionisme. Hij gaf daaraan uiting in een aantal schilderijen van molens, torens en kerken, waarvoor hij onder andere de N.H.-kerk in Dom burg en de vuurtoren in West- kapelle als uitgangspunt nam. Later raakte hij onder invloed van het pointillisme, wat hij ondermeer uitwerkte in een se rie -Zeeuwse- duinlandschap pen. Onder invloed van Toorop experimenteerde hij eerst met felle kleuren, later werd zijn werk gedempter van kleur. De lichtende kleur, kenmerkend voor het luminisme, combi neerde hij met een strenge sti lering. Door de pogingen van de Domburgse kunstenaars het licht in hun werk te vangen, werd 'het Zeeuwse licht' een begrip. De Zeeuwse zomers in Mond- riaans leven zijn aanleiding voor twee exposities in Zeeland van 17 september tot 15 janua ri. In het Zeeuws Museum in Middelburg wordt de tentoon stelling 'Jan Toorop en Piet Zo in de eerste dagen van een nieuw jaar kom je nog al eens deze en gene tegen die je gezellig Nieuwjaar wil wensen. Tot onze schade en schande zijn dat wel eens mensen die je aardig vindt, maar toch over een heel jaar genomen te weinig ziet. Zo zag ik een van mijn verre vriendinnen en we raakten al snel aan het bijpraten. Het is een spontane meid, zo een van leve de leut, actief, altijd in voor een geintje en tamboer maitresse in de plaatselijke muziekvereniging. Ze was in verwachting en precies zoals dat bij haar past, van een tweeling. Leuk en lief nietwaar. Het gesprek kwam op namen, voor jongens wist ze het wel, maar voor meisjes... Ik stelde haar voor om ze i üm dan Erna en Nadien te noemen. Dat vond ze best een W leuk idee, vooral nadat ik haar adviseerde om de klemtoon op die twee namen wat te verleggen. Haar koffie vloog over het schoteltje van het lachen. Zo namen we ook afscheid, voor korter dan een jaar deze keer. Op weg naar huis zag ik een andere kennis, die met haar kinderwagen tegen de harde wind opbokste. Ik wist dat ze pas verhuisd was en misschien nog wel een poosje door de storm moest. „Moet je nog lang vroeg ik haar. Ze keek naar mij en naar beneden: „Nog vijf maanden", antwoordde zij laconiek. 1994, het jaar van het Gezin(suitbreiding). CAMELEON NI CJ. -1 In New Yórk, waarnaar Mondriaan in 1940 uitweek, ontving zijn abstracte stijl, waarvoor hij de eerste aanzet in Domburg gaf, een laatste impuls. Nog steeds gebaseerd op een stramien van horizontalen en verticalen geeft het werk door het ontbreken van zwarte scheidingslijnen en het gebruik van tussenkleuren een dynamischer beeld dan het voorafgaande, zoals in het hier afgebeelde onvoltooide 'Broadway Boogie-Woogie' afbeelding uit de brochure uitgegeven door de stichting Mondriaan 1994 Mondriaan in Domburg, te midden van hun tijdgenoten' ingericht. Behalve werken van Mondriaan en Toorop zullen er werken te zien zijn van onder meer Jan Toorops dochter Charley, Jacoba van Heemskerck, Henri le Faucon- nier, Conrad Kickert, Jan Sluy- ters en Lodewijk Schelfhout. In Domburg wordt een re constructie gemaakt van het houten tentoonstellingsge bouwtje waar in 1912 de Dom burgse kunstenaarskring expo seerde. Het gebouwtje is een onderdeel van het nieuw te bouwen museum Marie Tak van Poortvliet, naar een ont werp van de bekende architect Cees Dam. De zeer bemiddelde Marie Tak van Poortvliet bezat een landhuis in Domburg, waar Jacoba van Heemskerck vaak te gast was. De reconstructie van het tentoonstellingsge bouwtje is de eerste fase in de bouw van het museum. De fi nanciering hiervoor is op enke le tienduizenden guldens na rond en volgende maand" begint de bouw. Kunsthistorica drs. Jacqueli ne van Paasschen is aangetrok-"- ken als gastconservatrice voor de 'Tentoonstelling van Schil derijen Domburg Juli-Augus- tus 1912'. Zij is nog op zoek naar enkele werken die in 1912 in Domburg tentoongesteld waren. Onder de kunstenaars die in 1912 exposeerden bevon den zich Gerard Bergsma, Lu cie van Dam van Isselt, Mies Elout-Drabbe, Johannes Graat van Roggen, Ferdinand Hart Nibbring, Jan Heysse, Elisa beth van Manen, Johan Nij- land, Willem Johannes Schütz en Marinus Zwart. De activiteiten in het kader van het Mondriaanjaar vallen gedeeltelijk samen met de eve nementen in de Zeeland Cul- tuurmaand, die dit jaar loopt van 2 september tot 16 okto ber. In de programmering van het jazzfestival 'Jazz Down the Sea' krijgen de door Mond riaan zo geliefde boogie-woo gie en progressieve jazz dan ook zeker een plaats. De Stich ting Nieuwe Muziek heeft Wil lem Breuker de opdracht gege ven een 'Komponistenportret Piet Mondriaan' te compone ren. Het Mondriaanjaar gaat in Zeeland al van start op 1 fe bruari met de presentatie van het boek 'Mondriaan voor be ginners'. Doel van het boek is om een breed publiek vanaf 12 jaar kennis te laten maken met het leven en werk van Piet Mondriaan. Auteurs zijn Nan nie Kuiper, Nico Out, Jetske Spanjer en Melanie Verhoeven. VLISSINGEN - Groen Links houdt woensdag 19 januari de eerste klachtenavond. De par tij, die dit jaar voor het eerst aan de gemeenteraadsverkie zingen in de Scheldestad mee doet heeft het luisteren naar de inwoners hoog in het vaandel staan. Het eerste klachtenuur vindt plaats in de Karolingenburght in Oost-Souburg, om 20.00 uur. Op 26 januari volgt de tweede klachtenavond in 't Anker aan de Bonedijkestraat in Vlissin gen, eveneens om 20.00 uur. (ADVERTENTIES) MIDDELBURG ZIERIKZEE MIDDELHARNlS In een groot deel van Zeeland is de visstand nogal eenzijdig samengesteld. Het brakkige water is voor veel vissoorten ongeschikt. Maar karpers zijn in deze contreien juist in het voordeel. Ze zijn goed tegen brakke omstan digheden bestand en door het uitgesproken zeeklimaat (zachte winters, koele zomerskun nen ze zich hier massaal voortplanten, wat elders in het land vaak niet gebeurt. Natuurbe heerders bekijken de karpers overigens met gemengde gevoelens. Ze zoeken hun voedsel in de bodem en door het voortdurend omwoelen van de bodem veroorzaken karpers troebel water, waarin waterplanten en andere vissen weinig kans krijgen. De karper hoort hier trouwens niet echt thuis, maar is in de middeleeuwen door monniken ingevoerd als consumptievis. Een periode met flinke vorst wil nog wel eens voor een flinke opruiming onder de karpers zorgen. Ze sterven dan door zuurstofgebrek en zodra de dooi inzet zie je ze vaak met tientallen tegelijk op het water drijven. Dat valt direct op omdat ze ondersteboven liggen met de felwitte buiken naar boven. Levende karpers zijn voor roofvijanden gecamoufleerd doordat de donkere bovendelen niet afsteken tegen de waterbodem. Juist daardat ze ondersteboven drijven vallen de karpers direct op en dat zorgt ervoor dat ze snel opgeruimd worden door reigers en andere viseters, een treffend staaltje van effectief gebruik van kleuren door moeder natuur. Karpers tekening: wilco jacobusse MIDDELBURG - Er bestaat grote belangstelling bij de Zeeuwse voetbaljeugd voor het door de KNVB afdeling Zee land georganiseerde strand voetbal dat op zaterdag 15 ja nuari wordt gehouden. Op zes plaatsen aan de Zeeuwse kust zullen ruim 500 C-junioren, in de leeftijd van 12 tot 14 jaar, in actie komen. Zij zijn verdeeld over 70 teams. De deelnemers zijn afkomstig van 34 verenigingen. De toer nooien beginnen om 9.45 uur en duren tot ongeveer 12.00 uur. Ze worden afgewerkt op de volgende lokaties: Vlissin gen (bij strandtent De Nolle), Oostkapelle (strandtent De Pi raat), Koudekerke (strandtent Kaapduin), Zoutelande (strandtent De Branding), Burgh (strandtent Zeelust) en op twee stranden in Cadzand bij de paviljoens Zeemeeuw en Caricole. De voorronden van dit strand voetbal worden afgesloten met een finale van een kwartier en de winnaars treffen elkaar in de grote finale op tweede Paas dag. Er wordt dan gestreden om de Zeeuwse PTT Telecom- strandcup. De KNVB afdeling Zeeland wordt tijdens de activiteiten bijgestaan door ClOS-stagiair Patrick Vermeulen MIDDELBURG - Wan delsportvereniging 't Zand houdt zaterdag 15 januari voor de achttiende keer een snert- puzzelwandeltocht voor het he le gezin. De route voert door de binnen stad van Middelburg en is on geveer zes kilometer lang. Alle deelnemers krijgen na afloop een kom erwtensoep. Onder de goede oplossingen van de bij de wandeltocht behorende puzzel worden enkele 'gezonde' prij zen verloot. Het startbureau is gevestigd in het wijkgebouw De Vergulde Baars aan de Baarsjesstraat 42. De deelnemers kunnen starten tussen 13.30" en 14.00 uur, het inschrijfgeld bedraagt vier gul- Jen vijftig. DOMBURG - Babydekens en -kleding, luiers, zuigflessen, thermometers, kraamverband, babyshampoo. Het is maar een greep van alles wat welkom is in de kraamkliniek in Kor^a in Albanië. Dorkas Hulp Interna tionaal houdt voor die kliniek een inzamelingsdag op zater dag 22 januari in de vereni- gingsgebuwen van de hervorm de gemeenten in Domburg en Oostkapelle. De kraamkliniek is onderdeel van een ziekenhuis in Kor?a. Dit ziekenhuis is voor een deel gerenoveerd door vrijwilligers uit Nederland. De kraamkli niek moet nog gerenoveerd worden. Het grootste probleem in de kliniek is de hygiëne, omdat er groot gebrek is aan schoon,warm water. Dorkas wil de kliniek opknappen en voorzien van nieuwe bedden. Dorkas Hulp Internationaal is één van de grootste particu liere hulporganisaties in Ne derland en bestaat uit ruim 50 werkgroepen. De organisatie beheert rond de 200 depots voor hulpgoederen. De hulp goederen zijn bestemd voor meer dan 60 projecten in 24 landen, variërend van een broodfabriek in Albanië tot een hospitaaltje in de bush van Mozambique. Een vorige actie voor de noodlijdende kraam kliniek in Kor£a, die gehouden werd op 11 december van het vorig jaar en georganiseerd was door de Dorkas werkgroep Walcheren, bracht 1701,85 op. ZATERDAG 15 JANUARI AUTO TELEFOON INBOUW STATION KLEIN VLAANDEREN 91-93 Ml DDF! BURG FEL 01180 - 406 84 MIDDELBURG - De Ko ninklijke Oratoriumver eniging Tot Oefening en Uitspanning is naarstig op zoek naar tenoren. De afgelopen jaren is "het aantal tenoren in het koor teruggelopen. Om de con certen te kunnen voortzet ten is het noodzakelijk dat er tenoren en bassen tot het koor toetreden. Om eventueel geïnteresseerden kennis te laten maken met het koor is ër woensdag 19 januari een openbare repe titie in de Concertzaal aan de Singelstraat in Middel burg, van 19.30 tot 21.30 uur. Het repertoire van het koor omvat vele muziekpe- riodes, van vroege barok tot en met hedendaagse muziek. Dit jar staan er werken van Bach en Brit ten op het programma. i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1