Een literaire avond met Benno Barnard ZIJNEN Thunder and Lightningweekend in De Piek originele arrow shirts Een welkome visser Ter Welle-Goes, 1/2 PRIJZEN PvdA Arnemuiden looft prijs uit voor goede initiatieven TER WELLE 3Z6<7 A- Valkeniers gaven demonstratie in Zeeuws Biologisch Museum Rekken en trekken Natuurtip Kledingbeurs in Oost-Souburg levert 800 op voor weeshuis een Voorspoedig 301 M V Stichting Literaire Activiteiten Zeeland bezig aan achtste seizoen Drie valkeniers van de Valkerij Equipage Jacoba van Beieren gaven een demonstratie met valken en havi ken. Met meer dan 500 bezoekers die de druilerige regen voor lief namen en valkeniers die talloze vragen -vaak dezelfde- met eindeloos geduld steeds weer opnieuw beantwoorden. En ook steeds weer een valk of havik op de arm van een kind zetten zodat pa of moe een foto kon maken. Dagelijks trainen dames mode NÜ Hoge vlucht tsj <U KWALITEIT GULDENS VOORDEEL Wij wensen u je moet er geweest if jn HET GROOTSTE VERHUURPROGRAMMA VAN ZEELAND ESCHELDEBOD 91 e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM-WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG -5 JANUARI 1994 MIDDELBURG - De auteur Benno Barnard geeft dinsdag 11 januari een lezing in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk. Tijdens de lezing voor de pauze belicht de schrijver zijn plaats als Ne derlander in Vlaanderen. Na de pauze volgt er een gesprek over zijn poëzie-opvattingen en de eerste twee delen van zijn 'ge nealogische autobiografie' De noodzakelijke dubbelganger en Het gat in de wereld. De veelzijdige schrijver, dich ter, prozaïst, criticus, vertaler en tijdschriftredacteur Benno Barnard werd op 21 november 1954 in Amsterdam geboren. Hij groeide op in Rozendaal, het idyllische kasteeldorp in Gelderland, waar zijn vader dominee was. Zijn vader, Wil lem Barnard is als dichter be kend onder het pseudoniem Guillaume van der Graft. Over Rozendaal zegt Benno: „Alles wat ik schrijf heeft op één of andere manier daar zijn oor sprong, iedere zin is herleid baar tot dat dorp, ons huis in dat dorp, mijn kamers in dat huis. Barnard debuteerde als dichter in 1980 in Hollands Maandblad en jaar later in boekvorm met Een engel van Rossetti. In 1983 volgde de bundel Klein Rozen daal en in 1986 Het meer in mij. Klein Rozendaal werd in 1985 bekroond met de Lucy en C.W. van de Hoogtprijs. Zijn poëziekritieken bundelde hij in 1987 in Tijdverdrijf voor enkele fijne luiden. In maart 1976 vestigde hij zich in Brussel, waat hij tot 1984 bleef wonen. Dat heeft o.a. het prachtige, met de GeertJan Lubberhuizenprijs bekroonde drieluik, Uitgesteld Paradijs opgeleverd. „Dat boek is mijn autobiografie over een man die erg zijn best doet te begrijpen wat nu is". Na een verblijf van drie jaar in Antwerpen, weaar hij tot okto ber 1986 als eindredacteur bij de uitgeverij Manteau werkte, vertrok Barnard in augustus 1987, voor een jaar als 'writer in residence' naar Austin, Texas USA. Inmiddels woont hij weer in Antwerpen. Het dit jaar verschenen Het gat in de wereld, is opnieuw een fascinerend autobiografisch drieluik en speelt zich af in de periode 1987-1991. Uiteenlo pende onderwerpen komen weer aan bod: zijn (problema tische) verhouding tot zijn va der, zijn verblijf in de States, zijn bezoeken aan Praag, Ma- riënbad en Triëst, maar het gaat uiteindelijk allemaal over hemzelf en zijn plaats in Euro pa. Het is een uitermate actueel boek over 'jaren waarin een nieuwe noodzakelijke dubbel ganger, opgejaagd door onrus tige kinderherinneringen, zich de vraag stelt waar hier eigen lijk is'. In november zei Bar nard in een gesprek met Nicoli- ne Baartman van de Volks krant over Het gat in de wereld het volgende: „Het boek is na tuurlijk ook - voor zover het mijn concrete, biologische va der betreft, .die vaderfiguur staat voor zoveel meer - een hommage, een gecompliceerde liefdesbetuiging. Gecompli ceerd, ja. Het is niet zo dat ik mijn vader in alles bewonder, ik ben ook geen fan van hem,dat zijn veel te simplis tische posities. Ik kan mij moeilijk een gevuldere verhou ding tussen een vader en een zoon voorstellen, maar die ver houding zit ook vol tegenstrij dige gevoelens en spanningen". De lezing van Barnard in de bibliotheek begint om 20.00 uur. Toegangsbewijzen kosten vijf gulden en zijn verkrijgbaar bij boekhandel Fanoy op de Nieuwe Burg en bij de biblio theek. De organisatie is in handen van SLAZ, de Stichting Literaire Activiteiten Zeeland. In deze stichting werken samen: de Hogeschool Rotterdam, Boek handel Fanoy, de Zeeuwse bi bliotheek en de Hogeschool Benno Barnard Zeeland. De Provincie Zeeland is subsidiegever. SLAZ is bezig aan het achtste Foto: Klaas Koppe seizoen met als rode draden het thema Vlaanderen en het the ma poëzie. De valkenjacht is geen kinderspel Van onze verslaggever OOSTKAPELLE - Het kleine meisje, dat op de schouders van haar vader zat wist al precies wat ze voor haar verjaardag wilde hebben. 'Een vogeltje aan een touwtje en een nep-nijntje'. „Da's geen speel goed", vond moeder en liet het kind dat een dreinen de poging waagde om alsnog haar zin te krijgen weten dat ze de pot op kon. Moeders had gelijk. Het tafereel dat zich in de tuin van het Zeeuws Biologisch Museum afspeelde was ook geen kinderspel. Het vogeltje aan een touwtje was een valk en het nepnijntje was de loer, de kunstprooi die bij de valkerij wordt gebruikt. De valkerij was vroeger voor de society. Het gewone volk mocht alleen maar kijken hoe de adel met de roofvogels op jacht ging. Inmiddels is er wel wat veranderd. In totaal kent Nederland 121 officiële valke niers die een vergunning van het ministerie van Landbouw en Natuur hebben en nog eens 130 staan op een wachtlijst. Als er een uit de groep van 121 mee stopt dan wordt zijn plaats vergeven aan een uit de wacht lijst. Afgezien dat die wachtlijst voor menigeen demotiverend werkt zijn er voor de aspirant valkenier nog meer hobbels te nemen. Er moet een handvol examens worden afgenomen, er moeten (jacht)vergunningen worden afgegeven en daar naast moet de valkenier eerst nog eens drie jaar stage lopen bij een 'erkende' collega. Maar een van de belangrijkste voor waarden om met de valk of havik te mogen jagen blijkt toch wel 'obsessie' te zijn. Harry Wagenaar, een van de drie valkeniers zei na afloop van de demonstratie: „Je moet er gek van zijn; het beheerst je hele leven. Eerst komt de vogel en dan pas het gezin. Elke dag trainen. Op vakantie gaan is er amper bij en ziek worden kan evenmin. De vogel maakt deel uit van het gezin. Als je dat niet kunt opbrengen en je vrouw ziet het al so wie so niet zitten dan moet je er niet aan beginnen". Eer de valk of havik echt klaar is voor de jacht is er heel wat gebeurd. „Om te beginnen moet de vogel aan alles wen nen", legt Wagenaar uit. „Zo'n dier in in principe bang voor alles. Dat betekent dus wen nen. En zo lopen we met de vogel op de hand (aan een koord) midden in de stad, zit ten we aan een drukke rijks weg en zijn we bezig in een wei waar koeien en paarden staan. Zo'n dier moet weten dat als de baas erbij is, dat hem niets kan gebeuren". (ADVERTENTIE) De demonstratie van de Valkerij was een buitenkansje om roofvogels van dichtbij te zien st.-jacobspassage 31 - vlissmgen „En dan moet er worden ge traind. De vogel moet eerst op jachtgewicht worden gebracht. Een vogel die trek heeft wil wel achter zijn prooi aan. Oefenen doen we met de loer, de oefen prooi. De vogel brengt de loer terug en krijgt als beloning iets te eten. Terugbrengen doen ze dan al snel, want ook voor de vogel is het vaak makkelijker om iets te krijgen dan er voor te werken". Binnen de valkerij wordt ge werkt met een havik of een valk. De valk wordt gebruikt voor de hoge vlucht, het van gen van wild dat zelf ook vliegt. De havik is met name gespecialiseerd in konijnen en valt dus onder de categorie lage vlucht. Dat een valk een konijn laat voor wat het is, wordt al snel duidelijk, als Wa genaar uitlegt dat een valk met een snelheid van tegen de 200 kilometer per uur naar bene den raast. „Komt zo'n vogel op de grond, dan breek-ie de po ten". Hoe mooi de demonstratie met het nep-nijntje ook is, het blijft jagen. Krijgen Wagenaar en de zijnen daar nooit commentaar op? „Nog nooit meegemaakt", zeggen de valkeniers. „De ma nier waarop gejaagd wordt is zo natuurlijk mogelijk. Er wordt niet geschoten, het gaat hetzelfde als in de vrije natuur. De sterke roofvogel pakt de zwakke vogel of een zwakker konijn. Een sterk dier kan nog ontsnappen, de zwakkeren blij ven achter en zijn dus de klos. Foto. Jaap Wolterbeek Daar is al eeuwenlang niets in veranderd". De loer draait rond en de valk pakt in volle vlucht de na- maakprooi. Het kind op de schouders van vader krijgt géén vogeltje aan een touwtje en ook géén bijbehorend nep- nijntje. Valkerij is geen kinder speelgoed. ARNEMUIDEN - Het vanda lisme in Arnemuiden kost de gemeenschap jaarlijks tiendui zenden guldens. De officier van justitie en de politiecomman- dant hebben de inwoners al een brief gestuurd met het verzoek om de jaarwisseling zonder in cidenten te laten verlopen, maar de PVDA-afdeling vindt zo'n oproep te mager, evenals de roep uit de gemeenteraad om meer politietoezicht. Volgens de PVDA wordt verge ten om de jongeren in hun eigen taal aan te spreken. En kele burgers hebben al voor zichtige initiatieven genomen om de wensen van jongeren te horen. „Achter de schermen proberen we met de jongeren in contact te komen, om er achter te komen wat ze zelf voor voor zieningen willen en welke ver antwoordelijkheden ze willen dragen" zegt fractievoorzitter Ben de Reu. Hoewel de jonge ren zelf aan mogen geven wel ke voorzieningen ze graag zou den willen hebben staat wat betreft de PVDA een alterna tieve oudejaarsviering hoog op het lijstje. Om de inwoners van Arnemuiden te stimuleren om met ideeën te komen wil de partij een Aktief Arnemuiden Prijs instellen. Die prijs zal waarschijnlijkheid bestaan uit een geldbedrag van bijvoor beeld duizend gulden. „Voor een goed initiatief willen we een redelijk bedrag uittrekken en het niet afdoen met een boekenbonnet j e Vanmorgen lag er een poststuk in mijn mandje dat er op het eerste gezicht veelbelovend uitzag. Het - betrof een schrijven van een speelgoedfabrikant over een van zijn nieuwe produkten. Hij brengt de eerste echte pop voor jongens. Maar dat is echt niet zo maar een pop, wat dacht u. Het is een robuuste pop van om en nabij de negendertig centimeter lang, die aan armen en benen uitgetrokken kan worden tot wel anderhalve meter. Onmiddellijk flitsten lang vergeten stukken vaderlandse geschiedenis aan mijn geestesoog voorbij. Vierendelen en radbraken. Ge- O:,? lukkig komt het speeltuig door zijn uitermate elasti- Q sche constructie altijd terug in zijn originele staat. De jongens, let wel, de jongens, verschaffen zich hiermee ongekende speelmogelijkheden. Ze kunnen j een variant op het aloude touwtrekken uitvoeren of, hoe vernuftig, de ledematen van het speeltuig in de 03 knoop leggen. Ja, dit is echt iets nieuws in de speelgoedbranche. De bijgesloten foto sprak boekde len. Twee jochies trekken aan armen en benen van een in bikini gehulde damespop, waarvan de mond blijkbaar met een pleister afgeplakt is. Net echt, zeker zo als die twee kijken met een blik van 'Kunnen wij dat even goed'. Maar of dat nog kan in 1994, de vrouw als lustobject Ik zet er mijn vraagtekens bij. CAMELEON VLISSINGEN - Jongerencen trum De Piek begint het nieu we jaar knallend met een Thunder and Lightningweek end. Het weekend is een eerbe toon aan de muziek van Thin Lizzy, de band van Phil Lynott, die onder andere de LP Thun der and Lightning het licht liét zien. Er treden drie bands op. Vrijdag zijn dat Burial en Pol luted Inheritance, zaterdag Li ve Dangerous. De groep Burial werd in 1991 door Stefan Verdoorn (gitaar en zang) en Werner (gitaar) opgericht. Met Pierre op bas en Cyrile op drums werd de demo Frigid Cold opgenomen. Met het inmiddels failliete West Virginia Records werd een pla tencontract gesloten en de CD Relinquished Souls werd uitge bracht. Burial heeft inmiddels een andere bezetting. In de Piek spelen naast Stefan Ver doom nu Peter Dees (gitaar), Erwin van Dorsselaer (bas) en Renzel van Poecke, drums. Polluted Inheritance bestaat sinds 1989. De band bestaat uit Friso van Wijck (drums), Men- no de Fouw (bas), Ronald Ca- monier (zang), Erwin Wesdorp (gitaar), en bracht een CD Eco Side uit. De jongens van Pollu ted Inheritance gingen ook in zee met West Virginia Records en zijn net als hun collega's van Burial op zoek naar een nieuwe platenmaatschappij. Het dubbelconcert op vrijdag begint om 22.00 uur. De entree bedraagt 7,50. Zaterdag treedt de formatie Li ve Dangerous op, als tribute to Phil Lynott en Thin Lizzy. Live Dangerous bestaat nu ruim een jaar en heeft zich gespecialiseerd in het spelen van Thin Lizzy nummers. De bandnaam Live Dangerous is afkomstig van de gelijknamige LP van Thin Lizzy. De entree voor dit optreden, dat om 22.00 uur begint, bedraagt een tien tje. Polluted Inheritance speelt vrijdag in De Piek De blauwe reiger is een heel gewone verschij ning in Zeeland, en dat geldt niet alleen op het platteland; ook in dorpen en steden zijn reigers regenwoordig weer volop te zien. Een tijd lang is dat wel anders geweest. Het heeft er zelfs jarenlang naar uitgezien, dat blauwe reigers als broedvogel uit onze provincie zouden ver dwijnen. Waterverontreiniging en het verdwij nen van geschikte nestbomen waren belangrij ke bedreigingen, maar eeuwenlang speelde ook vervolging door de mens een rol. De reigers werden door visserlieden als geduchte concurrenten gezien. Wettelijke bescherming, maar ook het inzicht dat de reigers in feite weinig schade toebrengend aan de visstand, droegen er toe bij dat de reigerstand zich kon herstellen. Net al alle andere vogels die levende prooien vangen, helpt de reiger om de visstand gezond te houden, doordat zieke en verzwakte vissen als eerste worden opgeruimd. Dat verhaal gaar prima op in de vrije natuur, maar het ligt duidelijk anders in een tuinvijvertje, waar fel gekleurde goudvissen in flink aantal een kleine ruimte bevolken. Zoiets werkt natuurlijk als een magneet op een hongerige schrokke- brok en een reiger die eenmaal zo'n super visstekje ontdekt heeft blijft terugkomen totdat er niets meer te vangen is. Het zijn vooral de felle kleuren die de vijverbewoners tot zo'n makkelijke prooi maken. Als je ze vervangt door wildkleur exemplaren werkt dat veel minder uitnodigend en in dat geval zal nooit een hele vijver worden leeggevist. VLISSINGEN - De Wilde Gan zen verdubbelt het geldbedrag dat een kledingbeurs in Sou burg heeft opgebracht. Het geld gaat via de stichting Life For Liberia naar het Fatima weeshuis in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia. Het weeshuis werd ruim een jaar geleden aangevallen en ge plunderd door de rebellen van Charles Taylor die alles meena men. Zelfs tweehonderd wees kinderen. Dankzij een vredes akkoord konden deze kinderen nog voor de kerst terugkeren naar Fatima. Het weeshuis is echter ernstig beschadigd en bovendien staat er helemaal niets meer in. Het geld van de Wilde Ganzen (achthonderd gulden) is dan ook meer dan welkom. De stichting Life For Liberia steunt sinds 1991 het weeshuis in Monrovia. De emir van Kuwait heeft pas een cheque van vijfentwintigduizend gul den gestuurd. In Vlissingen wordt actie on dernomen door mevrouw de Nooijer uit de Thorbeckelaan. Zij zorgde dat het geld van de kledingbeurs van een kerk in Oost-Souburg verdubbeld werd via de Wilde Ganzen. (ADVERTENTIES) nu 49.' fiftPMO 1994 1 Chr.scholengemeenschap voor beroepsonderwijs Goes Bessestraat 4 Beukenstraat 2 Westwal 35 Welkom op de open dagen 2 febr. 1994 V.B.O. 4 en 5 febr. 1994 M.B.O. Inlichtingen: 01100-21141

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1