oyer 'Tegenwoordig staan ze op hun strepen' 25+ AVOND Blue Spirit wint kampioenschap Het leven was vol ernst en plicht Peuleschilletje van twee ton 25+ SPECIAL-LIVE MET DEZZ 32bu f)-Q Bouw- en houtbond FNV afdeling Vlissingen viert het eeuwfeest f/i Op de grens van duin en schor I Deeltijdarbeid rz 37.50 DE RODE PILAREN ///- TOR O j BEL VOOR INFO: 01184-64300 Natuurtip Cü NI CJ GA VRIJDAG NAAR DE WEEKMARKT VLISSINGEN EN WIN DE HOOFDPRIJS MET ONZE BONNENACTIE Jeugdmode St. Jacobspassage tO - Vlissingen Tel. 01184-11352 DOORBRAAK IN GEWICHTSVERMINDERING! 5 WEKEN KUUR DISCO CENTER Vrijdag 1 oktober: Vrijdag 22 oktober: Condoomautomaat QJ Voltaweg 5 - Vlissingen ESCHELDEBODE 90e JAARGANG VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM-WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1993 KOUDEKERKE - Het leven was vol ernst en plicht. Wat leuk leek was al gauw ver dacht. Dat is de ondertoon van de fotoos in het historisch foto boek 'Ons dorp Koudekerke'. Het boek bevat ongeveer ne gentig fotoos uit de jaren 1930-1960, globaal gezien de crisisjaren, de oorlog, de inun datie en de wederopbouw. Het boek is samengesteld door J. Roose en W.P. Roose. Aan de hand van de fotoos nemen de heren de lezers mee voor een wandeling door het dorp. En wie zien we daar? 'Een boer met een medaille en zijn paard' is men geneigd te denken. Bij nader inzien blijkt het om Lein Giffart te gaan. Hij werd gebo ren op 14 juli 1877 te Koude kerke en is daar overleden op 22 november 1940. Hij kwam uit en arm gezin en bleef onge huwd. Jarenlang was hij inwo nend knecht bij boeren. Hij stak graag de ring. Roose en Roose herinneren zijn verschij ning nog uit het begin van de jaren dertig. „Hij deed toen mee met de vrijgezellen die op derde pinksterdag gingen (d)rienkrieje. Gaandeweg werd hij echter een merkwaardige verschijning, tussen roemrucht en markant in. 's Avonds ging hij nog even naar het dorp om naar het 'biérdrinken te luiste ren'. De overlevering wil dat hij bij terugkomst zocht naar het sleutelgat, maar zelfs de deur niet meer kon vinden. Waarom hij staat geportret teerd met een medaille is de schrijvers niet duidelijke ge worden. Wellicht voor bijzon dere verdiensten. Het boekje is niet alleen een wandeling door het dorp maar ook een wandeling door de tijd. Voor veel inwoners van Koude kerke is het historie, maar voor de ouderen van nu waren het jaren van grote veranderingen, die ze bewust hebben meege maakt. Koudekerkenaars Spre ken dan ook altijd van de tijd 'voor het water' en 'na het water'. Het jaar dat ze omringd door het zeewater in hun dorp leefden, 1944-1945, vormt voor hen de grote scheiding tussen verleden en heden. Het grote ontrast in deze uitgave is de armoede van de crisisjaren te genover de materiële welvaart die op het eind van de jaren vijftig begon. De armoede is echter niet een-twee-drie op de fotoos te zien, want vroeger deed je voor een foto je beste kleren aan en vooral de (zon dagse) Walcherse klederdracht komt vorstelijk over. Naast diverse prachtige dorps gezichten zoals het Dorpsplein, korenmolen De Lelie, de huis jes die vroeger aan de Middel burgsestraat stonden, de Tram straat en de buitenplaats Der Boede, is er vooral veel aan dacht voor de inwoners van Koudekerke. Uiteraard ontbre ken de schoolfotoos niet. Prachtige plaatjes van 'joen- Acht nichtjes op een rij, allen kleinkinderen van Pieter Verhage. De foto werd genomen begin jaren dertig tijdens een 'groote versite' op zijn hofstede gers ouwe' en feestelijke fotoos van het ringrijden. Bijzonder zijn de fotoos van de de inun datie en de bevrijding. Daar naast komt het verenigingsle ven van Koudekerke volledig tot zijn recht. Het fotoboek 'Ons dorp Koude kerke' kost 34,90 en is te koop bij iedere boekhandel en bij Warenhuis Janse aan de Schuttestraat. VLISSINGEN - Vroeger. Toen werkte je vijfenvijftig uur per week. Voor een dubbeltje per uur, en omdat je nog maar net van de Ambachtsschool af was moest je, ook nog leergeld betalen aan je baas, twee gulden vijftig. En. vakantie was er al helemaal niet bij, je werkte gewoon twee-en-vijftig weken in het jaar. Door druk van de bonden kwam er later één week doorbetaalde vakantie per jaar bij. Nu. Nu werkt er niemand meer langer dan veertig uur en staan er vijfentwintig dagen vakantie op de kalender. Nu is het bedrag van de werkloosheidsuit kering soms hoger dan dat van het kale loon. Bovendien hoef je als je zonder werk zit niet iedere ochtend langs de prikklok en worden je handen ook niet vuil. Kortom. Er is heel wat veranderd deze eeuw. De afdeling Vlissingen van de Bouw- en Houtbond FNV viert binnenkort het eeuwfeest. Twee leden, Frans Lacor (73)en Jo Dierricks (74) worden dan gehuldigd. Frans en Jo leggen die dag het bestuursbijltje er bij neer. Frans Lacor en Jo Dierricks werden lid van de bond vanuit het solidariteitsbeginsel. „Wij vonden het nodig om lid te worden van de bond, want met z'n allen ben je meer waard dan alleen. De bond was een club die opkwam voor betere arbeidsvoorwaarden, voor be tere lonen en voor vakantie geld". Van de vierenvijftig jaar dat Frans Lacor nu lid is van de bond is hij er al twee-en-dertig actief als bestuurder. Niet alle werkgevers waren daar even gelukkig mee maar er waren er ook bij die het een goede zaak vonden en hem gewoon door betaalden als hij een dag moest vergaderen. Vanaf 1971 is La cor PV-er, plaatselijk vertegen woordiger van de bond in Vlis singen. De afdeling is goed voor vierhonderd leden die voornamelijk werkzaam zijn in de bouw. In alle afdelingen van de Bouw- en Houtbond FNV is een lid van het afdelingsbe stuur tevens plaatselijk verte genwoordiger van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. De PV- er verricht voor het SFB vooral werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van de Werkloosheidswet en de verzilvering van de vakantie bonnen. - 's Maandagsmiddags kunnen werklozen zich in laten schrijven. De PV-ers rekenen uit op welk bedrag ze recht hebben, en via het Sociaal Fonds Bouwnijverheid ontvan gen ze dan hun uitkering. Op donderdagmiddag worden de inkomstenbriefjes ingeleverd en de nieuwe afgehaald. Tus sendoor is er op woensdaga vond nog een klachtenavond waarop mensen met allerlei strubbelingen op het werk en zelfs met huurklachten aan ko men zetten. Lacor hoeft het niet alleen te doen, zijn rech terhand Jo Dierricks is tweede penningmeester. Vanaf 1981 worden de uitke ringen en de vakantiegelden via de bank betaald. Voor die tijd ging dat handje contantje. "We hadden soms wel vijfen dertig duizend gulden in het kantoor. Zoiets raakt natuur lijk bekend en van de politie kregen we op een dag een waarschuwing dat we rekening moesten houden met een over val. 'Kom maar rustig naar de bank, wij staan er ook' zei agent de politie tegen ons, maar ik dacht 'je kan me nog meer vertellen' en ik deed al het geld in m'n sokken en stop te m'n tas vol met ouwe kran ten. De agenten stonden op de loer. Ik zag de overvaller aan komen, maar door onderlinge naijver van de agenten, in de hoop toch maar een streepje te krijgen, kon de overvaller vrijuit gaan. Ze grepen name lijk in voordat de man ook maar één mep uitgedeeld had en toen viel hem niets ten laste te leggen". En dan die keer dat de bekende brandkastkraker Aage M. het op de vakantiegelden had voor zien. "Ik had die dag zo'n on bestemd ongerust gevoel dat ik aan het eind van de middag al het geld mee naar huis heb genomen in plaats van het in de safe achter te laten. De volgende ochtend was er met Onze verschillende typen kunstlandschappen liggen toevallig op een bepaalde plek. Welk landschap zich langs de kust ontwikkelt heeft heel veel te maken met ter plaatse heersende omstandigheden. Zo vind je langs de Noord zeekust waar snelle stromingen en veel wind. voorkomen in de regel duinlandschappen, ter wijl langs de Deltawateren meer landinwaarts schorren tot ontwikkeling komen, omdat het milieu daar veel rustiger is. Het komt dan ook zelden voor dat je schor en duin vlak naast elkaar vindt. Een landschapstype waar dat wel het geval is, vormen de zogenaamde slufters. Dat zijn strandvlakten die aan de zeezijde begrensd worden door een niet helemaal gesloten duinenrij. Achter de luwte van de duinen kan op de strandvlakte slib bezinken en er ontstaat dan een wat zandig type schor met een bijzondere flora en fauna. In Zeeland liggen momenteel nog vij sluftergebieden, te wetem de Verdronken Zwarte Polder en het Zwin in Zeeuws- Vlaanderen, een klein restantje van de Kaloot bij Borssele. en twee kunstmatig aangelegde slufters op Neeltje Jans. Met elkaar geven ze een goed beeld van wat er aan flora en fauna in zo'n sluftergebied te vinden is. Je treft er planten als het duizendguldenkruid en broedvogels als de tapuit en de strandplevier. Overigens vertoenen de slufters onderling grote verschillen. Dat heeft te maken met de verschillen in oppervlakte, maar ook met de ouderdom van de verèchillende gebieden. In de nieuw aangelegde slufters op Neeltje Jans moet de ontwikke ling van de levensgemeenschap nog goeddeels op gang komen, terwijl in een gebied als het Zwin de levensgemeen schap eigenlijk over zijn hoogtepunt heen is. Essentieel is namelijk dat een sluftervlakte van tijd tot tijd overspoeld wordt met zeewater, want het is de veelheid aan grenzen tussen zout en zoet die één van de bijzonderste kenmerken van een slufter vormen. Maar met de overspoeling komt ook nieuw zand en slik in een slufter terecht en op de lange duur ligt de bodem zo hoog dat er geen overspoeling meer plaats vindt. .«,1 <-"i De scheidende bestuursleden Frans Lacor en Jo Dierricks. Straks volop tijd voor de duiven en de volkstuin foto: harrv de lange De werkloosheid blijft toenemen. De eer om deze boodschap van de regering over te brengen is gegund aan de koningin. Het voorlezen van de troonrede is onderdeel van haar werk. Toen Beatrix nog in de t""T> wieg lag was een groot deel van haar leven al bepaald. Een toekomst als vroegtijdige schoolverla- i. ter of kansarme randgroepjongere heeft er voor haar -mm* nooit ingezeten. Het etiket van langdurig werkloze zou nooit op haar geplakt kunnen worden. Integen deel, haar wachtte een leven met werkweken van meer dan veertig uur. Bovendien is 's avonds en in het weekend werken eerder regel dan uitzondering. Haar agenda is lang van tevoren volgeboekt en zelfs op 30 april heeft ze geen vrij. Samen met haar familie is ze dan de hele dag omgeven door camera's, journalisten en oranjeklanten. Tegenover deze zware taak staat een meer dan riante beloning. Om het beschikbare werk beter te verdelen zou ze best in deeltijd kunnen gaan werken. Er is vast wel iemand te vinden die een lint doorknipt, een schip doopt of een concert bijwoont. Dan heeft de koningin eens tijd om lekker onderuitgezakt op de bank te zitten met een mooi boek of met een breiwerkje voor de t.v. Bert de Mol A3 CS een laserstraal een mooi gat in de safe gebrand!". Achteraf zijn dat mooie verha len en Frans en Jo vertellen ze nog met smaak. Maar anno 1993 zijn er weinig mooie verhalen meer. „We heb ben het bondswerk altijd met veel vreugde gedaan, maar er is nu zoveel agressie bij de men sen die het kantoor bezoeken dat de aardigheid er ver af is. Vroeger kwamen de mensen hier om zich op hun rechten te laten wijzen, tegenwoordig ko men ze hier op hun strepen staan. Kijk, iemand die buiten zijn schuld zonder werk is ge raakt, die moet netjes trekken, die moet een goede uitkering krijgen, maar er zitten tegen woordig wel eens gevallen tus sen, waar ik zo m'n twijfels over heb. De mensen proberen je dan uit, of je niet ergens intrapt en als dat dan niet lukt dan krijg je een grote bek. Dat is natuurlijk niet leuk, want je zit hier toch belangeloos om mensen te helpen". Frans en Jo spreken ook allang niet meer uitsluitend Neder lands. "Een beetje Engels, een beetje Duits en een beetje Frans, dat is hier wel nodig want je krijgt hier alle nationa liteiten over de vloer. Behalve Chinezen, die zie je hier nooit. Al moeten ze het gras van tussen de straatstenen eten, ze doen geen beroep op een uitke ring". De sociale uitkeringen zijn niet uit de lucht komen vallen. Ze zijn ontstaan uit solidariteit en door de vorming van vakvere nigingen. Frans Lacor herin nert zich nog hoe het vroeger op De Schelde ging. "Als er dan in de winter weinig schil derwerk was, gingen de schil ders om beurten een week 'kuieren'; een week zonder loon thuiszitten. Dat was natuurlijk ook niet best, maar in iedere geval was het beter dat ieder een het een beetje voelde, dan dat één gezin de pineut was". De eerste groepen van timmer lieden, schilders en metselaars werden vanaf 1873 opgericht en in 1893 krijgt Vlissingen officieel een bouwvakkersvak bond. De vergaderingen von den plaats op zondagmiddag. Uit die tijd is weinig meer bekend omdat in de oorlog alle notulen zijn verdronken. Wat wel bekend is dat de bouwvak kersbonden streden voor min der uren en meer loon zodat de vrouwen thuis konden blijven. Want in het begin van de eeuw was het een schande voor een bouwvakker als je vrouw moest gaan werken. De bouwvakkers betaalden rond 1900 vijf cent per week contributie. Daarvan werd een Ziekenfonds, een We- duwenkas en een Werkloos- heidskas gevuld. Een stakings kas was er nog niet. Frans Lacor weet nog dat er in 1928 geen eten in huis was omdat zijn vader 19 weken staakte. Er is veel veranderd. De katho- (ADVERTENTIES) Sinds vele jaren volgt de ene na de andere 'slankpil' als zou dit het wondermiddel zijn! Echter hebben wij na een aantal jaren de ervaring dat veel van deze produkten best wel werken, maar geen optimaal resultaat geven! Nu hebben wij van de Rode Pilaren een middel ontdekt dat werkelijk alle andere produkten op het gebied van gewichtsven,.:..omring in de schaduw zet, zonder enige nadelige invloed op het lichaam. Veel van onze cliënten die dit middel zijn gaan gebruiken, kunnen dit beamen. Met limiet 65 kunt u normaal ETEN EN DRINKEN Toch vermindert uw gewicht 2 tot 4 kilo per week Ai-SLANKDRUPPELS Vlissingen, Oude Markt 18 - 01184-30250 Middelburg, L. Delft 121 -01180-39905 OUDE VISMARKT 2 GOES lieke (NKV) en de socialistische (NW) bond fuseerden in 1981 tot de huidige FNV. Volgens Lacor is het FNV zijn plaats in de samenleving wel waard maar is de bond als strijdende organisatie danig achteruit ge gaan. "Dat ligt ook aan de mensen zelf. Wie gaat er nu nog op de barricades voor twee cent meer per uur?. Alles wordt tegenwoordig vanachter een bureau geregeld". Het honderdjarig bestaan wordt gevierd op 22 oktober met een receptie in Het Anker van 15.00 tot 17.00 uur. 's Avonds is het feest. Tijdens dat feest worden de leden die 25 of 40 jaar lid zijn gehuldigd en worden Frans en Jo in het zonnetje gezet voor hun inzet. Een opvolger voor de scheiden de bestuursleden is voor het eerst niet iemand uit de eigen club. Er komt iemand van bui tenaf. VLISSINGEN - Op de kop af 220.000 gaat het onderzoek kosten dat de beide gemeentes Vlissingen en Middelburg door een extern buro laten uitvoe ren. Want, zo laten de colleges weten: er moet een interge meentelijke structuurschets komen dan wel een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het stadsgewest. En voor diegene die niet weet wat er met een dergelijk plan moet gebeuren: het kan werken als katalysator, kristallisatie punt en jawel, als inspiratie bron. Kunnen Middelburg en Vlissingen dat zelf niet even op papier zetten? Nee. Vinden de colleges. Niet alleen omdat bei de gemeentes een beperkte ca paciteit hebben maar als het externe onderzoeksburo een mooie visie op tafel legt dan heeft dat een inhoudelijke meerwaarde. En het doel van die structuurschets a. raison van 220.000 pietermannen? Duidelijke taal: 'het ontwerpen van een integrale visie als ka der en inspiratiebron voor toe komstige ontwikkelingen. Met als functie het in gang zetten van gerichte akties, om ont wikkelingen te toetsen en te sturen en om in een continu proces de ruimtelijke kwaliteit van de dragers van het stadsge west te versterken'. Een dikke twee ton voor zoiets moois is natuurlijk een peuleschil. VLISSINGEN - De GGD heeft condoomautomaten geplaatst aan de Rozengracht 6 en in Middelburg in de Eigenhaard- straat 2. De condoomautoma- tenbieden het voordeel dat mensen anoniem condooms kunnen kopen.. De GGD hoopt dat door de plaatsing van de automaten de verkrijgbaarheid van con dooms te verbeteren, met name in de weekenden en de avondu ren. De condoomautomaten be vatten twee typen condooms. MIDDELBURG - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps heeft afgelopen zaterdag de Nederlandse kampioenschappen van Drum Corps Holland in de A-Class gewonnen. In het Goffert Stadion in Nijmegen behaalde Blue Spirit de titel voor het tweede achtereenvolgende jaar. Het corps bereikte een score van 57,7 punten en bleef daarmee de Duitse corps The Starriders met 0,5 punten voor. De derde plaats was weggelegd voor het debuterende corps Con Fuoco uit Leiden. Naast de nationale titel sleepte Blue Spirit ook de eerste prijs voor het onderdeel percussion in de wacht.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1993 | | pagina 1