Gerard Peijs wordt directeur van de Stadsschouwburg in Middelburg KNVB Zeeland trekt sponsors aan voor Jeugdvoetbaldagen Huiskamerproject ter Mantelinge wordt vandaag in gebruik genomen Festival Nieuwe Muziek Drumkorpsen strijden om de hoogste eer MTV '69 geeft turnuitvoering Expositie over Middelburgse dichter Boutens in bibliotheek Omroep Zeeland blijft stabiel Buitencentrum Veere krijgt geld voor vijf nieuwe tenten Cera-tochten voor fietsers voeren langs mooie plekjes Familie Taha mag blijven!! Een avondje uit via de VW Barbershopkoren-concert op koopavond in Manhuistuin SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 23 JUNI 1993 313 Nieuw Sinfonietta geeft gastconcert ETTEN -LEUR/MIDDEL BURG - Als een donderslag bij heldere hemel kwam het be richt dat de directeur van De Nobelaer, Gerard Peijs, weg gaat. Als we Peijs feliciteren met zijn benoeming als direc teur van de Stadsschouwburg in Middelburg is het even stil. Dat het nieuws zo snel rond gaat had hij blijkbaar niet ver wacht. Gerard Peijs: „Ja natuurlijk is het promotie. Anders had ik het niet gedaan. Middelburg heeft wel niet zo veel meer inwoners dan Etten-Leur maar heeft wel een stadsschouwburg en een concertzaal met vier honderd stoelen. Nu kan ik me ook met muziekprogrammering gaan bezighouden. Wat ik in Etten-Leur niet kon vanwege de publieke interesse. Middel burg is de provinciehoofdstad, en dat spreekt aan, want daar komt wel het gesubsidieerde repertoire toneel. En je weet dat is ook een stokpaardje van mij, dat ik in Etten-Leur niet kan berijden omdat er het kli maat niet voor is en we concur rentie hebben van Breda." „Het verzorgingsgebied is na tuurlijk veel groter met Vlis- singen, Zierikzee en Goes. Met Middelburg samen goed voor honderdduizend inwoners. Qua publieke belangstelling mogen ze daar niet klagen. De accom- modatie is echter wat aan de kleine kant. Als ik de kans krijg wil ik die op termijn wat groter maken. Mijn filosofie, denk aan de vergrote Nobe- laer-Theaterzaal: er kunnen in Nederland geen rendabele theaters meer gebouwd worden met minder dan zevenhonderd stoelen." Peijs ten voete uit. Ervaring hoe een schouwburgcomplex te verbouwen heeft hij zeker. On der zijn zesjarig bewind veran derde De Nobelaer van 'een patronaatsgebouw in wording als we niets zouden hebben gedaan' in een multifunctionele cultuurtempel. Vooral de grote evenementenhal werd het pa radepaardje. Het is met name dit 'overdekte Nobelaerplein' dat het geld binnenbrengt zo dat de gemeentelijke subsidie - 40.000,sec - voor het thea teraanbod ten opzichte van vergelijkbare gemeenten in Brabant tot de laagsten be hoort, aldus Peijs. Middelburg krijgt een man die schouwburg en concertzaal zal besturen onder het motto 'zon der commercie geen theater', een enthousiast en energieke directeur en een hartstochtelijk theaterliefhebber die niet opzit tegen extra uren draaien en het liefst iedere bezoeker na afloop van de voorstelling vraagt naar zijn bevindingen. Zijn verkla ring daarvoor: gastheerschap. In de periode dat Peijs directie voerde steeg het aantal thea terbezoekers van zo'n 14.000 naar 26.000 het afgelopen sei zoen. Voor het komende sei zoen vliegen de abonnementen de deur uit. Er zijn al negen tienduizend kaarten verkocht. „We gaan naar de dertigdui zend... De in Etten-Leur geboren en getogen Peijs is in Middelburg benoemd met ingang van 1 ja nuari 1994. Tot nu toe fungeerde in Zee land het Bureau Uit in Zee land. Dat huurde zalen om pro gramma's onder te brengen. De Stadsschouwburg heeft nooit een eigen directie gehad. Daar in wil de gemeente verandering brengen. Peijs werd nog niet zo lang geleden gepolst door im- pressariaat Jacques Senf maar was in de veronderstelling dat 'Middelburg' nog wel een jaar tje of twee zou wegblijven. „Dan had ik met De Nobelaer bereikt wat ik wilde". Het ging echter anders. Naar de functie van directeur in Middelburg solliciteerde honderdenzeven kandidaten. „Ik ben enorm gepusht, ook door velen uit de theaterwe reld. De Nobelaer zelf, hè, dat was sollicitatiebrief." Peijs wacht in Middelburg („sluit meer aan bij mijn bele vingswereld dan bijvoorbeeld Den Helder") dus een nieuwe uitdaging. Hij volgt de 63-jarige Jan de La Mar op die langzamerhand gas terug neemt. „Mijn collega ziet het niet meer zo zitten om om zijn leeftijd het nieuwe allemaal nog op te zetten." Vandaag moet Peijs met de gemeente Middelburg rond de tafel om de laatste details te bespreken. DOMBURG - Vanaf vandaag beschikt verzorgingstehuis Der Boede over een ruimte waar een klein groepje ouderen in groepsverband extra aandacht krijgt. De huiskamer is van middag door geneesheer-direc teur J. van der Rijst en direc trice A. Hendriks-Nijenhuis van verzorgingstehuis Ter Mantelinge in gebruik geno- Het huiskamerproject is be doeld voor ouderen die in het verzorgingstehuis Ter Mante linge wonen en die extra ver pleging nodig hebben. Door de extra zorg kan de overstap naar het verpleegtehuis zo lang mogelijk uitgesteld worden. Naast de dagelijkse verzorging krjgen ze extra activiteiten aangeboden. Het project is in maart al van start gegaan en was tot van daag ondergebracht in de re creatieruimte van Ter Mntelin- ge MIDDELBURG Op 26 juni wordt in de Schouwburg aan het Molenwater de jaarlijkse uitvoering van de Middelburg se turnvereniging MTV '69 ge houden. Het thema van deze avond is 'Spelenderwijs'. Aan de avond wordt deelgenomen door alle jazzgroepen die de turnvereni ging telt. Er zijn demonstratie- groepen aanwezig terwijl ook kinderen vanaf zes jaar acte de presence zullen geven. Tijdens de voorstelling wordt de naam voor de jazzgroepen bekend gemaakt. Kaarten in de voorverkoop kosten 10,-. Ze zijn verkrijg baar in de tumhal van MTV, Breeweg 94 E. OP de dag van de uitvoering kosten de kaarten 12,50 aan He kassa van de Schouwburg. Telefonische inlichtingen zijn verkrijgbaar onder nummer 01180-33969 (tusen 18.00 en 19.00 uur) OOST-SOUBURG - Omroep Zeeland doet het nog steeds goed bij de luisteraars. Volgens de voorjaarsmeting van de Dienst Kijk- en Luisteronder zoek van de NOS handhaaft de Zeeuwse omroep met een marktaandeel van 26 zijn tweede plaats in de top van de best beluisterde regionale om roepen van het land. Alleen Radio Drenthe scoort (met 34 nog hoger. De NOS Luisterdienst onder zoekt de beluistering van de regionale omroepen twee keer per jaar: in het voorjaar (maart/april) en in het najaar (november). Bij de laatste no- vembermeting nestelde Om roep Zeeland zich met een marktaandeel van 32 reeds op de tweede plaats op de lijst van best beluisterde regionale omroepen. Radio Drenthe voer de ook in november de lijst aan met een marktaandeel van 33 De cijfers van de voor jaarsmeting liggen over de hele linie traditioneel iets lager dan De KNVB afdeling Zeeland heeft weer een nieuwe sponsor toegevoegd aan de achtste uit gave van de jeugdvoetbalda gen, die in de eerste helft van augustus in Goes worden ge houden. Directeur Tom Henke mans van Hapro, fabrikant van autodakkoffers en bruinings- apparatuur is evenals vorig jaar bereid een financiële bij drage te verstrekken aan de succesvolle Zeeuwse Jeugd voetbaldagen. De voetbalkampen zijn dit jaar uitgebreid met een aantal groe pen, omdat anders het giganti sche aantal aanmeldingen niet verwerkt kon worden. Acht jaar geleden werd er gestart met een groep van 96 jongens. Vorig jaar waren er 228 jon gens en meisjes en dit seizoen tellen de kampen 336 voetbal- lers/sters. Op 4, 5 en 6 augustus komen tien jongensgroepen van 16 deelnemers en één meisjes- groep naar Goes (leeftijd jon gens 8 tot 11 jaar meisjes 8 tot 15 jaar). Op 9, 10 en 11 augus tus zijn tien jongensgroepen actief in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Het wordt dus een drukte van belang op sport park Het Schenge, waar de kantines van de plaatselijke voetbalclubs en van de korf balvereniging zijn ingescha keld en waar bovendien zo'n vijftig man trainers en leiding nodig is. Mede als gevolg van een aan- Hapro-directeur Tom Henkemans (rechts) en de grote man achter de voetbalkampen, afdelingsbe stuurslid Dig Vleugel. trekkelijk programma en een lage prijs, zijn de Zeeuwse voetbalkampen nog steeds bij zonder populair. Ook dit jaar zijn er weer Zeeuwse profspe lers aanwezig, Dennis en Ger ard de Nooyer, spelers van Sparta komen de jeugdige voetballers wat aardige trucjes leren. Middelburg In de biblio theek is een tentoonstelling in gericht over het werk van P.C. Bouters, één van de grootste dichters van zijn generatie, waartoe ook J.H. Leopold, Ka- rel van de Woestijne en Hen- riëtte Roland Holst behoorden. Ter gelegenheid van de vijftig ste sterfdag van Boutens, hij stierf op 14 maart 1943, is er de tentoonstelling "Ik heb iets bijna schoons aanschouwd". Boutens was afkomstig uit een onbemiddeld gereformeerd mi lieu in Middelburg. Omdat hij zo uitblonk op school, werd door derden zijn studie op het gymnasium en daarna van de klassieke letteren, betaald. Daarna was hij tien jaar lang leraar aan Noorthey, een kost school voor de protestantse eli te, te Voorschoten. Daar leerde hij velen kennen die hem later moreel en financieel zouden steunen. Vanaf 1904 wijdde Boutens zich volledig aan de letteren, in hh et bijzonder aan de dichtkunst en aan de verta ling van klassiek-Griekse lite ratuur (Homeros, Plato, Ais- chylos, Sofokles, Sappho). De studie van de klassieke letteren leverde Boutens ook belangrij ke invloeden voor zijn ne oplatoonse levensbeschouwing, die overigens vermengd waren met calvinistische opvattingen. Boutens was niet alleen be kwaam in het organiseren van geldelijke steun voor hemzelf, hij voelde ook grote verant woordelijkheid voor de maat schappelijke positie van andere kunstenaars, zowel individueel als collectief. Zo bracht hij de financiën van Van Deyssel op orde en behartigde hij de rech ten van Oscar Wilde in Neder land. Hij was één van de op richters van de Vereeniging van Letterkundigen en initia tiefnemer van de PEN-club Nederland. Hij was initiatief nemer, bestuurslid en/of voor zitter van verscheidene onder steuningsfondsen voor letter kundigen (waaronder het Wil lem Kloosfonds) en van diverse auteursrechtorganisaties (waaronder BUMA, waarvoor hij dichtte, 'Geen vogel kan van louter fluiten leven'). De cennia lang was hij in Neder land een dominerende figuur op het vlak van de belangenbe hartiging en het verenigingsle ven van kunstenaars. Boutens onderhield ook inten sieve contacten met beeldend kunstenaars, in het bijzonder met Jan Toorop en Willem van Konijnenburg, die net als Bou tens een symbolistische inslag hadden. Boutens interesseerde zich ook voor boekverzorging; van zijn werk zijn tal van bij zondere en kostbare uitgaven en exemplaren bekend. In de tentoonstelling ligt de nadruk op Boutens' poëzie (1200 pagina's) en zijn preoc cupatie met de boekverzorging. Deze laatse interesse hield ove rigens verband met zijn levens beschouwing. mooie gedichten met eeuwigheidswaarde dien den een mooie, kostbare en duurzame 'drager' te hebben. Daarnaast komen zijn relaties met kunstenaars als Toorop en Van Konijnenberg aan de orde. Zijn internationale contacten, zijn maatschappelijke bezighe den en zijn homosexualiteit ko men in de tentoonstelling op de tweede plaats. De tentoonstelling blijft tot 11 september in de bibliotheek. PTT Post is hoofdsponsor en naast Hapro hebben ook auto bedrijf Van Strien, L&S sport, Oliehandel Van den Dries en Hertel medewerking toegezegd. VEERE Zaterdag 3 juli wordt in de Grote Kerk van Veere een concert gegeven door het Nieuw Sinfonietta Amster dam. Dit orkest treedt op als gastorkest van Het Zeeuws or kest. Het concert wordt gegeven on der auspiciën van de stichting Delta Cultureel. Het concert begint om 20.00 uur en het staat onder leiding van de Russische dirigent Lev Markiz. Vanaf de oprichting was hij een tijd verbonden aan het befaamde Moskous Kamer orkest. Nadien richtte hij zijn eigen kamerorkest op: de Solis ten van Moskou. Als soloklarinettist zal optre den Frank van den Brink, die in 1985 met onderscheiding af studeerde aan het Conservato rium van Amsterdam. Op het programma staan 'Sere nade voor strijkers' van Tsjai- kovsky, het klarinetconcert van Mozart en de Klassieke symp honic van Prokovjev. Kaarten kosten 22,50 en zijn te koop bij boekhandel Fanoy in Mid delburg en boekhandel Bikker in Vlissingen. de naajaarsmeting. Daarom moeten de nieuwe cijfers ook worden vergeleken met de me ting uit het voorjaar van 1992. Qua marktaandeel nam de be tekenis van Omroep Zeeland in één jaar tijd toe met 2 (van 24 naar 26 en het dagbe- reik - het aantal luisteraars per dag - groeide onder meer door de invoering van vroege och tenduitzendingen met 6 (van 14 naar 20 het sterkste van alle regionale omroepen. Per dag luisteren gemiddeld 58.000 mensen van 13 jaar en ouder naar Omroep Zeeland en de gemiddelde luisterduur is 71 minuten. VEERE - De Nationale Postco de Loterij steunt de Stichting Buitencentrum Veere met een financiële bijdrage. Dit gebeurt door middel van een schenking ter hoogte van 9.500.- Het tentenkamp van het re creatie- en ontmoetingscen trum voor jongeren is aan ver vanging toe. Daarnaast wil de stichting in de toekomst moge lijkheden voor natuur- en mi- lieue-ducatie bieden en hier voor een programma ontwikke len. Het bestaande tentenkamp zal worden vervangen door een grote groepstent en vier slaap tenten waarin per tent tien personen kunnen overnachten. Met de bijdrage van de Natio nale Postcode Loterij kan de Stichting een overdekte ver blijfplaats bouwen. De over dekte ruimte is geschikt voor verschillende doeleinden waar onder sport- en spelactivitei ten, het gebruiken van de MIDDELBURG - Het Festival Nieuwe Muziek 1993 gaat op zaterdag 26 juni om 20.00 uur van start in de Oostkerk met een concert door het Xenakis ensemble onder leiding van de Franse dirigent Diego Masson. Het festival biedt een geva rieerd programma dat drie we- 'S-HEERENHOEK - De Cera-toertochten zijn ai jaren lang zeer in trek bij de fietsers die van natuurschoon houden en tegelijkertijd hun conditie willen testen of eventueel wil len opvijzelen. Op zondag 4 juli krijgen zij daarvoor de gele genheid. Organisator Cees Raas heeft interessante route's uit gezet die voeren langs de mooi ste plekjes op Zuid- en Noord- Beveland. De afstanden zijn naar keuze: 33, 48, 74 of 120 kilometer. Inschrijven vanaf 9.00 uur in cafe 'De Kroon' te 's-Heerenhoek. De controle sluit om 15.00 uur. VLISSINGEN - Aan de ja renlange onzekerheid van de familie Taha is maandag middag een eind gekomen. Toen kwam de schriftelijke bevestiging van het ministe rie van justitie dat het Liba nese gezin een permanente verblijfsvergunning krijgt. De familie Taha vluchtte zo'n drie jaar geleden vanuit Libanon naar Nederland, bang als zij waren voor ver geldingsacties. Het gezin vroeg asiel aan. Het ministe rie oordeelde dat het alle maal zo'n vaart niet liep en dat het gezin terug moest naar Libanon. Inmiddels had het gezin zich helemaal ge setteld in het Vlissingse en de kinderen gingen er naar school. Toen het bericht van de dreigende uitzetting kwam werd er een Steunco mité opgericht dat zich in zette voor de familie. De klas- en schoolgenootjes van de Taha's schreven brieven en maakten tekeningen voor staatssecretaris Kosto om hem ervan te overtuigen dat de Taha's er helemaal bij- hoorden. Ook burgemeester Van der Doef deed een duit in het zakje en schreef twee brieven naar Kosto. Eind mei had het steuncomité nog een persoonlijk gesprek met Jus titie om een toelichting te geven op de brieven en te wijzen op de integratie en de lange termijn. Uiteindelijk heeft Kosto dan toch genade voor recht laten gelden en de familie Taha op humanitaire gronden een verblijfsvergun ning verleend. Voor het gezin betekent dat dat ze naar een andere woning uit moeten gaan zien en dat pa sollicita tiebrieven mag gaan schrij ven. Gerard Peijs: „Natuurlijk is het een promotie. Anders had ik het niet gedaan!foto cor viveen maaltijden en het geven van lessen. De bouw zal deze zomer starten en de ruimte zal vol gend jaar in gebruik worden genomen. Stichting Buitencen trum Veere biedt scholen, jeugd- en jongerengroepen de mogelijkheid om te overnach ten en hun eigen programma's uit te voeren. Daarnaast biedt het centrum mogelijkheden om te kanoën en te surfen. Er is accommodatie voor veertig personen in zowel het tenten kamp als het groepsgebouw. De Nationale Postcode Loterij is een loterij voor het goede doel. Namens de loterij steunt stichting DOEN verschillende projecten op het gebied van mens, natuur en milieu. Ook Vereniging natuurmonumen ten, Novib, Vereniging Vluch telingenWerk, Artsen zonder Grenzen, Wereld Natuur Fonds en Unicef ontvangen een bij drage uit de loterij-opbrengst. ken in beslag neemt. De rode draad is de mythe van Orpheus. Niet alleen in de mu ziek, ook in verschillende le zingen komt de betekenis van de mythe, maar ook de Orp- heus-figuur geplaatst in de 20e eeuw aan de orde. Op de derde tekstpagina van de Scheldebo- de leest u er meer over. DONDERDAG 07.05 Nieuws en actualiteiten, met om 07.15 het weer in de provincie. 07.30 ANP-bulletin 07.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 07.40 De dag van 07.50-08.00 De Agenda. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provincie. 12.30 ANP-bulletin 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.35 Te kust en te keur. Consumentenprogramma met Theo Richel en Tine van Kooten. 12.55-13.00 De Agenda. 16.03-17.00 Een vak apart. Programma over ge wone of ongewone beroepen. 17.03 Nieuws en actualiteiten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.30 ANP-bulletin 17.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 17.35 Zegt u 't maar, luisteraars reageren op een actueel thema. 17.55-18.00 De Agen da. VRIJDAG 07.05 Nieuws en actualiteiten, met om 07.15 het weer in de provincie. 07.30 ANP-bulletin 07.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 07.40 De dag van 07.50-08.00 De Agenda. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provincie. 12.30 ANP-bulletin 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.35 Het Fort Zee- landia, programma over de Zeeuwse burger en zijn bestuur. 12.55-13.00 De Agenda. 16.03-17.00 UIT, uit gaanstips voor het weekend. 17.03 Nieuws en actualiteiten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.30 ANP-bulletin 17.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 17.35-18.00 Zeeuws Diep, forum met opinielei ders. ZATERDAG 10.03-13.00 "Dag-Week!" Program ma voor de vrije zaterdag met het Zeeuwse weerbericht, gasten, boek bespreking, culinaire tips van de chef/kok, de hobby vanhet mu- seumspel en een overzicht van de zaterdagkranten. 16.03-18.00 Om roep Zeeland Sport. ZONDAG 10.03-11.00 "Die 's nog van voor d'n oorlog", Adrie van Oorschot ontmoet tijdgenoten. 11.03-13.00 "De Schoone Waardin", Cultureel zon- dagmagzine met een centrale gast, een Zeeuw in den vreemde en de klassieke platenkeus van Herman Goetheer. 14.25-14.30 Omroep Zee land Sport. 15.25-15.30 Omroep Zee land Sport. 16.25-16.30 Omroep Zee land Sport. 17.03-18.00 Omroep Zee land Sport. MAANDAG 7,05 Nieuws en actuali teiten. met om 07.15 het weer in de provincie. 07.30 ANP-bulletin 07.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 07.40 De dag van 07.50-08.00 De Agenda. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provincie. 12.30 ANP-bulletin 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.35 Het spelletje "Wegwies". 12.40 Reportage, vraag gesprek. 12.55-13.00 De Agenda. 16.03-17.00 Sportmeneer, het diepe re wezen van de sport met Koen Mijnheer. 17.05 Nieuws en actualitei ten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.30 ANP-bulletin 17.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 17.35 De ronde van Zeeland, een ontdekkings tocht door de provincie. Vandaag: Koudekerke 17.55-18.00 De Agenda. DINSDAG 07.05 Nieuws en actualiteiten, met om 07.15 het weer in de provincie. 07.30 ANP-bulletin 07.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 07.40 De dag van 07.50-08.00 De Agenda 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provincie. 12.30 ANP-bulletin 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.35 Gesprek van de week. 12.55-13.00 De Agenda. 16.03-17.00 Gefeliciteerd Verzoek - platenprogramma. 17.05 Nieuws en actualiteiten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.30 ANP-bulletin 17.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 17.35 Vogels, vissen en Piet Smeer poets, een programma over natuur en milieu met Theo Richel. 17.55-18.00 De Agenda. WOENSDAG 07.05 Nieuws en actualiteiten, met om 07.15 het weer in de provincie. 07.30 ANP-bulletin 07,32 Regionaal nieuwsoverzicht. 07.40 De dag van 07.50-08.00 De Agenda. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provincie. 12.30 ANP-bulletin 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.35 Streekeigen, programma over Zeeuwse zaken. 12.55-13.00 De Agenda. 16.05-17.00 Het Kanaal door Zeeland, programma over kunst en cultuur in de provincie 17.05 Nieuws en actualiteiten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.30 ANP-bulletin 17.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 17.35 "Goed Zeeuws", met Bram Francke, het taaiprogramma over Zeeuwse dialec ten 17.55-18.00 De Agenda. Bij het VW-kantoor aan de Nieuwendijk in Vlissingen en de Duinweg in Oostkapelle en is het mogelijk kaarten te reserveren voor concerten (pop en klassiek) en theatervoor stellingen in het hele land. Tussen 9 en 16 uur (zaterdags tot 13 uur) kunt u bij het VVV een voucher kopen waarmee u bij de kassa van het theater uw toegangskaart kunt ophalen. Hieronder ziet u een deel van de voorstellingen die nu in de voorverkoop zijn. ROTTERDAM 16 t/m 23-7 Evita; 29-9 UB 40; 1/2-10 Jeans; 3-10 Janis Ian; 10-10 Maria Dellourdes; 12 t/m 24-10 Sweeney Todd; 24-10 Blues '93, Dordrecht; januari Duo Opera (Cavalerica Rusticana en Palicia) AMSTERDAM t/m 29-8'93 Cats; 1 t/m 3-7 Drum Rhythm Festival met o.a. the Kinks, Nigel Kenne dy, Dionne Warwick, Tim Finn. DEN HAAG 7-7 Gigs for kids; 8-7 Midsummer Jazz Festival; 9 t/m 11-7 North Sea Jazz Festival; 22-7 t/m 1-8 World Games; 9 t ml 4-10 Bubbling Brown Sugar (Leading Lady Vivian Reed); 15-10 Harry Bellafon- te (w 5-6); 21-10 Young Tsjaikovsky; DIVERSEN juni/juli Vero nica Beach tour (o.a. Zand- voort en Den Helder); juli/ augustus Circus van Moskou, diverse plaatsen; 3-7 Beach Pop, Renesse; 17-7 Ray Charles en Randy Crawford, Eindhoven; 18-7 Beach Fes tival, de Panne (België); 3-8 U2, Nigen; 14-8 Graspop (o.a. the Cramps, An Emotio nal Fisch, the Ramones) Des- sel, België; 27 t/m 29-8 Drei Tagen Open Air, Duitsland, met o.a. Tina Tumer.Prince, Foreigner, Joe Cocker; ZOUTELANDE - Zaterdag 26 juni wordt er in sportpark De Hoghe Hilt een voorronde gehouden van het Drumcorps Zomer festival. Twaalf drumkorpsen uit binnen- en buitenland geven vanaf 19.00 uur acte de presence. Tijdens de grootste route (120 kilometer) trekken de deelne mers via Lewedorp naar de richting Vrouwenpolder en be reiken via de Veersedam Noord-Beveland, om vervol gens via Kats af te buigen naar Zuid-Beveland. Na de passages in Wilhelminadorp en Kloetin- ge zet men koers naar Hein- kenszand en 's-Heerenhoek, in welke plaats na 82 kilometer een controle- punt bereikt wordt. Daarna volgt nog een fraai stuk door de Zak van Zuid-Beveland (Ellewoutsdijk, Oudelande, Baarland, Hoede- kenskerke, 's-Gravenpolder en Ovezande). Het Drumcorps Zomerfestival bestaat uit vijf voorrondes en een landelijke finale in septem ber in Nijmegen. Er wordt ge streden in drie klassen: een jeugdklasse, een A- klasse en een Open klasse. Het Middel burgse Johan Friso komt uit in de jeugdklasse. In de A-klasse spelen Excelsior uit Goes, Joint Adventure uit Amsterdam, Premier uit Krommenie, Star- riders uit Duitsland, Freeliners uit België, en Blue Spirit uit Middelburg. Eveneens uit Mid delburg afkomstig is -Juliana dat uitkomt in de Open Klasse. Andere deelnemers in de Open Klasse zijn Mayflower en Ba sildon Blue Eagles uit Enge land, Beatrix uit Hilversum en Jubal uit Dordrecht. Jubal is de kampioen van vorig jaar. GOES - In de serie Manhuistuinconcerten wordt donderdag 24 juni geconcerteerd in barbershop style door het Bevelandse dames-barbershopkoor 'The Goose City Singers' o.l.v. Leen Marijs en het heren-barbershopkoor 'The Gaggling Ganders Gang' o.l.v. Tjakko Hoekstra. De meeste Manhuistuinconcerten worden op zondag uitgevoerd, maar in de maand juni is het aanbod dermate groot dat in overleg met de Culturele Raad is uitgeweken naar de donderdag. Bij slecht weer gaat het concert door in de Grote Kerk. Het concert begint om 20.00 uur en duurt tot 21.00 uur. De Manhuistuin is bereikbaar via het poortje rechts naast het REC in de Zuster straat 11 en via het Schuttershof. Koffie en frisdrank is verkrijg baar.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1993 | | pagina 13