Militaire opleiding zestig jaar in Middelburg ROCK AND ROLL Kinderboerderij de Klepperhoeve neemt midgetgolfbaan in gebruik HATU KnUVJÏ Amnesty Vlissingen zoekt actieve leden Eidereenden OCMA viert mogelijk laatste jubileum met veel spektakel Nadenken Speeltuin Meiveld krijgt vorm Toearegs iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii^ CD KJ CJ 03 03 Babbelaarskraam Kanonschoten John Vermeule verricht officiële opening Natuurtip Taizé-avondgebed voor de betere mannenmode Lezing over de schilder Matisse J.P.A. Rossël tandprotheticus NIEUWE KUNSTGEBITTEN 4 lessen start in mei 0110^20176 DAn^CI-OOL JAnViE^a 3 HET GROOTSTE VERHUURPROGRAMMA VAN ZEELAND KWALITEITSGEREEDSCHAP en MACHINES Vlissingen - 01184-15351 Goes 01106-1298 B'BUQr/y^x E SCHELDEBOD 90e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM-WEEKBL4DEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG M V 5 ME11993 VLISSINGEN - De afdeling Vlissingen van Amnesty Inter national voert in de Bevrij- dingsweek van 3 tot en met 8 mei een ledenwerfactie onder het motto: 'Hak de knoop door - kies voor Vlissingen'. De werkgroep is al enige tijd on derbezet en heeft daardoor zijn activiteiten flink moeten inper ken. Aansluiting bij de werk groep Middelburg is overwo gen, maar in een stad als Vlis singen met 44.000 inwoners moet het toch mogelijk zijn om vrijwilligers te werven.Dat is althans de mening van de laatst overgebleven vijf werk groepsleden. Met de ledenwer factie en een schriftelijke op roep aan alle donateurs hopen zij het aantal werkgroepleden minimaal te verdubbelen. Werk is er voorlopig -helaas- genoeg, van het schrijven van brieven aan regeringen en instanties tot het meedoen aan landelijke ac ties en voorlichting op scholen en bij verenigingen. Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging die werkt voor de vrijlating van mensen die zon der eerlijk proces gevangen ge zet zijn om hun politieke of godsdienstige overtuiging of om hun ras, taal, sexe of af komst. De organisatie werd in opgericht door de Engelse ju rist Peter Benenson in reactie op een krantenbericht over twee Portugese studenten die tot zeven jaar gevangenstraf veroordeeld waren omdat ze een dronk op de vrijheid had den uitgebracht. Bennenson realiseerde zich dat hun geval geen uitzondering was, maar dat het proces van een eenling weinig effect zou hebben. Met een aantal collega's begon hij een campagne waarin hij op riep tot amnestie van gewe tensgevangenen. Inmiddels kent Amnesty International af delingen over de hele wereld en heeft een reputatie opgebouwd als betrouwbare organisatie, gerespecteerd en soms gevreesd om haar rapporten over het martelen van gevangenen. De afdeling Vlissingen bestaat inmiddels tien jaar. Werk groeplid Tamme Seijnstra is sinds een paar jaar actief bin nen de werkgroep, hij herin nert zich zijn allereerste brief nog als de dag van gisteren. „Het was een brief naar Gha na. Tot mijn verrassing kreeg ik een brief terug van een par lementslid." De Vlissingse werkgroep fungeèrt ook als dossier- of adoptiegroep. Dat betekent dat de acties gericht zijn op bepaalde gevangenen. Seijnstra: „Wij richten ons op de Toearegs, een minderheids groepering in Niger in Afrika. We hebben het voor elkaar ge kregen dat de gemeenteraad ook een brief stuurde. Inmid dels hebben we bericht ontvan gen dat een aantal Toearegs zijn vrijgelaten." Door het werk voor Amnesty heeft Seijnstra in de loop der jaren heel wat contacten opge bouwd in Vlissingen. „Ik heb bijvoorbeeld politiemensen be naderd om brieven te schrijven naar aanleiding van rapporten over mishandelingen op India se politiebureau's en ook daar kregen we een reactie op. Zul ke 'succesjes' motiveren je enorm om ermee door te gaan." De werkzaamheden van de Vlissingse werkgroep beperken zich niet tot-het schrijven van brieven aan regeringen en in stanties. Een greep uit de ove rige activiteiten: deelname aan landelijke acties, het opstellen van voorbeeldbrieven voor de schrijf avonden en voorlichting op scholen en bij verenigingen. Teveel werk voor vijf werk groepsleden. Vandaar de drin gende oproep aan de inwoners Werkgroeplid Tamme Seijstra: „Het moet toch mogelijk zijn om in een stad als Vlissingen voldoende mensen te vinden die wat tijd overhebben voor Amnesty Internationalfoto: harry de lange van Vlissingen om de knoop door te hakken en en te kiezen voor Amnesty, zodat deze ac tieweek niet de laatste zal zijn. U kunt donateur worden, lid van de werkgroep, maar ook de actie 'Gevangene van de Maand' ondersteunen. Op 8 mei plaatst Amnesty Vlissingen behalve een kraam in de bin nenstad ook een kooi met een 'gevangene'. Wie een kaart koopt voor de gevangene van de maand, mag een stukje van de kooi openknippen. Op sym bolische wijze wordt zo het werk van Amnesty Internatio nal zichtbaar gemaakt. door Andrien Smeels MIDDELBURG - In januari kwam de onheilstijding uit Den Haag: het Opleidingscentrum Militaire Ad ministratie (OCMA) verdwijnt uit de stad. De dertig Zeeuwse burgemeesters en de Commissaris van de Koningin lieten er geen gras over groeien en faxten onmiddellijk een dringende oproep naar mi nister van defensie Ter Beek. Zij noemden daarin het voornemen om het opleidingscentrum te sluiten on acceptabel. „Het behoud van ongeveer tweehonderd arbeidsplaatsen is voor de kwetsbare werkgelegen heid in Zeeland van groot belang", lieten zij de minister weten en benadrukten dat in Zeeland vanuit historische achtergrond altijd sprake geweest is van een 'goede matschappelijke integratie van de militai re aanwezigheid'. Of de actie van Zeelands eerste burgers succes heeft, wordt pas bekend op 13 mei, wanneer de Prioriteitennota voor het verkleinen en moderniseren van de krijgsmacht in de Tweede Kamer aan de orde komt. Als het OCMA mag blijven, wordt het gezegde 'de geschiedenis herhaalt zich' bewaarheid, want zestig jaar geleden had een actie van burgers tot behoud van het garnizoen tot gevolg dat de Genera al-majoor Berghuijskazeme open kon blijven doordat het OCMA in Middelburg gevestigd werd. Dat succes werd met vreugde begroet: op 1 april 1933 werden staf en cursisten met muziek bij het station opgewacht en begeleid naar de kazerne. Zestig jaar later heeft de gemeente Middelburg een andere manier bedacht om haar 'grote erkentelijk heid en waardering' te doen blijken. Op 8 mei verleent burgemeester mr. C.G.J. Rutten het OCMA de erepenning van de gemeente met de inschriptie '60 jaar verbondenheid'. De zilveren penning is de hoog ste onderscheiding die de stad kent en wordt slechts in bijzondere gevallen toegekend. Het OCMA op haar beurt nodigt alle inwoners van Walcheren uit om komende zaterdag het jubileum mee te vieren. Het feest onder het motto '60 Van Gelder, Middelburgs bur- Oude militaire voertuigen van de organisatie 'Keept them Rolling' komen naar Middelburg om het jubileum van het OCMA luister bij te zetten. Op de foto een Ford F 15A, VA ton, 4x4, tijdens de 5 meiviering in 1980 in Amterdam jaar Burger-MilitairJ belooft een dag met veel spektakel te worden. Om 11.00 uur openen commissaris van de koningin (ADVERTENTIE) gemeester Rutten en comman dant van het OCMA, kolonel Bolsius, dedag op de binnen plaats van de kazerne, waar zij een vlucht duiven lossen. De hele dag zijn er vervolgens op het terrein van de kazerne, de Zuidsingel, de Korte Noord straat, de Lange Noordstraat en de Markt demonstratie en shows. Modern militair materi eel, zoals een pantserrupsvoer tuig tegen luchtdoelen en een complete satellietverbinding naar Joegoslavië en Egypte, die voor de gelegenheid wordt op gezet. Maar ook een duik in de geschiedenis, wanneer roem ruchte voertuigen uit de Twee- Een van de eerste warme zonnige dagen nodigt uit om in de tuin een plekje uit de wind te zoeken. De strechter wordt uitgevouwen en ik ga lekker languit liggen. Het lentezonnetje streelt m'n huid. Onze kat f s is dol op een middagdutje in de zon. Ze loopt drie rondjes om de stretcher, geeft een kopje en gaat tenslotte behagelijk opgerold aan het voeteneind J! liggen. Je zou eem kat willen zijn om zo te kunnen spinnen. Deze vredige middag wordt niet verstoord door grasmaaiende- en hegknippende buren. Alleen 'I 1 de vogels laten zich horen. Ze zijn druk bezig met 11 hun nesten. Het nestkastje is bewoond door koolme- zen. Onder het afdak hebben merels hun nest W' gebouwd en in de hoge iep nestelen tortelduiven. Op Tj het straatje scharrelen 'mussen en af en toe spettert er een spreeuw in het vogelbadje. De kat heeft vandaag geen interesse voor vogels. Ze is net als haar baas een beetje lui. Af en toe opent ze één oog, de baas houdt beide ogen gesloten. Met de ogen dicht kun je namelijk veel beter nadenken. In deze hou ding zal echter de kans op dromen groter zijn dan die op diepzinnige gedachten. Bert de Mol de Wereldoorlog langsrollen. De duik- en demonteerploeg van de Koninklijke Marine geeft acte de présence, er is een volledige geneeskundige hulp post te velde en er vinden voortdurend sportdemonstra- ties plaats, zoals afdalingen van de Watertoren. Niet alleen militaire organi saties presenteren zich, ook 'de burgerij' in al zijn schakerin gen is komende zaterdag aan wezig. De lokale middenstand richt kraampjes in, dansgroep Walacra treedt op en er is een babbelaarskraam. De Novib en de gemeente Middelburg delen een stand aan de Lange Noord straat. Wethouder Van Brum- melen maakt van de gelegen heid gebruik om namens de gemeentelijke commissie 'Mon diaal Beleid' een cheque van 65.000, afkomstig van fonds- wervende activiteiten, te over handigen aan Novib-coördina- tor Jos Kosters. Dit bedrag komt geheel ten goede aan een Novib-project op de Kaapver- dische Eilanden. De gemeente Middelburg steunt als sinds 1978 projecten in dit Sahel- land. Ook de Walcherse politie is present onder het motto 'De politie vernieuwt' met onder meer een surveillancewagen voorzien van het nieuwe logo. De politie geeft verder tips om criminilateit tegen te gaan. Op de Markt belooft het pro gramma spectaculaire demon straties en optredens van ach tereenvolgens het Drum en Buglecorps 'Blue Spirit', het Jachthoomkorps Garde Jagers, voor de gelegenheid gekleed in ceremonieel tenue, de brand weer met blusdemonstraties en het motordemonstratieteam van de Koninklijke Marechaus- se Korps Gele Rijders. Op de lijst van genodigden prijken, waarschijnlijk niet toevallig, veel namen van poli tici, zoals de kamerleden Te Veldhuis (WD), Stemerdink (PvdA) en Van Heemskerk (WD). Ook de pasbenoemde staatssecretaris van defensie Frikking is van de partij. Een goede kans voor militairen en bestuurders voor een laatste lobby, zo vlak voor de behan deling van de Prioriteitennota. De mensen van het OCMA be schouwen het als goede voorte kenen dat zoveel politici de moeite nemen om op 8 mei naar Middelburg te komen. „Er heerst nog geen euforie op de kazerne, maar optimistisch zijn we wel. We denken dat een politieke meerderheid vóór het behoud van het OCMA in Mid delburg is", zegt plaatsvervan gend commandant Van Zwie ten. Aan voorspellingen over ,een goede afloop, waardoor 182 militairen in Middelburg kunnen blijven en 52 burgers niet op straat komen te staan, waagt hij zich toch liever niet: „Politiek is uiteindelijk voor vijftig procent emotie, maar natuurlijk hopen we op een goede afloop. Als het OCMA in Middelburg kan blijven, is dat niet alleen belangrijk voor ons eigen militair en burgerperso neel. De Kamer van Koophan del heeft berekend dat het OC MA ook nog eens voor dertig arbeidsplaatsen in de afgeleide sfeer zorgt." Het OCMA roert zaterdag nog eenmaal de trom in de hoop dat het in Den Haag gehoord wordt. Commissaris van de koningin Van Gelder en burgemeester Rutten voegen daar nog het hunne aan toe, wanneer zij om 16.00 uur de dag besluiten met drie kanon schoten uit het geschut van De Gele Rijders. Of de geschiede nis zich herhaalt en de inspan ningen van militairen en bur gers net zoveel succes heeft als in 1933, weten we op 13 mei. MIDDELBURG - John Ver meule neemt zaterdag 8 mei de midgetgolfbaan bij de Kinder boerderij De Kiepperhoeve op het Meiveld officieel in ge bruik. Nadat de marathonloper een balletje heeft geslagen kan het publiek, tegen betaling ge bruik maken van de baan. Kin deren die met hun ouders mee komen naar de midgetgolfbaan kunnen zaterdag gratis een rondje midgetgolfen. Voor vol wassenen bedraagt de prijs voor een potje midgetgolf 1,50. De Klepperhoeve hoopt met deze attractie geld in het laatje te krijgen voor de reali sering van nieuwbouw en reno vatie. De midgetgolfbaan is een ka- dootje van Brandes van Cam ping Middelburg aan de Ko- ninginnelaan. Brandes deed de midgetgolfbaan weg omdat hij meer ruimte voor kampeerders nodig had. Met behulp van vrijwilligers werd de baan op de camping afgebroken en bij de kinderboerderij opgebouwd. De beheerder van de Klepper hoeve, Frans Gillard hoopt op deze manier meer bezoekers binnen de poorten te krijgen. En omdat het midgetgolfen een betaalde attractie is, hoopt hij financieel wat meer armslag te krijgen om de boederij waar nodig te verbeteren of te ver nieuwen. De baan wordt zaterdag offici eel in gebruik genomen door de marathonloper John Vermeule. Vermeule slaat de eerste bal om 14.00 uur. Daarna kan het publiek iedere middag van half twee tot vijf uur van de baan gebruik maken. Behalve op vrijdag, want dan is de kinder boerderij gesloten. Tot voor kort was de eidereend een vogel die bij het grote publiek nauwelijks bekend was. Hooguit als leverancier van eiderdons, waar voor de soort in gevangenschap wordt ge kweekt. Maar in levenden lijve was deze eend vrijwel alleen bij vogelaars bekend. Daar is nogal wat aan veranderd. De eidereend heeft het in het Waddengebied voorzien op de schelpdieren en wordt daarom wel beschouwd als een concurrent van de schelpdiervissers. In het getouwtrek tussen natuurbeschermers en vissers wordt de eidereend met regelmaat ten tonele gevoerd als vogel die onder overbevis- sing van schelpdieren kan lijden. Zo kon het beest uitgroeien van onbekende vogel tot een soort die met regelmaar de krantenkolommen en het ANP- nieuws haalt. Eiders broeden volop in het Waddengebied maar in de Delta zijn ze als broedvogel uitgesproken zeldzaam. De laatste jaren is echter enkele malen broeden geconstateerd en dat zou wel eens het begin kunnen zijn van definitieve vestiging. Van eidereenden is namelijk bekend dat de vrouwtjes in overgrote meerderheid broeden in het gebied waar ze geboren zijn. De mannetjes zwerven juist alle kanten uit en dat is een effectieve manier im inteelt in de populatie te vermijden. MIDDELBURG - Vrijdag 23 april ging op het Meiveld eindelijk de lang verwachte eerste spa de grond in voor wat één van de meest unieke speeltuinen in de regio moet worden. Een speeltuin voor alle kinderen, al dan niet gehandicapt. Het wordt geen speeltuin volgens het aloude principe schommel, wip en glijbaan maar een speeltuin waarin avontuur en integratie tussen gehandi capte en niet-gehandicapte kinderen voorop staat. De grondwerkzaamheden wor- kiosk waar versnaperingen ge- den uitgevoerd door aannemer Jaarsveld uit Kapelle. De grond wordt op verschillende plaatsen uitgegraven en er worden heuvels gemaakt. Als het grondwerk klaar is moet het geheel al het uiterlijk heb ben van een speeltuin en wor den de nieuwe groenvoorzie ningen aangebracht. Naar verwachting worden de speeltoestellen in juni in de speeltuin geplaatst. Dan is goed te zien hoe de speeltuin er in werkelijkheid uit gaan zien met een draadcircus, een hoge en brede glijbaan, een rolstoel- wip, een zeshoekschommel, carrousel, traktorswing, zand- pret en speelvijver. Als alles volgens de planning verloopt opent de speeltuin nog vóór de zomervakantie de poorten voor alle kinderen uit de buurt. Als de speeltuin geopend wordt betekent dat niet de de Stich ting Meiveld dan klaar is. Er komt nog een speeltuingebouw voor de binnenactiviteiten, een KOUDEKERKE - In de gere formeerde kerk aan de Tram straat wordt zondag 9 mei een Taizé-avondgebed gehouden. In het Franse Taizé wordt drie maal daags een kerkdienst ge houden. Om de bijzondere sfeer van deze dienst een beetje te proeven wordt er een dienst gehouden in de stijl van Taizé, met de daar gebruikelijke lie deren en een meditatieve stilte. De dienst begint om 19.00 uur. kocht kunnen worden en toilet voorzieningen. Ook komt er nog een speelkasteel, een dool hof en een bouwspeelplaats. De tekeningen van de speeltuin kunnen bij de wijkondersteu- ningspunten in het Zuiderba ken en het Ontmoetingscen trum Dauwendaele bekeken worden. Oude Markt 45 VLISSINGEN Tel. 01184-19337 MIDDELBURG - Patricia van Nieuwburg-Dadoua geeft vrijdag 7 mei een lezing over Henri Matisse. De titel van de lezing luidt: 'Matisse ou la cou leur découpée'. De Alliac- ne Franfaisse heeft voor dit onderwerp gekozen met het oog op de grote expositie over het werk van Marisse in het Centre Pompidou in Parijs. Me vrouw Van Nieuwburg be steedt tijdens haar lezing onder meer aandacht aan 'le peintre en son modèle, en 'le ciel découpée'. Tij dens de lezing worden ook dia's vertoond. De aanvang is 20.15 uur en de lezing vindt plaats in de aula van de Zeeuwse Bibi- liotheek aan de Kousteen- sedijk in Middelburg. (ADVERTENTIES) Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten.^ REPARATIES: klaar terwijl u 1 wacht! Informatie GRATIS, s Tel. afspraken 01184-14533 H0BEINSTRAAT 52 - VUSSINGEN WÊÊ wÊ f GOES MIDDELBURG ZIERIKZEE MIDDELHARNIS

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1993 | | pagina 1