Kosto bekijkt dossier familie Taha opnieuw OPTOCHTEN, DRAAIMOLENS, KINDERSPELEN, TOUWTREKKEN, VEEL MUZIEK EN EEN ORANJEBAL Rabobanken gaan fuseren Eerst feesten, dan studeren Kanaalbruggen gestremd SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 28 APRIL1993 AAGTEKERKE ARNEMUIDEN BIGGEKERKE DOMBURG MAC de Zeeuwen houdt Oranjerit Winkels geopend op Koninginnedag GRIJPSKERKE KOUDEKERKE MELISKERKE MIDDELBURG NIEUW- EN ST. JOOSTLAND RITTHEM SEROOSKERKE SINT LAURENS SOUBURG VLISSINGEN WESTKAPELLE ZOUTELANDE 311 Walcheren viert Koninginnedag Een reusachtig draaiorgel gaat vooraf aan de feestelijke op tocht die om 10.00 uur begint. Daarna beginnen er kinderspe len op het dorpsplein met tot slot een gezamenlijke lunch. Om 14.30 uur begint het mid dagprogramma, met onder meer een zeephelling. Een dansavond met een verrassende playbackshow in „Amicitia" is het slot van het Oranjefeest. Daags voor Koninginnedag worden in Amemuiden de stra ten al versierd om in de stem ming te komen. Leden van Ar- ne's Genoegen blazen vanaf de kerktoren om 07.55 uur reveil le. Wie dan nog niet wakker is wordt om half negen door 'Juliana' en 'Johan Friso' uit bed gedrumd. Het carillon laat de hele dag op gezette tijden van zich horen. Om 08.40 uur is het verzamelen voor de versier de optocht vanaf het plein aan de Schorerstraat. Om 09.40 uur staat het gemeentebestuur ge reed voor de aubade. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er waterfiets- wedstrijden voor dames, heren en gemengde teams in het Ar- nekanaal. De finales zijn om 15.30 uur. Voor de jeugd is er vanaf 11.00 uur van alles te doen in het dorp. De fietspuz- zeltocht begint om 10.30 uur. Kinderen tot 12 jaar kunnen vanaf 13.00 uur meedoen met de kinderspelen in de Hackstraat. Óns Boeregoed uit Kruiningen brengt van 11.30 tot 12.15 liedjes ten gehoren bij de trap aan de Hackstraat. Dit jaar zijn een sportschool en een karateschool te gast om de monstraties te geven en het looporkest Olé uit Goes moet de stemming erin houden. Om vier uur begint It's a knockout bij de trap aan de Hackstraat. Om 17.00 uur nog een keer de spierballen aanspannen, wie heeft het sterkste team van Amemuiden? Tot slot om 20.30 uur een grote bingoavond in de Arae, alleen voor leden van de Oranjevereniging. De warming up voor een fees telijke dag begint een avond te voren met een stratenloop door het dorp, vanaf café Juliana. De als stripfiguren verklede kinderen trekken vanaf 9.15 door het dorp. Na de aubade beginnen de kinderspelen op het Kerkplein. Het Oranje Geld Spel wordt gespeeld van 13.00 tot 15.30 uur. Om 19.30 begint er een disco-avond in het Dorpshuis en om half negen is de prijsuitreiking van het Oranje Geld Spel in café Julia na met aansluitend een Oran jebal m.m.v. het trio Rene van 't Zelfde. Om 09.00 uur vertrekt de boe- renkapel De Deudouwers voor een rondgang naar bejaarden tehuis Ter Mantelinge, waar burgemeester Hietkamp een toespraak houdt. Om 9.45 volgt op het grasveld bij Ter Mante linge de knock-out show waar alle Domburgers aan mee kun nen doen. Om 10.30 uur begin nen de kinderspelen voor de jongsten op het feestterrein aan de Roosjesweg. Om 12.00 en 14.00 uur komt de oudere jeugd aan bod met een zeskamp. Om 20.00 uur is het bal in de Parel, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii VLISSINGEN - Motor- en Au toclub De Zeeuwen houdt op Koninginnedag een puzzelrit voor automobilisten en motor rijders. Er is tevens een aparte route voor fietsers, om de men sen die om milieu-technische redenen niet met de auto willen meedoen tegemoet te komen. De rit voert over goed begaan bare Walcherse binnenwegen. De gemiddelde snelheid is 24 kilometer per uur voor de ge motoriseerde deelnemers en 12 kilometer per uur voor de fiet sers. Zowel ervaren rijders als beginners kunnen meedoen aan deze puzzelrit. De start is bij Tissink aan de Gildeweg. In schrijven kan daar ter plekke of telefonisch: 01184-63898. Voor de kinderen is er een aparte puzzel. VLISSINGEN - Ter gelegen heid van Koninginnedag zijn de meeste winkels in het win kelcentrum van Vlissingen van 10 tot 17 uur geopend. De winkeliers maken dit ken baar door middel van raambil jetten. Ook de winkeliers die hun zaak gesloten houden op Koninginnedag maken dit ken baar door raambiljetten. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII met een play-backshow en ka raoke. Om 09.00 uur een muzikale rondgang door het dorp. Het thema is Stripfiguren. Om 10.00 uur beginnen de kinder spelen op de speelweide. Na een krachtspelvoor de oudere jeugd om 12.45 uur barst om 13.30 uur de driekamp los. Aan het eind van de middag is er een optreden van het Juliana Blaasorkest. Van 20.00 tot 01.00 uur is het feest in de tent m.m.v. Break Out. Van alle activiteiten worden video-op names gemaakt die op 13 mei aan de oudere inwoners van Grijpskerke vertoond worden tijdens een gezellige middag in het Dorpshuis. De aanvang van deze middag is 14.00 uur. Traditioneel is de dam- en schaaksimultaan op 29 april, aanvang 14.00 uur. Om half acht een optreden van de Scal- dis Square Dancers en om 19.45 uur crosscountry in De Nacht van Koudekerke. Na het traditionele klokgelui begint om 08.15 uur een voetbaltoer nooi, op de Stoof wei. Het the mavan Koninginnedag is dit jaar de Europeese eenwording. Dit thema moet ook zichtbaar worden in de feestkleding van de kinderen die smorgens fees ten bij Der Boede. Voor de iets oudere jeugd is er om 10 uuruur een straattekenwed strijd, ook op Der Boede. Om 14.00 uur is het Dorpsplein omgetoverd in een Vlaamse kermis met een spellencircuit, een uitdagersspel en een kin derrommelmarkt. De hele mid dag vindt in de tent een jeugd- playbackshow plaats. Touw trekken hoort er ook bij: om 19.30 uur op het Dorpsplein. De inwoners van de Koude- kerkse zustergemeente Meop- ham uit Engeland zijn ook pre sent op deze Koninginnedag. Daarom wordt tijdens de tap toe om 20.45 uur ook het En gelse volkslied gespeeld. Een Cola-disco in De Comburg van 19.00 tot 22.00 uur en een Oranjebal in de feesttent om 21.00 uur sluiten de dag af. Om 9.00 uur brengen de kinde ren een zanghulde voor het gemeentehuis. Daarna gaan ze naar het plein bij Ons Huis voor de kinderspelen. Jong èn oud kunnen 's middags deelne men aan een tiental spelen zo als zakslaan, zandzakgooien en weegschaal knijpen. Voor de oudste kinderen van de basis school is er een vrijmarkt. Van af vier uur 's middags wordt het waterspel gespeeld en een uur later begint het touwtrek ken. In Ons Huis is er vanaf half negen een gezellig samen zijn met muziek en rad van avontuur. Om 09.00 uur vlaghijsen en samenzang bij het stadhuis. Tegelijkertijd vindt in de Gen. Maj. Berghuiskazeme een vlag- geparade plaats. Kinderen van 7 tot en met 14 jaar kunnen meedoen aan de jeugd triathlon in zwembad Poelendaele. In schrijven vanaf 08.30 uur, aan vang 09.00 uur. Om 10.00 uur kinderspelen op de markt. Om 13.30 uur start er, bij voldoen de deelname, een groots opge zette zeskamp op de Markt. Teams kunnen zich nog opge ven bij Oranjevereniging, tel 01180-28449. Om 14.00 uur een concert van verschillende blaasorkesten op het Abdijp lein Om 19.15 uur een ballo noptocht door de binnenstad met muzikale begeleiding. De optocht eindigt op de markt met een muzikale show door Johan Friso, Blue Spirit en Juliana. In Alassio speelt de Story Ville Jazzband, om 21.00 uur. Wijkvereniging Nieuw Middel burg heeft voor de inwoners een eigen programma in elkaar gezet met om 13.30 een lawaai- papegaai optocht, om 14.15 een spelletjes circuit, 15.15 een Open Theater waar iedereen aan kan meedoen, 15.15 vrij markt en om 18.30 een kinder disco. Het parogramma van Buurt vereniging Eigen Haard: 9.30 uur optocht met versierde fiet sen; 10.30 kinderspelen; 14.00 zeskamp; 20.00 uur gezellige avond met verloting. In Zuid gaat de optocht om 9.00 uur van start. Van 10 tot 12 zijner kinderspelen op het schoolplein van de Rentmees- terschool en 's avonds is er een Koninginnebal in het Zuider baken, om 20.00 uur. In Dauwendaele vertrekt de optocht om 8.30uur. De spelle tjes voor de jeugd van 6 tot 12 jaar beginnen om 10 uur. Tus sen de middag is er een Run- Bike-Run. In Klarenbeek zijn er vanaf 9.30 uur spelen voor de groe pen 1 tot en met 4 op het sportveld van de SSGM en voor de oudere kinderen zijn er speurtochten. Om 14.00 uur is er een miniplaybackshow in De Straat bij de SSGM. Daar start op dezelfde tijd ook de puzzel- tocht voor jong en oud. 't Zand houdt een kindervrij markt in en rond het wijkge- bouw De Vergulde Baars. De optocht met versierde fietsen start om 11.00 uur. Om 09.15 uur volgt de rond gang door het dorp van de versierde fietsen en muziek. Rondom de kerk vinden de kin derspelen plaats vanaf 10.15 uur. 's Middags om 13.00 uur Twee schoolbands zorgen voor de muziek en er is een gezellig terras ingericht. Veel lekker nijen zijn er: taartjes, wafels, cake, broodjes en tosties. De bezoekers kunnen zich laten grimeren, een ballon oplaten en bloemen kopen. Er worden kussengevechten gehouden, een stoelendans en een verloting VLISSINGEN - Zowel de Keersluisbrug als de Sta- tionsbrug zijn in mei gedeel telijk gestremd voor autover keer. De Middelburgse Stations- brug krijgt een nieuw weg dek en is gedurende de pe riode van maandag 3 tot za terdag 15 mei alleen beschik baar voor voetgangers en (brom)fietsers. Voor het streekvervoer zijn aan de stadskant van de brug tijde lijke bushaltes gemaakt, zo- VLISSINGEN - Zekerheid om trent een verblijfsvergunning heeft de familie Taha nog niet, maar er zit wel schot in de zaak. De aanvraag van het steuncomité om de familie Ta- ha op humanitaire gronden een verblijfsvergunning te verlenen heeft erin geresulteert dat staatssecretaris Kosto van Jus titie het dossier zelf nog eens wil lezen. Het Libanese gezin Taha wacht al bijna drie jaar op een per kunnen de kinderen hun kleed jes uitspreiden voor de kinder rommelmarkt. Voor de oudere jeugd is er een zeskamp. De kinderbingo begint om 19.00 uur en de muzikale rondgang met de teams om 19.45 uur. Het Oranjebal begint om 21.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in de Dorpsstraat. Na het klok gelui beginnen daar om 9 uur de kinderspelen, om half twee gevolgd door de Vierkamp. Om 16.15 start de oriëntatierit voor auto's, fietsen en motoren. Na een muzikale opwarming door ONDA is er om half negen een touwtrekwedstrijd. Om negen uur is er een lampionoptocht met als hoofdprijs een rond vlucht in een zweefvliegtuig. Creatieve geesten kunnen mee doen aan het stoeptekenen of t-shirtbeschilderen en op een groot laken wordt een schilde rij van kauwgum gemaakt. Daarna resten de leerlingen van HAVO en VWO alleen nog de studieboeken. dat passagiers te voet naar de andere kant van het ka naal kunnen lopen. Voor de scheepvaart gelden aange paste openingstijden. De Keersluisbrug in Vlissin gen wordt van maandag 17 tot 4 juni onder handen ge nomen. In die periode wor den de spoorrails verwijderd die nog altijd in het wegdek zitten. De buitenste twee rijstroken en de voetpaden van de brug blijven gewoon in gebruik. manente verblijfsvergunning. Het gezin heeft zich inmiddels helemaal genesteld in de Vlis- singse samenleving. De Taha's spreken goed Nederlands en de kinderen gaan op de Stellepit naar school. Het steuncomité familie Taha heeft de staatsse cretaris verzocht om de familie en daarna is het nog gezellig samenzijn in Ons Dorpsleven. De feestelijkheden in Seroos- kerke beginnen al een dag van te voren met een pyjamadisco voor de kinderen van de basis school in de grote feesttent, van 19 tot 20.30 uur. Daarna is er in dezelfde tent een optreden van de band Dragline. Om het dorp een koningsgezind tintje te geven is er een huizenver- sierwedstrijd. Voor het fraaist versierde huis is uiteraard een prijs beschikbaar. Om 08.00 uur reveille met klokgelui en bazuingeschal. Om 09.30 uur Oranjespelletjes- voor groep 3,4, en 5 van de basisschool en springen op het springkussen voor peuters en kleuters. Groep 6,7 en 8 gaan om 9.45 uur een vosenjacht doen. Poppentheater Parabel geeft om 10.30 uur een voor stelling voor kinderen tot en met groep 5. Het muziekkorps EMM maakt om 13.00 uur een muzikale rondgang door het dorp. Om 13.45 uur begint een spetterende driekamp met o.a. een brancardrace. De kinderen kunnen zich ondertussen uitle- OOSTKAPELLE - Met ingang van 1 juli 1993 is de fusie tussen de Rabobanken te Oost- kapelle en Zoutelande een feit. De beide banken gaan geza menlijk verder onder de naam Rabobank Midden-Walcheren. De nieuwe Rabobank is geves tigd te Oostkapelle, waar te vens het hoofdkantoor is gesi tueerd. De bank beschikt ver der over kantoren te Biggeker- ke, Grijpskerke, Meliskerke en Zoutelande. Tijdens de Algemene ledenver gaderingen van beide banken op donderdag 22 april 1993 is het fusievoorstel met unanieme stemmen aangenomen. De werkgelegenheid van de huidi ge personeelsleden is gewaar borgd. Taha op humanitaire gronden een verblijfsvergunning te ge ven. Het verzoek van het steun comité werd ondersteund door een brief van burgemeester Van der Doef en honderden handtekeningen en tekeningen van ouders en leerlingen van de Stellepit. Ook een solidariteits- ven met het schilderen van oude auto's. Om 16.00 uur ko men de spierballen inactie om uit te maken wie de sterksten van het dorp zijn. Vanaf20.30 uur dansen in de feesttent met dansorkest Stardust tijdens het Oranjebal. Hier begint de Koninginnedag viering met het zingen van het Wilhelmus om 10.00 uur op de Warande. Als de vlag gehesen is, zijn er kinderspelen. Vanaf 14.00 uur een Vlaamse kermis met o.a. een kleedjesmarkt, paalklimmen en een kussenge vecht boven een waterbak. Ook wordt er uitgemaakt wie de sterkste man of vrouw van het dorp is. Om vijf uur is de start van de stratenloop. De activi teiten verplaatsen zich 's avonds naar het Wijkcentrum waar om 19.30 uur een kinder disco is, vanaf 20.30 uur disco voor de oudere jeugd en om 21 uur een feestavond met levende muziek en een rad van avond- tuur. - De feestelijkheden worden gehouden op het Oranjeplein, in de Doomluststraat en in buurthuis De Schuur. 8.00 uur klokluiden. 10 uur aanvang kinderspelen Oranjeplein. In zaal Rehoboth en zaal Irene beginnen om diezelfde tijd te kenwedstrijden. Om 11 uur geeft Vlijt en Volharding een concert. De optocht met ver sierde fietsen vertrekt om 13.00 uur vanaf De Schuur. Daar kunnen 's morgens de fietsen versierd worden. Om twee uur treedt clown Goudijn op voor de jongste kinderen, de oude ren doen ondertussen spelle tjes. Om drie uur herhaalt Goudijn zijn optreden, nu voor de ouderen, en gaan de jonge ren spelletjes doen. 's Middags is het gezellig op het Oran jeplein met een springkussen, schiettent, dweilband, blik- gooien, touwtrekken en de monstraties van sportclubs. Om kwart over vier trekt er een lawaaioptocht door de Witte Wijk. Om half zeven is er een optocht met versierde fietsen en met Vlijt en Volharding. Vertrek vanaf het Oranjeplein. Koninginnedag in Souburg wordt afgesloten met een Oranjebal in buurthuis De Schuur aan de Middelburg sestraat. Voorafgaand aan het vlaggen- hijsen om 10 uur op het Stad huisplein maakt harmonie Ons Genoegen een muzikale rond wandeling door de binnenstad. Na het kanonschieten door de kanoniers van De Fles wordt deze rondgang vervolgd. Om 11.00 uur gaat de Oranjeloop van start. Alle wijk- en buurt verenigingen hebbenfeestpro gramma's georganiseerd. Buurtvereniging Van Duyven- voorde houdt de activiteiten bij De Schuur. Vanaf elf uur zijn er kinderspelen, een optreden van een clown en optochten. En om half negen is er een Oranjebal. In buurthuis ALde- gonde is het vanaf half tien feest met kinderspelen, een op tocht en om 20.30 een Oran jebal met het Sea-Side combo. In de Oude Stad worden de bewoners om 9 uur gewekt door een lawaaioptocht met versierde steppen en fietsen. Daarna zijn er kinderspelen in de speeltuin. Om half twee is de start van een puzzeltocht voor het hele gezin en om drie uur zjn er spelen voor alle buurtbewoners. Om acht uur begint het Oranjebal m.m.v. het duo Boer. In Open Hof is om 9.45 uur een kindershow met Bert en Bertus. In de Lam- merenburg zijn er 's-middags vanaf half twee kinderspelen en om half negen is er een Oranjebal met This Play. In de Scheldebuurt gaat om 9 uur de optocht met versierde fietsen van start, mét Ons Genoegen. Om 10 uur is er een kinder voorstelling met goochelaar Fred Rifrea in de sportzaal van de Bouwen Ewoutschool. John Caljouw verzorgt live muziek in het wijkcentrum Schelde buurt van half twee tot half zes. Om half vijf worden de ballonnen opgelaten. De speeltuinvereniging aan de Bloemenlaan verzorgt de hele middag kinderspelen op het plein tegenover de speeltuin. Prgramma Rosenburg. 10 uur: voetbalwedstriijd van een vier tal zaalvoetbalteams en een spontane actie van de ouders van de Fransiscusschoolleerlin- gen heeft de nodige handteke ningen opgeleverd. Het steun comité heeft donderdag 22 april een brief van Kosto ont vangen waarin deze meedeelt dat hij besloten heeft om een nader onderzoek in te stellen naar de humanitaire aspecten. Gedurende het onderzoek is de datum van uitzetting voorlopig opgeschort. optocht versierde fietsen. 11 uur Vrijmarkt bij de feesttent aan de S. Groeneweglaan. 13.30 Spelletjes voor jong en oud. 16 uur optreden clown en poppenkastvoorstelling. 20.00 uur Gezellige avond in de feesttent. De ouderen in Vlissingen heb ben een eigen programma. Bachtenkomme: 14.00 - 17.00 uur Bingo met loterij en optre den ouderenkoor Zanglust; Bachten Reede: 19.00 - 22.00 uur Bingo en loterij en muziek van Ronald Stroo; Bachten Poorte: 14.00 - 16.30 uur Volksdansen, 19.00 uur Bingo en loterij en muziek van me vrouw Wight; Scheldehof: 11.00 - 12.00 uur koffieconcert met medewerking van Ronald Stroo, 14.00 - 16.30 vertoning videofilms van het koninklijk huis. Alle festiviteiten in het dijk- dorp vinden plaats in een grote feesttent. Buiten de de tent wordt een grote Oranjemarkt gehouden. Nadere informatie is aan de redactie niet verstrekt. Na het klokgelui om 08.00 uur gaan de dorpelingen de straat op voor een optocht. Omdat het thema van Koninginnedag dit jaar 'Koninginnedag in die goeie ouwe tijd' worden de deelnemers in een passende uitmonstering verwacht. Om 09.15 uur luistert waarne mend burgemeester Lampert naar de aubade. Daarna begint een optreden van Mr. Diamond en om 11 uur de playbackshow voor de jeugd, 's Middags om half twee zijn er zeskampspe len in de Langstraat met als inzet de wisselbokaal. Voor de jeugd is er een rommeltjes- markt vanaf twee uur en tot slot een Oranjebal in de feest tent met Mayday. Aanvang 20.30 uur. KINDERVRIJMARKT - In peuterspeelzaal Hummelhonk aan de Singel in Domburg wordt woensdag 5 mei een kindervrijmarkt en een Lego-bouwwedstrijd gehouden. De activiteiten beginnen om 11 uur met de officiële opening van glijbaan, die gemaakt is door leerlingen van de Wellinge. Daarna kunnen de kinderen tot drie uur 's middags bouwen met Lego en Duplo, waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Op de kindervrijmarkt kunnen kinderen hun spulletjes verkopen. Een plaatsje kost twee gulden vijftig. APPÈLDIENST - In de Sint Jacobskerk in Vlissingen is zondag 2 mei een appèldienst. Dominee Bosma geeft uitleg over het thema Troost. Het Vlissings Jongerenkoor o.l.v. Epjan Kwast verleent muzikale medewerking en Elly Kleij bespeelt het orgel. Er is crèche, kindemevendienst en jeugd- kerk. De samenzang begint om tien voor tien. WELKOMDIENST - Zondag 2 mei is er om 18.45 uur een Welkomdienst in de Middelburgse Oostkerk. De voroganger, ds. A. Krol uit Gorinchem spreekt over 'Verlossing van de angst' en besteedt aparte aandacht aan de kinderen. Het koor Sjaloom uit Amemuiden verleent muzikale medewerking en de organist is M. Hoogerheyde. MUZIEKAVOND - Op zaterdag 1 mei vindt in de Saron Oostkapelle een muziekavond plaats voor 'Een wereld in nood', de jeugdactie van de jeugdbond Gereformeerde ge meenten. De avond begint om 19.30 uur. 1 MEIVIERING -PvdA, FNV en DISK verzorgen gezamen lijk een 1 meiviering in De Zwaan in Oost-Souburg. De middag duurt van 14.00 tot 16.30 uur. COLLECTEREN - De Nederlandse Lever Darm Stichting is op zoek naar collectanten, die tijdens de collecteweek van 22 t/m 28 augustus een paar uurtjes van hun tijd willen geven. De opbrengst van de collecte is bestemd voor onder zoek naar de oorzaak van spijsverteringsziekten. Voor inlich tingen en opgave: mw. Onderdijk, Duunmede 14 Middelburg, tel. 01180-14416. LIEDERENRECITAL - De werkgroep Muziek van het Koninklijk Zeeuws genootschap der Wetenschappen vezorgt op 2 mei een liederenrecital in Huis 's Hertogenbosch aan de Vlasmarkt in Middelburg. Lucienne van Deyck brengt liede ren van onder andere Schumann en Schubert, begeleid door Leen de Broekert op de Zierervleugel van het genootschap. Aanvang 16.00 uur, entree ƒ12,50, werkgroepleden 10,00. VEERSE MEER - De Zeeuwse Ren- en Tourclub Theo Middelkamp houdt op 2 mei de Omloop van het Veerse Meer. De afstanden zijn 120, 70 of 40 km. Inschrijven vanaf 9.00 uur in hotel Royal te Wolphaartsdijk, waar ook start en finish plaatsvinden. STERVENSBEGELEIDING - Op de Volkshogeschool Zee land in Aardenburg wordt op 13, 14 en 15 mei een driedaagse cursus Stervens- en Roubegeleiding gehouden. Opgave vóór 1 mei, voor informatie Myriam Ducastel 01177-1259. RUSSISCHE VOLKSMUZIEK - Het ensemble 'Liel'm brengt op zaterdag 1 mei om 21.09 uur Russische en Oekraïnse muziek in Razzmatazz, Middelburgse straat in Oost-Sou burg. Kaarten a ƒ12,50 telefonisch te reserveren, tel. 01100-30168. GEVONDEN - Bij de politie bureau Middelburg werden de volgende voorwerpen afgegeven, die bij de Maxis gevonden werden: linnen boodschappentas, kadopapier, wollen kinder muts, plastic boomerang, dameszonnebril, fietsframe, tennis bal, batterijen, broche, autosleutel, 2 sleuteltjes met nagel knipper aan touwtje, 45 degrees klantenkaart, sleutelhanger, fotonegatieven, witte envelop t.a.v. P. ten Hacken. Bij de politie Vlissingen werden de volgende zaken aangegeven: twee bankbiljetten, een husky hond, een helm, een walt disney pet, dameshorloge, 2 jassen, colbert, oorring armban den en diverse sleutels, bastaard poedel en een zwarte poes. ZANDMARS - Wandelsportvereniging 't Zand houdt za terdag 1 mei voor de 26e keer de Zandmars. Deelnemers kunnen kiezen uit 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer Start, afhankelijk van de afstand, tussen 9.00 en 13.30 uur vanaf wijkgebouw de Vergulde Baars aan de Baarsjesstraat in Middelburg. Info:01180-28602. ROMMELMARKT - Het Middelburgse Muziekkorps hodt zaterdag 1 mei een rommelmarkt aan de Driewegenhof te Middelburg. Vanaf 12.00 uur zijn er allerlei spulletjes, kleding en boeken te koop. Op het parkeerterrein van de Mamixkerk in West-Souburg wordt zaterdag 1 mei van 10 tot 15 uur een rommelmarkt gehouden ten behoeve van de zending. VRIJ-GEZELLIG - De alleenstaandenclub Vrij-Gezellig houdt zondagmiddag 2 mei een bijeenkomst in 'Het Pand' aan de Kerksteeg 5 in Middelburg. Vanaf 14.00 uur wordt het programma besproken. OVERLEDEN KIND - De zelfhulporganisatie 'ouders van een overleden kind', houden zaterdag 8 mei een open dag in het Sociaal Centrum aan de Frans den Hollanderlaan in Goes. Vanaf 13.30 uur kunnen ouders die een (klein)kind hebben verloren kennis maken de organisatie en met elkaar. WANDELEN - Op Koninginnedag is er een monumenten en beeldenwandeltocht langs bekende en onbekende histori sche plaatsen in Middelburg. De afstanden zijn vijf en tien kilometer en de start is om 13.30 uur op de Markt bij het kraam van MTV. MTV '69 houdt woensdag 5 mei de jaarlijkse bevrijdingswandeltocht over vijf, tien, en vijftien kilometer (start om 12 uur) en dertig kilometer (start 10 uur). De route voert langs verschillende bevrijdingsmonumenten, het start bureau is bij sporthal De Zandkuil aan de Breeweg in Middelburg. MIDDELBURG - De eindexamenkandidaten van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren vieren donderdag 29 april hun eindexamenfeest. Van 12.00 tot 17.00 uur is er in en om de school van alles te doen. De opbrengst van de feestmiddag gaat zoals gebruikelijk naar een goed doel. Dit jaar is dat het Aids-fonds.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1993 | | pagina 11