Bruisende start theaterseizoen Zeeuws licht in Het Schoone Raam Wolfclan Sister treedt op in Walk Inn TENTOONSTELLING OVER GEBRANDSCHILDERDE RAMEN IN GROTE KERK Voorlezen uit eigen werk Op de rails SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1992 NEW ORLEANS JAZZ EN GRONINGS THEATER Schilderachtig Veere Geschiedenis Scheldegouwen houdt puzzelrit Franse chansons in de Couburg Nieuwe folders patiëntenplatform 309 MIDDELBURG - Eindelijk is het dan zover: de theaters zijn weer open, het nieuwe theater seizoen 1992/1993 gaat van start. De Middelburgse Stads schouwburg opent zijn deuren op zaterdag 3 oktober met een feestelijke jazz-avond met als hoofd-act The New Orleans Syncopators. Het Vestzakthea ter draait al op volle toeren en brengt 2 oktober „Een tamelijk toevallig drama" van Jos Vis- scher. The New Orleans Syncopators zijn een instituut binnen de Nederlandse jazz en staan al zo'n 35 jaar garant voor brui sende, swingende dixielandmu- ziek. Her orkest heeft een kleurrijk verleden, dat wortelt in de jaren '50 en dat herinne ringen oproept aan keurige schoolfeesten, het eindbal en aan openluchtconcerten. Maar de band heeft ook vertrouwen in de toekomst, omdat de oude jazzvormen sinds de 80-er ja ren een zoveelste rivival bele ven. De groep wordt sinds 1974 ge leid door stertrombonist Ge orge Katee. „Onze muzikale politiek is sindsdien pauwelijks veranderd", zegt deze. „We kunnen met het orkest overal terecht: op bruiloften en par- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tijen, maar ook in concertzalen en in jazzclubs. Als dixieland- band moet je allround zijn, van verschillende markten thuis zijn". En dat de formule nog steeds aanslaat, bewijzen de vele tournees door o.a. Duits land, Ierland, Frankrijk en zelfs Rusland. Om nog maar niet te spreken van de tiental len platen die hun weg vonden naar vele tienduizenden draai tafels. Naast trombonist Ge orge Katee bestaan de Synco pators uit: Wim van Zoeren (trompet, vocal), Robert Veen (klarinet, altsax), Hans Kanij (banjo, gitaar, vocal), Aleksan- dar Milosevic (bas) en Andries Schoneveld (drums). Uit in Zeeland organiseert déze openingsavond in samenwer king met de Jazz Aktiviteiten Stichting Zeeland, want ook het seizoen van JASZ gaat deze dag van start. Na het optreden van The New Orleans Syncopa tors is het feest dan ook nog niet afgelopen; in de foyer kunt u dan nog tot in de kleine uurtjes genieten van de muziek van The South Jazz Band. En wie zijn haar jazz-avond hele maal compleet wil maken, kan al vanaf 17.30 uur terecht. Dan start namelijk een speciaal koud/warm buffet, ook weer opgeluisterd door live jazzmu ziek. Kaarten kosten 25.- (voor JTK/CJP/Pas 65 20.-) en zijn dagelijks van 11.00-16.00 uur in voorverkoop aan de kassa van de Stads schouwburg en telefonisch te reserveren via (01180) 11500. Voor informatie over het buffet kunt u bellen naar (01180) 26626. Aanvang 20.00 uur. Sinds vorig jaar maakt het Vlissingse Vestzaktheater deel uit van het Nederlands ama teurtheatercircuit. Dit net werk, waaraan vijftien theaters door het gehele land zijn ver bonden, is opgezet door het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel. Een selectie commissie bepaalt maandelijks welke, voorstellinen voor het circuit in aanmerking komen. De doelstelling van het NCA is tweeledig: de „top" van het amateurtheater een gelegen heid te bieden zich buiten de eigen kring te presenteren met kwaliteit hoogstaande, bijzon dere produkties (en zodoende de speelfequentie te vergroten) èn theaterliefhebbers ervan te overtuigen dat amateurtheater de moeite van het bezoeken waard is. Ook in het nieuwe seizoen kunt u tot en met mei 1993 maande- De Groningse theatergroep Soufflee speelt vrijdag in het Vestzaktheater. FOTO: SAKE ELZINGA lijks in Vlissingen een voorstel ling uit dit theatercircuit tege moet zien. Het spits wordt af gebeten door de Groningse theatergroep Soufflee die met de voorstelling „een tamelijk toevallig drama" van Jos Vis- scher voor de tweede maal een plaats in het Amateur Theater met veel succes het stuk „Ka merslag", eveneens van de hand van Jos Visscher. „Een tamelijk toevallig drama" dus. Drie mensen geven een feest, maar niemand komt op dagen. Loodzare lamlendigheid en gespeelde speelsheid bepa len de atmosfeer. Maar dan Circuit heeft veroverd. In het herschijnt er toch nog iemand: vorige seizoen speelde de groep de vierde man, de indringer... „Een tamelijk toevallig drama" is een komedie over onverschil ligheid en valse verwachtingen. Maar bovenal gaat het over het theater zelf. Er wordt dan ook schaamteloos geciteerd. Kaarten kosten 12.00 (voor JTK/CJP/Pas 65 10.00) en zijn in voorverkoop bij de VW Vlissingen, tel. (01184) 12345. Aanvang 20.30 uur. VEERE In de Grote Kerk is in het kader van de Zeeland Cultuurmaand tot en met 3 oktober de tentoonstelling Het Schoone Raam te zien. De expo sitie omvat een dertigtal gebrandschilderde glas-in- lood ramen uit de glasbranderij „Plasschaert, De Nood Co." welke van 1896-1899 in Veere was gevestigd. De ramen zijn eigendom van het Zeeuws Genootschap en worden beheerd door het Zeeuws Museum. Kunsthistorica Jacqueline van Paaschen stuitte bij een tentoonstelling elders op een glas-in- lood ontwerp van Plasschaert en raakte er door gebiologeerd. Ze kwam er achter dat zich in het Zeeuws Museum een grote collectie bevond van deze kunstschilder en zijn glasbranderij. Uit een groot deel van de collectie stelde ze deze tentoonstelling samen. Deels in vitrines, deels bijna tegen de kerkmuur staan de glas-in-lood ramen opgesteld. Het witte licht valt door de grote kerkramen naar binnen en kleurt zich door het gebran de glas-in-lood in vlammende tinten. De onderwerpen zijn duidelijk te herkennen. Wat di rect opvalt aan de ramen is de moderne vormgeving, ondanks het feit dat de ramen bijna een eeuw oud zijn. Heldere kleu ren, grote vlakken en golvende lijnen harmoniëren. Het is de sobere Art Nouveau stijl, ook wel Jugendstil ge noemd, een stijlperiode in de beeldende kunst in Europa tus sen ca. 1890 en 1910. Art Nou veau had vooral betrekking op decoratieve kunsten en archi- tectuur.De voornaamste ken merken zijn de a-symmetri- sche, gebogen lijnen die tot uitdrukking komen in langge rekte figuren, gestileerde plan- tenmotieven en in de weergave van vrouwen met lang golvend haar. Wellicht doen de ramen van Plasschaert nog zo modern aan omdat de Art Nouveau- stijl nog niet zo heel lang gele den, in de jaren zestig, een opleving kende en nog immer gewaardeerd wordt. Waarschijnlijk zijn alle ont werpen in de Grote Kerk van de hand van Albert August Plasschaert, in Delft geboren uit Zeeuwse ouders. Zeer bij zonder is dat Plasschaert, naast ornamentele ramen die natuur- voorstellingen laat zien die ge bruikelijk waren binnen de Art Nouveau, ook de Zeeuwse on derwerpen uitbeeldt. En hij haalt die onderwerpen niet ver van huis. Veere was in die tijd een vervallen stadje waar de economische teruggang zich al in 1700 had ingezet en die had geleid tot een omvangrijke be volkingsafname. De leegstand nam enorm toe en de huizen en gebouwen vervielen. Juist dat feit maakte Veere tot een schil derachtig dorp waartoe vele kunstenaars zich aangetrokken voelden. Vanaf 1880 versche nen er steeds meer met in hun kielzog de toeristen die geld in het laatje brachten. Plasschaert benut de schilderachtigheid van Veere in zijn werk. De Grote Kerk, de molen, de boer derijen in de omgeving, de vis sersschepen op het Veerse Gat, het zijn dankbare onderwerpen voor gebrandschilderd glas. Plasschaert brengt de onder werpen terug tot een verstilde eenvoud in grote onregelmatige vlakken en golvende lijnen. De veelal paarse gebouwen zijn subtiel verweven met de omlig gende natuur. De kleuren zijn expressief, maar niettemin roe pen de voorstellingen een diepe rust op. De stilte die er toen geheerst moet hebben en die je nu, als je geluk hebt, op een heel rustige dag nog wel proeft. Het is de stilte die bij Veere past, zoals P.H. Ritter jr. in 1919 ook al in z'n Zeeuwse Mijmeringen be schreef, toen hij Veere tegen over Parijs plaatste als de enige twee oorden waar de moderne kunstenaar tieren kon. „Parijs, de stad van mondaine vergetel heid, en Veere de stad waar de moderne mens in de geluidloze buitensfeer de stormen kan be luisteren van zijn verborgen gemoedsleven". Het prachtige kleurgebruik van Plasschaert ontlokte bij zijn neef de bekende kunstcriticus Albert Charles Plasschaert de reactie: „de overtuigende ei genschap van dit glaswerk was de kleur van het glas-mozaïek. Deze was bij voorkeur hevig en sonoor". Over de vormen was hij echter minder te spreken. De glasschilderkunst ontstond In de enorme ruimte van de grote kerk komt het glas in lood prachtig tot zijn recht in de Middeleeuwen. Glas wordt eerst beschilderd waar bij de kleur door verhitting wordt gefixeerd (daarom ook brandschilderen genoemd). Het op deze wijze bewerkte glas wordt vervolgens in lood gevat. De techniek bereikte een hoog tepunt tijdens de gotiek met als belangrijke centra de abdijkerk van St. Denis te Parijs en de kathedraal van Chartres. Ge durende de Renaissance beleef de de glasschilderkunst een tweede bloeiperiode. Daarna nam de belangstelling weer sterk af tot aan het eind van de 19e eeuw. In Veere nam de Duitse kunste naar Francois Melchers het ini tiatief tot de bouw van een glasfabriek in 1894. Hij werd daarbij waarschijnlijk geïnspi reerd door Jan Toorop, bij wie hij in Brussel nog lessen had genomen en die hij goed kende. Toorop was op zoek naar nieu we symbolische en mystieke beelden als tegenhanger van het opkomend materialisme. Hij was tijdens een bezoek aan Engeland geboeid geraakt door het effect van glas-in-lood, dat door het licht door de kleuren te laten schijnen aan de afbeel ding een diepere geestelijke in houd gaf. Plasschaert ontmoet Melchers in 1894 in Veere. Twee jaar eerder is hij met zijn vader en moeder in Veere komen wonen. Albert volgde in Delft werk tuig- en scheepsbouw aan de j Polytechnische School maar verliet deze zonder diploma. Tekenen had zijn voorkeur. Uit aanwijzingen blijkt dat hij bij het glasatelier 't Prinsenhof in Delft moet hebben gewerkt en dat hij daar zeer waarschijnlijk het vak van het glasbranden heeft geleerd. Die ervaring neemt hij mee naar Veere en dat maakt het logisch dat hij Melchers daar ontmoet. Waar schijnlijk werkt hij ook voor Melchers in het glasfabriekje aan de Rijkendijk totdat hij het in 1896 met compagnon L. de Nood, huurder van het hotel annex koffiehuis „De Camp- veersche Toren", overneemt. Wegens financiële tekorten van de Nood moet de glasfabriek in 1899 dicht. Plasschaert ver trekt naar een glasatelier in Dordrecht. Later zal hij zich ontwikkelen tot een veelzijdig kunstenaar. Het woord „schoon" in Het Schoone Raam zal wel gebruikt worden in de betekenis van FOTO: HARRY DE LANGE „mooi". Of misschien is het een verwijzing naar de „Schoone Kunsten", waartoe de „heerlij ke glasschilderkunst uit de Middeleeuwen" zich aan het eind van de vorige eeuw dank zij een enorme opleving weer toe mocht rekenen. In ieder geval schijnt het Zeeuwse licht prachtig door het Zeeuwse glas. VLISSINGEN - Wolfclan Sis ter treedt vrijdagavond 2 okto ber op in de Walk-Inn aan de Lelystraat 4. Wolfclan Sister is een Zeeuwse band. De leden hebben alle maal hun sporen al verdiend in andere Zeeuwse bands. Gita rist Robin Verhage (Lace Wing) richtte Wolfclan Sister in de herfst van 1991 op, samen met Bassist Michiel van Saagsvelt, die voorheen in Fatnose speel de. Chris Hoornick, die jaren lang drumde bij Lace Wing, en zanger Paskal Jacobsen, het stemgeluid van Trouble Every Day, kwamen kort daarop de band versterken. Wolfclan Sister speelt gitaar rock, variërend van melodieuze ballads tot uptempo nummers. Op dit moment is de band drukdoende met het opnemen van een democasette. Het optreden in de Walk Inn begint om 21.30 uur en de entree bedraagt 5,=. tLace Wing, v.l.n.r. Michiel van Saagsvelt, Chris Hoomick, Paskal Jacobsen en Robin Verhage VLISSINGEN - De leden van de amateurschrijvers- en dich terskring 'Pennevreugd' willen graag eens met hun werk naar buiten treden. Op woensdag 7 oktober lezen zij voor uit eigen werk in het Stedelijk Museum aan het Bellamypark 19. De schrijvers en dichters kozen een aantal dia's uit eigen bezit en uit het bezit van het Stede lijk Museum. Daarbij werden passende gedcihten gevoegd of er speciaal voor geschreven. De avond, waarvan de organisatie in handen is van de vereniging Vrienden van het Stedelijk Mu seum en het Gemeentearchief, begint om 20.00 uur. Voor le- KOUDEKERKE - Voor de twintigste keer organiseert mo tor- en autoclub Scheldegou- i wen een autopuzzelrit. Deze A Nacht van Sceldegouwen wordt gehouden in het week end van 3 en 4 oktober. De autopuzzelrit is voor ieder een te rijden. Er kan gestart worden in de A klasse (voor gevorderden) en in de B klasse (voor de beginners). De route voert over goed begaanbare binnenwegen op Walcheren. De rit bestaat uit twee trajecten die na elkaar moeten worden afgelegd. De eerste deelnemers start om 20 uur, de prijsuitrei king wordt rond twee uur 's nachts verwacht. Inschrijven kan bij P. de Ruyter 01180-13259 of bij hotel Wal cheren, op de avond van de wedstrijd. den is de toegang gratis, niet- leden betalen een rijksdaalder. KOUDEKERKE Het ver maarde Quartette Chantage geeft op zaterdag 10 oktober een concert in Koudekerke met een programma bestaande uit schitterende Franse chansons van o.m. Braessens, Brei, Bar bara en Jobim. Ook enkele nummers uit de Franse versie van de musical „Les Miséra- bles" ontbreken niet op het programma. De zangeres van het ensemble Karin van As was gerui me tijd als zangeres/danseres verbonden aan de formatie „Jeans". Ook zong en speelde zij rollen in grote musicalpro- dukties als „Cats" en „Caba ret". De overige leden van Quartette Chantage zijn: Ty rone Collis zang/gitaar/bas gitaar Erika Verwaal viool Michel Mulder ac cordeon. Het optreden vindt plaats in verenigingsgebouw "De Cou burg", Duinstraat 4a te Koude kerke om 20.00 uür. De zaal is open voor het publiek vanaf 19.30 uur. Na afloop van de uitvoering door het bovenge noemde kwartet is er nog de mogelijkheid om te dansen, waarbij de muziek zal worden verzorgd door het trio van Frans Kasander. De organisatie is in handen van de Dorpsvereniging Koudeker ke. Kaarten zijn vanaf 5 okto ber verkrijgbaar bij mevrouw Y. Joosse, Doormanstraat 14 te Koudekerke, tel. 01185-1967. .rat;?* T i 4 LATIJN - De Zeeuwse Volkuniversiteit belegt maandag 5 oktober een kennismakingsbijeenkomst voor de cursussen Latijn en goochelen. Die dag gaan de cursussen genealogie en dromen van start. Dinsdags begint de cursus geschiedenis van de middeleeuwen. BEURSBERICHTEN - In peuterspeelzaal 't Pietepeutertje, Keurhove 1 in Middelburg wordt een winterkilling- en speelgoedbeurs gehouden. Spullen kunnen vrijdag 9 oktober gebracht worden tussen 9.30 en 10.30 uur. De verkoop is zaterdag 10 oktober van 9.30 tot 10.30 uur. Peuterspeelzaal 't Speeltreintje in Oostkapelle houdt zaterdag 3 oktober een bed-box-buggy- en een kleding- en speelgoedbeurs in het hervormd gemeentecentrum aan de Dorpsstraat. Van 10 tot 11.30 uur. In 'De Schaapskooi' bij winkelcentrum Pape gaaienburg in Vlissingen vindt een najaars kinderkleding- beurs plaats op woensdag 7 oktober van 9.30 tot 11.00 uur. Inbreng van schone kinderkleding en speelgoed op 5 en 6 oktober tussen 9.00 en 10.00 uur. GESTALT- Angèle Nederlof laat geïnteresseerden zater dag 3 oktober kennismaken met gestalt en bio-energetica, een vorm van psychotherapie die leert om contact te maken met lichaam, gevoelens en gedachten. De kennismaking vindt plaats in het Open Hof aan de A. Gogelweg in Vlissingen. GEHEIM - Zondag 4 oktober is er in de St. Jacobskerk in Vlissingen een appèldienst om 10 uur. Het thema is 'het geheim', de voorganger is ds. A. Bijl. Muzikale medewerking wordt verleend door Bram Beekman en Theo van Teylingen. EPILEPSIE - De patiëntenvereniging van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen, de EVN, houdt zaterdag 3 oktober van 14 tot 16 uur een voorlichtingsmiddag in Zierikzee in de zaal bij de chr. geref. kerk aan de Zevenge- tijstraat. Ton Tempels houdt een inleiding en daarna wordt de film 'epilepsie, een elektrische storm' vertoond. In novem ber (7)is er in Magnolia in Goes een grote informatiemarkt over epilepsie. Van 13 tot 17 uur. TOERFIETSEN - Toerclub Walcheren sluit zaterdag het seizoen af met een tocht van 85 kilometer over Walcheren en Noord Beveland. De start is om 9.00 uur bij de rijwielcentrale aan de Koudekerkseweg in Vlissingen. Inschrijven kan vanaf een half uur voor de start. VROUWENRAAD - De Zeeuwse Vrouwenraad verzorgt in Middelburg een cursus 'voorzitten'. Op 3 november en 17 november, van 9.30 tot 15.30 uur. Het kost twintig gulden. Informatie bij de Vrouwenraad, tel 01180-34733. STRANGE - Educatiecentrum 't Strange start in oktober een cursus Touch for Health. Tegen betaling van 240,= leert u tijdens zes bijeenkomsten de onbalans in het lichaam op te sporen en te corrigeren. De eerste bijeekomst is woensdag middag 7 oktober. HERFSTWANDELTOCHT - De Midelburgse Turnvereni ging (MTV) 69 houdt op zaterdag 3 oktober een herfstwan- deltocht, die individueel of in groepsverband gelopen kan worden. De afstanden zij 5-10-15, 25 en 40 km. Startbureau: kantine FC Dauwendaele, Kruitmolenlaan 123, Middelburg. De starttijden zijn: 9.30 uur (40 km), 11.00 uur (25 km), 12.00 uur (5-10-15 km). Voor meer informatie: 01180-29315/26018. GEVONDEN - Bij de politie in Vlissingen zijn de volgende voorwerpen aangegeven: bankbiljetten, een dubbelfocusbril, grijs/zwarte kat, schildpad, werphengel, notedop, ladder, herenhorloge, kinderarmbandje en diverse sleutels. Bij het dierenasiel in Vlissingen zijn een cypers/rood poesje en een zwart katertje aangegeven. DE PIEK - De metalfunk formatie Bonechild treedt zaterdag 3 oktober op in jongerencentrum de Piek aan de Hellebaardierstraat te Vlissingen. De band werd in 1991 ogericht door Martijn Klippel (gitaar en backing vocals), Willy Berrevoets (drums) en Rudy Klippel (bas). Na een tijdje kwam Remy Korsman (zang) de gelederen versterken. Het concert in de Piek begint om 22.30 uur en de toegangsprijs bedragt 5,=. WELKOMDIENST - In de Ontmoetingskerk is zondag 4 oktober een Welkomdienst om 18.45 uur. Voorganger is ds. J. Bakker die spreekt over 'de groeten'. De welkomdienst is een initiatief van de samenwerkende Middelburgse kerken en heeft tot doel om het evangelie op een eenvoudige en directe wijze door te geven. FIOM - Het Fiom organiseert een gespreksgroep voor alleenstaande vaders en moeders. Aan de orde komen opvoe ding, kinderopvang, eenzaamheid, relaties, omgangsregeling en andere onderwerpen die de deelnemers zelf aandragen. De groep komt tien keer bijeen op donderdagavond in het Fiompand aan de Bellinkstraat 6 in Middelburg. De eerste bijeenkomst is op 15 oktober. Telefonische opgave via 01180-27311. BORSTVOEDING - La Leche League houdt 7 oktober een informatieve bijeenkomst bij Martien van den Berg, Braam hof 12 in Koudekerke. Van 9.30 tot 11.30 uur wordt er gesproken over 'Eten voor twee'. DIAPORAMA - Fotografen die iets meer met hun dia's willen doen kunnen terecht op de clubavond van de Diapora- maclub. Op 5 oktober is er een samenkomst in de beneden zaal van het wijkcentrum Open Hof aan de A. Gogelweg 59 in Vlissingen. Tijdens deze clubavond, die begint om 19.30 uur, vertoont dhr. Smit een serie dia's over Parijs. JAMMEN - In jongerencentrum Midgard beginnen vrijdag 2 oktober de jamsessies weer. VOLKSDANSEN - Wannee Schelling start maandag 12 oktober in de Toorenvlietschool aan de Griffioenstraat 38 in Middelburg met een cursus dansen uit Peru, Frankrijk en Griekenland, met authentieke muziek. Afhankelijk van het aantal deelnemers gaat een cursus van tien lessen ongeveer 70,= kosten. U kunt zich opgeven bij danspedagoge Schel ling, tel 01184-78786. KOKEN - Mannen van 55 jaar en ouder kunnen in acht lessen de basisprincipes van het koken onder de knie krijgen. De eerste les is 22 oktober in de leskeuken van het Zeeland College aan de Troelstraweg in Vlissingen. De cursus kost veertig gulden. Opgave bij de Stichting Welzijn voor Oude ren, tel 01184-16957. GOES - Het patiëntenplatform Zeeland heeft twee nieuwe in formatieve folders uitgebracht. Eén folder heeft als titel: 'Ge zondheidszorg—óók onze zorg!'. Hierin worden de taken en doelstellingen van het pa tiëntenplatform uitelegd. De andere folder is een 'Wegwij zer' en bevat een adressenlijst van de organisaties die bij het platform aangesloten zijn. Het Patiëntenplatform Zeeland is een belangenvereniging, warbij momenteel 45 patiënte norganisaties zijn aangesloten. Het gezamenlijk optreden van deze organisaties is nodig om de rol en positie van de patiënt in de gezondheidszorg te ver beteren. Het platform is ge huisvest in het gezondheids centrum Magnolia. Iedere maandag en donderdag is er een telefonisch spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen die vragen heeft op het gebied van de gezondheidszorg kan higr terecht. Het telefoonnum mer is: 01100 49389. KOUDEKERKE - De Mo delspoorvereniging Zeeland houdt op 10 en 11 oktober een modelspoorshow in hotel Wal cheren, waar de leden van de vereniging hun mooiste staal tjes van modelbouw laten zien. Er zijn drie banen uitgezet. Heel bijzonder is de baan met echtwerkende modelstoomlo comotieven. Het gebruik van de computer in de modelspoor komt aan de orde en ook zijn er demonstraties van de uiteenlo pende technieken in de mo- delspoorbouw. Bij de Modelspoorvereniging Zeeland zijn ruim 40 leden uit heel Zeeland aangesloten. Zij komen minimaal twee keer per maand bijeen in hotel Walche ren. De openingstijden van de show zijn op zaterdag 10 okto ber van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 11 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. Volwasse nen betalen 5 gulden entree, 65 plussers en kinderen van 4 tot 12 jaar 3 gulden.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1992 | | pagina 9