Weerstanden tegen verandering 1 i STUDIEFINANCIERING Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Ouderen Cursus Beurs Sociaal Geloof Door drs. Thomas Klabbers PSYCHOCONSULT DE MACHT DER GEWOONTE (2) NATUURSTENEN VENSTERBANKEN. Woensdag 30 september 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 11 Hoger onderwijs - De Hoge school Zeeland te Vlissingen gaat drie series lezingen verzorgen voor de Zeeuwse Senioren Aca demie. De eerste serie lezingen begint woensdag 7 oktober om 14 uur in de PABO, Kruitmolen- laan 60 in Middelburg. Het thema is Kijken naar muziek/Ode an die Freiheit, waarbij Beethoven en zijn werk over Vrijheid en bevrij ding centraal staan. De tweede serie gaat over recente Neder landse romans en nieuwe ont wikkelingen in de moderne literatuur. De eerste bijeenkomst is donderdag 8 oktober om 14 uur in het gebouw van de Hoge school Zeeland, Edisonweg 4 in Vlissingen. In de derde serie le zingen wordt ingegaan op stro mingen in de hedendaagse wijsbegeerte. De serie begint donderdag 5 november om 14 uur, eveneens in de Hogeschool te Vlissingen. Belangstellenden hoeven niet in het bezit te zijn van een academische graad maar moeten wel 50 jaar of ouder zijn.Informatie: 01184-89230. Zwemmen - Het Sportfondsen- bad in Vlissingen gaat als eerste bad in Zeeland een totaalpakket aktiviteiten voor 50-plussers aan bieden. In oktober zullen de eer- ste aktiviteiten plaatsvinden. Gilde - De Stichting Gilde is een organisatie van ouderen die ken nis en ervaring uit het beroepsle ven gratis ter beschikking willen stellen aan alle inwoners van Walcheren. Zaterdag 3 oktober houden de Stichting Gilde Wal cheren en de Stichting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren een informatieve gildemiddag. Naast informatie over het werk van het Gilde zullen er de monstraties van mogelijke vrije tijdsbestedingen zijn. De bijeenkomst begint om 13 uur. Koken voor mannen - Mannen van 55 jaar en ouder die weinig of niets van koken afweten kun nen vanaf donderdag 22 oktober een cursus volgen bij de Stich ting welzijn voor Ouderen. De cursus bestaat uit acht bijeen komsten van 13.30 tot 16 uur en wordt gegeven in de leskeuken van het Zeeland College aan de Troelstraweg in Vlissingen. Infor matie: 01184 16957. AKTIVA - Dinsdag 13 oktober vertelt mevrouw Sandee aan de hand van dia's over haar ontwik kelingswerk in Afrika en de ge zondheidszorg en voeding aldaar. De lezing wordt gehouden in De Bachten-Poorte in Oost-Souburg en begint om 14 uur. Modeshow - De aktiviteiten- kommissie van Bachtenreede presenteert woensdag 14 okto ber een najaarsmodeshow m.m.v. de firma's Steketee en Roelse. De zaal aan de Vredehoflaan 42 in Vlissingen gaat om 19 uur open. Hypnose - De Zeeuwse Stich ting voor toegepaste Hypnose geeft een oriëntatiecursus toege paste hypnose. Cursisten kunnen kennis maken met de theorie en praktijk van diverse vormen van hypnose. De cursus wordt gege ven op dinsdag 13 en 20 oktober en 3 en 10 november vanaf 19.45 uur in de Westhof te Mid delburg. Inlichtingen: 01184 71734 of 01180-15266/33683. Zelfverdediging - Meisjes en vrouwen die op een sportieve manier hun lichamelijke en geestelijke weerbaarheid willen vergroten kunnen terecht in de Ravesteinschool aan de Hoge- weg in Vlissingen. De Commissie Sociaal Cultureel Werk van Vlis singen geeft daar vanaf donder dag 1 oktober cursussen zelfverdediging. De cursus voor meisjes tot 16 jaar begint om 18 uur, die voor vrouwen om 19.30 uur. Inlichtingen: 01184-14660. Weerbaarheid - Vrouwen die in hun betaalde of onbetaalde werk of in privésituaties beter voor zichzelf op willen komen kunnen aan de Volkshogeschool in Aar denburg een cursus weerbaar heid volgen. De cursus is georganiseerd door de Zeeuwse vrouwenraad in samenwerking met de Volkshogeschool Zeeland en duurt van donderdagavond 5 november tot en met zaterdag 7 november. Inlichtingen: Zeeuwse Vrouwenraad, 01180-34733. Buikladingen - Aan het Mari tiem Instituut De Ruyter zijn vori ge week medewerkers van het Schelde Coördinatie Centrum geslaagd voor de cursus "De ge varen bij het vervoer van vloeiba re bulkladingen." Doel van de cursus was verkeersleiders en verkeersoperators van posten langs de Schelde inzicht te geven in de problemen inzake veiligheid en milieu van boord van schepen. Dinsdag 6 oktober begint een tweede cursus. Inlich- tingen:01184-89401. ZVU - Maandag 5 oktober houdt de Zeeuwse Volksuniversiteit kennismakingsbijeenkomsten voor de cursussen Latijn en Goo chelen. Die dag beginnen ook de cursussen Genealogie en Dro men. Dinsdag 6 oktober wordt begonnen met de cursus Ge schiedenis van de Middel eeuwen. Informatie: ZVU, 01180-34800. Orgel - Zaterdag 9 oktober zal door het Orgaan van Bijstand van het Ziekenhuispastoraat een or gel worden overgedragen aan het ziekenhuis. De bouw van het or gel is mogelijk gemaakt door schenkingen van de kerken van Walcheren, de Vereniging Vrien den van Bethesda, het Zeeuws Hervormd Diaconessenhuis en patiëntenbijdragen. De bijeen komst vindt plaats in het Zieken huis Walcheren te Vlis,singen en begint om 19.30 uur. Volksdansen - Volksdansvereni ging VODAGO geeft twee cur sussen dansante vorming. Dinsdag 13 oktober begint de cursus in Hotel van Leuven, Hof te Zandeplein in Kloosterzande. De cursus in Goes begint 15 ok tober en wordt gegeven in de kantine van Groot Stelle, Berg weg 6. Onder leiding van een dansdocente van de Rotterdam se dansacademie wordt aan dacht besteed aan kinderdansen uit onder andere Griekenland, Ita lië, Chili en El Salvador. Informa tie Hilda Venema, 01100-33959/28130. Alfa - HBO-studenten die geïnte resseerd zijn in de bijbel en in Je zus Christus, zijn maandag 5 oktober welkom bij Alfa- Middelburg aan de Radenhove 68. De bijeenkomst begint om 20 uur. Informatie: 01180-40393. ffiöKsras Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg 01184-86400 01180-84000 Vorige week kon je hier lezen over huurbescherming voor ka merbewoners. Deze en volgende week informatie over de Wet op de Studiefinanciering. Recht op "stufi" of "WSF18+" hebben: alle leerlingen en studenten van 18 tot en met 26 jaar die erkend onderwijs van minstens 19 lesu ren per week volgen. HBO- en universiteits-studenten krijgen maximaal 5 jaar WSF18+. Daar na bestaat de studiefinanciering uit alleen nog maar rente dragende lening. Op de eerste dag van het kwar taal nadat je 18 bent geworden, eindigen de kinderbijslag en de tegemoetkoming studiekosten, en begint de stufi. Zit je NIET meer op school, dan zijn er drie mogelijkheden: De kinderbijslag loopt door; Je verdient loon; Of je kunt RWW aanvragen. De hoog te van de stufi is van veel dingen afhankelijk: Woon je thuis of op kamers? Op wat voor school zit je? Ben je ziekenfonds- of particulier-verzekerd? Hoe hoog is het belastbaar inkomen van je ouders? Hoeveel verdien je er zelf bij? Per maand mag je in ieder ge val f 670,— bijverdienen. Wat je meer verdient wordt op je basis beurs gekort. De basisbeurs hoef je later niet terug te betalen. Maar de aanvul lende financiering bestaat ge deeltelijk uit een rentedragende lening. Die moet je zelf in de 17 jaar na het einde van je studie te rugbetalen. Als je ook zonder de rentedragende lening rond kunt komen, kun je die altijd stop laten zetten. Het is dus altijd aan te ra den aanvullende financiering aan te vragen. Je hebt immers mis schien ook recht op extra beurs (die je niet terug hoeft te betalen). Met vragen kunt U het Steun punt Studiefinanciering (06-3212157 van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur) of ons via de bo venstaande nummers bellen. Kleding - Vrijdag 2 oktober houdt peuterspeelzaal Het Baken van 19 tot 20.30 uur een kleding- beurs in de speelzaal aan de Ire- nestraat 29 in Oost-Souburg. ZIE VERDER PAG. ABDIJ Als we een ongewenste ge woonte willen veranderen, is dat vaak een moeizaam proces. Er bestaat nu een maal een sterke neiging, om vast te houden aan het ver trouwde. Of het nu nagelbij ten, roken of autorijden Drs. Henk C.M. Hermans betreft, als een gewoonte zich eenmaal heeft ge nesteld dan blijkt ze vaak erg hardnekkig. We blijven bekende patronen gemakke lijk herhalen, hetgeen Sig- mund Freud deed veronderstellen dat er in ons Ontdek de veelzijdigheid van Marmer Graniet in de showroom van De Kuijper Natuursteen te Middelburg! Openingstijden: ma. tm vr. 8.30 -17.00 uur za. 09.00 -12.00 uur DEKUIJPER NATUURSTEEN Amesteinweg 40 Middelburg, tel. 01180 -12579 een herhalingsdwang bestaat. Deze zou nog krachtiger zijn dan andere tendenzen. Slechts door de nood gedreven zouden we bereid zjn om oude gewoon ten op te geven. Nu was Freud misschien wat erg pessimistisch over onze ver anderbaarheid, maar hele maal ongelijk heeft hij toch ook weer niet. Zelfs als we gemotiveerd zijn om met een bepaalde ge woonte te breken, dan zijn we daar niet steeds succes vol in. De weerstand tegen verandering zit echter niet al leen in onze natuurlijke aan leg. Ze zit daarnaast ook in allerlei irreële ideeën, die we kunnen hebben over veran dering. De spinsels in ons hoofd, die doorwerken naar ons handelen. Nogal wat mensen willen wel bepaalde gewoonten veranderen, maar houden deze verande ring tegen met een der vol gende opvattingen: "Alles moet wel hetzelfde blijven" Soms willen we wel veran deren, als alles maar hetzelf de blijft. Een voorbeeld van deze opvatting is de mede werker die een reorganisatie ondersteunt, als hij maar op dezelfde wijze zijn werk kan blijven doen. Of het omge keerde: de directeur die wel wil reorganiseren, maar dan moet alles wel als van ouds blijven lopen. Of laten we het in onze leefgewoonten zoe ken: de roker die wel wil stoppen, als hij kan blijven doorroken. Onze hersenen stellen ons in staat, om volstrekte tegengestelde op vattingen te hebben. We kunnen twee doelen nastre ven die elkaar uitsluiten. Als u wilt veranderen zonder iets anders te doen, blijft alles als vanouds. "Ik ben mezelf niet meer" Nogal wat weerstand tegen verandering komt voort uit het idee, dat u niet uzelf zult zijn. Laten we het er eerst over eens zijn, dat u altijd uzelf bent. Wie zou u imrflers anders moeten zijn? Met de opmerking "Ik ben mezelf niet meer" bedoelt u waar schijnlijk, dat de verandering vreemd, onwennig aanvoelt, Maar hoe kan het anders; veranderingen gaan nu een maal noodzakelijk samen met gevoelens van onwen nigheid. Maar wees gerust, en bent blijft uzelf. "Het moet wel vanzelf gaan" Soms zit de weerstand tegen verandering in het magische geloof, dat veranderingen vanzelf moeten optreden. U wilt wel vriendelijker met klanten omgaan, maar dat moet dan wel spontaan ge beuren. Of u wilt wel meer tijd vrijmaken voor uw gezin, maar weigert om die tijd te reserveren. Het idee dat ver anderingen vanzelf moeten optreden, is een vorm van wensdenken. U gaat voorbij aan het feit, dat gewoonten pas veranderen wanneer u daarvoor zorgt. "Ik moet wel, ik heb geen keus" Het idee te moeten verande ren, roept bij veel mensen verzet op. Wanneer u bijvoor beeld denkt dat u moet stop pen met roken, dan ontstaat er tegelijkertijd verzet tegen deze zelfopgelegde eis. "Hoe zo moeten, dat maak ik zelf wel uit!" Daarom is het vaak een slecht uit gangspunt om met verande ring te starten. Als u een gewoonte wilt veranderen, besef dan dat het uw eigen keuze is. "Praten alleen is toch voldoende" Sommige psychologen heb ben jarenlang verkondigd, dat praten leidt tot verande ring. Het is dan ook niet vreemd, dat veel mensen de ze opvatting hebben overge nomen. Bij veel veranderingen wordt er wel vlijtig gepraat, maar weinig gedaan. En dat is tijd verspilling. Mededelingen voor deze rubriek melden voor vrij dag 17 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10.00 uur: ds. A.E. de Bruin en 19.00 uur: ds. A. Spaans. ARNEMUIDEN~ Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. M. Gou- driaan en 15.30 uur: ds. M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 uur: drs. J. Bakker en 14.30 uur: drs. M. Lorier. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20.00 uur, Zo. 10.00 uur. BÏGGEKERKE Hervormde Kerk. Zo. geen opgave ontvangen. DOMBURG Hervormde Kerk Markt 8, Zo. 10.00 uur: ds. M. v.d. Poll. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Elke 1e, 3e en 5e zaterdagavond om 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10.00 uur: ds. D. van Boven en 14.30 uur: ds. W.P. Jansen. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25, Zo. 9.00 uur: ds. St. Spanjer. •GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. M.J. v.d. Veen-Schenkveld en 14.30 uur: ds. H.W.J. Faassen. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon en 14.30 uur: ds. Faassen. HOOGELANDE Christengemeenschap, Kapel van St. Maarten. Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: dhr. C. Lous. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. F.P. van Stam en 17.00 uur: ds. W. van den Berg. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 10.00 uur: ds. B. de Haan, H.A. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10.00 uur: ds. R.G. v.d. Zwan en 14.30 uur: ds. A.W. Riepma. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8. Zo. geen opgave ontvangen. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20.00 uur t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Herengracht 74. Zo 10.00 uur: ds. M.G. Ezinga. Centrum Middelburg. Zo 9.30 uur: ds. Th. var Stuyvenberg en 14.00 uur: leesdienst en 18.3C uur: ds. Th. van Stuyvenberg. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12 Zo. 10.00 uur: onbekend. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur:ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11.00 uur: ds. C. van Duin. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30 en 18.30 en 14 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur: ds. C. Brakema en 17.00 uur: zie Ontmoe- tingskerk. Hofpleinkerk, Hofplein, Zo. 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg en 14.30 uur: ds. P.J. Rebel. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 9.30 uur: ds. P.J. Rebel en 17.00 uur: geen dienst. Gerefor meerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75, Zo. 9.30: ds. A. de Snoo en 16.30 uur: ds. A. de -Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Evangelisatie- dienst 'Zondag half twaalf'. De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. bijbelstudie, Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Nieu we Kerk, Groenmarkt, Zo. 9.30 uur: ds. J. Dub- bink. Koorkerk, Koorkerkhof, Zo. 10.00 uur: ds. K. Hendrikse. Ontmoetingskerk, Oosterschel- destraat, Zo. 10 uur: ds. O. Elseman en 19.00 uur: welkomstdienst. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat, Zo. 19 uur: ds. C. Brakema. Thomaskapel, Zo. 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas. Oostkerk, Oost kerkhof, Zo. 10 uur: ds. M. de Boer. Wijkgemeen- te Geref.Bond, (in de Nieuwe Kerk) Zo. 11 uur en 17.00 uur: ds. L. Wullschleger. Waals Herv. Gemeente, Lange Noordstraat 62, Zo. onbekend. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62, Za 10.00 uur: (}s. J. En- gelgeer. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10.00 uur: luitenant R.M. Pippel en 19.00 uur: kapt. Bijl. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10.00 uur: geen opgave ontvangen. Nederlands Gereformeerde Kerk, Gebouw Engel se Kerk, Simpelhuisstraat 10. Zo. 9.30 uur: dhr. F. Huisman en 17.00 uur: dhr. A. Budding. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 10.00 uur: ds. K. Hendrikse. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pau/uskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10.00 uur, elke 2e en 4e za. 19.00 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eg/ise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: geen dienst. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: niet bekend. NIEUWLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9.00 uur: geen opgave ontvangen. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10.00 uur: ds. A.C. den Hollander, H.A., gez. dienst en 19.00 uur: ds. F.C. van Dijke, H.A. in Herv. kerk. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo 10.00 uur: ds. A.C. den Hollander, H.A., gez. dienst in Geref kerk en 19.00 uur: ds. F.C. van Dijke, H.A. Gereformeerde Gemeente Oostkapelle. Saron- kerk. Zo. 10.00 uur en 15.00 uur: leesdienst. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: geen opga ve ontvangen. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10.00 uur: ds. C.J. Kleij, SoW-dienst en 19.00 uur: ds. H.W.J. Faassen. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10.00 uur: ds. C.J. Kleij, SoW- dienst en 19.00 uur: da. I. de Boon, SoW-dienst. ST.LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10.00 uur: ds. D. Westerneng, Bed. HA en 17.00 uur: ds. D. Westerneng, Bed. HA en dankzegging. OOST-SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraatkerk, Zo. 9.30 uur: ds. K.A. Firet. Oranjepleinkerk, Zo. 9.30 uur: Ds. R.E.R. v. Buiren en 19.00 uur:ds. R.E.R. v. Buiren. Bejaar dentehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Zo. 19 uur: dhr. J.M. Schot. Streekziekenhuis Wal cheren, Koudekerkseweg 8, Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 1e en 3e za. 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 10.00 uur: geen opgave ontvangen. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30, vr. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 uur en 16.30 uur: kand. J. van de Wal. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: ds. v. Duyn. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 uur: ds. G. Blijdorp en 16.30 uur: ds. G. Blijdorp. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur, wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. A.J. Bijl, themadienst "het Geheim" m.m.v. Bram Beekman en Theo van Teylingen. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, Zo. 9.30: ds. H. Makkinga. Jo- hanneskerk, Bonedijkestraat 165, Zo. 9.30 uur: ds. J.W. Glashouwer. Open Hof, Alexander Go- gelweg 57, Zo. 9.30 uur: ds. G. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, Zo. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooy. Streekziekenhuis Walcheren, Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer. Ter Reede, Zo. 19 uur: ds. A. Spaans-Moolenaar. "Open Hof" Alexander Gogelweg 57, Zo. 9.30 uur: ds. G.Kalksma. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Bad huisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163, Za. geen opgave ontvangen. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16.00 uur: leesdienst. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C. Bijl. Pinkstergemeente. Open Hof, Alexander Gogel weg 57. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, wo. 19.30 uur. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekzieken huis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. N.H.J.E. Boomer. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11.15 uur. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, Za. 17.00 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Za. 19 uur, Zo. 9.30 uur. Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur. Der Boede, elke 2e, 4e en 5e za. 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou wenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolische Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur, wo. 20 uur. Evangelie Gemeente "De Blinkende Morgenster". Dr.Stavermanstraat 61. Zo. diensten om 10 en 17 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 11.00 uur: ds. J. Lukasse. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, kindernevendienst en 19 uur: ds. de Bruijn. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Rooms-Katholieke kerk. Bosweg. Onbekend. Do. 1 oktober t/m wo. 7 oktober Huisartsen Middelburg: zaterdag tot 24.00 uur: F.L. Berghau- ser Pont, Herenstraat 18, tel. 39933. zondag tot 24.00 uur: R.R. Lankhorst, Seisweg 29, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24.00 uur: G. de Greef, Willem Klooslaan 1, tel. 68021. zondag tot 24.00 uur: Kant, Sabalaan 3, tel. 71017. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuw- en St Joosland, Arnemuiden, Middelburg-Zuid: zaterdag: P. Kodde, Oude Vlis- singseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810. zondag: J.F.M. Bergen, Kanaalstraat 89, Oost- Souburg, tel. 01184-61500. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag en zondag: R.A.D. v. Tol, Markt 12, Veere, tel. 01181-1271. Aagtekerke, Domburg, Westkapelle, Zoutelande, Koudekerke, Meliskerke en Biggekerke:zaterdag en zondag: PK. Noor/ander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, tel.01185-1231. West- en Midden-Walcheren: zaterdag en zon dag: A. Stutterheim, Siefertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: P.H.E. Cappenberg, Open Hof A. Gogelweg 59, Vlissingen, tel. 01184-65557. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. Vlissingen: van vrijdag 17.30 uur tot de vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek De Singel, Singel 9, tel. 12730. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: gehele weekend: S v.d. Kaaden, tel. 71140. Middelburg: van zaterdag 9.00 tot maandag 9.00 uur: M. de Jonge, tel. 01180-16761. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: mw. Driehuis-van Haselen, Gerbran- dystraat 151, Vlissingen, tel. 01184-66548. (dag en nacht). Spreekuren zonder afspraak: za. en zo. 11.00 - 12.00 uur en 17.00 - 18.00 uur. Dierenarts kleine huisdieren: R. Roskam, Ve/der- weg 1, Meliskerke, tel. 01189-2838. Dierenkliniek Walcheren. K. Noordstraat 61, Mid delburg, tel. 01180-37077. Spreekuur: Za. van 10 tot 11 uur, verder gehele weekend bereikbaar. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Dierenartsen praktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele weekend tel. 01180-28288. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Anti Discriminatie Buro Zeeland. Brouwe naarstraat 4, 4382 LK Vlissingen, tel. 01184-86427. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, tel. 01180-28800. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Middelburg, Molstraat 13, iedere werkdag bereik baar van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 01180-12004. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp te Vlissingen, Vredehoflaan 42, ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur, tel. 01184-10795. Christelijke Kindertelefoon, ma., wo. en vr. van 16 tot 20 uur, tel. 01102-44286. Christelijke Telefonische Hulpdienst voor Zeeland. Dagelijks van 10 tot 24 uur, weekends van 20 tot 24 uur, tel. 01180-36251. GGD Zeeland (Gemeenschappelijke Gezond heidsdienst Zeeland): Middelburg, Koepoortstraat 6; Vlissingen, Rozengracht 6; Infectieziekten- bestrijding: tel. 01180-34085; Geslachtziekten- bestrijding: Koepoortstraat 6, iedere werkdag van 9 tot 10 uur. tel. 01180-34085; Informatielijn: tel. 01180-35616; Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384; Tu berculosebestrijding, afspraak maken via: tel. 01184-18395. Huurdersvereniging Middelburg (HVM), voor be langenbehartiging van huurders en woningzoe kenden. Spreekuur elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur, p.a. Stichting Maatschappe lijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84252, alleen tijdens spreekuur. Kin der en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereik baar van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en de vakantie, tel. 01180-38080. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. 01180-12000. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Patiëntenplatform Zeeland: Magnolia 26, kamer 1.13/1.14, Goes, Postbus 2054, 4460 MB Goes, tel. 01100-49389. Centraal adres voor vragen en klachten op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties, on dersteuning patiëntenorganisaties, belangenbe hartiging patiënten/consumenten in de gezondheidszorg. Stichting Bejaarden- (en gehandicapten) Alarm Zeeland. Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg. tel. 01188-3404. Centraal adres voor inlich tingen over nieuwe aansluitingen. Kantooruren: di. wo. do. en vr. van 9 tot 10.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Stichting La Leche League. Voor hulp en informa tie bij borstvoeding en verhuur elektrisch kolfap- paraat, tel. 01189-1691 en 01180-16812. Stichting Homecare Zeeland. Kraamzorg voor ge heel Zeeland, dag en nacht bereikbaar, tel. 01100-32924, wanneer u op de telefoonbeant- woorder enkel uw tel.nr. inspreekt roept u auto matisch de verantwoordelijke per semafoon op. Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Wal cheren; Gezinsverzorging Algemeen Maat schappelijk Werk, Middelburg e.o. Breestraat 15, bereikbaar van 8.30 tot 17 uur, tel. 01180-84000, Vlissingen e.o. Brouwenaarstraat 4, bereikbaar an 8.30 tot 17 uur, tel. 01184-86400; Spreekuren AMW, Arnemuiden Gemeentehuis ma. van 9.30 tot 10.30 uur tel 01182-1553, Serooskerke Het Wijkgebouw, iede re 1e, 3e, 4e do. v.d. maand van 9 tot 10 uur tel. 01189-1226. Bureau Sociaal Raadslieden Walcheren. Spreek uur Middelburg, Breestraat 15, ma. en wo. van 14 tot 16 uur en di. en do. van 9 tot 12 uur, ook tele fonisch 01180-84000, spreekuur Vlissingen, Brouwenaarstraat 4, ma., di., do. en vr. van 9 tot 12.30 uur, di. van 13.30 tot 15.30 uur, ook telefo nisch 01184-86400. Stichting Slachtofferhulp Zeeland. Hulp en bege leiding voor slachtoffers van misdrijven en ver keersongevallen, tel. 01180-36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland voor een gesprek van mens tot mens, dag er nacht bereikbaar, tel. 01180-15551. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.0C uur. Tel. 01180-13362. Telehulp (Alarmeringssysteem voor ouderen en gehandicapten in Vlissingen), uitgevoerd door Stichting Huisvesting en Verzorging voor Oude ren Vlissingen en Kruisvereniging Walcheren. In formatie en inlichtingen over aansluiting bij: Stichting H.V.O.V., Koudekerkseweg 81, 4382 EJ Vlissingen, tel. 01184-17820 op ma t/m vr van 8.30 tot 17 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes. VBOK (Vereniging ter bescherming van het onge boren kind). tel.nr. 01180-38132 en 01180-38169. W.A.O. Belangengroep. Spreekuur elke donder dag van 14.00 tot 16.00 uur, p.a. Stichting Maat schappelijke Dienstverlening, Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84256. De Gezondheidswijzer. Voor informatie en docu mentatie over gezondheid en ziekte. Bezoekadres ma. t/m vr. tijdens kantooruren: Magnolia 2, Goes. Telefonisch iedere werkdag bereikbaar op tel. nr. 01100-49434 49435. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184 14444. Kruisvereniging Walcheren (Vlissingen, West- en Oost-Souburg, Ritthem, Platteland van Walche ren): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Hartezorg voor- en nazorg bij hartziekten Midden- Zeeland, Secr. Noordweg 317, Middelburg, tel. 01180-12502.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1992 | | pagina 35