Provincie heeft teksttelefoons Schoolvakanties Automatisering PSD Nummers teksttelefoon Andere teksttelefoons Zaterdag 10 oktober wordt in het Zuidlandtheater in Terneuzen het eerste interprovinciaal amateur eenakterfestival georgani seerd. Gezelschappen uit Oost- en West-Vlaanderen en Zee land presenteren zich aan elkaar en aan het publiek. (OM M ISSI KS Politiek ;6d- Vrije tijd Clubs Cultuur Gezondheid Maatschappij Buurt/wijk Sport Üi Rommelen Verenigingen Bekendmaking JS Provincie Zeeland Verkeersbesluit voor de ventweg Nieuwe Vlissingseweg Allerlei Woensdag 30 september 1992 DE FAAM ABDIJ Jv.-.vU V 'i I EUWS Vorige week dinsdag heeft gedeputeerde A.J. Dijkwel voor welzijn de teksttelefoons van de provincie Zeeland officieel in gebruik gesteld. Teksttelefoons zijn apparaten waarmee dove mensen gesprekken kun nen voeren. Een teksttelefoon (ook wel Visicom genoemd) bestaat uit een toetsenbord en een beeldscherm. De provincie Zeeland vindt het erg belangrijk dat de administra tie en het bestuur "toegankelijk" worden voor doven, zo zei de heer Dijkwel. Het officieel in gebruik stellen vond plaats door middel van een visicomgesprek tussen de gede puteerde en een functionaris van het opleidingsinstituut voor do ven "Effatha". Dat gebeurde in aanwezigheid van een aantal Zeeuwse doven, bestuursleden van de Zeeuwse Stichting Welzijn Doven, de men sen die bij de provincie de Visi- coms bedienen en de directeur van de Zeeuwse Stichting voor Gehandicapten-beleid. De provincie heeft vier Visicoms. De nummers zijn: (01180) 31400, informatiecen trum provincie Zeeland (voor alle algemene informatie en als dove mensen niet precies weten wie ze moeten bellen); (01180) 31916, informatie over milieu, bijvoorbeeld luchtveront reiniging en stank; (01180) 31439, informatie over welzijn; (01180) 31284, telefoon centrale. Dit nummer kan ook gratis door doven worden gebruikt die in Middelburg zijn en die dringend moeten telefoneren; het adres is Sint Pieterstraat 42. Langzamerhand komen er meer teksttelefoons bij allerlei instellin gen en organisaties in de provin cie. Voor zover bekend zijn dit de andere nummers in Zeeland: 06-11, het alarmnummer; (01100) 49290 Gezondheids centrum Magnolia, Goes (01100) 35448 GAK/GMD, Goes (01100) 13407, School voor slechthorenden "De Kring", Goes (01184) 87360, Gemeente Vlissingen, bureau voorlichting Vanzelfsprekend kunnen ook slechthorenden die niet in staat zijn te telefoneren (en die in het bezit zijn van een teksttelefoon) gebruik maken van de Visicom- aansluitingen bij de provincie en andere organisaties. Via het adressenbestand van de Zeeuwse Stichting Welzijn Do ven krijgen alle Zeeuwse doven binnenkort een brief van de pro vincie waarin meer informatie over de teksttelefoons wordt gegeven. Wie doof is en zo'n brief niet heeft gekregen, kan binnen een week na het verschijnen van dit blad bellen met Visicom (01180) 31400. Misschien is uw adres niet bij de ZSWD bekend. De vakanties voor het schooljaar 1992-1993 zijn al vorig jaar vast gesteld. Nu de scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voor (voortgezetspeciaal onderwijs al weer een tijdje geleden zijn be gonnen, kunnen ouders en scholieren de agenda's trekken en de va kanties noteren. Een werkgroep van de provinciale onderwijsraad heeft de regeling voorbereid. De meeste vakanties zijn voor alle scholen gelijk. Waar af wijkingen zijn, is dat erbij vermeld. De herfstvakantie is van 26 tot en met 30 oktober 1992. De kerstva kantie duurt van 21 december tot en met 1 januari. De voorjaarsvakan tie is van 22 tot en met 26 februari. De paasvakantie is van 9 tot en met 16 april. Koninginnedag, 30 april, valt in 1993 op een vrijdag. Bevrij dingsdag, 5 mei, is op woensdag. Hemelvaartsdag is op donderdag 20 mei, de vrijdag daarop is ook een vrije dag. De pinkstervakantie duurt voor het basisonderwijs en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs twee dagen: 31 mei en 1 juni het voortgezet onderwijs krijgt alleen pinkstermaandag vrij. De grote vakantie begint 12 juli. Voor het basis- en het (voortgezet) spe ciaal onderwijs duurt de vakantie tot en met 20 augustus en voor het voortgezet onderwijs tot en met 27 augustus. Amateur eenakterfestival Het is de bedoeling dat het festi val jaarlijks bij toerbeurt in de drie provincies wordt georganiseerd. Per provincie doen twee toneel groepen mee. In totaal worden dus zes eenakters op de planken gebracht. In volgorde van opkomst gaat het om dramastudio De Werf uit Aalst (Oost-Vlaanderen) met de eenakter Onbespreekbaar; lever en Eendracht uit Menen (West- Vlaanderen) met De honderdste nacht; Amateur comedie Zierik- zee (Zeeland) met Bobby; Onge hoord uit Hamme (Oost-Vlaan deren) met Een stukje tango; de Katharinakring uit Oostende (West-Vlaanderen) met Het aan zoek en de stichting Middelburgs theater (Zeeland) met Nadien. Het amateurfestival begint om half twee 's middags met een wel komstwoord door de heer E. De- Cuyper, lid van de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen. Daarna is er een forumgesprek tussen de zes regisseurs dat duurt tot half drie. De regisseurs zijn Wi ly van Boxstael, Patrick Delen, Cees Möhlmann, Pat Vander- haeghe, Walter de Groote en Ge rard Baijens. Tussen kwart voor drie en half zes zijn de eerste drie voorstellin gen. Dan is er een pauze van een uur, waarna de andere drie groe pen zich presenteren. Rond half elf wordt het programma beslo- Joke Baijens en Sita Lam pert van de stichting Middelburgs thea ter in de eenakter Nadien ten met een "gezellige nazit". Kaarten voor het interprovinciaal amateurtheaterfestival zijn voor 10 gulden te koop aan de kassa an het Zuidlandtheater (01150-94900). Op de dag van het festival zelf is de kassa ge opend vanaf 13.00 uur. De provinciale raad voor de volksgezondheid vergadert maandag 5 oktober, 14.15 uur. Vergaderadres is Achter de Hout tuinen 8, Middelburg. Besproken wordt de reorganisatie welzijnsstructuur, waarbij de raad opgaat in de stichting Volksge zondheid, maatschappelijke ont wikkeling en cultuur. Andere Sinds enige tijd kan op het veerplein in Vlissingen automatisch wor den betaald voor de overtocht naar Breskens met een van de veerbo ten van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD). Binnenkort wordt de automatische betaling ook op de andere veer- pleinen ingevoerd. Eerst in Breskens, daarna in Kruiningen en als laat ste in Perkpolder. Wie automatisch wil betalen, moet over een waardekaart beschikken. agendapunten zijn de ontwerp- nota ouderenzorg 1993-1996, sa menwerking tussen de algemene ziekenhuizen en de verpleeghui zen, onderzoek naar thuiszorg voor verstandelijk gehandicapten en herhuisvesting van bewoners van Bosdorp - begeleid wonen. De ambulancehulpverlening in het al gemeen komt aan de orde, even als de situatie op Schouwen- Duiveland en de vervanging van auto's op de Bevelanden. Ondanks dat de veergebruikers een folder uitgereikt krijgen over het hoe en wat van automatisch betalen, blijken er af en toe toch dingen miste gaan. Automobilisten komen nogal eens te hard en te kort achter el kaar aanrijden op het veerplein. Zij zijn er dan niet op berekend dat bij het inrijden van de betaalpoort het verkeerslicht op rood gaat en de slagboom naar beneden. Het gevolg is dat de slagboom al diver se keren kapot is gereden en dat er ook schade aan (vracht)auto's is ontstaan. Schade treedt eveneens op als veergebruikers tot de ontdekking komen dat zij de automatische betaalpoort hebben gekozen, ter wijl zij niet over een waardekaart daarvoor beschikken. Zij zien over het hoofd dat achter de (vracht)auto ook een slagboom naar beneden gaat. Op het mo ment dat zij achteruit rijden, wor den zij dat evenwel gewaar, maar dan is het onheil al geschied. Door op de informatieknop op de automaat te drukken, wordt dui delijk hoe moet worden gehan deld. Zo kan schade worden vermeden. Sommige waardekaarthouders betalen het dubbele voor een en- Vrijdag 9 oktober, vanaf 10.00 uur, vergadert de provinciale pla nologische commissie in De Burg, Groenmarkt 13, Mid delburg. Gesproken wordt over vrijkomen de agrarische bebouwing, het conceptplan recreatie en toe risme, het plan Voordelta en de streekplanafwijking Ramme- kensschor. De vergaderstukken van de twee openbare commissies liggen ter inzage in het provinciaal informa tiecentrum, Abdij 9, Middelburg. kele reis. Op het moment dat de waardekaart uit de automaat komt, duwen zij die terug, waar door opnieuw het bedrag wordt afgeschreven. Het is dus zaak de waardekaart uit de automaat te pakken zodra die door de auto maat wordt teruggegeven. Enige ogenblikken daarna ontvangt de veergebruiker uit dezelfde gleuf het papieren vervoerbewijs. Op waardekaarten, waarvan het bedrag zover is opgebruikt dat geen overtocht meer kan worden betaald, kan aan de bemande kas sa opnieuw een tegoed worden gestort. De kaart moet dus niet worden weggegooid, want zij kan door bijstortingen jaren meegaan. Het is wel dienstig er zorgvuldig mee om te springen. Als de kaart is beschadigd, kan die niet meer door de automaat worden afgele zen. Behalve dat dit oponthoud geeft voor de veergebruiker zelf, betekent het vertraging voor wie nahem of haar komt. Wie de regels uit de folder over de automatische kaartverkoop ter harte neemt en ook de regels op de veerpleinen in acht neemt, kan de automatische betaal poort snel passeren. Bij onduide lijkheid is het van belang het afleesvenster op de automaat te raadplegen. hb Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31392 Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg JOVD - De JOVD-afdeling van Noord- en Midden-Zeeland houdt vrijdag 2 oktober haar jaarlijkse voorbereidende vergadering in de Huifkar in Middelburg. Op de agenda staan o.a. de begroting en het afdelingsbeleid. De bijeen komst begint om 19 uur. Veere - De gemeenteraad van Veere houdt woensdag 30 sep tember om 19.30 uur haar open bare vergadering. Op de agenda een- Zeeland en het beschikbaar stel len van een krediet voor peu terspeelzaal De Vrolijke Keet. staan onder meer de gemeen schappelijke Regeling G FNV - Dinsdag 6 oktober en 13 oktober houdt de Industriebond FNV afdeling Middelburg leden vergaderingen. Op de agenda staat onder andere het arbeids voorwaardenbeleid. De bijeen komsten worden gehouden in het Zuiderbaken in Middelburg en beginnen om 19.30 uur. Puzzelrit - Motor- en autoclub Scheldegouwen houdt 3 en 4 ok tober de 20e Nacht van Schelde gouwen. Deze autopuzzelrit over Walcheren kan door iedereen ge reden worden. Start en finish zijn bij Hotel Walcheren in Koudeker- ke, waar de eerste deelnemer om 20 uur zal starten. De prijsuitrei king zal rond 2 uur plaatsvinden. Informatie: 01180-13259. Toeren - Zaterdag 3 oktober houdt de Toerclub Walcheren haar laatste tocht van het sei zoen: de Sluitingstocht. De route is 85 kilometer en voert over Walcheren en Noord-Beveland. Vanaf 8.30 uur kan men terecht bij de Rijwielcentrale Vlissingen aan de Koudekerkseweg 51 in Vlissingen. De aankomst is bij Hotel Walcheren in Koudekerke. KAPASI - Zaterdag 3 oktober houdt Vriendenkring KAPASI de eerste dans- en ontmoetingsa vond van het seizoen voor al leenstaanden tot 45 jaar. De bijeenkomst wordt gehouden in De Spinne in Goes en begint om 21.30 uur. Informatie: 01109-259. Jam-sessie - Vrijdag 2 oktober houdt jongerencentrum Midgard de eerste jam-sessie van het sei zoen. De begeleiding is in handen van Ron Boon, instrumenten en apparatuur zijn aanwezig. Er kan vanaf 21 uur gespeeld worden in het gebouw aan de Kuiperspoort 12 in Middelburg. Uit in Zeeland - De meeste voorstellingen van Uit in Zeeland in het Vestzaktheater in Vlissin gen zijn uitverkocht. Daarom zal steeds op de avond van een op treden zelf bekeken worden of er extra stoelen bij kunnen. Vanaf één uur voor de voorstelling kan men hierover informatie verkrij- gen bij het theater, 01184-16454. Scoutrock - De scouting Hein- kenszand heeft voor de zesde maal het Scoutrock-popfestival georganiseerd. Zaterdag 10 okto ber zullen Nine bo Four, Custom, Midnight Temptation en Bob Co lor in de feesttent aan de dijk in Heinkenszand voor een swingen de avond zorgen. Het spektakel begint om 17.30 uur. Bridge - De Bridgeclub Zoutelan- de begint woensdag 6 oktober met haar wekelijkse speelavon den. De pas opgerichte club bestaat uit beginners en er zal gespeeld worden om de gezellig heid. Gedurende het wintersei zoen zullen er 28 bijeenkomsten zijn. Informatie: 01185-2499. Dia's - Maandag 5 oktober houdt de Diaporamaclub te Vlis singen om 19.30 uur haar eerste clubavond van het seizoen. In de Open Hof aan de Alexander Go- gelweg 59 zal de heer Smit eigen werk over Parijs vertonen. Iedere eerste maandag van de maand zullen er bijeenkomsten zijn. In formatie: 01184-10971. Engel Reinhoudt - Zaterdag 17 oktober zal de Stichting Goed Zeeuws Goed Rond tijdens een Zeeuwse Avond de nieuwe CD 'Een bolus bie de koffie' van En gel Reinhoudt presenteren. Op de CD zingt Engel 16 liedjes in Zuid Bevelands dialect, waarbij hij be geleid wordt door de volksmu ziekgroep AMBRAS uit Hulst. Het eerste exemplaar zal die avond worden aangeboden aan de bur gemeesters van Borssele en Hulst. Verder zullen er optredens zijn van Engel Reinhoudt, AM- BRAS en Sankie Koster. De bij eenkomst wordt gehouden in De Vroone in Kapelle en begint om 20 uur. Kaarten: 01102-41954 of 01105-1317. Rebirthing - Rebirthing is een ademhalingstechniek gericht op ontspanning en in kontakt komen met de eigen levensenergie. Wie hierover meer wil weten kan dinsdag 6 oktober om 20 uur te recht in het Meditatiecentrum Driewegen, Hooglandsedijk in Driewegen. Na deze informatie bijeenkomst geeft Irene Roozen- burg een wekelijkse avondcursus. Informatie 01100-11377. Gestalt en Bio-Energetika - Wie kennis wil maken met deze vorm van psychotherapie kan za terdag 3 oktober terecht in de Open Hof in Vlissingen. Gestalt en Bio-Energetika is een erva ringsgerichte therapie om kon- takt te maken met je lichaam, gedachten en gevoelens. Woens dag 7 oktober begint een door gaande ervaringsgroep onder begeleiding van Angèle Nederlof, gestalt- en lichaamstherapeute. Informatie: 01184-67542. Epilepsie - De patiëntenvereni ging van mensen met epilepsie en hun directe betrokkenen (EVN), houdt zaterdag 3 oktober een voorlichtingsmiddag in de zaal van de christelijk gerefor meerde kerk aan de Zevenge- tijstraat in Zierikzee. Allereerst zal de heer Ton Tempels, voorlichter van 'De Macht van het Kleine' spreken, waarna de film "Epilep sie...een elektrische storm" te zien zal zijn. Zaterdag 7 novem ber is er een grote informatie markt in Magnolia in Goes. Inlichtingen: 01170-52793. EHBO - De vereniging EHBO af deling Vlissingen begint maan dag 12 oktober met de cursus voor het eenheidsdiploma. De cursus bestaat uit vijftien lessen, waarna het examen wordt afge nomen. De bijeenkomsten wor den gehouden in het Kruisgebouw aan de Leliënlaan in Vlissingen en beginnen om 19.30 uur. Informatie: 01184-17967. Borstvoeding - Woensdag 7 ok tober houdt borstvoedingorgani satie La Leche League een informatiebijeenkomst voor (aan staande) moeders met als thema 'Eten voor twee'. Er wordt onder meer ingegaan op de invloed van milieuverontreiniging en allergie op de borstvoeding. De bijeen komst wordt gehouden bij Mar- tien van den Berg, Braamhof 12 in Koudekerke en begint om 9.30 uur. Informatie: 01185-3065. Gemeenteraad Ter Aar - Vrij dag 2 oktober ontvangt het ge meentebestuur van Middelburg om 16 uur in het stadhuis de ge meenteraad van Ter Aar. Na de ontvangst worden het provincie huis en de E.RZ. in Borssele bezocht. Toorenvliedtschool - Leerlingen van de l hermenschool uit Heer len zijn deze week te gast bij de Middelburgse Toorenvliedtschool. Naast ontvangst met rondleiding in het stadhuis van Middelburg staan onder meer bezoeken aan Miniatuur Walcheren, Neeltje Jans en Breskens op het pro gramma. Eind mei zullen Middel burgse leerlingen een tegenbezoek aan Heerlen brengen. Diabetes - Het Diabetes Fonds Nederland is dringend op zoek naar collectanten voor de lande lijke collecte 'Geef 's voor Diabe tes' die van 8 t/m 14 november wordt gehouden. Inlichtingen: 033-622055. UNICEF - In de week van 4 tot 11 oktober houdt UNICEF de ac tieweek 'Teken voor de toekomst van een weeskind'. Met deze ac tie vraagt UNICEF financiële steun voor kinderen uit de hele wereld die als gevolg van burger oorlogen, voedseltekorten en ziekten wees zijn geworden. Do- natiekaarten zijn te vinden in de RTV-gidsen en bij Albert Heijn. Het gironummer is 121, t.n.v. UNI CEF in Den Haag. Vakantie - De gezamenlijke ker ken in Zeeland hebben ervoor ge zorgd dat 39 kinderen uit de voormalige USSR drie weken va kantie kunnen houden in Oostka- pelle. De kinderen komen uit gebieden die als gevolg van de Tsjernobyl-ramp met straling besmet zijn. De vakantie voor de ze kinderen is mogelijk dankzij fi nanciële steun van bedrijven en de inzet van een groot aantal vrij willigers. Kinderclubs - In de week van 5 t/m 9 oktober beginnen de kin derclubs van sociaal kultureel werk De Hayman weer. De aktivi- teiten in het Zuiderbaken zijn: woensdag van 14 tot 15.15 uur instuif (4-8 jaar) en van 19 tot 20.30 kinderclub (9-12 jaar), don derdag van 19 tot 20.30 uur kookklub (9-12 jaar). In Ontmoe tingscentrum Dauwendaele: maandag van 19 tot 20.30 uur kookklub (9-12 jaar), dinsdag van 16 tot 17 uur volksdansen (8-12 jaar), woensdag 14 tot 15.15 in stuif (4-8 jaar) en donderdag van 19 tot 20.30 uur kinderclub (9-12 jaar). Vanaf 2 oktober kunnen jongeren van 12-15 jaar weer iedere vrijdag naar de soos in het Ontmoetingscentrum. De eerste avond wordt er een video ge draaid Open Hof - Wijkcentrum Open Hof in Vlissingen viert haar 20-jarig bestaan. Vrijdag 9 okto ber is er voor de wijk Paauwen- burg vanaf 20 uur een feestavond met optredens van Piet Brakman en het Barber- shopkoor. Mosselen - De jaarlijkse mossel avond van buurtvereniging 'van Duyvenvoorde' wordt zaterdag 10 oktober in De Schuur aan de Middelburgsestraat 113 in Koude kerke. Na het eten van de mosse len zorgt Rene van 't Zelfde voor dansmuziek. Paraplu - Buurthuis De Paraplu begint vanaf heden weer met haar aktiviteiten voor het nieuwe seizoen. Op het programma staan onder andere een kook- groep voor volwassenen, scholie- reninstuif, cursus Patchwork en multiculturele aktiviteiten. Inlich tingen: 01184-65453. Horecanota - Wijkcomité Bin nenstad in Vlissingen houdt dins dag 22 september om 19.30 uur haar openbare vergadering in het Vestzaktheater in Vlissingen. Op de agenda staan onder andere de Horecanota van de gemeente, de verplaatsing van de kermis en de evaluatie van het Straatfestival. Wandelen - Zaterdag 3 oktober kunnen wandelaars aan de Herfstwandeltocht 1992 van MTV'69 lopen. Beginpunt is de Kantine van FC Dauwendaele aan de Kruitmolenlaan 123 in Middelburg. Voor de afstand 40 km kan vanaf 9.30 uur gestart worden, voor 25 km vanaf 11 uur en wie 5, 10 of 15 kilometer wil wandelen kan vanaf 12 uur ver trekken. Informatie: 01180-29315. Sport gezond - De Zeeuwse Sportraad houdt zaterdag 31 ok tober een themadag 'Sport Ge zond' voor trainers, sportleraren en -begeleiders, sportartsen en fysiotherapeuten. Er zal worden ingegaan op de zin en toepassing van conditietesten. Sprekers zijn Prof. dr. H.C.G. Kemper, hoogle raar Gezondheidkunde en drs. Geijsel, inspanningsfysioloog. Ook worden workshops gegeven over sport en fitness door onder andere Kim Reynierse en Marion van Dorssen. De bijeenkomst vindt plaats in De Stenge in Hein kenszand en begint om 10 uur. Inlichtingen: Zeeuwse Sportraad, 01180-82500. Ontmoetingsdag KJBB - De Vereniging van Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949 (KJBB) houdt zater dag 10 oktober een regionale ontmoetingsmiddag.' Dr. E.N. Messer, psychiater en de psycho loog B. Hoogeveen gaan in op de medische gevolgen van opgeda ne ervaringen in de Japanse be zetting en de Bersiap. Tevens exposeert Ineke Klamer schilde rijen van indrukken uit haar kampperiode. De bijeenkomst wordt gehouden van 13 tot 16 uur in Ontmoetingscentrum Dau wendaele. Informatie: 01180-23469/01184-61751 of 62304. Welkomstdienst - De gezamen lijke kerken houden zondag 4 ok tober om 18.45 uur een welkomstdienst, waar ds. J.Bak ker zal preken over "De groet(en)...". De dienst is bedoeld voor iedereen en wordt gehou den in de Ontmoetingskerk van Middelburg. Speelgoed en kinderkleding - Peuterspeelzaal Het Hummel hoekje houdt zaterdag 3 oktober van 10 tot 12 uur een speelgoed- en kinderkledingbeurs in haar ge bouw aan de Mariekerkseweg 48 in Grijpskerke. Daar niks gevon den, dan kan men woensdag 7 oktober terecht in peuterspeel zaal De Zandkrumels aan de Rijnstraat 12 in Middelburg. Van 15.30 tot 16.30 is daar eveneens een speelgoed- en kinderkle dingbeurs. Dames- en herenbeurs - De Unie van Vrijwilligers verkoopt woensdag 7 oktober van 13.30 tot 15 uur heren- en kinderkle ding aan de Herengracht 52 in Middelburg. Kleding inleveren kan 's morgens van 9.30 tot 11.30 uur. De beurs voor dames kleding is dinsdag 13 oktober van 9.30 tot 11.30 uur. De kleding voor deze beurs kan maandag 12 oktober van 13.30 tot 16 uur in geleverd worden. Speelgoed en kinderkleding - Zaterdag 10 oktober houden twee peuterspeelzalen in Middel burg een speelgoed- en kinder kledingbeurs. In 't Pietepeutertje aan de Keurhove 1-3 kan men van 9.30 tot 10.30 terecht, 't Wegkruupertje houdt de beurs in hun gebouwtje aan de Prins Hen drikstraat van 10 tot 11 uur. Directie Milieu en Waterstaat Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat een verkeersbesluit is genomen voor de ventweg Nieuwe Vlissingseweg in de gemeente Middelburg. Het besluit betreft: sluiting voor bestuurders in beide richtingen, uitgezon derd (brom)fietsers, van het gedeelte tussen de Piet Heinstraat en Braakmanstraat, gecombineerd met onder steunende voorzieningen; sluiting voor bestuurders in de richting Vlissingen, uitge zonderd (brom)fietsers, van het gedeelte tussen de Maasstraat en Stromenweg; sluiting voor bestuurders in de richting Vlissingen, uitge zonderd (bromfietsers en bestuurders van motorvoertui gen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h, van het gedeelte tussen de Stromenweg en Abeelseweg; plaatsing van borden met een adviessnelheid van 30 km/h. Het besluit ligt ter inzage in het kantoor van de directie Milieu en Waterstaat te Middelburg, Het Groene Woud 1 kamer 214. Binnen 30 dagen na heden kan iedere belanghebbende tegen dit besluit beroep instellen bij de Kroon. Het be roepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Middelburg, september 1992. Het Groene Woud 1. postbus 165, 4330 AD Middelburg Bed en buggy - Zaterdag 3 ok tober is er in het Hervormde Ge meentecentrum aan de Dorpsstraat in Oostkapelle een kinderkleding- en speelgoedbeurs van peuterspeelzaal 't Speel- treintje. Ook voor een bed, box of buggy kan men er terecht. De zaal is open van 10 tot 11.30 uur. Inlichtingen: 01188-2276. Boeken - Boekenliefhebbers kunnen zaterdag 3 oktober van 10 tot 16 uur naar de tweede hands boeken-beurs in Goes. De beurs wordt gehouden in de aula van de Voetiusschool, Klein Frankrijk 19. FIOM - FIOM-Zeeland geeft al leenstaande ouders de gelegen heid om in een gespreksgroep kontakten te leggen en ervarin gen uit te wisselen. De groep zal tien keer bij elkaar komen in het FIOM-pand aan de Bellinkstraat 6-8 in Middelburg. De eerste bij eenkomst is donderdag 15 okto ber om 20 uur. Informatie: 01180-27311. Eerenbeemt - Het gemeente bestuur van Middelburg ontvangt vrijdag 9 oktober de Tilburg Ee renbeemt Kring in de Burgerzaal van het Stadhuis. De Tilburg Ee renbeemt Kring is een gezel schap van academici die bij de Tilburgse hoogleraar prof. dr. H.F.J.M. Eerenbeemt zijn gepro moveerd. De bijeenkomst begint om 11 uur. Beleggen - Voor wie geïnteres seerd is in beleggen houdt de Ne derlandse Centrale vereniging van Beleggingsstudieclubs (NCVB) dinsdag 6 oktober in Ho tel Terminus in Goes een lezing over de parallelmarkt en de financieel-economische vooruit zichten voor 1992-1993. Spreker is de heer Mr. Dr. .E. de Rooy, adjunct-directeur van de Crédit Lyonnais Bank in Rotterdam en auteur van onder andere het boek 'Gegarandeerde betaalmid delen'. De bijeenkomst begint om 20 uur. lnformatie:L.C. Korndörf- fer, 01180-36959. Culturele attachés - Een inter nationaal gezelschap van culture le attachés brengt dinsdag 6 oktober een bezoek aan Middel burg. Burgemeester C.G.J. Rutten zal hen om 13 uur welkom heten in de Burgerzaal van het stadhuis, waarna bezoeken aan het Provin ciehuis, het Roosevelt Studiecen trum en het Zeeuws Museum volgen.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1992 | | pagina 33