Asielkatten zijn geen kneusjes CARTOON 4 OKTOBER DIERENDAG Voor meer informatie schrijf stichting ivon Goede voeding en verzorging voor huisdieren belangrijk VERZORGING VAN DE HOND Gedragscode voor huisdiereigenaren SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1992 315 De veelzijdigheid van huisdieren is een onderwerp, waarover je niet gauw raakt uitgepraat. Al meer dan 12.000 jaar worden dieren door de mens gehouden en in die tijd is het huisdier een groot aantal functies gaan vervullen. Het economisch nut van varkens, koeien, en schapen is natuurlijk al lang bekend. Ook weten we dat bijvoorbeeld geleidehonden of speurhonden een bijzonder nuttige rol kunnen vervullen. De laatste decennia wordt daarnaast echter steeds meer duidelijk over de emotionele rol die kleinere huisdieren in het menselijk leven kunnen spelen. De relatie tussen mens en huisdier blijkt dan niet alleen uiterst gecompliceerd, maar geeft mensen ook tal van voordelen. Emotionele effecten Vogels De 12 gulden regels Hoge eisen Veelzijdigheid v huisdieren blijft verbazen Het houden van dieren als huis vriend heeft op mensen tal van heilzame effecten. Uit Ameri kaanse onderzoeken is gebleken dat mensen met huisdieren snel ler en beter herstellen van bij voorbeeld een hartinfarct. En het is niet moeilijk te bedenken dat een hondebezitter meer lichaamsbeweging zal krijgen. De gemiddelde hond wordt zo'n acht uur per week uitgelaten; de helft van de hondebezitters is zelfs tot twintig uur per week op pad. Die extra uren lichaamsbe weging hebben natuurlijk een positief effect op de gezondheid. Het effect van huisdieren op het emotionele welbevinden van de mens is een stuk moeilijker te meten. Uit buitenlands onder zoek was al gebleken dat huis- dierbezitters zich beter, gezon der en tevredener voelen dan mensen zonder huisdieren. Dat resultaat is door recent onder zoek in Nederland bevestigd. Uit veertig interviews met wille keurig geselecteerde mensen bleek dat de huisdierbezitters emotionele steun van hun dier ondervinden. Mensen hebben allemaal behoef te aan liefde, warmte en aan dacht, en aan een mogelijkheid zich te uiten. Dieren kunnen op een bepaalde manier in die essen tiële behoeftes voorzien. Een huisdier oordeelt niet. Het stelt zijn bazin of baas niet bloot aan kritiek, maar geeft een grote loyaliteit. Ook zijn dieren vrijwel altijd constant in hun reacties. De relatie met een hond of kat hoeft niet voortdurend te wor den bijgesteld. Het dier garan deert de voortdurende aanwezig heid van iets vertrouwds in onze omgeving. Zo langzamerhand komen we steeds meer aan de weet over de manier waarop mensen tegen hun relatie met huisdieren aan kijken. Over de manier waarop die relatie door het dier wordt beleefd is een stuk minder be kend. Ook daarnaar wordt in Nederland onderzoek gedaan. Inmiddels is gebleken dat de band tussen mensen en hun hond normaliter wordt gevormd als de hond nog een puppy is. In de eerste weken van hun leven blijken honden tegenover ande re 'diersoorten'nauwelijks angst reacties te hebben. Zodoende kan met de mens een hechte band worden gevormd. Dit verklaart tevens waarom een jonge hond ook kan leren vrien delijk met andere dieren om te gaan. Het meest populaire huisdier in Nederland is zonder twijfel de kat. In bijna de helft van alle huishoudens zijn wel één of meer katten te vinden. Dat is niet zo vreemd, want katten zijn vrijwel ideale dieren. Ze kunnen zich aan bijna elke omgeving aanpas sen, maken weinig lawaai, zijn schoon en ordelijk en hebben bijna altijd een goed humeur. Bovendien kan een kat goed alleen zijn zonder zich te ver velen. Eigenlijk is er maar één probleem: er zijn er zo veel. Jaarlijks worden enkele tiendui zenden katten in de Nederlandse dierenasielen opgenomen, om dat er bij hun baas of bazin geen plaats meer is, of omdat die ze kwijt wil. Postbus 1061 3800 BB AMERSFOORT Om het grote aantal asielkatten terug te brengen, zijn er verschil lende mogelijkheden. In de eer ste plaats is het belangrijk dat kattenbezitters hun dier laten steriliseren of castreren. Door middel van zo'n ingreep worden geen ongewenste nakomelingen meer geboren, waardoor uitein delijk in de asielen ook minder 'afgedankte' katten terecht ko men. Sterilisatie en castratie zijn bovendien eenvoudige ingrepen, waarvan de kat zelf weinig last ondervindt. Daarnaast kan het probleem van de asielkatten worden ver minderd door aanstaande kat tenbezitters aan te sporen hun dier uit het asiel te halen. Asiel katten zijn geen kneusjes, zoals wel eens wordt gedacht, maar gewoon leuke, lieve en gezonde katten. Ze zijn in het asiel terecht gekomen omdat mensen hun jonge katjes niet kwijtkonden of hun dier domweg afdankten. Door het opnemen van zo'n kat kan veel dierenleed worden voor komen en de nieuwe bezitter heeft er een dolgelukkige kat bij. Huisdierenbezit in Nederland enorm gevarieerd Het huisdierenbezit in Neder land is enorm gevarieerd. Hond en kat zijn natuurlijk de belang rijkste, en meest in het oog sprin gende huisdieren, maar daar naast wordt een verbluffend aantal verschillende dieren ge houden, van vogels en vissen tot knaagdieren. Een klein aantal mensen heeft zelfs meer exoti sche dieren als hagedissen, slan gen of spinnen in huis. Als het goed is tenminste, want soms ontsnapt zo'n vreemde Tiuisge- noot' en kan dan in de buurt voor aardig wat opschudding zorgen. Cavia's, konijnen, muizen, ham sters en nog vele andere soorten knaagdieren zijn allemaal leuke en vrij gemakkelijk te houden huisdieren. Vooral kinderen zijn er vaak erg blij mee en kunnen best zelf de verzorging op zich nemen. Knaagdieren stellen min der hoge eisen dan een kat of hond. Ze kunnen gemakkelijk enige tijd alleen worden gelaten, vragen niet zoveel verzorging en kunnen tijdens de vakantie met kooi en al naar buren of beken den worden overgebracht. Het grootste probleem bij knaag dieren is dat ze vrijwel nooit zin delijk worden, en soms hun naam letterlijk te veel eer aan doen. Als ze in huis loslopen kan dat soms problemen geven, maar gelukkig is de ontlasting van deze dieren gemakkelijk met de stofzuiger op te ruimen. Heel andere zaken komen er kijken bij het houden van vogels. Dat is op vele manieren moge lijk, van een kanarie in een kooi tot een grote volière met tropi sche vogels. De keuze in volière vogels is enorm, en daarom is het verstandig zich voor een eventuele aanschaf goed te oriën teren. Overigens is het goed te bedenken dat ook een eenvou dige kanarie zorg en aandacht vraagt, en behoorlijk oud kan worden. Sommige volière- en kooivogels kunnen behoorlijk wat lawaai maken; de papegaai kan daar bijvoorbeeld van mee spreken. Het houden van duiven stelt weer geheel andere eisen, alleen al wat hun onderkomen betreft. Voordat u een duiventil gaat bouwen is het in elk geval ver standig contact op te nemen met de gemeente, want duiven hou den - althans als ze vrij vliegen - mag niet overal. 1Leer uw hond de elementai re gehoorzaamheidsregels, zodat u hem altijd onder con trole heeft. 2. Voer uw hond of kat regel matig en geef geen lekkere hapjes tussendoor. 3. Voer uw hond of kat uit zijn eigen bak en houd die ge scheiden van de borden waar u zelf van eet. Was ze ook apart af. 4. Houd uw hond aan een riem bij wegen en in de buurt van vee. 5. Sta uw hond niet toe om ge bouwen, trottoirs, grasvel den, tuinen of speelplaatsen voor kinderen te bevuilen. 6. Laat uw hond geen lawaai maken als de buren daar last van kunnen hebben. 7. Zorg voor een goede slaap plaats voor uw hond of kat. Laat ze nooit in uw eigen bed slapen. 8. Neem uw hond nooit mee een levensmiddelenzaak in. 9. Houd uw hond schoon en borstel hem regelmatig. Ook uw kat moet geborsteld wor den. Vooral als u een lang harig soort heeft. 10. Als u niet wilt dat uw hond of kat jongen krijgt, raad pleeg dan tijdig uw dieren arts. 11Zorg voor een goede rege ling voor uw huisdier als u op vakantie gaat. 12. Registreer uw huisdier als patiënt en uzelf als cliënt bij de dierenarts van uw keuze. Wacht daarmee niet tot zich een noodgeval voordoet. Een belangrijke plaats die de mens in elk geval in het leven van een dier inneemt, is die van ver zorger. Vooral bij jonge honden is het belangrijk er voor te zor gen dat het dier zich op zijn gemak voelt. Een puppy zal uiter aard zijn moeder missen en de kennel, waar hij temidden van een aantal nestgenootjes op groeide. Belangrijk bij het in huis nemen van een jong hondje is dan ook de begeleiding ge durende de eerste dagen, waarbij het dier rustig moet kunnen rondsnuffelen. Voor alle huisdieren geldt daar naast dat ze goed te eten moeten krijgen. In een deel van de Ne derlandse gezinnen eten huis dieren (en dan vooral honden)' nog steeds 'wat de pot schaft'. Dat voedsel is niet alleen vaak te zout, maar bevat in de meeste gevallen ook absoluut niet alle stoffen die het dier nodig heeft. Een specialist heeft zo'n maaltijd van tafelresten wel eens vergele ken met een 'dieet' van patat, ijs en snoep. De honger wordt welis waar gestild, maar het eten is vaak rijk aan calorieën en daar mee de oorzaak van één van de meest voorkomende huisdier kwalen: zwaarlijvigheid. Geluk kig beseffen steeds meer dieren- bezitters dat dieren andere voe dingsbehoeften hebben dan de mens. Zonder een geavanceerde en grootschalige diervoedingsin dustrie zou het waarschijnlijk niet mogelijk zijn de miljoenen huisdieren in Europa verant woord te eten te geven. Indu strieel vervaardigd voedsel is zo samengesteld, dat het een uit stekende voedingsbalans heeft. Daarnaast zijn er ook tal van luxere diervoeders op de markt, die het mogelijk maken om ook op het gebied van de voeding voor het dier eens wat extra's te doen, in ruil voor alles wat wij van onze huisdieren krijgen. Aan die industrieel vervaardigde diervoeders worden hoge eisen gesteld. De twee belangrijkste zaken daarbij zijn voedingswaarde en hygiëne. De voedingswaarde wordt bepaald door de aard en de hoeveelheid van de aanwezige voedingsstoffen, zoals eiwitten, vetten, mineralen en vitaminen. Voor een goede hygiëne zijn vooral de omstandigheden waar onder het voedsel wordt gepro duceerd van groot belang. De kwaliteitscontrole op dier voeding begint al bij het inkopen van de grondstoffen. Voor de grondstoffen tot de fabriek wor den toegelaten, wordt gecontro leerd of ze aan de eisen voldoen. Het mengen van de verschillen de ingrediënten wordt door de computer gestuurd, zodat een optimale balans wordt gegaran deerd. Daarnaast is er tijdens het produktieproces een regelma tige controle op eventuele onge wenste chemische omzettingen. Wat de hygiëne betreft, zijn de gehanteerde normen vergelijk baar met die bij de fabricage van babyvoeding. Zowel voor als tij dens het produktieproces wordt herhaaldelijk gecontroleerd, of alles hygiënisch verantwoord verloopt. Dat geldt met name voor produkten waarbij snel aan bederf onderhevige grondstof fen worden verwerkt. Knaagdieren worden ook niet zo oud als honden of katten; gemiddeld zo'n drie jaar voor muizen tot een jaar of acht voor konijnen. Ze zijn bovendien erg goedkoop, zowel bij de aanschaf als in de verzorging. I. Lang haar moet dagelijks ge borsteld worden, zodat het niet gaat klitten. 2. Kalkaanslag op de tanden kan voorkomen worden door de hond op een groot bot te laten kauwen. 3. De oren moeten regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt worden, maar wel voorzichtig! 4. Zorg dat de hond geen zeep in de ogen of oren krijgt ci< u hem wast. S. Droog de hond met een flinke handdoek, nadat hij zichzelf heeft drooggeschud.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1992 | | pagina 15