Twee viskotters op het droge in de sport Tennissers Remato winnen de Rheinfels Cup Activiteiten voor ouderen Gebarend communiceren Vaccinatie tegen polio Activiteiten voor kinderen tijdens kinderboekenweek Grondprijs Brakenburg stijgt Puzzelactie Duindier succes Cursisten bridgeclub Weinig taalregels in Esperanto Alders sponsort Windhoek 2 Een avondje uit via de VW WIJK DAUWENDAELE ZOEKT NOG ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1992 Concert Innisfree 311 Maaltijdexpres loopt als een trein G MIDDELBURG De 65+ Maaltijdexpress is weer een bereidingspunt rijker. Als laatste van de zeven verzorgingshuizen in Middelburg heeft het Jacob Roggeveen Buitenrustverzorgingshuis aan de Buiten- rustlaan in Dauwendale zich bereid verklaard om warme maaltijden te verstrekken aan ouderen in de wijk. Daarmee komt de maximale capaciteit van de maaltijdexpress op 96 maaltijden per dag. Gemiddeld worden er daarvan 80-85 per dag afgenomen. Voor Martin Jones van de Volgens Martin Jones is deze van stichting Welzijn Ouderen Middelburg is het een heuglijk feit dat ook het laatste verzor gingshuis zich heeft aangeslo ten bij de 65+ Maaltijdexpress. Jones: „Er bestond al een wachtlijst in de wijk omdat de laatste tijd de vraag naar maal tijden was toegenomen. Dat probleem is nu opgelost en we hebben nog ruimte over". De 65+ Maaltijdexpress ont stond doordat het overheidsbe leid erop gericht was de men sen langer thuis te houden. We gens bezuinigingen werden er geen verzorgingshuizen meer bijgebouwd en ontstonden er wachtlijsten voor opnames. Ondertussen konden deze ouderen niet meer zelfstandig voor zichzelf zorgen. De maal tijdvoorziening werd een pro bleem terwijl ook voor ouderen geldt dat gezonde voeding een „must" is. De stichting Welzijn Ouderen is op die behoefte ingespron gen, door i.s.m. de maaltijdbe- reiders warme maaltijden af te leveren bij ouderen in de wijk. Projectleider Martin Jones: „De stichting neemt al het werk voor haar rekening be halve de maaltijd zelf bereiden. Dat vergt veel werk maar we hebben hulp van veel vrijwilli gers. Op dit moment telt de Maaltijdexpress er rond de 60, die gemiddeld eenmaal per week een maaltijd afleveren. De 65+ Maaltijdexpress is op gezet als een wijkgerichte voorziening, d.w.z. dat de maaltijden die in het verzor gingshuis in een bepaalde wijk worden bereid, ook in die wijk worden bezorgd, door vrijwilli gers uit diezelfde wijk. Dat verkort het traject waardoor de maaltijd minder lang onderweg is en dus beter bewaard blijft. Bovendien vergroot het de functie van het verzorgingshuis in de wijk". vorm van samenwerking tussen de tehuizen en bejaarden die zelfstandig wonen nog maar het begin van de mogelijkhe den. Hij zoekt naar verdere mogelijkheden om samen te werken waarbij buitenstaan ders toch mee kunnen doen aan de activiteiten binnen een ver zorgingshuis, dat als een soort kloppend hart van de wijk zou moeten fungeren. Jannie de Leeuw, directrice van het Ja cob Roggeveenhuis en Buiten rust, kan zich daar helemaal in vinden. „Ik merk vaak dat de weerstand van ouderen om van de eigen woning naar een ver zorgingshuis te gaan erg groot is. Het idee leeft onder ouderen dat ze in zo'n huis niets meer mogen. Pas als ze de overstap gemaakt hebben blijkt dat wel mee te vallen. Niettemin blijven ouderen lan ger zelfstandig hoewel het ook vaak hun eenzaamheid ver groot. Het zou logisch zijn dat deze ouderen van het verzor gingshuis in hun wijk gebruik kunnen maken en met de acti viteiten meedoen. Buitenrust is daar al een soort voorbeeld van. Dat heeft 110 zgn. aan leunwoningen. De bewoners maken gebruik van alle voor zieningen in Buitenrust. Die opzet zou je natuurlijk ook door kunnen trekken naar alle bejaarden de wijk". Volgens Jannie de Leeuw heb ben de keukens van de verzor gingshuizen capaciteit genoeg om meer maaltijden te berei den dan voor de eigen inwo ners. „Het is geen kwestie van kwantiteit, maar het zijn de poppetjes waar het om draait, het personeel. Dat kost geld. Buitenrust heeft nu de moge lijkheid gehad om het perso neel uit te breiden, vandaar dat we nu voor de Maaltijdexpress maaltijden kunnen leveren. Het Roggeveenhuis en Buitenrust leveren bovendien meerkeuze- ARNEMUIDEN - De grond prijs in de wijk Brakenburg III gaat met vijf gulden peij M* omhoog, garagebedrijf Meer man aan de Korenbloemlaan gaat uitbreiden en burgemees ter Visser krijgt ruim dertien duizend gulden verhuiskosten vergoeding. Dat zijn enkele voorstellen die de raad op maandagavond 28 september behandelde. De grondprijs in Brakenburg III stijgt van 121 gulden naar 126 gulden per M2. De verho ging wordt veroorzaakt door de openbare werken (wegen e.d.), die een stuk duurder zijn ge worden. Inclusief de BTW gaat een vierkante meter bouw grond in Brakenburg III in 1993 148,05 kosten. De uitbreidingsplannen van garage Meerman beginnen ein delijk vaste vorm aan te ne men. In 1988 kocht de heer Meerman 200 M2 grond aan ten behoeve van de uitbreiding. Normaliter moet een gebouw dan binnen twee jaar gereali seerd zijn. De heer Meerman kon echter niet aan zijn ver plichtingen voldoen en de bouwplichttermijn werd door de gemeente tot twee maal toe verlengd. Nu heeft hij een aan vraag voor een bouwvergun ning ingediend. De vergunning brengt met 2ich mee dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt. B&W staan positief te genover de plannen van het garagebedrijf. Burgemeester Visser komt in aanmerking voor een verhuis kostenvergoeding van 13.633,81. Dat heeft minister Dales van Binnenlandse Zaken bepaald. Visser diende zijn ver- huisdeclaratie in op basis van een inmiddels verouderde re gel. In de nieuwe reglementen is bij een verhuizing van een tijdelijke naar een definitieve woning geen vergoeding be paald. De nieuwe reglementen zijn per 1 januari 1992 inge gaan. Burgemeester Visser woonde voor die tijd nog steeds in een tijdelijke woning. Vol gens minister Dales is het ge rechtvaardigd dat voor burge meester Visser de oude ver huisreglementen toegepast worden, vooral ook omdat er geen overgangsregeling is. Om het bedrag uit te keren moet de gemeentelijke begroting van 1992 gewijzigd worden. VLISSINGEN - De puzzel actie voor de bescherming van duidieren, die de Stich ting Duinbehoud in samen werking met o.a. De Schel- debode heeft gehouden is een succes geworden. De afgelo pen maanden kwamen er bijna tweeduizend briefkaar ten met oplossingen op het kantoor in Leiden binnen. Aan het verzoek om extra porto bij te plakken is mas saal gehoor gegeven. Volgens een eerste telling kan er ruim 2100,in de kas van het duinbeschermingsfonds wor den gestort. De puzzelaars hebben het waarschijnlijk niet erg moei lijk gehad met het oplossen van de woordpuzzels. De meerderheid van de inzen dingen was goed. Naast ge wone briefkaarten kwamen er ook veel uitzonderlijke in zendingen binnen met eigen tekeningen en bemoedigende teksten. Uit de enorme stapel inzen dingen zijn inmiddels de prijswinnaars getrokken. De hoofdprijs ging naar A. Vre- denbregt uit Burgh Haams tede. In het verspreidingsge bied van De Scheldebode- kregen de volgende personen het verheugende bericht dat zij een prijs gewonnen had den: H. Cosijn, M. Machielse en G. Provoost, allen uit Middelburg. MIDDELBURG - De Zeeuwse Stichting Welzijn Doven is be gonnen met een cursus geba rentaal. De cursus, die gegeven wordt door een dove docente omvat 12 lessen en is vooral bedoeld om de communicatie tussen doven en horenden zo optimaal mogelijk te laten ver lopen. Naast gebarentaal en het vin geralfabet wordt er in de cur sus ook veel aandacht besteed aan doof zijn en de dovenwe- reld. Er wordt iedere les ge werkt aan de hand van een thema uit het dagelijks leven. De cursus heet een basiscursus te zijn. Voor de geïnteresseer den is er een vervolgcursus. De basiscursus staat open voor ie dereen die het cursusgeld a 203,- voldoet. Gedacht wordt vooral aan collega's van dove werknemers, vrienden en kennissen van doven, opa's en oma's die met hun dove klein kind willen communiceren en logopedisten. Maar ook mensen die het gewoon leuk vinden om gebarentaal te leren zijn wel kom op de cursus. In januari start er een nieuwe cursus in Middelburg, Goes en Tholen. Aanmelden kan bij José van Engelen,tel. 01667-2794. Dankzij de hulp van vrijwilligers die de maaltijden bezorgen kunnen ouderen langer zelfstandig wonen maaltijden. Dat is voor oude ren een voordeel, dat ze zelf hun maaltijd samen kunnen stellen". Volgens Martin Jones heeft de 65+ Maaltijdexpress ook een sociale functie. „De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt rond de 82 jaar. Velen van hen zijn gebrekkig. De vrijwilligers die de maaltij den rondbrengen leveren deze niet even snel af, ze helpen de bejaarden ook even of maken een praatje. Het zijn soms de enige contacten die ze op een dag hebben. Voor Dauwendale zoeken we overigens nog nieu we vrijwilligers. De onkosten foto archief de scheldebode worden vergoed. Met de auto 41 cent de kilometer en met de fiets 35 cent". Vrijwilligers kunnen zich melden bij de stichting Welzijn Ouderen Middelburg. DUISBURG - Voor de tweede maal heeft een afvaardiging van tennisopleidingsschool Re mato uit Middelburg in het Duitse Duisburg de Rheinfels Cup weten binnen te halen. Daarmee heeft het team onder begeleiding van Marjolein Kodde-Cijsouw en Remco Maandag, de vorig jaar behaal- 'de kampioenstitel met succes weten te verdedigen. Slechts twee partijen werden verloren. Jacco Filius moest zijn meerdere erkennen in Jens Schilling. Na winst (6-l)in de eerste set verloor Filius de tie break in de tweede set (6-7). Daarna ging de laatste set met 3-6 naar Schilling. Volgens hetzelfde scenario verloor ook Aart-Jan de Looff van Maik Breuer (7-6, 6-7,6-7). Bij de dames ondervond alleen Eva Labruyere op de eerste dag enige tegenstand van betekenis van Silka Neuhaus (6-1, 4-6, 6-4). Alle andere partijen wer den winnend afgesloten. Aan het tweedaagse toernooi in Duisburg nemen elk jaar vijf teams mee. De spelers varieë- ren in leeftijd van 14 t/m 18 jaar. De kampioensploeg van Remato met v.l.n.r. Armando Probert, Serge Éude, Marjolein Kodde- Cijsouw, Jacco Filius, Eva Labruyere, Armand Toumois, Cathalijne Schotte, Marije Delfsma, Aart-Jan de I,no ff en Remco Maandag. ZOUTELANDE - Vorige winter werd er een bridge- cursus gegeven. De cursisten waren dermate enthousiast dat zij op 16 september een bridgeclub opgericht hebben. Het eerste doel is de gezellig heid. Het wedstrijdelement komt pas in een later sta dium aan de orde. Tijdens de oprichtingsvergadering is besloten dat er tijdens de bridgeavonden niet gerookt gaat worden. De vaste speel avond is op woensdag in zaal Middendorp. Woensdag 6 oktober is de eerste cluba vond. De club heeft nu twintig le den, maar er kunnen er nog meer bij. Nieuwe leden kun nen zich aanmelden bij J. Oomkens in Koudekerke. Tel, 01185-2499. VLISSINGEN - De Stichting Welzijn voor ouderen in Vlis- singen presenteert een na jaarsmodeshow en een dia avond over Afrika. De modezaken van Steketee en Roelse laten 14 oktober zien wat zij de komende winter te bieden hebben. De deuren van de zaal in Bachten Reede aan de Vredehoflaan gaan om 19.00 uu open. Kaarten voor de mo deshow kosten 2,50 en zijn te koop bij de beheerder. Mevrouw Sandee komt in Bachten Poorte in Oost-Sou burg vertellen over haar ont wikkelingswerk in Afrika. Vanaf 14.00 uur laat zij aan de hand van dia's zien hoe het met de gezondheidszorg en de voedselvoorziening gesteld is. Bij de koffie wordt een hapje volgens recept uit een ontwik kelingsland geserveerd. Kaar ten aan de zaal kosten 2,50. OOST-SOUBURG - Het folk seizoen begint weer. Op de zol der van Razzmatazz staat za terdag 3 oktober het kwartet Innisfree. Innisfree bestaat uit een viertal fanatieke muzikanten die de Keltische muziek een warm hart toedragen. Het optreden begint om 21.00 uur, kaarten kosten 12,50= en kunnen gereser veerd worden bij Ad en Loes lijnse, tel 01100-30168. MIDDELBURG - In oktober gaat er een cursus Esperanto van start. Voor de geïnteres seerden is er donderdag 1 okto ber een informatie-avond in het gebouw van de milieuwin kel in de Reigersstraat 2. De aanvang is 20 uur en de toe gang is gratis. Het leren van een vreemde taal is een moeizame onderneming. Het bereiken van een bevredi gend taalniveau is niet voor iedereen weggelegd. Toch is het makkelijk om, bijvoorbeeld tij dens de vakantie contact te hebben met buitenlanders. Het Esperanto biedt de mogelijk heid om in vele landen van de wereld met mensen te commu niceren, vooropgesteld dat ook zij het Esperanto beheersen. Esperanto is een taal met wei nig taalregels, zonder uitzon deringen en door iedereen aan te leren. Esparanto bestaat als taal 105 jaar en heeft inmiddels eigen literatuur opgebouwd. Sinds vorige week liggen bij Delta Expo op Neeltje Jans twee viskotters op de wal. Het zijn de gamalenkotter 'De Vertrouwen' en de mosselkotter 'Neeltje Jans'. De schepen vormen een onderdeel van de buitenexpositie over visserij en milieu in het Oosterschelde- en Voordeltage bied. De expositie moet in 1993 gereed zijn. Gamalenkotter 'De Vertrouwen' is op een drie meter hoog juk geplaatst, zodat het met volledig vistuig tentoongesteld kan worden. In de mosselkotter 'Neeltje' wordt een tentoonstelling ingericht over de relatie visserij-milieu. Er komt ook een café-restaurant, waar vis- en schelpdieren op de kaart staan die overwegend afkomstig zijn uit de nabijgelegen cultures op Neeltje Jans. foto: launea GGO-Zeeland Patiënten Platlorm Zeeland Prov Ver het Zeeuwse Kruis RIAGG ZCAD Medewerkers van de GGD Zeeland en het Kruiswerk Zee land hebben het de afgelopen week druk gehad. De telefoon stond roodgloeiend want polio en vaccinatie zorgden in Zeeland voor de nodige vragen. Daarom is er ijlings een 06 lijn ingesteld. In de eerste drie dagen zijn via deze lijn ruim vierduizend telefoontjes binnengekomen. Veel mensen willen weten wanneer er weer vaccin beschik baar is, wanneer er gevaccineerd wordt en waar de vaccinatie plaatsvindt. Ook is het voor veel mensen onduidelijk of ze voor vaccinatie in aanmerking komen of niet. Al deze vragen worden door medewerkers van de GGD en Kruiswerk beantwoord. Even een kijkje achter de schermen. In een van de vergader zalen van het Kruiswerk zijn de 10 telefoons van de 06-lijngeïnstalleerd. Achter elke telefoon zit een medewerker die volledig is geïnstrueerd. Toch zijn er soms gedetailleerde vragen waarop deze mensen niet een-twee-drie een antwoord op weten. Daarom is er altijd een arts aanwezig die bij onduidelijheden antwoord weet op vragen. In de hele campagne is de nadruk sterk komen te liggen op bescherming tegen polio door middel van vaccicatie. Bij de 06—liijn en via de media proberen Kruiswerk Zeeland en de GGD echter duidelijk te maken dat ook hygiëne een goed middel is om besmetting tegen te gaan. Het is belangrijk om te weten hoe het virus zich verspreidt. Dit gaat alleen van mens-tot-mens en voornamelijk via de ontlasting en via hoesten of niezen. Daarom is het belangrijk dat iedereen de volgende hygiënische regels in acht neemt: Zorgvuldig handen wassen met water en zeep na iedere toiletgang. Nagels kortgeknipt en schoon houden. Handen voor het bereiden van voedsel wassen met water en zeep. Bij niezen en hoesten altijd een zakdoek of de hand voor de mond houden. Voor vragen kunt tussen 9.00 en 17.00 bellen met 06-0564. Dit nummer is gratis. VLISSNGEN Het tweede team van zaalvoetbalvereniging Windhoek heeft een nieuwe sponsor. Op de foto het team in de nieuwe shirt met opdruk: Alders Koeriers Vlissingen. Zaalvoet balvereniging Windhoek speelt dit jaar in de eerste klasse afdeling Walcheren. Op de foto vlnr. staand Chiel v.d. Ven, Marco Keim, Leonard v.d. Ven, Ed Bömer, Jacco Nieuwland, Renz Bömer, zittend 'mascotte' Rinus v.d. Ven, Richard den Ouden, Mohammed El Bakkaoui, Marcel Tielen, Renato Dijkstra. VLISSINGEN - Over een week is het kinderboekenweek. Van 7 tot en met 17 oktober is er in de bibliotheken van alles te doen voor kinderen die van boeken en van lezen houden. Het thema van de kinderboe kenweek is 'Land in Zicht', omdat het deze maand precies vijfhonderd jaar geleden is dat Columbus Amerika ontdekte. Het Martitiem Instituut de Ruyter geeft aan de kinderboe kenweek een zeewaardig tintje. In de bibliotheek van Oost- Souburg is een tentoonstelling over de scheepvaart ingericht en alle boeken die betrekking hebben op het thema zijn apart gezet. In het stadhuis is ook een tentoonstelling ingericht. Deze heet 'Alle hens aan dek' en gaat over de sleepvaart en de binnenvaart in Nederland. In de bibliotheek in Vlissingen en Oost-Souburg is woensdag 7 oktober een activiteitenmid dag. Met behulp van een we reldkaart varen de kinderen de wereld rond en lossen ze en passant vershillende vragen op. De schrijver Doeke Roos komt vertellen wat er allemaal komt kijken wanneer een schip een haven binnenvaart. De week erop geeft poppenspeler Dinge- mans Steijns een voorstelling en kunnen de oudere kinderen een kijkje nemen in de instruc- tieradarruimte van het Mari tiem Instituut de Ruyter. In Middelburg komt poppent- haeter Parbel met extra voor stellingen. Poppenspeler Sjaak Vereist heeft de bekroonde boeken verwerkt tot een pop penspel. Het zijn "Van de mooie dingen van het leven", van Max Velthuis; "De beer en het varkentje" en "Kikker is verliefd". De voorstellingen worden gespeeld op 14, 21 en 18 oktober, steeds om 15.00 uur. Kaartjes kunnen telefo nisch besteld worden bij Para bel, 01185-1566. Bij het VW-kantoor aan de Nieuwendijk in Vlissingen en de Duinweg in Oostkapelle en is het mogelijk kaarten te reserveren voor concerten (pop en klassiek) en theatervoor stellingen in het hele land. Tussen 9 en 16 uur (zaterdags tot 13 uur) informeren de medewerkers van het VVV u graag over de verschillende mogelijkheden. Per persoon komt er een klein bedrag aan kosten bij. Shubert; 31-10 Rowwen He- ROTTERDAM 1-10 The Cure; 7/8-10 Julio Iglesias; 16/17-10 Heineken Jazz Festival; 6-11 Robert Cray; 25-11 Extreme; 28-11 Patrick Bruel; 4-11 Zucchero Fomaciari; 5-10 James Last. AMSTERDAM 28-11 t/m 31-3 '93 Cats; oktober The Sleeping Beauty; DEN HAAG 20-10 t/m 1-11 Cyrano, de musical; 21- 10 Don Giovanni; 25-10 Ge orge Benson; 30-10 Young ze; 2-11 Koos Alberts; lit/ m 19-12 Toon Hermans; 13-11 t/m 5-12 Andre van Duin; 12-17 jan Revue Re vue. DIVERSEN 4-10 James Last, Den Bosch; 4-10 Nor maal, Goes; 3-11 Toto Den Bosch (extraconcert); 20-11 Faith no more, Arnhem; ok tober Jazz Mecca, Maas tricht.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1992 | | pagina 11