Kerstpakketten voor Roemenië Vrijmetselaars bouwen aan innerlijke tempel Derrie 32bu (Vü> Vlissingse vrijmetselaarsloge viert 200 -jarig bestaan Goeie ouwe tijd c DEMONSTRATIEDAG PFAFF-HEMELAAR *..-V Open dag in het dierenasiel Eerste prijs Blue Spirit KOUDEKERKSEWEG 2 - 4382 EB VLISSINGEN Tel. 01184-17778 b.g.g. 19289-Fax: 17177 Werkplaatsen Mozart Maandag 5 oktober NAAIMACHINES-VLISSINGEN; Natuur tip Gilde Walcheren presenteert zich Kledinginzameling Voor al uw feesten en bijeenkomsten het meest ideale en sfeervolle restaurant 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE. ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE. MIDDELBURG EN VEERE. TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. 301 WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1992 VLISSINGEN - Aan het eind van dit jaar is het al weer drie jaar geleden dat de Roemenen tijdens de kerstdagen het schrikbewind van Ceaucescu omverstootten. Maar veertig jaar communisme hebben wel diepe soporen achtergelaten in het land. Enorme inflatie, da lende produktie en afnemende export hebben de koopkracht van de bevolking drastisch ver minderd. Het aanbod van goe deren is nog steeds schaars en er is sprake van voedseltekor ten. Om deze nood te lenigen organiseert de Stichting Ne derland- Roemenië uit den Haag een kerspakkettenactie. Mevrouw Van der Weele-Stoia coördineert de actie in de regio Zeeland Mevrouw Van der Weele-Stoia is zelf Roemeense van afkomst. Toen de Stichting Nederland- Roemenië haar benaderde om de coördinatie van een me vrouw uit Veere over te nemen aarzelde zij geen moment. Door de vele publiciteit over de oor log in Joegoslavië en de hon gersnoden in Somalië lijkt Roe menië een beetje op de achter grond te raken. Maar de voed selschaarste is nog steeds aan wezig en het ziet er niet naar uit dat hier op korte termijn verandering in komt. Een kerstpakket zal door de Roe menen dan ook erg gewaar deerd worden. Het lijkt nog erg vroeg om nu kerstpakketten in te pakken en te verzenden. Maar de ervaring heeft geleerd dat het transport in de wintermaanden in Roe menië niet zo vlot gaat. "Met pasen stuurden we ook voed selpakketten naar Roemenië, maar die kwamen ver na de feestdagen pas op de plaats van bestemming. Vandaar dat we nu vroeg starten" zegt me vrouw Van der Weele. In verband met het stapelen van de dozen zijn er drie stan daard dozen die gebruikt kun nen worden ovor een voedsel pakket. Het zijn: de grootste PTT doos, waar tien kilo goe deren in kan, en doos 2 en doos 3 van de Stichting Nedërland- Roemenië. De dozen zijn gratis, maar voor de vervoerskosten moet uiteraard betaald wor den. Afhankelijk van de groot te van de doos is dat een be drag tussen dertig en veertig gulden. Artikelen waarmee de dozen gevuld kunnen worden zijn o.a. cacao, zakjes soep, koffie, tandpasta, snoep, zeep, kaar sen, panties, rijst, papieren luiers, pennen en blikken olie. Niet toegestaan zijn tabakswa ren, alcohol, cosmetica, breek bare spullen, geld en uiteraard drugs en wapens. "Kleding mag natuurlijk ook verzonden worden in een kerstpakket, maar ik raad de mensen aan om geen luxe, dure kleding te versturen. Dat geeft maar sche ve ogen. En in het informatie bulletin van de Stichting stond al te lezen dat een gloednieuwe wasmachine spoorloos verdwe nen was". In datzelfde bulletin stond ook een waarschuwing aan het adres van hulpverleners die met veel geld en moeite bejaar den- en kindertehuizen op knappen. Het komt voor dat een dergelijk huis vroeger pri- vébezit was en nu opgeëist wordt door de rechtmatige ei genaren. De bejaarden en kin deren zullen dan moeten ver kassen en de hulpverlener kan Mevrouw Van der Weele-Stoia coördineert de kerstpakkettenactie in Zeeland foto: harry de lange fluiten naar zijn investering. De kerstpakketten kunnen tot en met 14 oktober bij mevrouw Van der Weele ingeleverd wor den. Haar adres is Westerzicht 544 in Vlissingen. Het verdiend aanbeveling om van te voren even te bellen, tel 01184-62703. Met een vrachtwagen van de Stichting worden de pakketten dan naar een centraal adres in Roemenië gebracht. Van daar uit worden de pakketten op het adres van bestemming afgele verd. Een getekend bewijs van ontvangst wordt naar Neder land teruggestuurd. Niet ieder een zal familie of kennissen in Roemenië hebben waarnaar ze een kerstpakket kunnen sturen. De Stichting beschikt over een uitgebreid adressenbestand waar iedereen gebruik van kan maken. De Stichting houdt ook bij of er geen namen of adres sen dubbel in het bestand zit ten. door Andrien Smeels VLISSINGEN In de buurt wordt wel gedacht dat het een clubje biljarters is, die mannen in zwarte pakken die wekelijks het gebouw van de vrijmetse laarsloge bezoeken. Dat is niet zo gek, want maar weinig mensen weten eigenlijk wat ze doen, die vrijmetselaars. Er hangt nog steeds een waas van geheimzinnigheid rond de vrijmetselarij. De Vlissing se loge probeert dat te doorbreken en het 200-jarig bestaan is daarvoor een goede gelegenheid. De offi ciële viering is pas op 16 oktober met het aanbieden van een boek over de Vrijmetselarij in Zeeland, de opening van een tentoonstelling in het Stedelijk Museum en een concert, maar eigenlijk begint het volgende week al. Dan zijn alle buurtbewoners uitgenodigd om eens te komen kijken wat 'die mannen in die zwarte pakken' daar nu wekelijks doen in het logegebouw aan de Palingstraat. En op 22 oktober kan iedereen kennis maken met het gedach- tengoed van de vrijmetselaars tijdens een voorlich tingsavond in hotel Britannia. Symboliek speelt een be langrijke rol in de vrijmetsela rij. Symbolen die voor buiten staanders niet makkelijk te doorgronden zijn. Dat moet de reden zijn waarom vrijmetse laars in het verleden wel afge schilderd werden als beoefe naars van zwarte kunst, die zelfs niet terugschrokken voor een rituele moord op z'n tijd. Wat de broeders van een vrij metselaarsloge in werkelijk heid doen tijdens hun weke lijkse bijeenkomsten in hun tempel, is simpelweg gezegd: schaven aan zichzelf. Proberen een beter mens te worden en vervolgens te werken aan een betere samenleving. Vrijmetse laars beschouwen zichzelf als 'ruwe stenen', die uiteindelijk bouwstenen moeten worden voor een 'tempel der mensheid'. "Als vrijmetselaar ben je dienstbaar aan de samenle ving", zegt voorzitter Adrie van Fraassen. "Ieder doet dat natuurlijk met zijn eigen moge lijkheden, maar je probeert die dienstbaarheid uit te stralen." De symbolen die in de vrij metselaarsbeweging gebruikt worden, zoals passer, bouw- driehoek en de voorschoot die de broeders, zoals ze elkaar noemen, tijdens hun bijeen komsten dragen, voeren terug naar de oorsprong van de be weging in de Middeleeuwen. Het was de tijd waarin overal in Europa en op de Britse ei landen grote kathedralen ge bouwd werden. In Engeland onstonden de eerste bouwcor poraties. Zij hadden werk plaatsen of 'lodges' bij de in aanbouw zijnde kathedralen, waar zij hun kennis aan elkaar overdroegen. Omdat in die tijd nog maar weinigen konden le zen, ontwikkelden zij daarvoor een beeldtaal. Alleen ingewij den konden die beeldtaal lezen, daarmee hielden de bouwlie den ongekwalificeerde gezellen buiten de deur. Toen het bou wen van grote kerken en ka thedralen afnam door gods diensttwisten en oorlogen, ver loren de lodges hun oorspron kelijke betekenis en werden steeds meer ontmoetingsplaat- De leden van vrijmetselaarsloge 'l'Astre de l'Orient' bijeen in de tempel van de loge in Vlissingen NJ 's Morgens vroeg zie je lange linten fietsende scholie ren naar de stad trekken. Na de basisschool volgen ze nog minstens vier jaar dagonderwijs. Ouderen kunnen je nog vertellen hoe het vroeger was, Voor mensen van zeventig jaar en ouder was verder leren niet zo gewoon. Sommigen volgden acht klassen S lagere school. Als je een onderwijzer trof met hart voor z'n vak dan kregen de leergierigsten ook nog wel wat meetkunde, natuurkunde en soms zelfs Frans onderwezen. Voor veel kinderen was het leren met hun veertiende jaar afgelopen: ze moesten gaan werken. Het weinige geld dat ze daarmee verdienden was thuis meer dan welkom. Jongens en meisjes die bij een boer gingen dienen, gingen daar ook meestal in de kost. Het was te ver om elke dag naar huis te lopen. Bovendien was er thuis weer een mond minder te vullen. Wat dat betreft was die goeie ouwe tijd helemaal niet zo goed. Kinderen kunnen nu kiezen of ze doorleren of gaan werken. Hun keuze wordt niet in de eerste plaatsbepaald door het inkomen van hun ouders. Toch hebben veel studerende jongeren ook een baan. Tijdens het weekend of in de vakanties werken ze nu voor hun extraatjes. Zoals reizen, uitgaan en mooie kleren kopen. Bert de Mol CS Cj "O CS CS sen van mensen die hun geeste lijk leven samen met anderen wilden verdiepen. De begrip pen en werktuigen uit de bouwkunde kregen een symbo lische betekenis. In 1717 werd in Londen een overkoepelende organisatie op gericht: de Grootloge. De eerste Nederlandse loge werd gesticht in 1734 in Den Haag. Nu zijn er in Nederland 145 loges aange sloten bij de landelijke over koepelende organisatie, het 'Groot Oosten der Nederlan den'. Vrouwen worden niet toe gelaten tot deze orde, maar er zijn in Nederland ook gemeng de loges en loges waar alleen vrouwen welkom zijn. Hun symbolen grijpen niet terug op de bouwkunst, maar op het vanouds als 'vrouwelijk' aan gemerkte ambacht, het weven. De loge in Vlissingen, L'Astre de l'Orient (Ster in het Oosten) houdt als officiële op richtingsdatum 21 december 1792 aan. Maar in het herden kingsboek 'Vrijmetselarij in Zeeland, de keerzijde van de medaille verlicht', toont auteur J.C. Lagendijk aan, dat er al in 1769 een loge bestond met de naam 'De Zon'. In deze loge zaten veel Engelse officieren, die zich later afsplitsten, wat het verval van de loge beteken de. De Vlissingse loge is hoe dan ook onbetwist de oudste vere niging van Vlissingen. Daarom ruimde conservator Wilbert Weber graag een plaatsje in voor een tentoonstelling over. "Het is een van de doelstellin gen van het museum om aan dacht te geven aan het vereni gingsleven binnen de gemeen te", zegt hij. "De tentoonstel ling bestaat uit twee gedeelten. Eerst een reconstructie van een inwijding van een leerling in een loge zoals dat eind 18e eeuw toeging, om de mensen vertrouwd te maken met de rituelen en daarna de Zeeuwse en Vlaamse geschiedenis van de vrijmetselarij." Muziek speelt een belangrij ke rol tijdens de bijeenkomsten in de tempel van een vrijmetse laarsloge. Mozart, zelf vrijmet selaar, liet zich volgens ken ners, onder wie de Middelburg se musicoloog Albert Clement, door de vrijmetselaars - of ma- fonnieke gedachte inspireren bij talloze werken, zoals zijn opera 'Die Zauberflöte'. In het programma van het jubileum concert in de St. Jacobskerk op 16 oktober komt Mozart dan ook ruimschoots aan bod. Het is een 'ma^onniek muziekpro gramma', schrijft Van Fraassen in zijn voorwoord in het bege leidende programmaboekje. Onder leiding van dirigent Thijs Kramer zingt het Groot Handelkoor met medewerking van het Randstedelijk Begelei- dings Orkest werken van Mo zart, Haydn en Handel. Vrij metselaar A. Ruysch, gemeen teraadslid in Vlissingen van 1857 tot 1868, schreef een Ne derlandse tekst op een lied uit 'Die Zauberflöte' en dit lied staat ook op het programma. Nog een Vlissingse en tegelij kertijd ma9onnieke bijdrage zijn de psalmen van J. Ver- schuere Reynvaan, die van 1749 tot 1794 organist van de St. Jacobskerk was. Het is voor het eerst sinds 200 jaar dat muziek van deze componist ten gehore wordt gebracht. Vrijmetselaars laten zich niet alleen inspireren muziek om hun ook dragen de leden van een loge tijdens hun verga deringen 'bouwstenen' aan of wel onderwerpen over alle mo gelijke onderwerpen van maat schappelijk belang. Essentieel daarbij is, dat de leden nooit eikaars mening betwisten. Het gaat om de individuele geeste lijke groei; ieder doet dat op zijn eigen manier en draagt dat op zijn eigen manier uit. Daar om voeren vrijmetselaars nooit gezamelijke acties, zoals bij voorbeeld service-clubs dat doen. Toch is hun invloed in de maatschappij groter dan velen denken. In Vlissingen speelde de vrijmetselarij ondermeer een grote rol bij het oprichten van de NUTS-instellingen en de Vereniging tot het redden van drenkelingen. De vrijmetselarij is dus geen geheimzinnige sekte, maar ook geen vrijblijvende gezellig heidsvereniging. Iedereen die de doelstellingen kan onder schrijven kan zich aanmelden bij een loge. Maatschappelijk aanzien is daarbij onbelang rijk. Waar het om gaat is de bouw van je innerlijke tempel. Vrijmetselarij is een manier van denken, een levenshou ding, die, met de woorden van Van Fraassen, 'doorstraalt in je hele leven'. Het jubileumconcert in de St. Jacobskerk op 16 oktober begint om 20.00 uur. Kaarten a 25 gulden zijn verkrijgbaar bij de VW's in Middelburg en Vlissingen, bij galerie 'De Blae- ue Acolye' en bij de vestigingen van reisbureau Van Fraassen. In het Stedelijk Museum en bij galerie 'de Blaeue Acolije' zijn exposities over de vrijmet selarij te bezichtigen van 17 oktober tot 10 januari. Tijdens de voorlichtings avond op 22 oktober in hotel - restaurant Britannia spreekt oud-generaal van de rijkspolitie W.F.K.J.F. Frackers over de rol en plaats van de vrijmetselarij in de mo derne samenleving. Het boek 'Vrijmetselarij in Zeeland' door J.C. Lagendijk is binnenkort te verkrijgen in of te bestellen via de erkende boekhandel en kost 49,77. (ADVERTENTIE) i.s.m. Delta Stoffen - Oost-Souburg in Hotel Walcheren, Koudekerke van 13.00 - 21.00 uur. Nieuwendijk 29. tel. 01184-13729. i mmZL, Als er in de bodem gegraven wordt komt er op veel plaatsen een zwarte bodemlaag te voor schijn die bestaat uit onvolledig verteerde plantenresten. Dit veen werd in de middeleeu wen darinck of moer genoemd. Vaak werd het opgedolven om het in het veen aanwezige zout daaruit te winnen. Hoewel dat op grote schaal heeft plaatsgevonden, is toch in vrijwel alle oude polders nog een meer of minder dikke laag aanwezig. Met het zout wat er dankzij eeuwenlange overspoeling met zeewater in zit. Aan dat zoute veen is het te danken dat we in het Zeeuwse polderland zoveel zoutwaterplan- ten kunnen vinden. Langs slootkanten zijn schorreplanten als zeekraal, zeeaster en schor- rekruid heel gewone verschijningen. En waar het zoutgehalte wat lager is vinden we zeebies en wilde selderij. We zijn zo gewend aan die begroeiingen, dat we vaak nauwelijks in de gaten hebbem hoe bijzonder het is dat schorreplatnen zomaar in de sloot staan. Toch is het waar schijnlijk dat juist dit aspect de Zeeuwse natuur meer onderscheidt van overig Nederland dan alle overige binnen- dijkse natuurwaarden. Uit de sloten ivordt soms een zwarte laag onverteerde plantenresten gebaggerd, foto: F.M.M. van Pelt. VLISSINGEN - De dierena sielen aan de Langeleenweg in Vlissingen en aan de Oost- perkweg in Middelburg hou den zaterdag 3 oktober Open dag. Bezoekers kunnen dan een kijkje achter de scher men nemen en ontdekken dat asielwerk veel meer omvat dan uitsluitende de opvang van zwerf- en afstandsdie- ren. De medewerkers van het asiel proberen antwoord te geven op alle mogelijke vra gen over karaktereigen schappen van dieren en over de mogelijkheden om een huisdier te laten registreren. Er zijn demonstraties Ge hoorzame Huishond en Die ren EHBO. Als extra attrac tie is er een prijsvraag waar mee een spelcomputer ge wonnen kan worden. Voor de jeugd liggen er gratis dieren- maskers klaar om zelf in el kaar te zetten en te kleuren. Jaarlijks vinden 65.000 die ren een tijdelijk onderdagk in een Dierenbeschermings asiel. Dankzij de deskundige begeleiding kan 90 van de dieren opnieuw geplaatst worden. De asielen zijn tijdens het open huis geopende van 11.00 tot 17.00 uur. ARNEMUIDEN - De Stichting Gilde Walcheren en de Stich ting Welzijn Ouderen Platte land Walcheren houden zater dag 3 oktober in het gebouw „De Arne" Rademacherstraat 32 een gildemiddag waar be langstellenden kennis kunnen maken met de activiteiten van het Gilde Walcheren. De Stichting Gilde Walcheren is een organisatie van ouderen die kennis en ervaring uit hun beroepsleven gratis ter be schikking willen stellen van al le inwoners van Walcheren, waarbij het uitdrukkelijk gaat om het overdragen van kennis en ervaring, niet om het uitvoe ren van werkzaamheden zelf. Drs. H. Visser, burgemeester van de gemeente Arnemuiden opent de bijeenkomst om 13.00 uur. Na een korte toelichting over het werk van het Gilde Walcheren door de voorzitter van het Gilde begint om 13.15 uur de gildedag met demon straties waarbij de nadruk zal liggen op de besteding van de vrijetijd. Toegang gratis. VLISSINGEN - Mensen in Nood houdt een inzamelingsac tie van kleding, schoeisel en beddegoed voor vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië, die momenteel ondergebracht zijn in Nederlandse kazernes. De inzamelpunten zijn: in Mid delburg op 30 september en 1 oktober in de Petrus en Paulus- kerk en De Hoeksteen van 19.00 tot 21.30 uur; in Oost- en West-Souburg op 30 september in de Martinuskerk van 19.00 tot 21.00 uur en in Vlissingen op 30 september en op 1 okto ber in de Onze Lieve Vrouwe- kerk van 9.30 tot 11.30 uur en op 1 oktober in De Open Hof van 19.30 tot 21.30 uur. Het liefst ontvangen de vrijwil ligers van Mensen in Nood de kleding in gesloten plastic zak ken. MIDDELBURG - Blue Spirit is zaterdag natio naal kampioen geworden. Met een score van 65 pun ten liet het drum- en bugle corps de concurrentie ach ter zich. De finales van drumcorps Holland werden in Nijme gen gehouden. Blue Spirit speelde moderne muziek, o.a. 'Can you feel it' en Satisfaction. Hiermee be haalde Blue Spirit ook prijzen voor het beste ge neral effect, de beste brass en beste marching en ma noeuvring. De tweede plaats was voor de nationaal kampioen van Duitsland, de Starriders, die 56 punten behaalden. In de open klasse ging het kampioenschap naar Jubal uit Dordrecht. Juliana's Drum en Bugle Corps be haalde hier een vijfde plaats met 55 punten. In de cadet-klasse werd Jo- han Friso nationaal kam pioen met 64 punten. Blue Spirit brengt het winnende programma op 14- oktober ten gehore in Oostkapelle.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1992 | | pagina 1