Waar Cultuur en Folklore samengaan UNITED COLORS OF BENETTON. OP DE BENETTON KRAAM IS HETEEN PRUZENFEEST WANT VOOR WEINIG GELD KRIJG JE DAAR HET MEEST. ZAN ou se JAARLIJKSE BRADERIE MAAKT MIDDELBURG AANTREK KELIJKER Programma donderdag 'Middelburg freaken' organiseren weer een fantastische Braderie 't Hummeltje" 39.95 nu 29.95 nu 9.95 BRADERIE-MBIEDIN^H PENNENETUI 7-DELIGE SCH00LSET VERJAARDAGSKALENDERS ZATERDAG 16 JUNI van 14.00 tot 15.00 uur presenteren hun nieuwe cd/mc/lp BRADERIE-AANBIEDINGEN Lange Geere 5,4331 LX Middelburg Middelburg folklorestad TIJDENS DE BRADERIE LEUKE AANBIEDINGEN OP ONZE KRAAM!!! LICHTLAND Tel. 01180-24073 n EEN WINKEL WAAR UZICH THUIS VOELT SCIELDEBODE VAN WOENSDAG 13 JUN11990 NIDDELBURG - De braderie in Middelburg staat voor de deur. Don- deriag 14 juni tot en met zaterdag 16 juni gonst de stad weer van be drijvigheid. Het zijn dagen die aantonen dat een monumentenstad alles bekilve een dode stad is. Tussen de historische gebouwen bloeien tal var culturele, folkloristische en andere activiteiten op die de stad le- verd houden. \A h i A MIDDELBURG 012 Kinderen, Kix 712 tieners, zerotondo baby's Benetton dames en heren De kraam staat op het Geereplein, Geerepassage 12, 4331 MK Middelburg. Tel. 01180-35002 3 METALEN SPOTS OP PLAAT 2 METALEN SPOTS OP PLAAT 1 LICHTS SPOT Tot ziens bij: verlichting van ^05"nu voor van nu voor van>05" nu voor KANTOORBOEKHANDEL Geere Passage 5 4331 MK Middelburg Tel. 01180-34845 DÉ CD-WINKEL VAN MIDDELBURG 319 Mddelburg heeft zo'n duizend grote en kleine monumenten binnen haar stadsgren- zenZij vormen de getuigen van een rijke geschiedenis en zijn dankzij tientallen jaren vanrestauratie het gezicht van de stad gaan bepalen. Vele mensen maakten er reeds in bt verleden kennis mee en opnieuw zullen velen dat dit jaar voor het eerst doen: het stadhuis, de Abdij, de talloze oude gevels en huizen in de binnenstad. Het is sledts een greep uit al het monumentaals wat de stad biedt. Zelfs zij. die Middelburg goe< menen te kennen, zijn vaak nog verwonderd over het moois wat schuilgaat in achferaf straatjes en op deze wijze aan het directe oog wordt onttrokken. In Middel- burcblijkt zelfs voor hen nog veel te ontdekken. Rodom het historische karak ter va de stad worden in de zo mer ^eer tal van folkloristische activisiten georganiseerd. De bradde, die het thema 'Middel burg 'olklorestad' draagt, en de beide7olkloristische Dagen, com pleet met het typisch Zeeuwse ringriien, zijn daar de hoogte- punta van. Ook de donderdagse markt trekt, vooral in de zomer veel Deristische, belangstelling. De W-ervaring leert dat toeris ten e: soms vanuit gaan tijdens dit jebeuren nog horden Zeeuvse vrouwen in klederdracht voorb te zien trekken. Hoewel deze 'erwachtingen wat betreft de aawezigheid van de Middel burgs folklore op de weekmarkt wat tehoog gespannen zijn, vor men e folkloristische activiteiten toch amisbare elementen in de aantrkkingskracht van de stad. Op dee dagen verveelvoudigen zich e bezoekersaantallen op het W-kantoor. De /oomoemde bezienswaar digheden, evenementen en an dere dtracties zijn inmiddels het visitekiartje van de stad gewor den maar ook op andere gebie den straalt Middelburg monu mentaliteit uit. Zij vormt het .cultu rele middelpunt van de provincie, met ondermeer een Festival Nieuwe Muziek, dat in faam tot over de landsgrenzen reikt. Met een jaarlijks Jazz-Festival dat klinkende namen en veel bezoe kers trekt. Met een voor Neder land uniek Nationaal Holografie Museum, dat een collectie biedt van een heel eigentijdse kunst vorm. Met een actieve Stichting Filmtheaters die iedere week weer een filmprogramma van kwalitatief hoog niveau aflevert. In de Schouwburg, de Concert en Gehoorzaal en het Minitheater wordt een aantrekkelijk theater programma gebracht. De aanwe zigheid van het Roosevelt Studie centrum, gezetelt in de Abdij, trekt om de twee jaar internatio nale topmensen voor de uitrei king van de Four Freedom Awards en geeft Middelburg in die zin een wijde bekendheid. Historie en de hedendaagse tijd gaan in Middelburg prima sa men. Dat maakt Middelburg niet alleen tot een stad om als toerist of belangstellende te bezoeken. Omdat zij met beide benen in de eigen tijd staat, vormt Middelburg een uitstekende omgeving om te wonen en te werken. Een kleine veertigduizend mensen hebben zich gevestigd in de woonwijken buiten het centrum of in de bin nenstad zelf. Het verenigingsle ven bloeit. Moderne winkels bie den zowel eigen inwoners als toe risten een ruim en afwisselend aanbod. Middelburg straalt door de combinatie van historische en he dendaagse aspecten een veelzij digheid en levendigheid uit, die haar tot een bijzondere stad ma ken. Niet alleen tijdens de zo merse hoogtijdagen, maar ook daarbuiten creëert zich in Mid delburg een unieke sfeer. Een sfeer die niet te omschrijven is. Die iedereen eigenlijk zelf moet ervaren. Op de komende brade rie bijvoorbeeld. Dit artikel is een bijdrage van drs. Jeanine Dekker/hoofd infor matiedienst VW Middelburg. Een van de vele attrac ties vm Middelburg als folklorstad is het ringrij- den. 09.00 - 17.00 uur Weekmarkt op de Markt 10.00 uur Opening van de Braderie door burgemeester Chr. Rutten en A. Schuitema, voorzitter van de Braderiecommissie 10.00-21.30 uur Kinderboerderij en schminkende clowns op het Plein 1940 10.00 - 21.30 uur Oude ambachten en Horeca op de Vlasmarkt 10.00 - 21.30 uur Rodeo-stier in de Geere 10.00 - 21.30 uur Piratenschommel op de Burgpromenade 10.00 - 21.30 uur Schiettent in de Segeersstraat 14.00 - 17.30 uur Swingfire Jazz Quintet speelt op het Damplein 19.00 - 21.00 uur Door de hele stad zijn er optredens van de mu ziekkorpsen Juliana, Johan Friso en Blue Spirit De Middelburgse Markt gonst de komende dagen weer van de activiteiten. j-A_ Het is weer gelukt! Voor de zestiende keer is Middelburg in de ban van de Braderie. Tegen het decor van de schitterende monumenten is het drie dagen lang een drukte van belang in de stad. Voor iedereen is er wat te doen, een kinderbraderie, hapjes en drankjes, spelletjes, muziek en vermaak en last but not least koopjes. Zo'n gigantische gebeurtenis is niet op een achternamiddag in elkaar gezet De redactie had een gesprek met de mensen achter de schermen. Het tijdstip moest verschillende keren verzet wor den, want ja, de Braderie gaat al tijd voor. De eerste voorbereidingen star ten nog voor de Kerst. E>an komt dé Braderiecommissie voor het eerst bijeen. In die commissie zit ten vertegenwoordigers van de verschillende winkelstraten in Middelburg. Tegenwoordig doen alle straten mee. Het besef dat een Braderie ook een lange ter mijn effect heeft is inmiddels tot alle winkeliers doorgedrongen. Veel mensen, die tijdens de Bra derie voor het eerst kennis maken met Middelburg als winkelstad, komen na verloop van tijd nog eens terug om te winkelen. De kosten die een Braderie nu een maal met zich meebrengt worden op deze manier ruimschoots te rugverdiend. Naast Middelbaurgse onderne mers zitten er ook mensen in de commissie die hun sporen op een ander terrein verdiend hebben. Dat kunnen goede rekenaars zijn, om op de kleintjes te passen, en organisatoren met een brede rug. Want het heeft heel wat voeten in de aarde voordat alle kramen een plaatsje hebben, de activitei ten georganiseerd zijn en de persberichten verstuurd. In totaal bestaat de Commissie uit dertien mensen. In de eerste vergadering wordt de grote lijn uitgezet, er wordt een thema ge kozen en de werkgroepen worden ingesteld. Iedere groep gaat daarna met een onderdeel ver der. Een coordinator zorgt ervoor, dat er geen dingen vergeten of gedubbeld worden. De commissie leden lopen de deur plat bij elk aar en de afdeling telecommuni catie van de PTT vaart er wel bij. Het aantal uren dat een Commis sielid besteedt aan de voorberei ding van de Braderie is gigan tisch. Je vraagt je af waarom doen die mensen dat? Het antwoord komt eenstemmig "Middelburg ligt ons zo nauw aan het hart dat we de belangen van de stad op alle fronten naaf buiten willen brengen, en natuur lijk vinden we het gewoon leuk om voor de hele stad iets te orga niseren. Eigenlijk zijn we 'Middel burg freaken' van het zuiverste water". Maar hoe het ook zij: ze hebben het weer voor elkaar. De Braderie gaat morgen van start met meer deelnemers dan ooit tevoren. Ruim driehonderd kramen wor den bezet door 260 deelnemers. Opvallend daarbij is dat er dit jaar meer Middelburgse deelne mers zijn dan andere jaren. Even eens opvallend is de afwezigheid van de foodsector. Het zou vol- gens insiders iets te maken kun nen hebben met het feit dat de Braderie dit jaar een week eerder wordt gehouden dan vorig jaar. Een speciaal thema is er dit jaar, evenals vorig jaar niet meer bij. Een Braderie in het teken van Frankrijk bijvoorbeeld bleek toch niet meer op te leveren dan een IJffeltorentje van nog geen twee meter hoog. De Commissie be sloot daarom om de Braderie ge woon onder de paraplu van 'Mid delburg Folklorestad' te houden. Want Middelburg is immers veel meer dan drie dagen Braderie, naar Middelburg komt je gewoon volgende week weer terug!! 1- EJI tiEJie.xTjoE.tie.Ti 99 Lange Geere 7 Middelburg 01180-39255 alleen In wit alleen in wit alleen in wit NU GEEREPASSAGE 8-10 4331 NK MIDDELBURG TEL. 01180-23178 FRANK MIRELLA "ME"

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1990 | | pagina 19