Vogelwerkgroep in Walcheren werkt aan een observatiepost Donald Duck komt naar Arnemuiden HE SCHELDEBODE Mary Ouwehand-Hartree heeft adressen hard nodig Jos Vogel geeft concert op orgel van de Lutherse kerk Rock and Roll op braderie jÏÏSïhrfïÏÏ" J.P.A. Rossël tandprotheticus NIET BEZORGD? BEL 01184-19910 Stadhuistoer- nooi Afgesloten voor verkeer i, Z 6 4 VLISSINGEN - In een flat met uizicht op de voorbijgaande schepen woont mevrouw Mary Ouwehand-Hartree. Een vrouw van 70 jaar met een levenslust in zich die men zelfs in jon geren niet vaak meer vindt. Zij is een enthou siast voorstander van emancipatie, ze schrijft gedichten, is actief in een amateurs dichters- en schrijversvereniging en heeft bij Radio Walcheren haar eigen programma. Onlangs stond zij voor een geheel andere ac tiviteit in de belangstelling op de radio, tijdens de uitzendingen van de AVRO in Zeeland. In een programma van Gerrit den Braber kon men haar horen vertellen over de bandjes die zij naar Nederlandse emigranten stuurt. Isolement Moeilijk Waarom nou toch? UW SCHELDEBODE Wandelen langs duin en strand Dansschool DE JONG - VLISSINGEN •5? 13783 LEJ OP! bespeelt het orgel van de Nieuwe Kerk Vluchten per helikopter Volleybaltoernooi op het strand bij de Banjaard NIEUWE KUNSTGEBITTEN en REPARATIES DE ELEKTROZAAK DIE KONTAKT MET KOPERS WIL SCHAKELT OVER OP DE SCHELDEBODE v_ WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1989 M V 301 f SCHELDEBODE VERSCHIJNT WEKEUJKSGRATISH^ OP WALCHEREN 36E JAARGANG. OPLAGE: EDITIE VLISSINGEN 23.600 EX. GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN EN WESTKAPELLE. EDITIE MIDDELBURG 22 200 EX GEMEENTEN" ARNEMUIDEN DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: TORENSTRAAT 5 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTADRES: POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WEST-KAPELLE - Op ver zoek van de Vogelwerkgroep Walcheren wordt er gewerkt aan de realisatie van een pro fessionele vogelobservatiepost in de gemeente Westkapelle, evenals in Breskens. Deze vo gelobservatiepost is van groot belang voor de verwerking van nauwkeurig verzamelde gegevens over de afifauna van Walcheren. Waterschap Wal cheren heeft inmiddels de ver gunning verleend. Provinciale goedkeuring moet nog komen. Momenteel staan er op ver zoek van de vogelwerkgroep Walcheren twee door de ge meente geplaatste bushokjes op de aangepaste zeedijk die daar dienen als observatiepost voor met name de trek van de zeevogels in het voorjaar en najaar. De zeedijk Westka pelle is daar een prima locatie voor. Deze geplaatste bushok jes voldoen echter niet als per manente observatiepost en de gemeente ziet liever een dege lijk stenen gebouw gereali seerd. In de lijn hiervan ligt de inrichting van de post met in fopanelen waarvoor de Vol- gelwerkgroep Walcheren zorgdraagt. De vogelobservatiepost is van betekenis voor natuurstu die en natuurbeleving en ver vult een natuureducatieve funktie met een bovenregio naal karakter. Dit is niet al leen bestemd voor de inwoners van Zeeland maar ook voor de Nederlandse en buitenlandse toerist. Een degelijke stenen post is eveneens nodig ter be scherming tegen de weersom standigheden. Het wachten is nu nog op de financiële stuen vanuit de Provincie. Het doel van de observatie post is het onderzoeken van de vogeltrekbewegingen die het best waar te nemen zijn in de najaarsmaanden juli tot en met november. De bedoeling is vooral het nader onderzoeken van de zeetrek waarbij het gaat om passerende zee- of kustgebonden vogelsoorten zoals duikers, futen, stormvo- gelachtigen, Jan van Genten, meeuwen, jagers en steltlo pers. Daarnaast zal de vogel werkgroep zich toeleggen op de registratie van meer land- Zijaanzicht van de vogelobservatiepunt in Westkapelle volgens het voorlopig ontwerp. gebonden soorten als roofvo- zoek worddt uitgevoerd in het koördineerd onderzoek naar gels en zangvogels. Het onder- kader van een landelijk ge- zeevogels door de club van Zeetrekwaarnemers en de landtrektellingen voor de Landelijke Werkgroep Vogel tellingen. De hieruit voortkomende gegevens worden vervolgens verwerkt in een uit te geven boekwerk onder de naam Avi- fana van Walcheren', waarin het belang van Walcheren voor de vogels naar voren moet komen en waarin tevens alle historische- naast de re cente gegevens verwerkt wor den. In de nieuw te bouwen ob servatiepost zullen eveneens zitbanken worden geplaatst waardoor de toerist kan zien hoe de vogeltrek wordt waar genomen. Bandjes voor de emigranten Deze bandjes zijn met name gericht op oudere Nederlan ders die tientallen jaren gele den naar het buitenland zijn gegaan, maar nu heimwee hebben naar ons land. Alleen naar Australië zijn bijvoorbeeld al 150.000 Neder landers geëmigreerd. De meesten van hen zijn echter financieel niet in staat om te rug te keren en Mary hoopt met de bandjes toch een con tact tot stand te brengen tus sen de beide landen. Ook voor studenten die Nederlands stu deren in het buitenland en voor de tweede of derde gene ratie van de emigranten die nieuwsgierig zijn naar het land waar zij vanaf stammen kan het bandje leerzaam zijn. Het bandje is zeer afwisselend, er staat muziek op zowel als cabaret, gedichtjes, sport, ge schiedenis, anecdotes en zoge naamde "typisch Nederland se" gebeurtenissen zoals bij voorbeeld een verslag van ko ninginnedag. Het bijzondere van het bandje is dat het twee-talig is opgenomen, alles wordt in het Nederlands en het Engels uit gelegd, zelfs de gedichten. In 1988 is Mary te zamen met collega's van Radio Wal cheren, John Cevaal en Peter Mens, begonnen met de band jes. In datzelfde jaar zag zij het toneelstuk "Heimwee" dat handelde over de immigranten en hun kinderen. "Dat stuk maakte een grote indruk op me. Je kon zien hoe de mensen toch nog bezig wa ren met hun afkomst en hoe zij er geestelijk mee omgin gen", aldus Mary. Om het contact via een bandje te verlopen kwam voort uit haar eigen ervarin gen. Het bleek dat een bandje ook geschikt was voor bijvoor beeld invalide mensen. Mary heeft zelf een 'gedeel de' Engelse nationaliteit, een dochter die in Amerika woont en zij heeft daar veel goede contacten. "Het is mij geble ken dat er veel oudere emi granten zijn die geen engels meer willen spreken maar ne- derlands. Ze zien het nut van het engels niet meer in omdat ze het gevoel hebben de ande ren niks meer te zeggen te hebben. Hierdoor komen zij echter in een isolement. Er zijn in de verschillende Ameri kaanse gebieden bijvoorbeeld genoeg Nederlandse program ma's, maar door onze tweeta lige aanpak proberen wij juist het contact te herstellen tus sen de culturen. Het bandje is ook geschikt voor niet-Neder- landers bijvoorbeeld buren en vrienen maar ook kleinkinde ren van de geëmigreerde." De medewerkers van "We love you so much in English and Dutch" zoals het bandje gedoopt is, zijn begonnen met het maken van 100 bandjes. Mary: "We hebben toen wel wat moeilijkheden gekregen met het zoeken van adressen. Doordat we bandjes op de bonnefooi naar onbekenden stuurden, wisten we niet wat ermee gebeurde en wat men sen ervan vonden. Sommigen bleken een dergelijk bandje helemaal niet nodig te hebben omdat zij elk jaar een bezoek brachten aan Nederland." "Anderen lieten gewoon niets van zich horen. Gelukkig heb ik ook hele leuke reacties gekregen. Elk bandje kost vijftien gulden, gebaseerd op de kosten voor het maken en de portokosten, maar vanuit het buitenland is het geld moeilijk naar Nederland te krijgen. Momenteel hoopt de stichting bandjes te kunnen verkopen aan mensen in Ne derland die in het buitenland familie hebben. "De familie in Nederland kan op die manier bepalen of het geschikt is voor de mensen die het krijgen. Wij MIDDELBURG - De orga nist Jos Vogel geeft op vrijdag 4 augustus een concert op het orgel van de Lutherse kerk te Middelburg. Aanvang 20.15 uur. De entreeprijs bedraagt 7,50, 65+ en CJP-ers betalen ƒ5,-. Uitgevoerd worden de Ouver turen 'II Pastor Fido' van G.F. Handel, Lo ballo dell'intorcia con sette mutanze van A. Va- lente, Toccata van J. Kuhnau, Onder een linde groen van J.P. Sweelinck, Fantasia van J. Chr. Kellner, 'La Bovia' van Cl. Merulo en concerto nach Italienischen Gusto van J.S. Bach. Jos vogel studeerde orgel en klavecimbel aan het Rotter dams Conservatorium. Zijn le raren waren Arie Keyzer en Mary Ouwehand- Hartree met haar tek sten en bandjes waar mee ze emigranten blij maakt. zorgen dan dat het aankomt op de goede plaats. Verder kan men dan aan hun familie of kennis hier laten weten wat ze ervan vonden. Er bestaat na melijk de mogelijkheid, bij voldoende interesse, om 4 keer per jaar een nieuw bandje te ontvangen." Op de vraag waarom Mary al dit vrijwilligerswerk op zich neemt, antwoordt zij met een spreuk van de Bond Zon der Naam: "Zolang je iemand gelukkig maakt, heeft het le ven nog zin. Voor mij is dit ook leuk om te doen, en al maak ik er maar een paar mensen blij mee, dan heb ik al goed ge daan. Daarbij bereid ik mij voor op mijn oude dag, wie weet kan ik later in een be jaardentehuis nog eens dat bandje opzetten en brengt dat weer herinneringen terug, dan beleef ik er nog steeds plezier aan!" Om het project voort te zet ten heeft Mary echter mensen nodig om de bandjes aan te sturen. Zij nodigt mensen met familie of kennissen dan ook uit contact met haar op te ne men als zij geïnteresseerd zijn. Om een kleine indruk te geven van de inhoud van het bandje volgt hieronder een van de ge dichtjes van Mary zoals die ook op het bandje zijn te vin den. Waarom ben ik niet een schil der? Of een goede muzikant? Mijn kunst zou iedereen be grijpen, in binnen- en in buitenland. Maar nee, ik moet zo nodig schrijven, in de ene of de andere taal. Ik haat die toren, de toren van Ba bel, obstakel voor ons allemaal. Toch was het woord er 't aller eerste, geen melodie en ook geen beeld. Maar 't woord, de edelste ex pressie, waar 't mensdom immer nog mee speelt. Mary Ouwehand- Hartree Paul Krugerstraat 20-552 4381 WD Vlissingen David Collyer. Vogel is als or ganist verbonden aan de Her vormde Gemeente van Mid delburg. Hij is gevestigd als docent orgel en klavecimbel te Middelburg. VLISSINGEN - De wandel sportvereniging De Vrolijke Tippelaars te Vlissingen houdt op zaterdag, 5 augustus 1989, haar 2e duin- en strandwan- deltocht over de afstanden 5, 10,15 en 20 km. Deze wandeltocht staat on der auspiciën van de KNBLO, kring W. Brabant/Zeeland. Het startbureau is in het pa viljoen De Ka no vijver, bij het Nollebos in Vlissingen. Par keergelegenheid is aanwezig. Vrije start van 10.00 uur tot 14.00 uur. De routes lopen over het strand, de duinen en door het bos. Iedereen kan aan deze toch deelnemen. Er worden enkele verenigingen verwacht van buiten Zeeland. Ook verwacht de organiserende vereniging veel deelnemers van de cam pings op Walcheren. Elke deelnemer, die de toch vol brengt, ontvangt een medaille of indien men de toch voor de tweede keer heeft volbracht, een vaantje. Nadere informatie is ver krijgbaar op het secretariaat, telefoon 01184-64753 of 18273. ZOUTELANDE - De Zeeuwse rock and roll formatie Johnny and the Starshooters zal donderdag 3 augustus vanaf 20.30 uur optreden tijdens de braderie te Zoutelande. Een reuze juke-box dient als decor. Vanuit het publiek is het mogelijk verzoeknummers aan te vragen. De enige echte Zeeuwse rock and roll forma tie doet de jaren vijftig herle ven met een uiterst gevarieerd repertoire van grootheden als: Elvis Presley, Eddy Cochran, Jerry Lewis, Gene Vincent en vele anderen. Johnny and the Starshoot ers krijgt gestalte door: Jan (ADVERTENTIE) VANAF IS AUGUSTUS ELKE AVOND INSCHRIJVEN 7—3 UUR van Luijk (zang), Leo Pouwer (bas), Martin Koster (drums), Leen Vogelaar (gitaar), Raf van Essen (sax/piano), Joop Klok (sax). MIDDELBURG - De voet balvereniging Middelburg houdt op zaterdag 19 augustus het traditionele 'Stadhuistoer- nooi'. Deelnemende clubs zijn: Halsteren (hoofdklasser in de zondagcompetitie), Alliance (le klas zondag), Arnemuiden (2e klas zaterdag) en Middel burg (3e klas zondag). Behalve deze standaard teams van genoemde clubs zullen ook A-junioren van de zelfde verenigingen in actie komen. Alle wedstrijden du ren 2x30 minuten. Wedstrijdprogramma stan daardteams: 13.00 uur: Mid delburg - Halsteren en Arne muiden - Alliance; 14.30 uur: Verliezersronde; 15.45 uur: fi nale. Wedstrijdprogramma A-ju nioren: 13.00 uur: Middelburg - Halsteren en Arnemuiden - Alliance; 14.30 uur: Verliezers ronde; 14.45 uur: Finale. MIDDELBURG - Het eerst volgende orgelconcert van de zomeravondserie die in de Nieuwe Kerk te Middelburg wordt gegeven, zal plaatsvin den op dinsdag 8 augustus. Dan zal de bekende Haagse organist Sander van Marion het fraaie orgel in deze kerk bespelen. Van Marion is organist van de Bethelkerk te Schevenin- gen, waar hij over een hoofd en een koororgel beschikt. Hij is tevens dirigent van enkele oratoriumverenigingen en mannenkoren. Karakteristiek is zijn registerkeuze, boeiend door steeds wisselende klank kleuren, en zijn improvisatie talent, waarbij gevoel en sfeer een belangrij ke rol spelen. Het programma "klanken uit de romantiek" luidt: Intro duction et Allegro uit Sonate I, Alex. Guilmant; van dezelfde componist Cantilène Pastorale en Pastorale en Final uit So nate I; Caprice in g, Henry Crackel; Evening Song, Marco E. Bossi; 2 koraalvoorspelen: "Wie schöun leuchtet der Mor genstern" en "Nun danket alle Gott" Sigfrid Karg-Elert. Van de concertgever 2 koralen en tot besluit een improvisatie. Aanvang 20.00 uur. ARNEMUIDEN - Woensdag 2 augustus vindt de kraampjesdag van- Arnemuiden plaats. Vanaf 13.00 uur kunnen belangstellenden met vliegbedrijf Prince uit Zonnemaire „de lucht" in. De rondvluchten per helikopter vinden vanaf de kade plaats. Het publiek wordt overgezet met een oude sloep. Tussen 15.00 en 20.00 uur komen Donald Duck, Micky Mouse en Mimi Mouse naar Arnemuiden. Een uitgelezen mogelijkheid voor de kinderen. Woensdag 9 augustus zijn er ook tal van activiteiten. Circus Hogerop uit Goes treedt dan op. 's Avonds treedt een bügelkorps op genaamd „Blue Spirit". VLISSINGEN - In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 augustus wordt de midzomer- nachtmarkt gehouden. Daar aan verbonden is een stand werkersconcours. Beide vin den, zoals voorgaande jaren, plaats op de Boulevard Evert- sen en het deel van de Boule vard Bankert tussen Strand- hotel en Trompstraat. Ze du ren tot circa 02.00 uur. In verband met dit evene ment zal het „marktterrein" - de Boulevard Evertsen geheel en de Boulevard Bankert tus sen het Strandhotel en Tromp straat - worden afgesloten. Daartoe zullen zowel bij het „Wooldhuis" als bij de Tromp straat afzettingen worden ge plaatst. Dat gebeurt vrijdag omstreeks 14.00 uur. Vanaf die tijd geldt er ook een parkeer verbod. Wie gewend is langs dit traject de auto te parkeren wordt aanbevolen zijn of haar voertuig elders te plaatsen. Is dat niet gebeurd, dan zal de auto moeten worden wegge sleept. Tussen ca. 17.00 en 18.00 urn- zal ook bij de toegang tot de Boulevard Bankert ter hoogte van de Coosje Buskenstraat een afzetting worden ge plaatst, waardoor doorgaand verkeer over laatstgenoemde boulevard niet mogelijk zal zijn. Wilt u dit ook aan uw eventuele gasten doorgeven? „Alternatieve" parkeerruimte kan worden gevonden op het parkeerterrein aan de Kenau Hasselaarstraat en in het ge bied tussen de President Roo- seveltlaan en de Koudekerkse- weg. De Kenau Hasselaar straat blijft de gehele dag be rijdbaar. KAMPERLAND - Op hei strand de Banjaard bij Kam perland wordt op vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus het jaar lijkse strand volley bal-toer nooi gehouden. Vrijdag zullen naar ver wachting 24 rekreatieteams een sportieve strijd leveren. Het toernooi begint om 10.30 uur. Het gratis inschrijven start om 10.00 uur op het strand. Individuelen, dames- en herenteams kunnen deel nemen. o: Zaterdag komen de kompe titie spelende teams tegen elk aar uit. Inschrijvingen zijn al binnen van vijf Duitse teams, een team uit Haarlem, teams uit Rotterdam en omgeving en ook van Zeeuwse clubs. Dit toernooi begint om 11.00 uur. Gespeeld wordt om de wissel trofeeën in de klassen 2e en 3e divisie en promotieklasse. Inlichtingen zijn verkrijg baar bij P. Daver, telefoon 01100-13731. (ADVERTENTIE) Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten Informatie GRATIS afspra ISTRA HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN n

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1989 | | pagina 1