dH&weell Fans Italiaanse motoren naar Wemeldinge HE SCHELDEBODE 1zJ>H M trtW&i Nu tot 30 juni EXTR* 10 korting 0Ps0PSLA 1/WSIAG' J.P.A. Rossël tandprotheticus Libris, Uv Complete Boekhandel SPOEDEISENDE HULP (E.H.B.O.) Delta College gaat fusie aan met de Waayenburgh SPRINT PHOTO NIET BEZORGD? BEL 01184-19910 Riviera Festival in Zoutelande Tentoonstelling kynologen Halve marathon VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS OP WALCHEREN 36E JAARGANG. OPLAGE: EDITIE VLISSINGEN 23.600 EX. GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN EN WESTKAPELLE. EDITIE MIDDELBURG 22 200 EX GEMEENTEN' ARNEMUIDEN DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: TORENSTRAAT 5 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTADRES: POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. Molukse muziekdag in Middelburg Slakkegang (H uur fpto 11 service UW SCHELDEBODE op alle opheffings bodemprijzen Prijzen NIEUWE KUNSTGEBITTEN en REPARATIES ONZE NIEUWE INFORMATICABOEKEN- KATALOGUS IS VERSCHENEN! Dde Ruiter Stichting illii mm Streekziekenhuis Walcheren DE WONINGINRICHTER DIE ER BETER BIJ WIL ZITTEN GAAT EVEN AAN TAFEL MET DE SCHELDEBODE ^/nmonde asr WOENSDAG 21 JUNI 1989 - i M V 301 IE SCHELDEBODE MIDDELBURG - Op dinsdagmiddag 20 juni on dertekende het bevoegd ge zag van „Het Delta-College" en van „De Waayenburgh" een verklaring waarbij de mogelijkheid zal worden on derzocht om per 1 januari 1990 de beide scholen samen te voegen tot een instelling ressorterend onder een be voegd gezag te Middelburg. Een belangrijke beslissing voor het Christelijk lager beroepsonderwijs op Wal cheren. Dhr. C. Zuiddam, direc teur van het Deltacollege, ziet deze ontwikkeling met vertrouwen tegemoet. „Door deze fusie met de LHNO en IHNO-school De Waayen burgh krijgen we een be hoorlijke versterking van het lager beroepsonderwijs binnen de verticale econo mische structurering van het Delta-College. In 1985 zaten bij het eco nomisch en administratief onderwijs zo'n 350.000 leer lingen in de schoolbanken. In 1990 verwachten we zo'n 290.000 leerlingen. Dat is 34% minder. Deze daling van de leerlingstroom wordt ver oorzaakt door een combina tie van demografische facto ren en een verdere doorstro ming binnen het onderwijs in de richting (kort) middel baar beroepsonderwijs en HAVO/VWO. Het lager be roepsonderwijs zal daarom zijn krachten moeten bun delen om te blijven bestaan. Kijken we verder naar de vraag van het midden- en kleinbedrijf, dan blijkt dat er een duidelijke behoefte bestaat aan leerlingen die een economisch/administra- "menari kipas", "menari Lengso", "menari krans") - de muziekgroep koor "Suara Gusepa" - een fluitorkest uit Souburg - een totobuanggroep o.l.v. Oom Piet Loppies uit Lunteren - onder voorbehoud een Tanimbarese/Keiese dansgroep uit Nistelrode met begeleiding van traditionele Molukse instrumenten. Deze dag vormt de afsluiting van een schoolprojekt over Mo lukse muziek in het kader van het Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur (afgekort O.E.T.C.). Het is uniek te noe men, omdat het de eerste keer is dat er samengewerkt wordt met de Molukse welzij nsstich- ting. Voor de optredens!! (aan vang 15.30 uur) kunnen men sen die een bijzonder instru ment bespelen zich nog opge ven. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim tieve opleiding hebben ge volgd. Het mogelijk samengaan van beide scholen geeft op termijn toch wel een aantal voordelen zoals een grotere keuzemogelijkheid voor de individuele leerling binnen het lager beroepsonderwijs na de basisvorming. Hier door krijgt men een grotere kans op de arbeidsmarkt. En een hogere bezettingsgraad van de investeringen in ge bouwen en inventaris. Van groot belang vind ik tevens dat men een betere beeld vorming krijgt van de markt om het maatschappe lijk ondergewaardeerde LBO-imago op te vijzelen. Door deze samenvoeging is er een duidelijke aanwezig heid van een economisch verticale sectorschool. Je krijgt herkenbaarheid met een eenduidig onderwijs kundig en pedagogisch kli maat. Het wordt een LBO- school met in totaal zo'n 700 leerlingen. Zouden we niet fuseren dan heeft het Deltacollege in de toekomst nog wel levens vatbaarheid maar het zal marginaal worden. Voor De Waayenburgh zouden er wel problemen kunnen ontstaan. 700 Leerlingen op een school is misschien veel maar het is nog nooit bewezen dat het welbevinden van de indivi duele leerling in het gedrang komt. Je moet in zo'n situa tie zorgen voor een optimaal pedagogisch klimaat voor de LBO-leerling. Door de sa menvoeging van beide scho len vervalt de concurrentie ten aanzien van een afdeling met het vak verkoop binnen christelijk onderwijs op Walcheren. Natuurlijk zijn er ook een aantal minder po sitieve kanten bij zo'n be langrijke fusie. Maar echte grote bezwaren heb ik nog niet ontdekt. De tijd zal het leren". Dhr. W. Maaskant, direc teur van de Waayenburgh: „We moesten wel een fusie partner zoeken. Doen we dit niet dan zou het LHNO en IHNO in de problemen ko men. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de LHNO- school in Oostkapelle. Door deze fusie hebben beide scholen een veel beter toe komstperspectief gekregen. Het lager beroepsonderwijs is duidelijk aan het veran deren, we zijn nu steeds meer beroepsvoorbereidend bezig. Door deze fusie in 1990 krijgen we een vijftal afstu deerrichtingen zoals com mercie, administratie, ver koop, mode/kleding en ver zorging. We vergroten dus de keuzemogelijkheden en dat is een positieve ontwik keling voor de leerlingen. In ben dan ook optimistisch over de fusie met het Delta- college. De LBO-leerling die dan op de Waayenburgh- Deltacollege komt zal er al leen maar profijt van heb ben". MIDDELBURG - De ETC- werkgroepen Molukse Ouders, verbonden aan een aantal ba sisscholen te Middelburg, hou den in samenwerking met de Molukse Welzijnsstichting "Chris Soumokil Ese Palaloi" aanstaande vrijdag 23 juni een Molukse muziekdag in de Ontmoetingskerk aan de Oos- terscheldestraat te Middel burg. Op deze dag staan Mo lukse muziekinstrumenten centraal, zoals de tifa, de su- ling, de totobuang en de gong. Overdag (aanvang 9.00 uur) zijn de aktiviteiten gericht op de kinderen: - presentatie Mo lukse instrumenten - knutse len - dansen - samenzang - spelletjes - kwis - optredens met instrumenten. Het avond programma begint om 19.00 uur - dansgroepen kinderen en jongeren - (met de dansen Oldtimers tuffen over Walcheren VLISSINGEN - Burgemeester Van der Doef geeft zaterdag 24 juni om 9.00 uur het startschot voor de dertiende Walcherenrit voor Oldtimers. Daarna zoeven de bejaarde automobielen in een passend tempo over de Walcherse dreven. Op verschillende plaatsen wordt gestopt. Niet om de 'oudjes' wat op adem te laten komen, maarom het publiek de gelegenheid te geven ook eens zo'n mooie oude auto van dichtbij te bewonderen. De Walcherenrit wordt ver reden onder auspiciën van de Stichting Vlissings Activitei ten Fonds. Een werkgroep be staande uit bestuursleden van de Stichting is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen. Er moeten afspraken gemaakt worden met deelnemers en plaatselijke autoriteiten. Een van de eerste besluiten van de werkgroep was om de oldtimerrit een origineler aan zien te geven. Tot nu toe mocht mocht alles wat oud was en vier wielen had meerijden, wat tot gevolg had dat er ook auto's meereden die niet direct als 'oldtimer' betiteld konden worden. Volgens de heer van Geel kerken van de Stichting Vlis sings Aktiviteiten Fonds schaadde dat niet alleen het aanzicht van de Walcherenrit, de minder oude auto's waren meestal ook veel sneller. Vooral bij het optrekken kwam dat duidelijk aan het licht en van kolonne-rijden was al gauw geen sprake meer. Door te besluiten dat alleen personen met een auto van voor bouwjaar 1961 zich in kunnen laten schrijven hoopt de Stichting dat dit tot het verleden behoort. Stiekum meerijden is er niet bij. Alleen de officiële deelne mers krijgen van de organisa tie een ralleybord, dat aan de voorkant van de auto wordt bevestigd. Er zijn inmiddels al 80 aan- (ADVERTENTIES) Walstraat 78 I Lange Vorststraat 36 Vlissingen I Goes meldingen binnen. Dat kun nen er nog een paar meer wor den, maar niet veel. De limiet is bepaald op 144 deelnemende auto's. De oudste auto heeft als bouwjaar 1911. Tegen nog meer deelnemers heeft de Rijkspolitie bezwaar. Zo'n optocht mooie oude auto's is natuurlijk prachtig om van uit de berm naar te kijken, maar als je er van Middelburg tot Vrouwenpolder achter rijdt, is de lol er snel af. Daarom mag de stoet niet te lang en te langzaam worden. De deelnemers komen niet alleen uit Nederland. Üit Bel- gie, Duitsland en Engeland komt bijna eenderde van de aanmeldingen. De meesten komen dan ook voor het eerst op Walcheren. Daarom heeft de organisatie bij de routeom schrijving ook een beknopte beschrijving van de beziens waardigheden in de omgeving gevoegd. Na de start op Boulevard Everfsen gaat de stoet via de Van Woelderenlaan en de Sloeweg naar West-Souburg. In de Kanaalstraat en de Pas poortstraat houden de deelne mers om ongeveer halftien een pauze van twintig minuten. Daarna gaat- het verder naar Middelburg. Het is de bedoe ling dat ze daar even na tienen in de Lange Delft staan. Om dat dat op zaterdagmorgen geen sinecure is mogen de Oldtimers gebruik maken van een alternatieve sluip-route. Via Gortstraat en Plein'40 ko men ze naar de Markt en de Lange Delft. Tot elf uur zijn de 'beauties' daar te bezichti gen. Via het Damplein gaan ze daarna naar Veere. In Veere wordt niet gestopt. In aangepast tempo gaat het over de Kaaien richting Vrou wenpolder en Kamperland. Daar wordt tijdens het mid- De gehele Almonde Breigaren collectie wordt binnenkort volledig vernieuwd. Om hiervoor plaats te maken, MOET de gehele voorraad weg. De winkel MOET LEEG Uitsluitend: Almonde Wolwinkel Lange Viele 1 Middelburg. Deze Peugeot uit 1932 rijdt zaterdag ook mee in de Walcherenrit voor Oldtimers. daguur gepauzeerd bij 'De Schotsman'. Via Vrouwenpol- der Oostkapelle en Domburg wordt om halfdrie Westka- pelle bereikt. Op de Markt wordt weer een poosje halt ge houden. Evenals in Zoutelan- de, waar de stop om halfvier op de wandelpromenade is ge pland. Via Koudekerke wordt ten slotte de finish aan de Van Woelderenlaan bereikt. Dan is het inmiddels al half vijf ge worden en kunnen de deelne mers terugkijken op een tocht door een schitterend land- dorpjes en steden. Een am biance waarin Oldtimers be paald niet misstaan. De Oldtimerrit is er niet al- schap met karakteristieke leen voor het mooi, er vallen ook nog prijzen te winnen. De jury beoordeeld de oldtimers op bouwjaar, staat van onder houd, het interieur en de kle ding van de inzittenden. In een Renault uit 1914 rijdt je nu eenmaal niet met een Ber muda aan. Een beetje standing moet er zijn. BIEZELINGE - Liefhebbers van Italiaanse motoren kun nen hun hart ophalen tijdens het weekeinde van 30 juni tot en met 2 juli. Op een boerderij aan de Reusweg bij Wemel- ding wordt een internationaal motortreffen gehouden. Dit draagt de naam Ital Meeting Zeeland, en vindt nu voor de tweede keer plaats. De eerste (ADVERTENTIES) Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00- 12.30 uur en van 13.30-18.00 uur, za terdag van 9.00-16.00 uur. Haal hem bij: Paul Krugarstraat 55-57 4382 MB Vliaaingan lal 01184-12733 keer was verleden jaar sep tember. Hett weer viel toen te gen. De sfeer was echter zoda nig goed, dat de organisatoren het nog eens over willen doen. De Moterclub Eversdijk is verantwoordelijk voor het ge beuren. Uitnodigingen zijn ver stuurd naar clubs in heel Ne derland en België, maar ook naar Duitsland en Engeland. Men rekent wel op honderd vijftig personen, hoewel dat afhangt van het weer. Bij de boerderij is er een wei waarop ze kunnen kamperen. Voor toiletwagens wordt gezorgd. Er is een doorlopende barbe cue, voor eigen rekening, en op zaterdag en zondag gezamen lijk ontbijt bij de prijs inbe grepen. Een onderdeel van het programma is de huldiging van de verst komende deelne mer: deze ontvangt een beker. Ook zijn er prijzen voor de oudste, de nieuwste, en de mooiste motor, en de smerigste motor heeft nog recht op een poedelprijs. Verder krijgt iedere deelnemer een bierglas met een embleem erop ge drukt als herinnering mee. Een hoogtepunt van het weekeinde vormt een rondrit van ongeveer 75 kilometer door de Zak van Zuid-Beve land vanaf 14.00 uur. In geslo ten colonne rijden tientallen, of als het mee zit een paar honderd motoren achter elk aar over de kronkelwegen en de dijken. Onderweg houdt de groep halt om wat te gaan drinken. Een speciale open bare attractie bestaat verder uit maar liefst twee avonden live muziek. Vrijdagavond 30 juni komt de steeds meer ge kende formatie de Callboys, bestaande uit zo goed als pro fessionele rock and roll muzi kanten uit Goes en Vlisisngen. Zaterdag animeert de Kapelse groep Cold Shot het motor treffen. De Motorclub Eversdijk is ongeveer negen jaren geleden ontstaan, rondom de vier mo tor rijdende zoons van vee houder Kloosterman uit Eversdijk. Eerst was het idee om een Harley Davidsonclub op te richten, maar volgens de oudste broer Ad „zijn er daar te weinig van in de omgeving. Er zijn toen anderen bijgeko men. De club is zich toen vooral op Italiaanse motoren gaan richten. Het hoofddoel is gezelligheid. Achter onze eigen boerderij hebben we een clubhuis, waar we vrijdags avonds samenkomen, 's Zon dagsmiddags gaan we dan voor een toer meestal door België. We hebben een vaste kern van ongeveer dertig mensen". Als Italiaanse motoren zijn natuurlijk Moto Guzzi en Du- cati te noemen, maar ook min der bekende merken als Mori- ni, Benelli en Cagiva rijden door het Zeeuwse. Ze staan bekend als temperamentvol, met een apart karakter, een goede wegligging en originele vormgeving. Het is geen mas- saprodukt ten noorden van de Alpen, en alleen al daarom is het spektakel in Wemeldinge voor de geïnteresseerde een niet alledaags verschijnsel. Inschrijfkosten bedragen 20.- per berijder en 15.- per passagier. De inschrijving be gint om vrijdagmiddag om 15.00 uur ter plekke. De route naar de Reusweg is aangege ven vanaf de afslag Kapelle- Wemeldinge van de snelweg. Voor verdere informatie kan men bellen na 18.00 uur naar Rini Kloosterman, op 01107- 1849. (ADVERTENTIE) Op de lokatie Middelburg zal de gesloten zijn van donderdag 29 juni a.s. vanaf 117.00 uur tot woensdag 5 juli a.s. 8.00 uur. Voor spoedeisende hulp kunt u zich wenden tot de'afdeling spoedeisende hulp op de lokatie Vlissingen. Lokatie Vlissingen: Koudekerkseweg 88, telefoonnr. 01184 - 25456. ZOUTELANDE - De Stich ting Drum Corps Holland or ganiseert in samenwerking met Juliana's Drum Bugle Corps uit Middelburg het 5e Zeeuwse Rivièra Festival in Zoutelande. Het festival, dat wordt ge houden op 24 j uni in het sport park „De Hoghe Hilt" aan de Westkapelseweg, begint om 18.30 uur. Het festival is onderdeel van de jaarlijkse competitie voor drumkorpsen, waarbij de korpsen door een twaalftal ju ryleden worden beoordeeld op allerlei onderdelen zoals slag werk, uitvoering blaaswerk, uitvoering show, algemene in druk enz. De competitie vindt haar climax in het jaarlijkse kampioenschap, dat in sep tember plaatsvindt. De gemeente Valkenisse stelt het sportpark gratis be schikbaar. Aan het festival wordt door de volgende korp sen uit Zeeland deelgenomen: Johan Friso Middelburg, Ju liana Middelburg, Excelsior Goes, Blue Spirit Middelburg en Rust Roest uit Zierikzee. Uit Nederland nemen ver der nog deel Jubal en Jong Ju- bal uit Dordrecht, Jong Ava- lance uit Vlaardingen en uit België Borsalino uit Auvelais. Al deze korpsen staan ga rant voor een avond vol afwis seling in show en muziek. Kaarten zijn te koop voor 10 gulden aan de kassa van het sportpark te Zoutelande. GOES - Op 24 en 25 juni houdt de Kynologenclub Zee land ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan een interna tionale hondententoonstelling in de Zeelandhallen te Goes. Ongeveer 1400 honden van een groot aantal rassen zullen gedurende deze tentoonstel ling door keurmeesters uit binnen- en buitenland worden gekeurd. Er wordt gestreden om de titel „beste hond van de tentoonstelling". Tevens is er voor elke groep honden een ereprijs te verdienen. De ten toonstelling is voor publiek geopend op zaterdag en zon dag van 09.00 tot 17.00 uur. Gedurende deze tentoon stelling zal er een demonstra tie gedrag en gehoorzaamheid voor honden worden gegeven door de demonstratiegroep van de Kynologenclub Zee land. Deze groep zal tevens een demonstratie van behen digheid voor honden laten zien. COLIJNSPLAAT - De Goese atletiekvereniging 'AV '56' en de voetbalvereniging Colijnsplaatse Boys houden op zaterdag 24 juni een halve ma rathon (21.1 kilometer). Het startschot wordt om halfvier gelost bij het sport park in Colijnsplaat. Vanaf halfdrie kan men inschrijven in de kantine. De minimum leeftijd voor deelname is zes tien jaar. Het parkoers bestaat uit één grote ronde. Voor degenen die een halve marathon te ver vinden is er een parkoers van 10 kilomter uitgezet. Het vertrek op die af stand is eveneens halfvier. Italiaanse motorrijders treffen elkaar in Wemeldinge WOLWINKEL Een wereld *1 rn van breigaren.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1989 | | pagina 1