Overzicht van festiviteiten en activiteiten op 29 april Excursie naar Gent Blindencentrum sterk uitgebreid SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 26 APRIL 1989 311 Walcheren viert Koninginnedag AAGTEKERKE Het programma start om halfnegen met een autopuzzel- rit (ook kinderen die meerij den kunnen een prijs winnen). Inschrijven kan de avond voor Koninginnedag vanaf zeven uur bij Andre Dekker, Dorps plein 11. Om een uur 's middags is er een optocht voor kinderen met versierde fietsen, steppen en bolderkarren. Om halftwee opent burgemeester B. van Putten de spelen op het Dorps plein. Behalve spelletjes voor de school-jeugd kan de oudere jeugd vanaf 15.30 uur wedijve ren in hoogklimmen, autodu- wen, kussengevecht en het be stormen van een zeephelling. Om zeven uur 's avonds is de prijsuitreiking van de auto- puzzelrit in het verenigingsge bouw "Amicitia", gevolgd door een playback- en discoshow. Wie aan de play backshow mee wil moet contact opnemen met de secretaris van de Oranje vereniging, H. Willems. Tel nr. 01188-2151. ARNEMUIDEN De inwoners van Arnemui- den worden op Koninginnedag om vijf voor acht gewekt door blazers van Arne's Genoegen, die vanaf de kerktoren de re veille blazen. Om 9.00 uur vertrekt de op tocht van versierde karren, fietsen en personen, vanaf het grote plein tussen de Oost straat en de Schorerstraat. Het eindpunt van de optocht ligt bij de haven. Daar worden ook de vaderlandse liederen ten gehore gebracht. Om 10.00 uur worden de ballonnen losgela ten, ook bij de haven. Eveneens om 10.00 uur wordt het fluitsignaal gegeven voor de aftrap van een voet baltoernooi op de plaatselijke voetbalvelden. Om 11.00 uur starten ver schillende aktiviteiten. Een karretjes-race in het Tuin dorp, straattekenen in de Hackstraat waterfietsen in het Arnekanaal, een zeephelling in de Lionstraat, een fiezzel- putstocht (1) en nog divers an der vermaak. De Zweefvliegclub Midden- Zeeland heeft in de Hack straat een echt zweefvliegtuig opgesteld en geeft tekst en uit leg. Ook de molenaar laat zien wat hij allemaal kan; de mo len is van 12.00 tot 16.00 uur opengesteld voor bezichtiging. De kinderspelen (deelname tot 12 jaar) beginnen om 13.00 uur in de Hackstraat en tussen 17.30 en 18.30 uur vindt het grote touwtrekfestival plaats op het veldje aan de Clasina- straat; voor iedereen vanaf 16 jaar. De Koninginnedag wordt besloten met een grote Bingo avond in het verenigingsge bouw de Arne. Van 20.30 tot 23.30 uur. BIGGEKERKE De inwoners van Bigge- kerke kunnen iets langer in bed blijven liggen dan die van Arnemuiden. In Biggekerke maken herauten te paard om 8.15 uur een rondgang door het dorp. Burgemeester W. Plomp neemt daarna om 8.45 een aubade door de schoolkinde ren af. Het Kerkplein veran dert hierna om 9.00 uur in een groot ganzenbord waarop alle schoolkinderen het spel kun nen spelen. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de loods van de familie Wijkhuijs aan de Dorpsstraat. Voor de allerkleinsten is er om 10.45 uur poppenkast in 'Het Dorpshuis'. 's Middag wordt er op het kerkplein gespeeld om de hoogste score en 's avonds is er vanaf halfacht een disco avond in het Dorpshuis. DOMBURG GAPINGE Om 8.00 begint de Koningin nedag te Gapinge met klokge lui. Een uurtje later beginnen de kinderspelen bij het vereni- dier. Om 13.30 uur kan er gestart worden voor een monumen tenwandeltocht De afstanden zijn 5 en 10 kilometer en het startbureau is in cafe 't Roosje aan de Turfkaai. De Abdijgebouwen vormen het decor voor een oranjecon- gingsgebouw. Om 10.15 uur komt Veere's Genoegen langs voor een muzikale rondgang en daarna gaan de ballonnen de lucht in. Van halftwee tot vijf uur zijn er volksspelen op de Schotse Hoek. 's Avonds is er vanaf 20.00 uur een familie avond met rad van avontuur. GRIJPS KERKE KOUDEKERKE In Koudekerke wordt om acht uur de reveille geblazen door herauten te paard. Tege lijkertijd begint het voetbal toernooi op het sportterrein 'de Stoofwei'. De gekostumeerde optocht start om 9.00 uur vanaf het Dorpsplein. Aan het eind van de optocht gaan de ballonnen de lucht in en daarna is er voor de kleintjes poppekast in de Couburg. Voor de oudere schooljeugd is er een opdrach- tentocht voor tweetallen die om halftien begint op het Dorpsplein. Wie tussen acht en tachtig is kan zich de hele middag ver maken op het Dorpsplein, waar van 14.00 tot 17.00 uur een spelencircuit is uitgezet. Verder is er de schiettent, het ballengooien, een springkus sen en een verkeerspark. De dieren zijn in Koudekerke niet vergeten; het grasveld rondom de kerk is ingericht als kin derboerderij en er komt een dierenarts voor de keuring van kleine huisdieren. Touwtrekken staat ook dit jaar weer op het programma. Vanaf 19.30 wordt uitgemaakt wie de sterkste spierballen heeft. In de Couburg is er van 19.00 tot 22.00 uur disco. Wie daar niet van houdt kan om 20.45 uur naar de Taptoe van har monie Voorwaarts. Koninginnedag in Koude kerke wordt besloten met een Oranjebal in hotel Walcheren. MELISKERKE MIDDELBURG Onder muzikale begeleiding van MTV'69 trekken de leden van scouting Middelburg om 8.30 uur naar de Markt voor het hijsen van vele vlaggen. Daarna worden de vader landse liederen ten gehore ge bracht. Ook op de Berghuiska zerne vindt een vlaggenparade plaats om 9.00 uur. In en rond het zwembad Poelendaele is een jeugdtriat- lon uitgezet voor de jeugd van 7 tot 14 jaar. Het carillon van de Jange Jan wordt om 12.00 uur be speeld door de stadsbeiaar- cert door de Juliana Blaaska pel, Onda en het Middelburgs Muziekkorps. Om 14.00 uur is er een kin derrommelmarkt op de Markt. Er zijn optredens van Ome Ko, clowns en goochelaars. Traditioneel is de lampion optocht om 20.00 uur.Om 20.00 uur verzamelen op de markt. Op het Damplein is een filmvoorstelling te zien om 22.00 uur. Koninginnedag in Middel burg wordt flitsend afgesloten met een knallend vuurwerk vanaf de Punt. De verschillende wijken van Middelburg hebben ieder hun eigen aktiviteiten. Het Centrum heeft om 10.00 allerlei kinderspelen op de Markt onder leiding van Scou ting Middelburg. De Buurtvereniging Eigen Haard houdt een kinderop tocht om 8.30 uur en daarna om 10.00 uur kinderspelen. Voor de jeugd vanaf 14 jaar en volwassenen zijn er vanaf 14.00 uur allelei spelen. Om 20.00 is er een Oranjebal in het wijkgebouw. In Nieuw Middelburg wor den de fietsen versierd vanaf 12J10 uur bij het Trefpunt aan de Nassaulaan. De optocht vertrekt om 13.30 uur voor een rondgang door de wijk, bege leid door MTV'69. Om 14.00 uur starten de kin derspelen in en rond het Tref punt. Op 't Zand beginnen de kin derspelen om 10.00 uur in en rond het wijkgebouw. Om 14.00 uur is er een playback show en disco voor kinderen vanaf groep 4 van de basis school. In Klarenbeek maakt mu ziekkorps Johan Friso om 9.30 uur een muzikalerondgang door de wijk. Tegelijkertijd starten de kinderspelen op het sportveld van de SSGM. Om 14.00 uur is er een mini playback show voor kinderen tot en met 14 jaar. In Zuid verzamelen de kin deren met versierde fietsen, steppen en andere karren om 9.00 uur bij kwekerij Adriaan- se. Een half uur later gaat de optocht van start, onder muzi kale begeleiding van BLue Spirit. Om 10.30 uur starten de kinderspelen op het plein van de Rentmeesterschool. NIEUW EN SINT JOOSLAND Nieuwland begint de Ko ninginnedag feestelijk met klokgelui. Het Dameskoor en Onda zorgen daarna voor de opening. Om 9.15 uur gaat de optocht met versierde fietsen in optocht door het dorp en om 10.00 uur is er een ballonnen wedstrijd in de Van Aken- straat. De kinderspelen starten om 10.15 uur bij de kerk. 's Mid dags is het sjezenrijden rondom dekerk. Om 15.30 uur Een goede gewoonte wordt in ere gehouden door Motor- en Autoclub 'de Zeeuwen', (MAC). Deze houdt voor de vier- en-twintigste keer de 'Oranjerit'. De organisa tie is er weer in geslaagd een leuke route over Walcheren uit te zetten. Het is een puzzelrit met de nadruk op ontspan ning voor het hele gezin. Er is voor iedereen een prijs. Vanaf 13.00 uur wordt er gestart bij Tis- sink Bandenhandel aan de Gildeweg. De prijsuit reiking is om 20.00 uur in het Scheldekwartier in de Van Dishoeckstraat. De hoofdprijs is een re tourtje Engeland voor twee personen. De oranjerit is al jaren een succesvol evenement dat grote bekendheid ge niet. Wie niet te laat wil starten mag niet te lang wachten met inschrijven. Dit kan telefonisch op de volgende nummers: 01184- 65658, 63898 en 67301. Bij inschrijving moeten de volgende gege vens vermeld worden: naam adres, postcode en woonplaats, welk voer tuig en welke klasse (A- klasse voor gevorderden en B-klasse voor begin ners). staat paalklimmen op het pro gramma en om 13.45 en 14.45 is er een ronde playback show. 's Avonds vindt de prijsuit reiking plaats in het Dorps huis om 20.30 uur en daarna is er een Oranjebal. RITTHEM In Ritthem begint het feest om halftien met een gezellig- heidsrit voor auto's, motoren, bromfietsen en fietsen. De Dorpsstraat vormt vanaf 13.30 uur het decor voor de kinderspelen en de volksspe len. Ouderwetse spelen vor men de hoofdmoot. Het avondprogramma be gint om 19.00 uur met een con cert door brassband ONDA, gevolgd door een optocht. In deze optocht lopen ook de ge- costumeerde voetballers mee die na de optocht een wed strijd op het sportveld spelen. Om halfnegen maken de verschillende verenigingen uit wie de sterkste spieren heeft bij het touwtrekken. Als het om 21.00 uur donker is geworden worden de lamp ions aangestoken voor een rondwandeling door het dorp. Daarna is er om halftien een drive-in show in "Ons Dorps leven". Alle overige aktivitei ten worden in de Dorpsstraat gehouden. SEROOSKERKE SINT LAURENS De optocht in Sint Laurens vertrekt om 9.45 uur vanaf de Prins Willem Alexander- school, onder muzikale bege leiding van Juliana Drum and Bugle Corps. Op de Warande zijn er vanaf 10.30 uur kleuter- en jeugdspelen. Voor de ouderen is er om 13.45 uur een zeskamp en om 17.00 uur start de stra- tenloop. De afstanden zijn 2600 en 5200 meter. 's Avonds is er vanaf 19.30 uur een Rad van Avontuur voor de kinderen. Daarna om 19.30 uur een disco voor kinde ren van 9 tot 12 en om 20.30 uur voor de oudere jeugd. De avond wordt besloten met le vende muziek en Rad van Avontuur. SOUBURG Om acht uur beginnen de klokken te luiden en een uurtje later starten de kinder spelen op het Oranjeplein. Voor de oudste schooljeugd is er een puzzelwandeltocht. Het jeugdkorps 'Vlijt en Volharding' geeft een concert om 11.00 uur en daarna is er een playback show. De middaguren zijn be stemd voor een zeskamp en 's avonds gaat de optocht met versierde fietsen door het dorp VEERE Koninginnedag in Veere be gint om acht uur met een aubade vanaf de Grote Kerk door muzikanten van Veere's Genoegen. Onder begeleiding van carillonmuziek verzamelt de schooljeugd zich om 8.45 op het schoolplein van de Open bare Basisschool voor de op tocht door Zanddijk. De kinderspelen beginnen om 9.30 uur rondom het Prae- tuus in Zanddijk en 's middags is er een zeskamp in de wei achter de gymzaal. Na de prijsuitreiking om 20.30 uur is er in het vereni gingsgebouw in Veere een oranjebal met rad van avon tuur. VLISSINGEN Vanaf verschillende kerk gebouwen luiden de klokken om 8.00 uur de viering van Ko ninginnedag in. Na een muzi kale rondwandeling van 'Ons Genoegen' worden om 10.00 uur de vlaggen gehesen op het Stadhuissplein. Om 11.00 uur klinkt het startschot voor de Oranjeloop. Aanmelden bij het parkeer terrein bij de oprit naar de Boulevard. Iedere wijk in Vlissingen werkt verder een eigen pro gramma af. Speeltuinvereniging 'De Oude Stad' houdt om 10.30 uur een rondgang met versierde steppen en fietsen. Tegelijker tijd is er straatvolleybal: Om 11.00 uur is er ringsteken op fiets of step en na de lunch, om 13.30 uur begint een tienkamp. Om halfacht 's avonds wordt er stokbrood gebakken op open vuren. De aktiviteiten worden gehouden bij de speel tuin. De aktiviteitencommissie 'Open Hof' presenteert om 10.00 uur voor de jeugd tot 14 jaar 'Leo's Kindershow', een kinderprogramma met pop penkast, clownerie en play- een concert geven en daarna starten de recreatiespelen met o.a. koemeiken,kruisboog, muismeppen en groot schaak spel. Verder is er een rommel markt en een playback show. Opgeven bij Jan Somers, Blik- kenburg 89. Buurthuis Aldegonde begint om 9.00 uur met de kinderop tocht met versierde fietsen en stepjes. Daarna zijn er kinder spelen voor de schooljeugd. Na de lunch zijn er om 14.00 uur spelen voor jongeren en vol wassenen. Op het programma staan touwtrekken kussenge vecht en een zeephelling. Voor de jongeren tot 10 jaar worden in het buurthuis tekenfilms vertoond. Om 16.00 uur is de aftrap voor wedstrijd gecostumeerd voetbal, waarvoor men zich tijdig dient op te geven. Buurtvereniging 'Van Duy- venvoorde' heeft het kinder circus Reinardi binnenge haald. Van 14.00 tot 17.00 kan waterrace en ezeltje prik. Van halfelf tot twaalf uur. Na de middag komt OKK met de tweede rondgang, om 13.00 uur, ditmaal gevolgd door een optocht van versierde tractoren en aanhangwagens. Wie wil kan op eigen risico meerijden. Om 14.00 uur is er een 'Vlaamse Kermis' vorjong en oud. Er zijn spelen voor jonge ren, behendigheidsspelen van de gymnastiekvereniging, een badmintonspel en rijden op een hobbelfiets. Voor de oude ren is er een super-sjoelbak, muntwerpen, een toptafel en nog veel meer. Voor iedereen is er het stokkenvangspel en het raden van het aantal bruine bonen in een pot. Om het spannend te maken moe ten er groepen van minimaal twee personen gevormd wor den. De beste wacht een mooie prijs. De Vlaamse Kermis back show. De Vereniging Culturele Belangen houdt om 13.30 uur kinderspelen voor 4 tot 12 jari gen in De Lammerenburcht, Zuidbeekseweg. Om halfacht 's avonds is er een lampionoptocht met me dewerking van de Jeugddelta- band en Majorettenpeloton 'Flushing Girls'. Een half uur later begint het Oranjebal in de 'Lasmmerenburcht'. De Scheldebuurt houdt haar aktiviteiten op het speelveld bij het Van Nispenplein. Om 10.00 uur begint het feest met een verkleedwedstrijd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Daarnazijn er kinderspe len. 's Middags zijn er vanaf 14.00 uur spelen voor jongeren en volwassenen, o.a. stoelen dans, paalklimmen en een 'juist of mis kwis'. Ter verho ging van de feestvreugde is er levende muziek en een terras. Om vijf uur gaan de ballonnen de lucht in. Speeltuinvereniging Bloe- menlaan start om 10.30 uur met een 'verklede rolschaats- wedstrijd' voor kinderen van 10 tot en met 13 jaar. Voor de jeugd zijn er vanaf 14.00 uur diverse spelen, waarondei hindernis met skippy-bal blikbus werpen en speurtocht Om 20.30 uur is er een lamp ionoptocht vanaf de speeltuin. Wijkvereniging Bossen- burgh start haar aktiviteiten om 10.00 uur met een optocht met versierde fietsen vanaf de 'Houtuyn'. 's Middags om 13.00 uur komt brassband Ceacilia daar van genoten worden. Daarnaast zijn er de hele mid dag kinderspelen. Om 20.00 uur begint een Oranjebal met een optreden van de toneel- en cabaretgroep van de buurt vereniging. De organisatie Horeca en SKW houden op het Bellamy- park vanaf 12.00 uur een zes kampspektakel met een stormbaan, schuimbad, limo- sine-trekken en biervaten ra ce. Opgeven bij cafe Soif en Frapo's. Om 14.00 is het 'jiven', bij slecht weer in Frapo's. Ook is er een life-band. VROUWENPOLDER Vrouwenpolder viert konin ginnedag rondom het thema 'circus'. Op het sportveld staat een grote tent, waarin om 9.00 uur het kindercircus 'Reinar di' uit Hulst optreedt. De kin deren gaan verkleed als cir cusartiesten de straat op. Om 11.30 uur maakt Veere's Genoegen een rondgang door Vrouwenpolder en krijgen de jongsten een traktatie. 's Middags begint om 14.00 uur een stratenspel, met als thema 'circus' en 's avonds is er een avondvullend pro gramma met o.a. playback, (opgeven voor halfacht). WESTKAPELLE De eerste aktiviteit die het programmaboekje vermeld is een rondgang van de muziek vereniging OKK en een op tocht met versierde fietsen om halftien. Voor de jongste schooljeugd zijn er nieuwe en ouderwetse spelletjes zoals koekhappen, wordt opgevrolijkt door een straatband uit Goes. Voor de jeugd tot 16 jaar is er weer een playback show die om halfvijf begint in 'Westka- pelle Herrijst". Daarna is er om 20.00 een disco in 'de Fon tein'. Koninginnedag in West- kapelle eindigt met een Oran jebal in 'Westkapelle Her rijst". Op het programma staan het Seaside Combo en 'd'Ouwerwesse' SEROOSKERKE Om 8.00 schallen de bazui nen vanaf de toren. Daarna verkleden alle kinderen zich als zeerover en gaan met een bundeltje hout voor het kamp vuur naar het strand. Daar gaan ze schatgraven. De jon gere kinderen doen om 10.00 uur spelletjes in de Zandput. De allerkleinsten mogen springen op het springkussen. Het kindertheater Rijn en Trijn vermaakt de jeugd tot 9 jaar van 11.30 tot 12.30 uur in de feesttent. 's Middags om 13.45 gaat EMM door het dorp en om 14.00 uur beginnen er diverse spelen bij de feesttent. Op het programma staan o.a.: kus sengevecht, vrachtautotrek- ken, een spooktent, biersjoelen en een schiettent Voor de inwendige mens kan gezorgd worden op het pannekoekenfeest om 17.00 uur in de feesttent Tijdens dit feest is er een straatmuziek festival. STARS H OOTERS Donderdag 4 mei ver zorgt de Zeeuwse rock and roll-formatie Johnny and the Starshooters een optreden in cafe Evert aan de Boulevard In Vlissingen. De aanvang is 16.00 uur. ART TTTUDE - Tot en met zaterdag 20 mei ex poseert Eric Brandts zijn sculptuur 'de baas' in ga lerij art-titude, Singel 14 te Vlissingen. Dagelijks te bezichtigen van 12.00 tot 24.00 uur. NCVB - De Nederlandse Christenvrouwenbond houdt op 27 april een the madag over economische zelfstandigheid. Plaats van handeling is het Kerkcentrum de Hoek steen, Roozenburglaan 22 in Middelburg. De aan vang is 10.15 uur. Aan melden via telefoonnum mer 01185-1377. DRAADKRABBERS De Spoorwegsportvere niging Walcheren houdt op 29 april een zaalvoet baltoernooi in 'De Kruit- molen' in Middelburg. De aanvang is negen uur. Deelnemers zijn o.a. NS Roosendaal, SSVW, Hoechst, de Draadkrab bers, Douane en La Italia. PVDA - Op 1 mei viert de PvdA de Dag van de Ar beid in Buurthuis de Zwaan, Kromwegesingel 1, Oost-Souburg. De zaal is open vanaf half twee. OTJE - Kinderdagver blijf Otje houdt op 27 april om 19.30 uur een in formatie-avond in het pand aan de Nieuwstraat 232 in Vlissingen. WELKOMDIENST Zondag 7 mei wordt er in de Hoeksteen te Middel burg een welkomdienst gehouden met als thema 'wie wat bewaart heeft niets'. De aanvang is 18.45 uur en de voorganger is ds. M. de Boer. Medewer king wordt verleend door het koor Sheborim en het Welkombo. GEVONDEN - Bij de Ge meentepolitie te Vlissin gen werden de volgende zaken aangegeven: een half leesbrilletje, een bromfietshelm, dames handschoenen, een he renhorloge, een dame strui, een regenjas, een zwarte portemonnee, drie oorbellen, diverse sleu tels en een wieldop. In het asiel werden een rood/ witte kater, een zwart/ witte poes en een wit met cyperse kater aangege ven. MUZIEKKORPS - Het Middelburgs Muziek Korps houdt op vrijdag 28 april haar jaarlijkse familie-avond in de kleine zaal van de con cert- en gehoorzaal. An- vang half acht. Een slag werkgroep geeft een de monstratie en het be stuur geeft voorlichting over opleiding en contri butie. KRUISWERK - De ma gazijnen voor uitleen verpleegartikelen van de Kruisvereniging Vlissin gen/Souburg zijn geslo ten op donderdag 4 mei Hemelvaartsdag en vrij dag 5 mei Bevrijdings dag. BIJZONDERE AVOND DIENST - In de Johan- neskerk Bonedijkstraat in Vlissingen wordt op zondag 30 april een avonddienst gehouden die aansluit bij het thema van de zondag van de ar beid: Kiezen: tweedeling of gerechtigheid. Voor ganger is ds.A.V. de Nooij; de dienst begint om 19.00 HONGER - De Stichting Woord en Daad houdt op vrijdag 28 april een zang en voorlichtingsbijeen komst in het gebouw van de Gereformeerde Ge meente in Oostkapelle. De aanvang is 19.30 uur en het thema is 'honger' VACATURE - De krant Link zoekt nieuwe mede werkers voor het schrij ven van artikelen, het meewerken aan de lay out en andere werkzaam heden. Reacties kunnen naar de Stichting Projek- tiel, Hogeweg 103 in Gis singen. DIAPORAMA - De dia- poramaclub houdt op 1 mei een klankdiaserie over Marokko in het Open Hof te Vlissingen. Aanvang 19.30 uur. YPSILON - De Vereni ging voor ouders en fa milieleden van chroni sche, psychotische of schrizofrene mensen houdt op dinsdag 2 mei een informatie-avond in het 's Heerhendrikhuis, Werfstraat 15 te 's Heer- hendrikskinderen. De aanvang is 19.45 uur. Een psychiater vertelt iets over haar werk. WATTE - Kindertheater Watte treedt op woens dag 3 mei op in het Zui derbaken aan de La Pal- mastraat te Middelburg. Dit optreden is voor kin deren van 7 tot 12 jaar; het begint om half drie en de kosten bedragen een gulden. SEXUEEL MISBRUIK - De FIOM heeft drie och tenden georganiseerd voor moeders die in hun jeugd geweldervaringen hebben opgedaan. Ge weld in de vorm van slaag, sexueel misbruik en vernedering. Deze ochtenden worden ge houden op 31 mei, 14 juni en 28 juni. Van 9.15 tot 11.15 op Rooseveltstede 62-52 in Goes. VLISSINGEN - Kunstzin nige Vorming Vlissingen houdt op zaterdag 13 mei een excursie naar het Provinciaal museum voor moderne kunst in Oostende en het museum voor hedendaagse kunst in Gent In het museum voor heden daagse kunst in Gent is naast de vaste collectie kunstwerken vanaf de 16e eeuw tot heden een speciale tentoonstelling opgesteld met als titel „Geslo ten Circuits". Deze speciale tentoonstelling geeft de con frontatie weer tussen ver schillende kunstbenaderingen. Binnen deze unieke ten toonstelling zijn werken te zien van Van Gogh, Chagall, Dali, Picasso, Dubuffet etc. Nico Out, docent kunstbe schouwing zal een rondleiding in beide musea verzorging. Voor inlichtingen over en aanmelden voor deze excursie kan men bellen naar de Cultu rele Raad Vlissingen, telefoon: 01184-14928. ZEELAND - Sinds eind 1988 is het Centrum Zeeland, on derdeel van de Regionale In stelling Zuid-West Nederland voor Slechtzienden en Blin den, gevestigd Lijnbaan 34 in Goes. Tot dit moment is het Centrum daar geopend op dinsdag en vrijdag. Vanaf 1 mei a.s. zal het Centrum Zeeland elke werk dag geopend zijn van 8.30 - 12.30 uur. Hiermee worden ook de mo gelijkheden verruimd voor het maken van een afspraak met de hulpmiddelenafdeling, waar cliënten en andere geïn teresseerden uitgebreid voor gelicht kunnen worden over allerhande hulpmiddelen ten behoeve van mensen met een visuele handicap. Vanaf 1 mei is het boven dien mogelijk om op dinsdag morgen van 9.00 - 12.00 uur, zonder een tevoren gemaakte afspraak, de hulpmiddelenaf deling te bezoeken. De bedoe ling van deze zogenaamde in loopmorgen is dat belangheb benden zich globaal op het ge bruik van hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden kun nen oriënteren.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1989 | | pagina 11