het weten waard Jeroen van Inkel in Schoudee HE SCHELDEBODE Pieters in bad bij Massee Spreekuur van NCOV Poppenbeurs in Vleeshal Veldrit in Vlissingen Nieuw interieur voor Fritsy 'De Zeemeermin' zweert bij vers uit eigen keuken U IT HET ZEEUWSE ZAKENLEVEN Platform voor vrijwilligers DE SCHELDEBODE Kurkcentrum weer vernieuwd Bodypainting in 'De Geveltjes' Tentoonstelling Karola Pezarro Kerst-rock in Walk-lnn Jakobsen: 20 jaar 'n begrip SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 14 DECEMBER 1988 HUISARTSEN KERKDIENSTEN KRUISVER. KRUISWERK TANDARTSEN APOTHEEK DIERENARTSEN DIVERSEN Actie zuinig stoken Tabel voor de week van 05 december 1988 t/m 11 december 1988 GOES - De Neder landse kampioen bij de profwielrenners Peter Pieters, die in het afge lopen seizoen tevens winnaar werd van Pa rijs-Tours, De Ronde van Midden-Zeeland en de Ronde van Friesland was vorige week een dagje in Goes. Vergezeld door zijn ploegleider Cees Priem kwam Pie ters een badkamer in ontvangst nemen die hij won tijdens de Ronde van Midden-Zeeland en die was uitgeloofd door Massee-Goes. 305 Gegevens voor deze rubriek moeten de vrijdag voor plaatsing uiterlijk om 11.00 uur op het kan toor aan de Torenstraat 5 te Vlis- singen binnen zijn. antwoordapparaat gegeven tele foonnummer. „Opvang voor mensen In crisis situaties" dag en nacht bereik baar onder telefoonnummer (Leger des Heils) 01180-12000 of 01180- 13181. Bureau voor rechtshulp: Middel burg. Vlasmarkt 28, tel. 01180- 37120. Spreekuur ma. 13.30- 15.30 uur do. 17.00-19.00 uur. Vlisslngen: Badhuisstraat 104. Spreekuur di. 9.30-11.30 uur. Vrouwen bellen Vrouwen, afd. Zeeland, tel. 01100-32233. Peter Pieters krijgt uit han den van L.P. Wolfs een mini- toilet in handen gedrukt. Het kleinood symboliseert een riante badkamer. - Foto Tannie de Jonge - van Massee-Goes, aan de Ver- ij n Stuartweg. Namens Mas- see waren daarbij aanwezig W. van de Vrede en P. De Ha- ze. Ook het Nieuwsblad gaf acte de presence op deze bij eenkomst die besloten werd met een gezellig etentje in Terminus. Peter Pieters, die inmiddels zijn vierde seizoen als be roepsrenner achter de rug heeft en dit jaar deel uit maakte van de TVM formatie, die als co-sponsor Van Schilt heeft, kwam dit jaar regelma tig in de kijker. Naast zijn reeds vermelde wapenfeiten, waarbij zijn zege in Parijs - Tours mag worden onder streept, won Pieters ook een WEMELDINGE - Jeroen van Inkel, nog altijd een van de populairste presentatoren van Veronica, is zaterdag 17 december te gast in discotheek Schoudee in Wemeldinge. Sa men met Balz Malherbe pre senteert Van Inkel de Cabal- lero Video Disco Show. Het 'programma' -waarin de aller nieuwste video-clips worden getoond op grootscherm- be gint om negen uur. Jeroen van Inkel is momen teel razend populair bij de muziekminnende jongeren in Nederland en België. Die po pulariteit heeft Van Inkel in eerste instantie te danken aan zijn vlotte babbels op Radio 3, de laatste tijd scoort Van Inkel ook hoog bij de kijkers als pre- VLISSINGEN - Op het Speelstad-terrein aan de Lan- geleenweg in Vlissingen wordt zaterdag 17 december de voor laatste wedstrijd gehouden in de Zeeuwse veldritcompetitie. Er is kleedgelegenheid voor de renners in het clubhuis van Zeeland sport aan het Basken- MIDDELBURG - Met in gang van januari volgend jaar houdt het Nederlands Christe lijk Ondernemers Verbond (NCOV) spreekuur in het ge bouw van de kamer van Koophandel te Middelburg. Tijdens dit spreekuur kun nen ondemmers terecht met allerlei vragen op bedrijfseco nomisch-, juridisch- en perso neelsgebied. Maar ook op het terrein van de ruimtelijke or dening wordt antwoord gege ven op vragen. Het spreekuur vindt iedere derde woensdagmorgen van de maand plaats vanaf 9.30 uur. Afspraken moeten wor den gemaakt via het secreata- riaat van het NCOV-West, te- lefoon 070-992722. VLISSINGEN - Het Vlis- sings Vrijwilligers Platform, waarin diverse vrijwilligers organisaties en de ouderen bonden participeren, is in sep tember gestart met het Meld punt Vrijwilligershulp Vlis singen. Het centraal meldpunt is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 11.00 uur. Het te lefoonnummer is 01184-10795. Het meldpunt kan, naast concrete diensten, ook infor matie geven over alle soorten vrijwilligersorganisaties en hun huidige contactpersonen. Als men dus informatie of adressen van organisaties no dig heeft, is een telefoontje naar het meldpunt voldoende. Voor verdere inlichtingen over het Centraal Meldpunt Vrij willigershulp kan men terecht bij Nel van der laan 01180- 28263 of bij Henny Baak onder telefoonnummer 01184-72129. etappe in de Ronde van België en de 4-daagse van Duinker ken en schreef ook een aantal criteria op zijn naam. De 26- jarige coureur reed in het af gelopen seizoen negen keer met de bloemen. Ook in club verband deed hij van zich spreken en werd dit jaar met „De Bataaf" voor de derde keer clubkampioen van Ne derland. Pieters begon zijn wieier- carrière op 8-jarige leeftijd bij de KNWU-jeugdlicentiehou- ders. Later ging hij vooral als amateur furore maken op de baan. Grossierde in nationale titels (8 in totaal) maar ging daarna ook steeds meer zijn geluk beproeven op de weg. Pieters: „Het groeiproces kwam bij mij wat laat op gang, ook bij de profs, maar ik bleef altijd in mezelf geloven en dit jaar stond ik er dan. Nu is het uiteraard zaak om die goede vorm te continueren. Ik ga daar in het komende sei- Jeroen van Inkel. sentator van de Veronica Top 40 op televisie. De basis voor burgplein. Daar moeten ook de rugnummers worden afge haald. Het programma wordt om 13.00 uur geopend door de recreanten, waarbij Daan Verhulst de favoriet is. Bij ju nioren en nieuwelingen die om 13.50 uur vertrekken zijn res pectievelijk grote kanshebbers Frank Zoetewei en het duo Randy van Gils-Michel Rom- mers. Van Gils rijdt bij de nieuwelingen een thuiswed strijd. Om 14.45 uur gaan ten slotte op pad de amateurs/ profs en de liefhebbers/vete ranen. Bij de amateurs/profs (de hoofdmoot van het program- zoen mijn uiterste best voor doen, opnieuw in de TVM- ploeg". Pieters, die onder andere ook twee keer de Ronde van Italië heeft gereden en één keer de Tour De France, heeft bepaald geen schrik van der gelijke grote etappe-wedstrij den. „Ik ben dan wel geen klimmer maar er komen ge noeg vlakke ritten waarin ik wellicht mijn slag kan slaan", luidt zijn commentaar. Want Peter Pieters weet in middels dat zijn sterke eind- schot er borg voor staat dat hij zich met de allerrapsten kan meten. Dat bewees hij bijvoor beeld in Parijs-Tours, maar ook toen de laatste meters werden afgelegd in de Ronde van Midden-Zeeland. „Ik zou daar de spurt aan trekken voor mijn ploegmaat Johan Capiot, die niet snel ge noeg langszij kwam en omdat er gevaar dreigde van Ma- thieu Hermans, pakte ik zelf mijn kans maar". het succes legde Jeroen van Inkel echter enkele jaren gele den. Samen met Adam Curry maakte hij toen het nu al le gendarische radio-pro gramma 'Curry en Van Inkel'. De plaats van Adam Curry is inmiddels ingenomen door Rob Stenders. Nog altijd trekt het programma voor Neder landse begrippen gigantisch veel luisteraars. Het optreden van Jeroen van Inkel in discotheek Schoudee is een van zijn laat ste in Zeeland. Van Inkel stopt met optredens in den lande. Zijn werkzaamheden bij Ve ronica slokken zoveel tijd op, dat nevenactiviteiten als het presenteren van roadshows niet langer mogelijk zijn. ma) verwacht men opnieuw een tweestrijd tussen de Zeeuwsch-Vlamingen Patrick van Passel en Bennie Tiele- man. Dit kan een spannend duel opleveren. In de laatst ge houden rit, vorige week in Hulst, eiste Van Passel de zege voor zich op. Maar Tieleman zal zeker revanche willen ne men. Verder zijn onder andere van de partij Patrick van Hul- le, Wim Wolfert, Peter Mol, Edward Koets, Niek van Bel- zen, Eric van Nieuwkerk en Cees Schouwenaar. Bij de liefhebbers/vetera nen is de Belg José Delheije de te kloppen man. Vlisslngen - 17 dec. A.H. van Dijk, Koudekerkseweg 52, tel. 13459, 18 dec. A. v.d. Griek, Bad huisstraat 46, tel. 12950. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 en van 17.30- 18.00 uur (zonder afspraak). Huis bezoek aanvragen voor 10,00 uur. Middelburg - 16 dec. vanaf 18.00 u. P.F. den Doelder, Bellinkplein, tel. 11721, 18 dec. J.L.F. Wortel- boer, Kromme Weele 7, tel. 33946. Spreekuur voor spoedgevallen (zonder afspraak) 12.30-13.30 uur en 17.30-18.00 uur. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Souburg, Middel burg-Zuid, Ar- nemulden en Nieuwland - 17 dec. Th. Bloos, Kanaalstraat 70, Oost-Souburg, tel. 01184-61212, 18 dec. A.G. Bouwmeester, Sta tionsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende geval len: 12.30 - 13.00 uur, 17.30 - 18.00 uur. Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke en Veere - 17 en 18 dec. G.C.M. Rullens/M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. West- en Midden-Walcheren - 17 en 18 dec. A. Stutterheim, Beu- kelmanstraat 8, Meliskerke, tel. 01186-1760. Domburg, Aagtekerke, Westka pel Ie, Zoutelande, Meliskerke, Blggekerke en Koudekerke - 16 dec. (vanaf 18.00 uur), 17 en 18 dec. F. v. Eede, de Casembroot- straat 24, Westkapelle, tel. 01187- 1234. Verloskundigen Middelburg - 16 dec. (vanaf 18.00 u.) tot zo. 24.00 u.) 18 dec. Mw. de Crom, St.-Pieterstraat 15, tel. 27325. Vlissingen - Vr. 16 dec.(vanaf 18.00 uur) tot ma. 19 dec. (8.00 uur) A.M. de Gaaij, tel. 71768. Groepspraktijk voor alternatieve geneeswijzen: Van vr. tot en met zo. voor dringende gevallen tel. 01184-65200 van 9.00 tot 10.00 uur. Kruisvereniging Walch er en-Oost (Middelburg, Arnemuiden, Nieuw en St.-Joosland): bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184- 14444; Kruisvereniging Vlisslngen/ Souburg (Vlisslngen, West- en Oost-Souburg en Rltthem): be reikbaarheid avond- en weekend dienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. De openingstijden van de magazijnen voor uitleenarti kelen en verpleegartikelen zijn: op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Kruisvereniging Platteland Wal cheren: bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Voor heel Walcheren - 17 en 18 dec. A. Peeters, Pijpstraat 1a, Mid delburg, tel. 01180-12565. Spreekuren voor spoedgevallen van 11.00 tot 12.00 uur. Middelburg - 16-23 dec. apo theek Hummelen, Markt 69. Vlis slngen, 16-23 dec. apotheek Sou burg, C. v. Perestraat 1tel. 61593. Kleine huisdieren -17 en 18 dec. L.J.J. Schofaerts, Vlissingen, tel. 10910. Dierenartsenpraktijk Middelburg - Grote huisdieren 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle - Oude Domburgseweg 33a, Oostkapelle, tel01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. MAATSCH. DIENSTVERL. Maatschappelijk werk Regio Walcheren - Zuid (Vlissln gen en Valkenisse) Brouwenaarstraat 4, Vlissingen, tel. 19820. Regio Walcheren, Noord: Breestraat 15, Middelburg, tel. 01180-84000. Voor crisissituaties buiten kantoor tijd is de dienstdoende maatsch.- werker bereikbaar via het door het MIDDELBURG - Op zater dag 17 en zondag 18 december wordt er in de Vleeshal van het stadhuis in Middelburg weer de jaarlijkse Poppen- beurs gehouden, georgani seerd door Poppenatelier De Dolphijn uit Middelburg. Veel bekende Zeeuwse poppenmaaksters, maar daar naast ook enkele nieuwe deel neemsters tonen hun zelf ont worpen poppen. Daarnaast zal een groot aantal antieke pop pen te aanschouwen zijn en wordt er een nieuwe techniek - poppen maken van was - ge demonstreerd. Verder zijn er R.-K. Kerk Walcheren: Souburg Zoute Viever zat. 9.00 uur. Souburg, Martinuskerk, zo. 10.00 uur Parochiekoor, Pauwen burg, Open Hof, zo. 11.00 uur eigen zanggroep; Vlissingen, Ter Reede, Za. 17.00 uur. Lieve Vrou- wekerk, zat. 18.00 uur(l); Lamber- tuskoor zo. 9.30 uur, dameskoor, Bethesda St.-Josephziekenhuis, zo. 11.15 uur. Middelburg Petrus en Pauluskerk, iedere 2e en 4e zat. 19.00 u., elke zon. 10.00 uur; Hoeksteen, zo. 11.30 uur. Dom burg Badhuisweg, elke 1e en 3e zaterdag om 19.15 uur. Prot. Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren - 18 dec. 10.00 u. Ds. P. Joosse. Evang. Gem. de Wijngaard, Mid delburg - aula LTS-Klarenbeek, aanvang 09.30 uur br. A. Baak. Gerei. Kerk Vrijgemaakt - Vlis singen 9.30 u. en 16.30 u. lees- dienst. Middelburg 9.30 u. en 16.30 u. ds. A. deSnoo. Herv. Gem. en Ger. Kerk te Vlis singen - zon. 18 dec. St. Jacobs- kerk 10.00 u. ds. J.D. de Boer. Pe- truskerk, 9.30 u. ds. Makkinga, Scheldehof, 17.00 u. ds. J.D. de Boer (HA) Johanneskerk, 9.30 u. dhr. Jorritsma. Open Hof 9.30 uur ds. Kalksma, De Schaapskooi 9.30 u. ds. van Bork. Ophir 10.00 u. ds. Van Bork. Leger des Hells, korps Vlissln gen -10.00 uur Kpt. C.D. Bijl. Korps Middelburg - 10.00 u. Kapt. B. de Heer, 15.00 u. Jeugd- kerstfeest o.l.v. de jeugdwerkers. Christelijk Ger. kerk Vlisslngen - Zo. 09.30 u. en 17.00 u. Ds. A. Brons. Ger. en Ned. Herv. kerk. - Oost- Souburg, zo. 18 dec. Kanaalstraat 9.30 uur Ds. P. Melse. Kerkge bouw Oranjeplein, 9.30 u. ds R.E.R. v. Buiren, 19.00 u dienst o.l.v. mevr. V.d. Vlies-Takke. Be jaardenhuis Zoute Viever, 19.00 uur, dhr. J.M. Schot. Ger. Gem. Nederland. - Arnemui den. zo. 09.30 u. Ds. Verhoeks, 14.00 u. leesdienst, 19.00 u. Ds. Verhoeks. Koorkerk 10.00 u. da. E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink. Zevende Dags Adventisten - zat. 17 dec. Middelburg 10.00 u Bijbel studie 11.00 u. dhr. A. Engler, Vlis singen 9.15 u. dhr. A. Engler. 10.15 uur Bijbelstudie. Slon Gemeente - Oost-Souburg, zo. 10.00 u. Lofprijzingsdienst. Baptisten Gemeente - Middel burg zo. 10.00 u. ds. M. Ezinga. Kerkdiensten Babbelaar - Der Boede, Koudekerke, ds. Q. v.d. Vrie. Ned. Ger. Kerk, Middelburg - 9.30 u. en 17.00 u. ds. J.C. Schaeffer. Evangelische Baptisten Ge meente, Middelburg 10.00 u br. Lok. Doopsgezinde Gemeente Vlis slngen - dienst in M'burg. Middelburg, 11.00 uur ds. Poste- ma. Pinksterkerk, Vlissingen, woens dag en vrijdag 19.30 u. zondag: lof pr. dienst, 14.30 u. Evangelisch Lutherse Gemeente Middelburg/Vlissingen, Zuidsingel 70, Middelburg, 10.00 u. ds. Dub- bink (H.A.) De Christengemeenschap - Ka pel van SL Maarten te Hooge- lande bi] Middelburg 10.30 u. geen dienst. Ger. en Herv. Kerk Middelburg - Getulgenlskerk 9.30 u. Ds. L.J.G. IJkel (H.A.), 17.00 u. Ds. W.A. v.d. Berg. Hofpleinkerk -9.30 u. Ds. W.A. v.d. Berg (H.A.), 14.30 u. Ds. L.J.G. IJkel (H.A.) De Hoeksteen - 9.30 u. Ds. P. Paulus (H.A.), 17.00 uur „Rondom Openbaring" m.m.v. muziekgroep „Hoeksteen". Oostkerk - 10.00 u. Ds. D. v. Bo ven. Ontmoetingskerk -10.00 u. Ds. L.A. Nell. Thomaskapel -9.30 u. Ds. M. de Boer. Nieuwe kerk - 9.30 u. Ds. G.H. Ot- te. Engelse Kerk - 19.00 u. Ds. J. Dubbink. Wijkgemeente Gerei. Bond In de Nleuwekerk - 11.00 u. Ds. C. Trouwborst. The Missions to Seamen - Christ mas programme 1988: 14 dec. 7.30 p.m. Service of Nine lessons and carols. Koorkerk, M'burg. 15 dec. 8.00 p.m. Concert, Zeeuwse Bibliotheek, M'burg. 19 dec. 7.30 p.m. Horse Racing with Father Aidan S.S.F. 20 dec. 8.00 p.m. Film night. 21 dec. 7.30 p.m. Franje Folk Dancers. demonstraties met andere ma terialen en volop antieke- en nieuwe boeken over poppen aanwezig. Geheel nieuw zijn de „Classic children dolls" van de Duitse poppenmaakster Hildegard Gunzel. In poppenatelier De Dol phijn wordt als enige in Ne derland ook cursussen in was- poppen gegeven voor deelne mers uit het hele land. Voor de feestelijke decembermaand heeft De Dolphijn in galerie Simon Stevin in Brugge een nostalgische winkel ingericht vol poppen, accesoires en ca deau-artikelen. bij een hoort een en een totaal jaarverbruik van; streefverbruik voor streefverbruik sinds de afgelopen week 9 oktober 1988 van: 800 m3 20 160 1000 m3 25 200 1200 m3 30 240 1400 m3 35 280 1600 m3 40 320 1800 m3 45 359 2000 m3 50 399 2200 m3 55 439 2400 m3 60 479 2600 m3 65 519 2800 m3 70 559 3000 m3 75 599 3300 m3 83 659 3600 m3 91 719 3900 m3 98 779 4200 m3 106 839 4500 m3 113 899 5000 m3 126 999 5500 m3 138 1098 6000 m3 151 1198 Het werkelijke streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde etmaal-temperatuur en enkele andere gegevens MIDDELBURG - Bij het Kurkcentrum aan de Korte Geere 15 in Middelburg is zo wel de vloer in de zaak als op de bovenverdieping ver nieuwd. „Om een beter beeld te ge ven, zijn er nieuwe vloeren in de zaak gelegd, en wel over de hele breedte. De verhoging is weggenomen en de banen zijn breder, waardoor de winkel ruimer lijkt. Door de positieve reacties van de klanten is de bovenverdieping ook meteen onder handen genomen en is nu geheel ingesteld op de hui dige tijd", vertelt de eigenaar Jef Koorevaar. In de living zijn vier vloeren te zien met witte, grijze en beige kurk- soorten. In de keuken/badka mercombinatie is de vloer be- dekt met geplastificeerde kurktegels. Mensen die min- DE SCHELDEBODE Verschijnt wekelijks gratis huis-aan-huis op Walcheren. 35e jaargang. Oplage: ed. Vlissingen 23.300 ex. Gemeenten: Valkenisse, Vlissingen en Westkapelle. Oplage: ed. Middelburg 21.700 ex. Gemeenten: Arnemuiden, Domburg, Mariekerke, Middelburg, Veere. Kantoor: Torenstraat 5, 4381 ET Vlissingen tel. 01184-19910 Openingstijden kantoor: 08.30-12.30 en 13.30-17.00 uur. Advertentie-exploitatie: J. van Emden Jos Rentmeester Redactie: Mare Molenaars Correspondenten: Ronald Hagen Tosca Houtstra tel. privé 01184-60369 tel. privé 01195- 379 tel. privé 01640-53031 tel. privé 01184-67954 tel. privé 01184-71672 der goed ter been zijn, kunnen beneden een goede indruk krijgen, omdat er wanden met de tegels aanwezig zijn. Koor evaar: „Aan het eind van het jaar hebben we, door gunstige inkoop, een actie, waarbij re servering mogelijk is tot vol gend jaar april. Vanaf van daag tot en met 24 december is er een speciale actie met extra korting." 's-HEERENHOEK - In het kader van zondagmiddag spektakel heeft 'De Geveltjes' in 's-Heerenhoek voor aan staande zondag weer een klapper op het programma staan. Een rage die uit Amerika is overgewaaid naar Nederland. Het publiek gaat topless da mes aankleden met speciale verd. Dit uiteraard naar op dracht en de beste kunste naars worden ook weer geko zen door het publiek. Een uiteraard niet te ver smaden extra prijs in de Zeeuwse Ronde, die al jaren achtereen gestalte krijgt dank zij het premieklassement van Massee, waarvoor drie keer gespurt moet worden in di verse plaatsen langs de route. De rappe renner uit Zwanen burg (een plaatsje bij Amster dam) vergaarde in genoemd klassement op zijn slofjes de meeste punten. En met de prijs die daaraan verbonden was toonde Pieters bijzonder in zijn nopjes te zijn. „Dat kom je niet overal tegen en ik ben dan ook aangenaam verrast, ver klaarde hij. De badkamer van het merk Sphinx, dat een vestiging heeft in Maastricht, werd door de vertegenwoordiger van dit bedrijf de heer L.P. Wolfs aangeboden in de toonzalen VLISSINGEN - In afwij king van de opening op zater dagmiddag opent de tentoon stelling van Karola Pezarro op vrijdagavond 16 december om 19.00 uur. De muzikale leiding van deze opening wordt ver zorgd door Kees de Dreu op marimba. Karola Pezarro is de derde exposant in de reeks „Skulc- tuur in Textiel en Kermiek". Zij toont zowel ruimtelijk als tweedimensionaal werk van recente datum. Deze expositie is te bezichtingen van 16 de cember tot 11 januari in gale rie Bellamy 19, ondergebracht in het Stedelijk Museum te Vlissingen. De openingstijden van het museum zijn dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag is de opening van 13.00 tot 17.00 uur. VLISSINGEN - In Walk- lnn in Vlissingen wordt vrij dag 16 december een Kerst- roe ka vond gehouden. Optre dend zijn de Vlissingse bands 'Fat Nose' en 'Stormbringer'. De Kerst-rock-avond begint om negen uur. De entree be draagt een rijksdaalder. Het trio 'Fat Nose' speelt snelle, swingende rhythm and blues met duidelijke invloeden vanuit de Soul-muziek. 'Stormbringer' brengt origi nele maar heavy rock. De groep is voortgekomen uit de band 'Sticky Fingers'. OOST-SOUBURG - Jakobsen Modes aan de Kanaalstraat 55 in Oost Souburg is met zijn 20 jaar in de betere heren- en da mesmode een begrip geworden in Oost Souburg, maar ook daar buiten. Alle bekende merken zijn er te koop. Voor bruiloften, plechtige bijeenkomsten en feestelijke aangelegenheden vindt u hier de zaak, waar u smokings met bijbehorende accesoires kunt kopen of huren. De heer Lourens in zijn geheel vernieuwde cafetaria. VLISSINGEN - Vijf jaar geleden werd de heer A.C. Lourens de nieuwe eigenaar van Frits Corner, Scheldestraat en een jaar later kreeg zijn zaak de naam 'Fritsy'. Onlangs is Fritsy in een warm nieuw jasje gestoken. Dat moderniseren en trendgevoelig te werk gaan niet altijd strakker en killer betekent, blijkt wan neer de klant eenmaal binnentreedt. Het rood/witte interieur dat aangepast is aan de eisen des tijds, is knus. Lourens zelf, in de wandelgangen steevast Frits genoemd, heeft samen met de architect alles tot in de details met zorg ontworpen. Uniek is de nieuw oven, die met vijf meter de langste oven van Zeeland is. De oven is per meter vervaardigd en aan de kleuren van het in terieur aangepast Fritsy is zes dagen in de week open. Op woensdag is de zaak dicht Dick en Fransje Tangeman van de Zeemeermin. VLISSINGEN - Twee weken geleden veranderde frituur het Pandje, hoek Walstraat-Nieuwendijk van eigenaar en naam. Dick en Frnasje Tangeman doopten de cafetaria om in 'de Zee meermin' en besloten gelijk met een nieuwe formule te starten. De Zeemeermin verkoopt voornamelijk verse, eigengemaakte produkten, zoals verse frites, verse sate, heerlijk vers stoofvlees, Russische eieren en verse gehaktballen. Gedurende de winter maanden is de Zeemeermin geopend op vrijdag van drie tot tien uur, op zaterdag van drie tot twaalf uur en op de zondag van één tot zeven uur. Straks in de zomermaanden, vanaf 1 juni, zal de Zeemeermin de hele week open zijn en 's avonds ook langer open blijven.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1988 | | pagina 5