Zomerzegels in aantocht Voorjaars-antiekbeurs in Goes Plaza-activiteiten werpen schaduw vooruit In de prijzen bij Fiat Manifestatie tegen racisme in de Zwaan 'Lach-Express' in Scheldekwartier Aster Parket met show naar Vlissingen Tom Lanoye in Kapelle „Keyboard-clinic" bij muziekhandel Van Damme Voorlichting over onderhoud van parket bij De Bezige Hand Garage Joosse ais nieuw UIT HET ZEEUWSE ZAKENLEVEN Kledingbeurs in Grijpskerke Vesperdiensten SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 16 MAART 1988 317 VLISSINGEN - Horecabloed kruipt waar het niet gaan kan. Na dertig jaar horeca-ondernemers te zijn geweest aan het Bel- lamypark in Vllssingen verhuizen Emmy en Gerard Acda van restaurant De Beurs naar de Boulevard. Nog éénmaal willen ze de kriebels van een nieuwe uitdaging voelen. Emmy en Gerard Acda zijn de nieuwe eigenaren van La Place aan de boulevard. Een lunch-dinercafé in bistrostijl aan de Plaza dat zijn deuren medio april zal openen. Het begon allemaal dertig jaar geleden. Emmy leerde Gerard kennen in de zaak van haar toekomstige schoonva der. In haar vrije uurtjes hielp zij regelmatig mee. Feeling voor het vak zat er toen al in. Niet alleen een horecaliefde bloeide op, maar ook de wil om samen een eigen zaak op te bouwen. Hun start was een jeugdzaak, Joop's bar. Vrij snel werd overstapt naar Ho tel Goes. Na zeven jaar Hotel Goes volgden acht jaren Restaurant Boulevard waarna zij vijfjaar geleden besloten De Beurs te kopen. De Beurs was toen bij GRIJPSKERKE - De orga nisatie Kledingbeurs 't Hum melhoekje organiseert op za terdag 19 maart een voorstel ling van het Marionetten theater met aansluitend een kledingbeurs in het Dorpshuis van Grijpskerke. De voorstel ling „Mischa en de wond van voren" is van Saar den Hol lander en begint om tien uur. De entree is twee gulden vijf tig. De kleding- en speelgoed beurs direct daarna begint om elf uur en duurt tot halfeen. Kleding en speelgoed kunnen donderdag 17 maart tussen ze ven en acht gebracht worden naar het dorpshuis. lange na niet wat het nu is: een sfeervol restaurant met goed eten en prima wijn. De laatste aanwinst, de serre die - aangebouwd is in juni 1987 - is succesvol gebleken. La Place op de boulevard zal eningszins op De Beurs gaan lijken. De tinten grijs, roze en wit verhuizen mee en belangrijker nog het enthou siasme en de ongedwongen sfeer. „La Place zal voor iedereen zijn. Van een eenvoudig hapje tot een exclusief diner. Zowel het bistro-gebeuren als het ca fé en terrasgedeelte zullen al lemaal even belangrijk zijn", aldus Emmy Acda. De boulevard is nog steeds een van mooiere plekjes van Nederland. Nergens is er die combinatie van varende sche pen dicht onder de kust, brede stranden en het gekrijs van zeemeeuwen van zo dichtbij te beleven. La Place op de Plaza heeft een unieke ligging. Het ene terras heeft uitzicht op de beloodsing van de schepen. Het andere terras biedt uit zicht op de stranden tot aan de Nolledijk. Op de Plaza zullen volop aktiviteiten worden georgani seerd. Emmy die altijd al ak- tief is geweest in het promoten van Vlissingen zal zeker pro beren de boulevard en de Plaza zo optimaal mogelijk te benutten. „Vlissingen moet weer bruisen zoals twintig jaar geleden". De V.A.F. (Vlissingen Aktie Fonds) is bezig met het orga niseren van twee folkloristi sche avonden. Eén op de Plaza zelf en één op het terrein naast de zeevaartschool. Mode shows, barbershop zingen, vendelzwaaien en sjoel toer- WW" PoloZ.8aVll..lt.g.r> rMMOOfl 01184-6118? Emmy Acda en Hans Brassem: vertrouwen in de toekomst. nooien zullen de eerste Plaza- activiteiten worden. In La Place zelf zal er regelmatig li fe-muziek zijn zoals de nu al geplande Caribian Band. De oorspronkelijke aktiviteiten zoals Midzomemacht, de vlie gerwedstrijd, het wielrennen, de strandcross en boulevard loop zullen gewoon doorgaan. „Heerlijk toch deze aktivitei ten straks vanaf verschillende boulevardterrassen onder het genot van een drankje op het gemak te kunnen aanschou wen. Horecabedrijven zullen na tuurlijk wel meer nog moeten samenwerken. We denken aan een 'comité-Boulevardgebeu- ren' voor de ondersteuning van promotionele aktiviteiten. De heren Koelewijn van Scheldestroom en van de Hey- den van de gevangentoren zijn het hiermee eens", aldus Emmy Acda. VLISSINGEN/MIDDEL- BURG - Dinsdag 22 maart start de jaarlijkse Zomerpost- zegelaktie. Het onderwerp van dit jaar is "mens en dieren tuin" en is gerelateerd aan het 150-jarig bestaan van Artis. Z.K.H. prins Bemhard zal de aktie starten door het ko pen van de zomerzegels in Ar tis Amsterdam. Mevrouw van der Doef zal in Vlissingen de eerste zegels kopen. De ont werper van de zomerzegels is Tessa van der Waals, grafisch ontwerper in Amsterdam. Zij heeft bij haar ontwerpen ge kozen voor de Quagga, een uitgestorven steppenzebra, de zeekoe, voorkomend in de kustwateren van Brazilië en Florida en voor de Orang- VLISSINGEN/MIDDELBURG - Alhambra verruilt deze week de succesvolle film Dirty Dan cing voor de film waar nie mand uitgesproken over raakt,1 'Fatal Attraction'. Een film die door de echte cinefielen zeker niet gemist mag worden. Fatal Attraction is een ijzersterke thriller die gaat over jalouzie, bezittingsdrift, obsessie, maar ook over slachtoffers en ver antwoordelijkheden. Dan Gal lagher (Michael Douglas) zet zonder dat hij er zich van be wust is zijn leven en het leven van zijn vrouw en dochter op het spel wanneer hij zich voor één nacht overgeeft aan een impulsieve, puur seksuele ver houding met Alex Forrest (Glenn Close). De meedogen loze en op wraak beluste jacht van Alex die volgt, leidt tot een huiveringwekkende en intense climax voor alle betrokkenen. De regisseur is Adrian Lyne, maker van '9Vt week' en 'Flashdance'. De producenten zijn Stanley R. Jaffe (Oscar voor Kramer versus Kramer) en Sherry Lansing. De film draait vanaf donderdag in de bioscoop. Donderdag en maan dag t/m woensdag acht uur, vrijdag t/m zondag zeven uur stelling op zaterdag om half- twaalf. Amsterdamned gaat zijn zesde week in. De film draait op donderdag en maan dag t/m woensdag om acht uur, vrijdag t/m zondag om ze ven uur en halftien. Zondag middag om twee uur is er voor de kinderen de film De Red dert j es. In Electro draait deze week wederom de film Am sterdamned op donderdag, maandag en dinsdag om half- negen, op vrijdag om zeven uur en halftien, op zaterdag om twee uur, zeven uur en halftien, op zondag en maan dag om twee uur en half negen. Het Schuttershoftheater heeft deze week een aantal topfilms op de rol. Een aantal meester werken van grote regiseurs. 'La Dolce Vita', de beroemde film van Frederico Fellini in onver korte - dus ongecensureerde - versie. Voornaamste hoofdrol is voor Marcello Mastroianni. Gandhi'een film van Richard Attenborough. Een film over het leven van Gandhi met be kende hoofdrolspelers als Ben Kingsly, Candice Bergen, Mar tin Sheen en Trevor Howard. De film kreeg acht Oscars. 'Belle de jour', een film van Luis Bunuel met Catherine Deneuve en Michel Piccoli. 'Le Rayon Vert', een film van Eric Rohmer. De film is bekroond met de Gouden Leeuw van het en halftien en een extra voor- festival van Venetië. oetan, de aap die leeft op Bor neo en Sumatra. Naast de losse zegels kan er ook een zomerzegelboekje ge kocht worden. Speciaal zijn de maximumkaarten. Dit zijn prentbriefkaarten die een uit dieping geven van het onder werp van de zomerpostzegels terwijl de zegel op de beeld zijde van de kaart afgestem peld is. De Betuwse tekenares Phine Verhoef heeft voor de aktie een speciale wensbrief ontworpen met een fleurig voorj aarsdessin. Wie Artis wil feliciteren met het feestelijke 150-jarig bestaan kan dit doen door een prentbriefkaart op te sturen naar Artis, postbus 20164, 1000 HD Amsterdam. Frankeren met de nieuwe zomerzegels van 75 35 cent. Iedere 150-ste inzender ontvangt een gratis toegangsbewijs. De verkoop van de zegels is gedurende drie weken in het postkantoor stadhuisplein. De eerste dag van half negen tot vijf uur en daarna iedere werkdag van negen tot halfeen. Op 25 maart en 8 april is er een avondver koop in de Miro. Op vrijdag 1 april is de verkoop van half- twee tot halfvijf. In Middelburg kunnen zo merzegels worden gekocht in de hal van het postkantoor op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur, op zaterdag van negen tot twaalf uur. Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor de Stichting Ponyrijden voor gehandicapten. In Vlissingen gaat een gift naar het Plat form voor vrijwilligers in de maatschappelijke dienstverle ning. VLISSINGEN - Op zater dag 19 maart wordt in buurt huis De Zwaan een manifesta tie gehouden tegen racisme en discriminatie. De manifestaie begint om acht uur. Op het programma van de manifestatie staan inleidingen van twee gastsprekers. Uitge nodigd zijn Tjeu Strous van het FNV Jongerencontact en een medewerker van het Ko mi té Zuidelijk-Afrika. Tijdens de manifestatie wordt ook de video-film 'Ongeoorloof On derscheid' vertoond. In De Zwaan zijn verder informatie stands van het Komité Zuide lijk-Afrika, de Wereldwinkel Souburg en de werkgroep te gen racisme en discriminatie van het FNV Jongerencontact. Ook is er een tentoonstelling van de Anne Frank Stichting. Muzikale optredens zijn er zaterdagavond van een Hin- doestaanse band, een Molukse sessionband en de van radio en televisie bekende Hasan Band. Deze formatie is reeds meerdere malen op televisie te zien geweest. Binnenkort speelt de groep mee in een speelfilm rond het thema ra cisme. De band speelt regel matig op festivals in Neder land en West-Duitsland. De band is van multiculturele sa menstelling. De groep maakt traditionele Turkse muziek met moderne instrumenten in eigentijdse arrangementen. Zowel bij de Beurs als bij la Place staat het familiegebeu ren centraal. Emmy en Gerard werken met hun beide doch ters en schoonzoon en zullen op een dag het bedrijf aan hun overdoen. De nieuwe eigenaar van De Beurs, Hans Brassem, denkt er al net zo over. Na ja renlange horca-ervaring trok deze zestiger de stoute schoe nen aan. Hij verkocht zijn be kende vishandel in Domburg en snackbar de Nolle op de boulevard en begon 1 maart als nieuwe eigenaar van De Beurs. Hij kan terugkijken op zeventien jaar ervaring als ober-kelner in Badhotel Dom burg. Daarnaast is er de volle dige medewerking van zijn vrouw Nelly die de gast- vrouwtaak van Emmy zal overnemen. Zijn zoon en schoondochter werken mee en zullen straks misschien wel de toekomstige eigenaars van De Beurs worden. Voor beide families was het hebben van een hecht familie bedrijf de doorslag om een nieuwe gok te wagen. Tot aan Pasen zal de oorspronkelijke bemanning van De Beurs mee blijven werken om Hans Bras sem zo optimaal mogelijk het seizoen tegemoet te laten gaan. VLISSINGEN - Op zater dag 2 april a.s. wordt door Het Vlissings Speeltuinverbond weer de kindermiddag in "Het Scheldekwartier" gehouden. Een ieder jaar weer terugke rend festijn, waarin het Speel tuinverbond een kindershow laat opvoeren door bekende artiesten. Dit jaar komt de show 'Lach-Express' van Johny Wilson en Peter Groon- ey. Een heel leuke kindershow vol dolle pret en gericht op een kinderpubliek tussen 5 en 14 jaar. De twee heren Wilson en Grooney zijn al bekende figu ren in de showbisuness, want zij waren al enkele malen als gast bij o.a. André van Duin. Een en ander staat borg voor afgewogen en goed kinder amusement! Het Speeltuinverbond, een overkoepelingsorgaan van vijf Vlissingse Speeltuinen, opent de deur voor de kinderen om half twee en de show vangt om twee uur aan. De duur van de voorstelling is twee keer drie kwartier met een pauze van ongeveer een half uur, waarin de kinderen door de speeltuin worden getrakteerd op een glas limonade. Voor de kinde ren van de vijf speeltuinen is de toegang gratis. De kaartjes worden door de eigen speel tuin bezorgd of uitgedeeld. Om een zo vol mogelijke zaal te krijgen voor de gezel ligheid, wordt op 23 en 30 maart, vanaf ongeveer half acht 's avonds ook nog kaart verkoop gehouden voor even tuele niet-leden van de speel tuinen. Daar kunt u terecht voor een kaartje. De speeltuinbes turen hopen op een groot publiek. „Ten eerste is dat een stuk gezelli ger, maar de zaal wordt op die middag toch gebruikt, dus la ten we voor de Vlissingse kin deren maar op een heel goed kope manier voor een stuk verantwoorde ontspanning zorgen. En voor de prijs hoef je je kind dat echt niet te onthou den. Het zou trouwens nog mooier zijn, als veel meer ge zinnen lid waren van de speel tuin in hun wijk, want daarin kunnen kinderen veilig en verantwoord spelen. Daar naast moeten speeltuinen de laatste jaren toch al iedere cent drie keer omkeren, voor dat het wordt uitgegeven. Dus ieder lid voor een speeltuin is van groot belang," aldus Ton- nie Weijts, sekretaris van het Verbond. VLISSINGEN - Evenals vo rig jaar worden ook in 1988 en kele Vesperdiensten gehouden voor Goede Vrijdag. Deze Ves perdiensten zijn een initiatief van de Raad van Kerken. De diensten worden gehouden op 18 en 25 maart in de Koorkerk. Op beide avonden wordt be gonnen om half acht. In beide Vesperdiensten is er muziek en zang naast medi tatie en gebed. Op vrijdag 18 maart zijn dominee O. Else- man en pastoor C. Rosenberg de voorgangers. Medewerking wordt verleend door het rooms-katholieke parochie koor. Organist is Leen de Broekert. Op vrijdag 25 maart zijn de voorgangers dominee P. Paulus en luitenant M. Kruithof. De Cantorij van de Hoeksteen zingt enkele fragmenten uit de Mattheüs- passie van Willem Vogel. KAPELLE - De performer, dichter, cabaretier, verha lenschrijver ènVlaming Tom Lanoye treedt vrijdag 18 maart op in Kapelle. In De Vroone brengt Lanoye het theaterprogramma 'In de piste', een gedreven show waarin de tekenfilm, de poppenkast, Edith Piaf, de schone letteren en het uitgaansleven een rol spelen. De voorstelling begint om acht uur. Lanoye brak in Nederland vorig seizoen door met zijn solo-programma 'Een slagersjongen met een brilletje', een theaterproductie gebaseerd op zijn gelijknamige bundel. Met het programma stond Lanoye ruim honderd keer op de planken, het boek haalde vijf drukken binnen een jaar. Reden voor Lanoye -samen met Herman Brus selmans de vaandeldrager van een nieuwe literaire gene ratie- om dit seizoen met een nieuwe productie naar bui ten te treden. 'In de Piste' is een selectie van de program ma's die Lanoye in Vlaanderen heeft gemaakt Het beste van België in een orkaan van entertainment. GOES - In 'De Prins van Oranje' in Goes wordt komend weekend voor de tweede keer in successie een grote Voor jaars-antiekbeurs gehouden. Onder auspiciën van de Ver enigde Antiekbeurs Exposan ten toont een groot aantal er kende antiquairs op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 maart het mooiste uit hun col lecties. De antiekbeurs is vrij dag geopend van 16.00 tot 21.00 uur. Op zaterdag en zondag kunnen antiekliefhebbers in De Prins van Oranje terecht van elf uur 's morgens tot vijf uur 's middags. De Voorjaars-antiekbeurs in Goes lijkt in korte tijd uit te groeien tot een volwassenen gebeuren. De eerste editie van deze beurs, in het voorjaar van 1987, leverde louter enthou siaste reacties op. Zowel deel nemers als bezoekers toonden zich zeer tevreden over de door het organiserende Alpha Antiek gekozen opzet. Uit een enquete die tijdens de eerste beurs werd gehouden bleek de antiekbeurs ook een duidelijk regionaal karakter heeft. Vo rig jaar mocht de organisatie Een kijkje op de antiekbeurs in De Prins van Oranje is zeker de moeite waard bezoekers ontvangen uit ge heel Zeeland en West-Bra bant. Gezien de positieve reac ties van deelnemers en pu bliek wil Alpha Antiek -onder meer organisator van de grote antiekbeurzen in het Autotron en het Haagse Congresge bouw- van de beurs in Goes een jaarlijks terugkerend eve nement maken. Om de continuïteit van de Voorjaars-antiekbeurs te ga randeren zorgt Alpha Antiek voor een uitgelezen aanbod antieke kostbaarheden. In De Prins van Oranje is in ieder geval een grote hoeveelheid meubelen in diverse stijlen te bewonderen. Daarnaast is er een ruime keuze aan zilver, aardewerk, kristel en porce- lein. Getoond wordt ook een uitgebreide collectie Jugend stil, klokken, juwelen, asiatica, koper, art-deco en boerenan- tiek. Om de bezoekers van de beurs ervan te overtuigen dat louter echt antiek wordt aan geboden, handhaven de deel nemende antiqairs het vorig jaar geïntroduceerde garan tie-certificaat. Daarmee geven de antiquairs de verzamelaars en de aspirant kopers de ze kerheid dat ze niet met een stuk 'nieuw antiek' de deur uit gaan. Bij verborgen gebreken verplicht de antiquair rich het verkochte stuk terug te ne men. Het garantie-certificaat is door de antiekhandeleren in het leven geroepen om de wildgroei in de antiekwereld tegen te gaan. De bonafide ex posanten in De Prins van Oranje willen niets liever dan laten zien dat er via de er kende kanalen nog heel wat mooi en betaalbaar antiek is te verkrijgen. MIDDELBURG - In samenwerking met Ensoniq Europe houdt muziekhandel Van Damme uit Middelburg zaterdag aan staande een clinic in de zaak aan de Lange Noordstraat 16. Tus sen 13.00 en 15.00 uur demonstreert Richard Severijns twee nieuwe keyboards die door Ensoniq op de markt zijn gebracht. Ensoniq, de maker van de Mirage en de ESQ-1 heeft aan de bestaande produktlijn twee nieuwe geavanceerde keyboards toegevoegd. In de eerste plaats is dat de Ensoniq Performance Sampler, een 20-stemmige polyfone sampler met 16-bits data processing. Een van de mogelijkheden van dit keyboard is dat er mee kan worden gespeeld terwijl tegelijkertijd andere geluiden in de discdrive worden geladen. De tweede nieuwkomer waarmee wordt gedemonstreerd is de SQ-80. Een veelzijdig en fantastisch klinkend instrument waar mee alle populaire synthesetechnieken kunnen worden gesimu leerd. Uiteraard wordt zaterdagmiddag ook de nodige aandacht besteed aan de reeds bestaande Ensoniq-instrumenten. OOST-SOUBURG - Op za terdag 19 maart houdt De Be zige Hand een voorlichtings dag over het onderhoud van parket- en planken-vloeren. De voorlichtingsdag houdt De Bezige Hand in samenwerking met de fabrikant van de schuurmachines Wood boy, Si- deboy en Woodmaster. Be langstellenden kunnen tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij De Bezige Hand in de Buteux- straat 10 in Oost-Souburg. De Bezige Hand verhuurt sinds kort de Woodboy en de Woodmaster.Machines die speciaal zijn ingericht voor het schuren van parketvloeren en planken vloeren. Daarnaast heeft De Bezige Hand ook de Sideboy in het assortiment, een machine voor het schuren van kanten en trappen. Stuk voor stuk professioneel ogende en werkende machines die met gemak te bedienen rijn. Een doe-het-zelver kan er in ieder geval gemakkelijk mee over weg. Het gemak rit hem vooral in het lichte gewicht van de apparatuur. Ook het schuur en slijpsel is eenvoudig aan te brengen. De Woodboy, de Woodmaster en de Sideboy zijn dan ook een uitkomst voor iedereen die zelf zijn vloer wil schuren. Tijdens de voorlichtingsdag wordt alles over de genoemde apparaten uit de doeken ge daan. Daarnaast wordt er ook gedemonstreerd met een nieuwe muur- en plafondrei niger. Een apparaat dat spe ciaal is uitgedacht voor het ge- makkelij k reinigen van schuur- en krabwerk en sier- pleister. VLISSINGEN - Het bedrijf Aster Parket komt met een show naar Vlissingen. De pre sentatie van de mogelijkheden met parketvloeren is op vrij dag 18 maart. Het bedrijf heeft tien vaste vestigingen in Nederland en werkt verder op telefonische afspraak met haar klanten. Volgens een woordvoerder van het bedrijf wijst de prak tijk uit, dat deze methode goed functioneert. „We kunnen na een afspraak met een klant rustig een uur uittrekken om onder het genot van een bakje koffie voorlichting te geven over parket Tijdens zo'n show hebben we al onze materialen bij, zodat de klant weet wat hij koopt. Aster Parket is een groothandel in kurk- en par ketvloeren. Door groot in te kopen leveren wij als het ware tegen weggeefprij zen. Belangstellenden die de show in Vlissingen willen bij wonen of voorlichting willen hebben over parket- en kurk- vloeren kunnen bellen naar 01100-30630 of 01652-5895. Unieke ligging optimaal benutten Bij Autobedrijf Britannia mocht J. Broere een CD-speler in ontvangst nemen. VLISSINGEN - Fiat Nederland heeft jaarlijks een landelijke winteraktie ter stimulering van het winterklaar maken van de auto. De win terbeurt is dan tegen een speciale prijs en de klant die naast deze autobeurt de formulieren opstuurt maakt kans op een van de schitterende prijzen, waaronder een nieuwe auto. De winteraktie was in november 1987. Afgelopen weekend waren er Open Dagen bij Fiat autobedrijf Britannia in Vlissingen. Het autobedrijf had de speciale „champ-modellen" van de nieuwe Panda's, Uno's en Regata's tegen speciale aanbiedingen. Tijdens deze Open Dagen was eveneens de prijsuitreiking van de winteraktie. De heer J.W.P. Broere uit Vlissingen won één van de hoofdprijzen, een Philips CD-speler. Met een uitgebreide verbouiving zijn de sporen van de brand uitgewist. Garage Joosse is weer in oude glorie hersteld. NIEUW EN SINT JOOSLAND - Garage Joosse in Nieuw en Sint Joosland is weer als nieuw. Door een brand liep het bedrijf vorig jaar forse schade op, maar die schade is inmiddels meer dan hersteld. Reden voor de Ford-dealer om op 18 en 19 maart een bescheiden feestje te vieren. Bij de brand werd het achterste gedeelte van het bedrijf vrij wel geheel verwoest. Piet Joosse weigerde echter bij de pakken neer te gaan ritten en is meteen met de wederopbouw van zijn bedrijf begonnen. Het resultaat mag gezien worden. De garage is geheel hersteld, daarnaast zijn een aantal nieuwe kantoor ruimten gebouwd. Ondanks de overlast die de verbouwing met zich bracht zijn de werkzaamheden in de tussenliggende periode gewoon doorgegaan. Toch is Piet Joosse enorm blij dat alles weer in orde is en hij de klanten weer naar behoren kan ontvan gen. Daarom ook wordt op 18 en 19 maart extra aandacht be steedt aan de beëindiging van de bouwactiviteiten. Beide dagen is er een show waarbij de complete modellenlijn van Ford en een groot aantal occessions worden getoond. De bezoekers krij gen van Garagebedrijf Joosse een voorjaarsattentie aangebo den.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1988 | | pagina 17