Vergaardag theater-amateurs voor Zeeland-speelt-dag Molen Meliskerke VAN DE MAAND 5 mei-activiteiten Mini-theater biedt „Vrouw en trouw" Open dag Kurkcentrum Shot '68 Zonnig Spaans recept: Paella Eddy Walker in Bloesbak Middelburg Overig Walcheren Kindertheater E2 NISSAN Je blijft erin rijden AUTO WALCHEREN DIJKWEL B.V. SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 29 APRIL 1987 Vlissingen-stad Wijkactiviteiten Vlissingen Ouderen Souburg Ritthem en Carillon Wijkactiviteiten Middelburg Horeca film: PREMIER HEEFT WEER WAT NIEUWS BRUIDEGOM I TROUWKOSTUUMS LANGE DELFT 11 MIDDELBURG TEL 13891 313 Programma Koninginnedag 1987 (ADVERTENTIES) WALCHEREN - Ook dit jaar bruist het op 30 april weer van de Koninginnedagactiviteiten op Walcheren. Spelletjes, lampion- optochten, prestatielopen en het altijd terugkerende Oranjebal ontbreken ook nu niet in de programmaboekjes van de diverse gemeenten. Een overzicht van de belangrijkste onderdelen. In de Scheldestad beginnen de festiviteiten 's morgens om 8 uur met het luiden van de klokken, om 9.15 uur gevolgd door een muzikale optocht van het showkorps Oranje Nassau en het marjorettenpeleton Irene - de route voert onder meer langs de Alexander Googelweg, de van Hogen- dorpweg en de Groen van Prinstererlaan. Verder zijn er optochten van het showkorps Alpha met de majorettenvere niging Stars at Moonlight - door de Scheldebuurt - en de koninklijke harmonie Ons Ge noegen en het majorettenpele- ton Flushing Girls, door de binnenstad. Om 10 uur worden op het Stadhuisplein de vlag gen gehesen met medewerking van Ons Genoegen, Flushing Girls en het Zeekadetten- korps, en tegelijkertijd maakt Oranje Nassau nogmaals een rondleiding, ditmaal door de wijk van Duyvenvoorde. 's Avonds om 20 uur begint op het Stadhuisplein de muzi kale taptoe, met medewerking van Alpha, Oranje Nassau, en de majorettenpeletons Schoonenburg, Flushing Girls, Irene en Stars at Moonlight. Ook in de diverse Vlissingse wijken worden aparte activi teiten ontwikkeld. Speeltuinvereniging d'Oude Stad heeft vanaf 10.30 uur on dermeer een fotopuzzeltocht - met hoogtepunten uit het hu welijk van Prinses Juliana en Prins Bemhard -, een tien kamp en een vreugdevuur op het Molenstrand. In het wijk centrum Open Hof in Paau- wenburg wordt om 10 uur in de bovenzaal de kinderfilm 'Billy Turf, haantje de voorste' vertoond en is er in de bene denzaal een poppenvoorstel ling. De Culturele Vereniging Lammerenburg heeft vanaf 13.30 uur kinderspelen in de 'Lammerenburcht', en om 20.30 uur een Oranjebal met medewerking van het River side Combo. In de Scheldebuurt begint om 9.30 uur een kinderoptocht, om 10 uur kinderspelen en vanaf 13.30 uur een zeskamp spel met teams van verschil lende buurthuizen. De VSV Bloemenlaan en de speeltuin vereniging Vlissingen Oost houden om 11 uur en 14 uur kinderspelen op het speeltuin terrein in de Bloemenlaan. In Bossenburgh begint om 13.30 uur een optreden van de brassband Caecilia bij de school 'De Houttuin', en kin derspelen en sportactiviteiten, met daarbij een soundmix- playbackshow. Ook in Wester- zicht voornamelijk activitei ten voor de kleintjes: een puz- zeltocht om 10 uur, kinderspe len en een soundmix-play- backshow. Ook aan de bejaarden die Koninginnedag willen vieren is gedacht. In het dienstencen trum 'Bachten Komme' is er van 9.30 tot 12.30 uur een bil jartwedstrijd, en vanaf 14 uur kan er op vier plaatsen aan volksdansen mee worden ge daan, in Bachten Komme, Bachten Reede, Ter Reede en het jeugdcentrum Walk Inn. Op diezelfde tijd is er in be jaardencentrum Scheldehof een filmvoorstelling, 's Avonds om 19.30 uur dezelfde film - de Stem van het Water - in be jaardencentrum De Zoute Viever en de film „Herlevend Verleden" in Ter Reede. Het ouderenkoor Zanglust zingt om 14.30 uur in de kerkzaal van het Open Hof. In Bachten Reede en Bachtenpoorte en Scheldehof zijn 's middags bingowedstrij den. In Souburg wordt om 8 uur begonnen met het luiden van de klokken, om 9 uur gevolgd door kinderspelen op het Oranjeplein. Verder is er een tekenwedstrijd, een vosse- jacht, een play backshow en een zeskampspel. De muziek vereniging Vlijt en Volhar ding speelt om 16.30 uur op het Oranjeplein en om 19.30 uur begint er een lampionoptocht met medewerking van Vlijt en Volharding en de majoretten van Young Stars. In Ritthem zijn er vanaf 9 uur kinderspelen in de Dorps- straaat, vanaf 13.30 uur volks spelen en om 19.30 uur een concert van 'Onda' in de mu ziektent. Verder is er om 21 uur een wandeling met lamp ionnen en vanaf 21.30 uur een feestavond in het dorpshuis. De Vlissingse stads beiaar dier de heer H.G. van Putten heeft in het kader van 30 april een concert op het carillon van de Sint-Jacobskerk. Aanvang 10.30 uur. In de hoofdstad begint Ko ninginnedag om 9 uur met klokgelui, gevolgd door een fe licitatierede om 9.15 uur door burgemeester Mr. C.G.J. Rut ten, vanaf het bordes van het stadhuis. Om 9 uur begint in en rond het zwembad Poelen- daele een jeugdtriathlon voor jongens en meisjes van 7 tot 14 jaar, en hijsen leden van de Scouting Middelburg op de markt de vlaggen, met mede werking van MTV '69. De stadsbeiaardier speelt van 12 tot 13 uur op het carillon van de Lange Jan, en vanaf 13.30 uur is er een monumenten wandeltocht langs de mooiste plekjes van Middelburg. De start is bij het Abdij-restau rant. In de Schouwburg begint om 14 uur een gevarieerde feestmiddag ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Om 14.30 wordt op het Abdij plein een concert ge geven met medewerking van het muziekcorps Middelburg, 'Onda' en de Juliana-blaaska- pel en treedt het Goese jeugd- circus 'Hogerop' op de markt op. De ballonnenoptocht be gint om 19 uur vanaf de Markt, en om 20 uur is er daar een muziek- en dansoptreden met medewerking van de folk loristische dansgroep Wala- cra, en de majorettenpeletons Bright Stars, Eurostars en de Blue Diamonds. In dansschool van Staveren - Blinde Hoek 5 - begint om 20 uur het Oranje- bal en het gebruikelij ke vuur werk wordt om 22 uur afgesto ken vanaf de Havendijk. De openluchtfilm 'Ruthless Peop le' wordt om 22.30 uur ver toond op de Dam. Organisatie filmhuis Meccano. In de diverse Middelburgse wijken zien de programma's er voor het grootste gedeelte hetzelfde uit: buurtvereniging 'Eigen Haard' heeft om 9.30 uur een rondgang met ver sierde fietsen, vanaf 10 uur kinderspelen aan de Oude Werfstraat en om 14 uur een zeskamp; in de wijk Klaren- beek beginnen de kinderspe len om 9.30 uur en is er om 14 uur een fietspuzzeltocht voor het hele gezin, start bij de SSGN; in Dauwendaele begint er om 9.30 uur een fietsenop- tocht en kinderspelen in het winkelcentrum; wijkvereni- ging Het Zand heeft voor kin deren van 7 tot en met 14 jaar een mini-playbackshow, om 9.30 uur een playbackshow voor kinderen van 8 tot en met 12, vanaf 14 uur. Beide activi teiten vinden plaats in het wijkcentrum De Vergulde Baars. In de Middelburgse binnenstad houdt de Scouting vanaf 10 uur kinderspelen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De prijsuitreiking is om 12 uur. In de wijk Middel burg-Zuid begint de versierde fietsenoptocht om 9 uur en de kinderspelen, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar om 10.30 uur. De stichting Horeca Activi teiten Middelburg (HAM) heeft in verband met Konin ginnedag voor de volgende ac tiviteiten gezorgd: in bar 'Alassio' is 's avonds een op treden van 'The original Ja- wari Haihetic Rototon Street- parade' met jazzmuziek. John Caljouw treedt met band op in café de Geere ('s avonds) en in de Bloesbak is de engelse bluesmuzikant Eddie Walker te zien en te horen. De leraren- band Onwijs speelt om 13 uur in De Mug muziek uit de jaren zestig en in café 't Roosje speelt vanaf 20.30 uur de roc- kabillygroep The Bobo's (be kend van De Grote Prijs van Nederland). In Koudekerke begint de viering van 30 april na het lui den van de klokken met een voetbaltoumooi op het sport terrein, met acht ploegen. Aanvang 8 uur. Ter afsluiting spelen de twee basisscholen tegen elkaar. Verklede kinde ren lopen om 9 uur in optocht naar Der Boede, alwaar zij een poppenkastvoorstelling krij gen voorgeschoteld van het poppentheater Parabel. Het 'spelencircuit' op het dorps plein gaat om 14 uur van start, en om 19.30 uur is daar touw trekken. In 'De Couburg' is er vanaf 20.30 uur een disco. Zo als altijd wordt Koninginne dag in Koudekerke afgesloten met een Oranjebal. Dat ge beurt in hotel Walcheren vanaf 21 uur. In Meliskerke vertrekt een versierde fietsenoptocht om 9 uur van het Noordwalplein, om 12 uur begint een fietspuz zeltocht voor iedereen en vanaf 18 uur zijn er de prijs uitreikingen in De Ame. In Biggekerke beginnen de kinderspelen op het Kerkplein In Alhambra I draait de hele week nog Over the Top, waarin truckchauffeur Lin coln Hawk, gespeeld door Syl vester Stallone, een relatie met zijn zoon probeert op te bou wen. Over the Top, donderdag, maandag, dinsdag en woens dag om 20.00 uur, vrijdag om 19.00, 21.30 en 23.30 uur en za terdag en zondag om 14.00, 19.00 en 21.30 uur. In Alhambra II The Golden Child, met in de hoofdrol Ed die Murphy als een maat schappelijk werker met bo vennatuurlijke gaven, gespe cialiseerd in het opsporen van verdwenen kinderen. The Gol den Child, donderdag om 20.00 uur, vrijdag, zaterdag en zon dag om 19.00 uur. Iris, de nieuwe Nederlandse film met in de hoofdrol Moni que van de Ven, draait vrij dag, zaterdag en zondag om 21.30 uur en maandag, dinsdag en woensdag om 20.00 uur. In de nachtvoorstelling vrij - dag om 23.30 uur is White Hot te zien. Dit geldt uiteraard voor Te rug naar Oegstgeest, een ver filming van het bekende boek van Jan Wolkers door regis seur Theo van Gogh. Geert de Jong speelt de lieve, schuch tere moeder van Jan, Tom Jansen de autoritaire vader en Leen Jongewaard zijn oom Louis, het zwarte schaap van de familie. Terug naar Oegst geest, Meccano, vrijdag en za terdag om 20.00 uur, maandag, dinsdag en woensdag om 20.30 uur. Voor de derde en laatste week Betty Blue, 37 2 dans le matin, het verhaal van de hartstochtelijke relatie tussen een losbandige serveerster en haar vriend de schrijver. Mec cano, vrijdag en zaterdag om 22.00 uur, zondag om 20.30 uur. Voor de tweede en laatste week is Meryl Streep te be wonderen in kThe French Lieutenants, Electro, vrijdag, zaterdag en woendag om 20.30 uur. Ronja de Roversdochter, een j Zweedse film naar het boek van Astrid Lindgren. Mecca no, zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag om 15.00 uur, voor de derde en laatste week. Op Koninginnedag is er een openluchtvoorstelling op het Damplein om 22.30 uur van de film Ruthless People met Bette Midler en Danny de Vi- to. MIDDELBURG - Het Mid delburgse kindertheater De Marskramer start op woens dag 6 mei met een nieuwe pro- duktie met als thema: muziek. Alle kinderen die hierover ideeën hebben, kunnen aan de prod uk tie meedoen, bijvoor beeld met het zingen van lied jes, of het playbacken bij be staande muziek. Het belangrijkste is echter het plezier dat samen gemaakt kan worden bij het luisteren naar en dansen op muziek. Er worden vijf repetities gehou den, elke woensdagmiddag van twee tot halfvijf (deelna mekosten 1 gulden per per soon), in discotheek Xenon in de Beddewijkstraat in Middel burg. De resultaten zijn te zien en te horen in een optreden dat zal plaatsvinden op 10 juni aanstaande. Kinderen van 9 tot 13 jaar kunnen zich opge ven bij De Marskramer, tele foon 01180-38172. (ADVERTENTIE) Veerseweg 104, Middelburg, tel. 38880 MIDDELBURG - In het Middelburgse Minitheater vindt op zaterdag 2 mei de première plaats van het blij spel „Vrouw en trouw**, ge schreven door Terence Dudley en op de planken gebracht KAPELLE/MIDDELBURG - De theaterspeelwinkel Ma gazijn is van plan om in het weekeinde van 30/31 mei in buurthuis De Zwaan in Oost- Souburg een „Zeeland-speelt- dag" voor amateurs te organi seren. Belangstellenden kun nen op zondagmiddag 3 mei in het Middelburgs Theater aan de Verwerijstraat aldaar te recht om elkaar te ontmoeten van 2 tot 5 uur. Op deze vergaarmiddag is er gelegenheid voor cabaret liefhebbers om met elkaar in contact te komen, en dan sa men eventueel iets in te gaan studeren voor eind mei; dege nen die een repertoire hebben voor mime, clownerie, sket ches, monologen, etcetera, maar die er andere partners bij zoeken om dit op de speel dag uit te voeren; regisseurs en aankomend regisseurs die willen helpen bij de keuze van het uiteindelijke repertoire; en iedereen die wel mee wil doen maar niet weet wat, en zich wil aanbieden om met ande ren iets samen te doen, is wel kom. Solisten en groepjes van scholen, toneelclubjes en gele genheidsformaties van alle leeftijden (dus ook kinderen van de lagere school) kunnen zich aanmelden op deze ver gaardag. De stukjes duren mi nimaal tien minuten en maxi maal een halfuur; hierbij zij alleen vermeld, dat playback niet gewenst is. Hoe meer aan meldingen, hoe grootser deze openbare „Zeeland-speelt- dag" opgezet kan worden. MELISKERKE - Ds. R.C.E. Barbé, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, verricht op woensdag 7 mei de ope ningshandeling voor de offi ciële ingebruikstelling van de gerestaureerde molen in Me liskerke. Aansluitend op de inge bruikname kan in dorpshuis „Ons Huis" koffie worden ge dronken en kan in de raads zaal van het gemeentehuis een foto-expositie worden bezich tigd, met foto's die van de res tauratie gemaakt zijn. De ingebruikstelling begint om 15 uur. MIDDELBURG - Na een ingrijpende verbouwing van de bovenverdieping van het Kurkcentrum Middelburg, heeft nu ook de gehele bene denverdieping van het pand aan de Korte Geere een meta morfose ondergaan. Twaalf nieuwe kurkparketvloeren in de modernste kleuren en des sins kunnen op koninginne dag, 30 april, bekeken worden tijdens een open dag. Ter gelegenheid hiervan is er voor de klanten tevens een kortingsstunt: bij een afname van 15 vierkante meter kan 20% korting worden verkregen op een kurkparketvloer. Op de open dag van het kurkcen trum staat de oranjebitter klaar. om 10 uur, om 19 uur is er een playbackshow voor alle leef tijden. Het Oranjebal begint na de prijsuitreiking, om 20.15 uur, in het Dorpshuis. Serooskerke heeft om 10 uur een fietspuzzeltocht en vanaf 14 uur volksspelen in De Zandput. 's Avonds is er in De Zandput een groot Oranje feest. Aanvang 21 uur. In Grijpskerke zijn er in de och tenduren kinderspelen, 's mid dags ondermeer een optreden van een volksdansgroep - om 16.30 uur - en 's avonds in de feesttent een feest met verlo ting. Een oriëntatietocht voor gemotoriseerd verkeer begint om 8.30 uur in Aagtekerke. Daar zijn verder vanaf 13.45 uur kinderspelen, om 20 uur een playbackshow in Amicitia met in de pauze een rad van avontuur. In Oostkapelle kun nen liefhebbers zich om 9.30 uur opstellen voor de optocht die om 10.00 uur begint. De wij kspelen bij sporthal De Halve Maan beginnen om 13.30 uur en daar wordt vanaf 19.30 uur een playbackshow gehou den. In Domburg kan vanaf 9.30 uur mee worden gelopen met een muzikale rondgang van de fanfare Apollo. De spelletjes beginnen om 10.45 uur en een playbackshow in Schuttershof om 19.30 uur. In Geersdijke is er, naast de ge bruikelijke onderdelen - de kinderspelen 's middags en het Oranjebal in het Drentehuis dat om 20 uur begint - een prestatieloop. Die gaat om 11 uur van start bij de jeugdsoos 'Het tweede honk'. Gapinge heeft vanaf 9.30 uur kinder spelen bij het gebouw van de Oranjevereniging, vanaf 13.30 uur volksspelen op de 'Schotse Hoek', en om 20 uur een feest avond in het teken van de 'Pats Boem Show'. In Vrou wenpolder kan vanaf 11 uur in de feesttent worden meegeke- ken op televisie naar de ge beurtenissen op en rond Soest- dijk. Vanaf 14 uur zijn er kin derspelen, om 15.30 uur begint een fietspuzzelrit voor hét hele gezin en vanaf 18 uur is er een samenzijn in de feesttent met prijsuitreiking en verloting. De kinderspelen in Sint Laurens beginnen om 10 uur en een meerkamp met acht teams strijden vanaf 14 uur om de Oranje trofee. In het wijkcentrum is er om 19 uur een rad van avontuur voor de kinderen en vanaf 20.30 urn- een feestavond en een disco voorde jeugd. In Nieuw- en Sint Joosland is er vanaf 13 uur 'sjezen rondom de kerk', een play backshow en een majoretten- show. Het Oranjebal besluit de feestelijkheden, vanaf 21 uur in het Dorpshuis. De windsurfvereniging 'Zuid West Zeven' houdt op 30 april een puzzelsurftocht. In schrijven moet gebeuren van 11 tot 12 bij surfcentrum de Schotsman, en gestart wordt om 12.45 uur. door het Middelburgse thea ter. In totaal wordt het stuk zes maal opgevoerd, naast de pre mière zijn de data 9, 15, 16, 23 en 30 mei. De aanvang is steeds 20.30 uur. MIDDELBURG Boottocht De Zonnebloem, afdeling Middelburg, houdt de jaar lijkse boottocht op maandag 11 mei. Deelname is mogelijk voor alle aan huis of inrich ting gebonden personen, inva liden en bejaarden. Er bestaat geen leeftijdsgrens. Vertrek van Loskade om 9.00 uur, te rugkeer aldaar om 17.30 uur. Aanmelden vóór 4 mei bij me vrouw Smit, telefoon 12790, van Royen, 36540, Jongerius, 37065 of mevrouw Kors, 25634 Bazar De Unie van Vrijwilligers houdt op woensdag 6 mei van 10.00 tot 13.00 uur de voor- jaarshandwerkenbazar in de ruimte „De Boog", Heren gracht 52. De opbrengst is be stemd voor de aanschaf van nieuwe materialen. Wandelmars De wandelsportvereniging 't Zand houdt op zaterdag 2 mei voor de 20e keer de jaarlijkse wandelmars onder auspiciën van de Koninklijke Neder landse Bond voor Lichame lijke Opvoeding. Startplaats is wijkgebouw de Vergulde Baars in de Baarsjesstraat Om 10.00 uur starten de 40-ki lometerlopersom 12.00 uur de 25 km, tussen 13.30 en 14.00 uur de 15, 10 en 5 km. De inschrij ving staat open voor groepen en individuelele wandelaars, iedereen krijgt een medaille. Tentoonstelling Op 2 mei wordt in het BKR- centrum aan de Balans 17 de tentoonstelling geopend van schilderijen en tekeningen van Harold Schouten en Eric Roest Deze expositie loopt tot en met 30 mei. Openingstijden: woensdag, donderdag en vrij dag van 12.00 tot 17.00 uur, za terdag van 11.00 tot 16.00 uur. Zendingsavond Op 6 mei spreken twee pre dikanten uit het zendingsveld van de Gereformeerde Ge meente uit Irian Jaya ds. E. Wandik en ds. J. Kombo tij dens een samenkomst in het kerkgebouw aan de Segeer-1 straat 15 om 19.30 uur. Installaties Op vrijdag 1 mei worden drie installaties geopend die in Middelburg zijn gerealiseerd in het kader van de Frans-Ne derlandse culturele uitwisse lingsmanifestatie „Vice Ver sa". In de Vleeshal is werk te zien van Alain Fleischer, in de Crypte van de Abdij van Ange Leccia en in de Kloostergang van de Abdij van Patrick Ray naud. Openingstijden dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur, zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Echtscheiding De vrouwenkontaktgroep Kom uit je Huis heeft op haar maandelijkse kontaktmorgen op woensdag 6 mei iemand van de maatschappelijke Dienstverlening Walcheren uitgenodigd om informatie te Nu een speciale afdeling voor de Wij verkopen en verhuren het allernieuwste op het gebied van (Tevens gelegenheidskleding) En natuurlijk alle accessoires daarbi| behorend, op voorraad Wacht niet te lang Kom nu kijken bij: geven en vragen te beant woorden over allerlei zaken rond een echtscheiding. De bijeenkomst is van 9.30 tot 11.30 uur in het Zuiderbaken, er is kinderoppas. Concert Op zondag 3 mei wordt in de Lutherse Kerk aan de Zuid singel een concert gegeven door de hoboïste Carine Mes- ser en de organist Leen de Broekert Zij spelen onder meer werken van De Fesch, Bach en Mozart. Aanvang 16.00 uur. Rommelmarkt Het Middelburgse Muziek korps houdt op zaterdag 2 mei een grootse rommelmarkt in de voormalige Fordgarage aan de Zusterstraat Vanaf 9.00 tot 16.00 uur worden allerhande zaken, waaronder een aantal slaginstrumenten verkocht Voor het inleveren van spul letjes: telefoon 01180-15618. Abdijconcert Op zondag 3 mei geeft het Middelburgs Muziekkorps het eerste Abdij concert van dit seizoen van 11.30 tot 12.30 uur op het terras van restaurant de Abdij. Bij slecht weer in de Wandelkerk onder de toren. Pastoraten Met ingang van 1 september stopt de heer J. Hendrikse zijn werkzaamheden als pastoor van de Heilige Petrus en Pau- luskerk te Middelburg. Wel blijft hij als emeritus beschik baar in het pastoraat Zijn op volger is pastoor G. Rosenberg uit Vlissingen. Gevonden voorwerpen In de periode van 1 tot en met 15 april 1987 zijn bij de ge meentepolitie te Middelburg de volgende voorwerpen als gevonden aangegeven: lineaal met rekenmachine thermo meter; draagbare radio, kleur grijs; scheidsrechterfluitje; map foto's; tankje Propach- loor; zwart knipportemon- neetje, inhoud geld sleutels; grijze knipportemonnee, in houd geld; sleutels; bankbil jet; RABO-bankpasje; zwarte helm, merk Kiwi; trouwring; goud(kleurige) broche met pa reltjes; halsketting, 3 snoeren zwarte kraaltjes met goud kleurig slotje; goudkleurig kettinkje; zwart plastic horlo ge; zonnebril, bronskleurig montuur in rood étui. OOST-SOUBURG - De Deltaband uit Vlissingen houdt op saterdag 2 mei een snuffelmarkt in de Breewa terstraat in Vlissingen. Op de markt, die om 9.30 uur begint, zal van alles - van groot tot klein - te vinden zijn op „tweedehands gebied". De opbrengst van deze snuffel markt - voorlopig de laatste tot oktober - is bestemd voor de aanschaf en het onderhoud van uniformen en instrumen- I ten voor de Deltaband. De zonnige maanden ko men er aan en dat betekent vaak een wijziging van de soorten gerechten die dan op tafel verschijnen. De vakan tiegangers die richting het zuiden trekken ondergaan dat sowieso maar ook voor de thuisblijvers is er gemak kelijk mee te doen aan de vakantiestemming. Van daag een 'zonnig* gerecht uit Spanje: paella. Voor de echte Spaanse paella is nodig vijfhonderd gram kippenpoelet, drie kwart liter water, een halve eetleper zout, twee uien, twee teentjes knoflook, 75 gram boter (margarine kan ook en vijf eetlepels olie is ook mogelijk ter vervanging van de boter), vijfhonderd gram droogkokende rijst, een groene of rode paprika, drie tomaten, 100 gram gar nalen en een half blik dop erwten. Het kippenpoelet moet ge wassen worden en zachtjes gaar koken in het water met zout. Dat neemt ongeveer een uur in beslag.Het vlees van de botjes halen en in stukjes snijden. De bouillon moet eventueel aangevuld driekwart liter bedragen. Uien en knoflook schoonma ken en klein snijden. De bo ter, olie of margarine heet laten worden en de uien en knoflook in een grote braad pan fruiten. De rijst moet vervolgens toegevoegd wor den en goed omgeschept tot een gele kleur gebakken worden.De paprika wassen, van steel en zaadjes ontdoen en in kleine smalle reepjes snijden. De tomaten moeten ook in plakjes gesneden worden en dat geheel moet met de kip op de rijst gelegd worden. De bouillon moet daaroverheen gegoten wor den en de volledige inhoud van de pan moet vervolgens met wat zout en peper aan de kook worden gebracht. De rijst moet daarna op een zacht vuurtje in ongeveer een half uur gaar worden en dan moet er niet geroerd worden. Tenslotte moeten de gewassen garnalen samen met de doperwten bij de rijst gevoegd worden en de hele inhoud van de pan moet on der goed omscheppen heet gemaakt worden. VLISSINGEN/MIDDEL- BURG - Dinsdag 5 mei zal in buurtgebouw De Schuur aan de Middelburgsestraat voor de vijfde maal onze nationale be vrijdingsdag worden gevierd. Met een gevarieerd pro gramma, waarin ditmaal de landen Zuid-Afrika en Nica ragua centraal staan wil het 5 mei-comité juist op deze dag het fascisme en racisme weer eens extra onder de aandacht brengen. Landen als Zuid- Afrika en Nicaragua verke ren, aldus de organisatoren, op dit moment in dezelfde situa tie als Europa tijdens de Duitse bezetting. Om deze omstandigheden toe te lichten heeft het comité Geert de Booy van het Nicara- gua-comité Amsterdam uitge nodigd, en voor Zuid-Afrika een lid van de Zuidafrikaanse verzetsbeweging het ANC. Beiden zullen 's avonds een persoonlijk verslag geven van hun ervaringen. Vanaf 13.00 uur treden bui ten op het podium verschil lende bands en artiesten op. Op het programma staan on der meer de Nederlandse Ur- banus, de Antilliaanse dans groep Erwin en een vuur- spuwster. Net als elk jaar is er ook nu gelegenheid kennis te maken met buitenlandse lek kernijen. De hele middag is er een markt met eetkraampjes, waarin mensen van allerlei nationaliteiten de specialiteit van hun land klaarmaken en verkopen. Verder zijn organi saties als de Wereldwinkel, het IKV, Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds met een stand aanwezig. Tegen de avond arriveert de zoge naamde Nicaragua-caravan, een straattheater dat trekkend door Nederland optredens verzorgt. Het programma duurt van 13.00 tot 22.00 uur In het kader van de viering van bevrijdingsdag 1987 houdt de Zeeuwse Wandelbond op 5 mei een „Bevrijdingswandel tocht" over afstanden van 5, 10, 15 en 25 kilometer. Gestart wordt vanaf het Abdij plein in Middelburg, om 11 uur. De traditionele Kinder-rommel- doe-markt begint om 14 uur op de Middelburgse markt Voor de origineelste stands en leuk ste activiteiten zijn enige prij zen beschikbaar. Een grote muzikale show begint om 19.45 uur op de markt Muzikale medewerking verlenen Ju liana D.C., Johan Friso, MTV '69, de Euroband, Blue Spirit en Onda uit Nieuwland. MIDDELBURG - De En gelse bluesgitarist/zanger Eddy Walker treedt op konin ginnedag (30 april) op in de Middelburgse Bloesbak. Walker speelt swingende blues en heeft zich al enkele jaren verdiept in de speciale bluestechnieken. Naast eigen werk speelt hij traditionele ragtime en blues uit de jaren dertig, daarbij ook gebruik makend van een uniek instru ment, te weten een mondtrom- bone. Vier elpees heeft hij reeds op zijn naam staan en in Engeland is hij een gewaar deerd artiest, met jaarlijks meer dan 200 optredens. Het optreden op 30 april begint om 22.00 uur. In hetzelfde Middelburgse café speelt op zondag 3 mei de blues-rockformatie Blues Connection. De groep won in 1983 het NOS-bluesfestival in Lelystad en heeft zich de laat ste jaren ontwikkeld tot een echte live-band met een gro tendeels eigen repertoire. De bezetting is: Jan de Jong (bas), Gert-Jan de Valk (drums), Melle Kleisma (zang en gitaar) en Eelco Gelling (gitaar). Het optreden van Blues Connec tion begint om 15.30 uur. VLISSINGEN - De Vlis singse smalfilm- en videoclub Shot '68 houdt vrijdag haar jaarlijkse film- en videopre sentatie. Dat gebeurt in ge bouw 't Anker in de Vlissingse Bonedijkestraat, aanvang 20 uur. De bedoeling is, dat kennis genomen kan worden met de betere amateurprodukties die de afgelopen jaren door de le den gemaakt zijn. Naast de presentatie wordt de uitslag bekend gemaakt van de jaar lijkse film- en videowedstrijd en is er een optreden van de. play-backer Eddy Ford.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1987 | | pagina 13