ALLEEN JEUGD KAN WAT MINDER AAN DE BAK Omvangrijk seizoenprogramma van KNWU Drs. Wagenaar ga f aanzet tot festival HET WEEKBLAD WAAR JE LEKKER VOOR GAAT ZITTEN Zonnebloemen voor onze lezers Lezing over tapijtenserie Inf o-markt De Hayman Rommelmarkt Blue Spirit Concert in Razzmatazz Stuiverconcert Vlijt en Volharding SCHELDEBODE VOOR DE MIDDENSTAND GOES- Evenals duizenden andere wie- Ierenthousiasten in ons land hebben ook weer een flink aantal Zeeuwen reikhal zend uitgezien naar het nieuwe seizoen. Zoals gewoonlijk staan er in de provincie weer een groot aantal wielerwedstrijden op het pro gramma. Wat de KNWU-wedstrijdkalender be treft komen met uitzondering van jeugdlicentie- houders de andere categorieën behoorlijk aan de bak. ZEELAND - De naam Lodewijk Wage naar zal niet veel mensen hier iets zeggen. Toch is hij de man, die de aanzet gaf voor wat uitgroeide tot het VOC-festival in Zeeland de komende zomer. Drs. Lodewijk Wagenaar is conservator van het Amster dams Historisch Museum, docent geschie denis en een van de samenstellers van ten toonstellingen over de Verenigde Oostin- dische Compagnie. Deze tentoonstellingen zijn vanaf 19 mei te zien in die zes Nederlandse steden, waar de VOC een vestiging had, waaronder Middelburg. Nadat de plannen voor dit project waren bekend gemaakt, kwam in Zeeland een onverwacht grote stroom van reacties los, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een groots Zeeuws VOC-festival. Er worden boe ken gepubliceerd, er komen diverse tentoonstellin gen in Middelburg, Vlissingen, Zierikzee en Veere, een wetenschappelijke studie, een filmfestival, een cursus, educatieve routes, twee symposia, school projecten en nog veel meer. Ook de braderie in Middelburg in juni staat in het teken van de VOC! Avonturen Tijdperk Bundelen Multinational EXPO GOES WIL JE MEER WOONRUIMTE? WELKOM BIJ LUNDIA! DAT BETEKENT VOOR U: MEER KLANTEN, MINDER KOSTEN. KIJK MAAR: LAAG TARIEF, HUIS AAN HUIS AAN HUIS. IEDEREEN KRIJGT 'M IEDERE WEEK, GOED GELEZEN, KRAAKHELDERE DRUK. SCHELDEBODE: UW RESULTATENBLAD. Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis op Walcheren. 34e jaargang. Oplage: Editie Vlissingen 22.800 ex. Gemeenten: Valkenisse, Vlissingen en Westkapelle. Editie Middelburg 21.300 ex. Gemeenten: Arnemuiden, Domburg. Mariekerke, Middelburg en Veere. FIJDEBODE O Kantoor: Torenstr. 5. Vlissingen Tel. 01184-19910. Openingstij den: 08.30-12.30.13.30-17.00 u Advertentie-exploitatie: J. v. Emden, tel. privé 01184-60369; Jos Rentmeester. tel. privé 01195-379. Redactie: Redacteur: Luc Vranken, tel. privé 01184-62280. Correspondente: Marloes Wilbers, tel. privé 01180-16920. Naast de Internationale Ronde van Midden-Zeeland komen profs voorts in actie in 's-Heerenhoek, "Kruiningen, Hansweert, Kloosterzande en Sas van Gent. Belangrijke grote wedstrijden voor ama teurs zijn: Omloop van de Braakman, Wim Hendriks- Trofee, Omloop van Zeeuws- Vlaanderen en de Ronde van Midden-Zeeland. Voor junio ren staat er een internationale driedaagse om de Grote Prijs van Axel op de kalender en voor de nieuwelingen is de Omloop van Borsele een wed strijd van formaat Liefhebbers kunnen aan de slag in de klassieke Omloop van Vogelwaarde en Jeugdli- centiehouders strijden in een landelijk toernooi in Sluiskil. De districtskampioenschapH- pen voor alle categorieën (uit gezonderd profs) worden op 2e pinksterdag gehouden in Hansweert, waar dan 's avonds de profs zullen acteren. Een groot aantal criteriums zal voorts dit jaar in onze pro vincie worden afgewerkt De Zeeuwse KNWU-wed- strijdkalender ziet er als volgt uit: April: 12 Graauw (nieu welingen en dames); 18 Vlis singen (jeugd); 20 Axel (ama teurs); 26 Koewacht, Wim Hendriks-Trofee (amateurs); 26 Groede (nieuwelingen, lief hebbers en veteranen). Mei: 2 Yerseke (amateurs, junioren, liefhebbers en vete ranen). 5 Koewacht (clubkam pioenschappen voor amateurs, junioren, nieuwelingen, lief hebbers en veteranen; 9 en 10 Omloop van Zeeuws-Vlaande ren (amateurs) afwachtings- programma's in Temeuzen en Oostburg (liefhebbers en vete ranen); 16 IJzendijke (ama teurs); 16 's Heerenhoek (Om loop van Borsele voor nieuwe lingen); 17 Kwadendamme (amateurs, junioren, nieuwe lingen); 22 Aardenburg (junio ren, liefhebbers en veteranen); 23 Ronde van Midden-Zeeland voor profs en amateurs met start en finish in Goes, af- wachtingsprogramma met nieuwelingen en dames; 28 Wemeldingse (amateurs, lief hebbers en veteranen); 29 tot en met 31 Grote Prijs Axel (ju nioren); 30 Lewedorp (ama teurs, liefhebbers en vetera nen). Juni: 2 Hulst (amateurs, liefhebbers en veteranen); 6 Kloosterzande (profs, ama teurs, junioren en dames); 8 Hansweert (profs en districts kampioenschappen voor ama teurs, junioren, nieuwelingen, liefhebbers en veteranen); 9 Axel (amateurs en dames); 13 Nieuwerkerk (amateurs); 13 Biggekerke (nieuwelingen, liefhebbers, veteranen en da mes); 14 Waterlandkerkje (amateurs en nieuwelingen); 19 Sluis (amateurs); 20 Vogel waarde (amateurs, nieuwelin gen, liefhebbers en veteranen); 21 Zuiddorpe (amateurs, ju nioren, nieuwelingen); 27 Nieuwdorp (junioren, nieuwe lingen, liefhebbers en vetera nen); 30 St Jansteen (ama teurs). Juli: 1 Westkapelle (ama teurs, liefhebbers en vetera nen); 3 Breskens (amateurs); 4 Kruiningen (profs en ama teurs); 5 Heikant (amateurs, liefhebbers en veteranen); 7 Westdorpe (amateurs en da mes); 8 Zoutelande (amateurs en dames); 11 Poortvliet (ama teurs en dames); 18 St. Maar tensdijk (amateurs en junio ren); 20 Philippine (amateurs en nieuwelingen); 21 Clinge (amateurs, liefhebbers en ve teranen); 23 Bruinisse (ama teurs, liefhebbers en vetera nen); 27 Biervliet (amateurs); 30 Aagtekerke (amateurs). Augustus: 2 Sas van Gent (profs en amateurs); 5 Renesse (amateurs); 6 Domburg (ama teurs); 8 Kortgene (amateurs, junioren, liefhebbers en vete ranen); 9 's Heerenhoek (profs, amateurs, junioren en re creanten); 15 Koudekerke (amateurs, nieuwelingen, da mes, liefhebbers en vetera nen); 22 Zierikzee (amateurs); 29 Oud Vossemeer (amateurs, junioren, nieuwelingen, lief hebbers en veteranen). September; 5 Middelburg (amateurs en junioren); 6 Cad- zand (amateurs); 13 Eede (amateurs); 15 Nieuw Namen (amateurs); 19 Lamswaarde (amateurs). Oktober: 6 Hulst (amateurs). IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllliillillillllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflIillllllllllllIllillllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllilllilftlllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH III Op zoek naar het dagelijks leven in het VOC-tijdperk De man,die deze sneeuwbal aan het rollen heeft gebracht, drs. Wagenaar, vertelt waarom juist voor dit onder werp gekozen is. „Er zijn veel sensationele, sentimentele, gruwelijke verhalen bekend over de reizen en avonturen binnen de VOC. Maar met een aantal andere initiatiefnemers vroeg ik mij af, wat de VOC betekende voor het dagelijkse leven hier, in Nederland. Vragen, die bij mij opkwa men waren: wié werkten er dan in de pakhuizen, bijvoor- MIDDELBURG - De weef- kring Walcheren heeft voor alle Zeeuwse weefkringen en andere belangstellenden een lezing georganiseerd op dins dag 14 april om 19.30 uur in de Zeeuwse bibliotheek. Spreker is Jac. van den Boogard, kunsthistoricus. Aan de hand van dia's vertelt hij over de laat-middeleeuwse tapijtense rie „La dame a la li come". Deze bevindt zich in het kloosterhofje van het Musee de Cluny, een oase van rust in het drukke Parijs. De lezing geeft een beeld van de ont staansgeschiedenis, de her komst en de voorstellingswe reld van de zes beroemde ta pijten. Daarnaast wordt inge gaan op de algemene geschie denis van het Franse wandta pijt en de iconografie en sym boolfunctie van het fabeldier, de eenhoorn. Behalve dia's worden ter illustratie frag menten gebruikt uit het pro zawerk van Cees Nooteboom, die ooit een beschrijving van de tapijten gaf. beeld in Middelburg? Wie dronken er dan thee en waar dronken ze uit, uit tin of al uit porselein? In de tijd van de VOC waren specerijen niet meer zo peperduur als toen ze nog over land werden aange voerd. Wat voor invloed had dat op eetgewoontes? Heel de binnenhuisinrichting werd beïnvloed vooral door Azië, motieven op behang, aarde werk. Er werden journalen gedrukt, die mensen gingen verzamelen. Er werden aapjes meegebracht, schelpen, krui den, planten en gegevens over uitheemse geneeswijzen. In Leiden en Amsterdam werd een hortus aangelegd. De in vloed van de VOC op het cul turele leven is groot geweest". Behalve deze vragen waren er nog meer aanleidingen om voor dit onderwerp te kiezen. Ik heb ooit een tentoonstelling opgezet in Sri Lanka en zag daar forten en andere resten uit het VOC-tijdperk. Dat prikkelde mijn nieuwsgierig heid. Daarnaast is er alge meen in de wetenschap de laatste tien, vijftien jaar meer belangstelling gekomen voor de menselijke, alledaagse as pecten en de „dingen" in de ge schiedenis. Dat betekent een nieuwe manier van kijken, bijvoorbeeld naar schilderijen, wat voor kleding dragen de mensen, welke gebruiksvoor werpen of inrichting zie je op de achtergrond?" De belangstelling is opener, universeler, minder op alleen archieven en structuren ge richt Omdat de VOC een voor die tijd een unieke, omvang rijke organisatie had, waarin kleine, dagelijkse details wer den vastgelegd, bieden de ar chieven (anderhalve kilometer in het Rijksarchief!) enorm veel informatie. Zo zijn er lijs ten, van de bevoorrading van de schepen; bij een overlijden in het buitenland, werden de persoonlijke bezittingen gere gistreerd en naar de weduwe gestuurd. Er werden opdrach ten voor schilderijen gegeven, dagboeken bijgehouden, enzo voorts. De VOC werd gesticht in 1602. Er bestonden daarvoor al maatschappijtjes, die werden opgericht per handelstocht Van Oldenbamevelt kwam op het idee om deze maatschap pijtjes te bundelen. Een andere aanleiding was het ontwerp van een nieuw schip, dat in Hoorn werd ontwikkeld. Bo vendien was er vanwege de oorlog met Spanje veel kapi taal uit de Zuidelijke Neder landen naar Amsterdam ge vlucht. Daarmee durfde men te investeren en dat was ook nodig, want de handel op de Middellandse Zee nam toe. Een eeuw eerder werden dergelijke ondernemingen al gewaagd door de Portugezen en Spanjaarden, richting In dia en het huidige Amerika. Precies een eeuw later doen de Nederlanders dit over en zij dringen de Portugezen weg. Al gauw groeide de VOC uit tot wat we kunnen zien als de eerste multinational. De aan delen van de VOC waren de eerste, die op een beurs wer den verhandeld, de VOC was het eerste handelsmerk, de pakhuizen werden met veel allure gebouwd. Er staan er nog een paar in Middelburg. Aan de Kinderdijk, de Koren dijk, en de Maisbaai, waar de Equipage-meester zat, die de aanmonsteringen en de be voorrading van de schepen verzorgde. Daar achter lag de oudse smidse en de oude werf. MIDDELBURG - De Hay man, onderdeel van SKW Middelburg, houdt komende zaterdag 11 april de jaarlijkse kijk-doe-informatiemarkt in wijkgebouw Het Zuiderbaken aan de M. de la Palmastraat in in jongerengebouw Poorters- hovePoortershove L Zowel jongeren, kinderen als volwassenen zijn welkom tussen 14 en 16 uur in beide ge bouwen. In het Zuiderbaken is gele genheid tot houtbranden, sie raden maken, volksdansen, schminken, koekjes versieren, het bekijken van een foto-ex positie en diverse inforstands. In Poortershove is er onder meer een video, disco, kleding- maakproject, tafelvoetbal, ta feltennis en biljart. De toegang is gratis. Wie merkte er in de pakhuizen en waar kwamen ze vandaan?.. Ook straatnamen als Werf- en Dokstraat herinneren aan die tijd. Amsterdam had de grootste VOC-kamer en leverde acht van de heren van het hoofdbe stuur, de Heren XVII. Daarop volgde Middelburg met vier heren Rond 1700 moest men de bemanning van de schepen al voor de helft uit het buiten land halen. Drie keer per jaar, in sep tember, januari en met Pasen, vertrokken er schepen. Alleen de bouw al leverde heel veel werk voor de omgeving, denk maar aan de houtzaagmolens bij Nieuwland. En dan de be voorrading, voedsel, sokken ondergoed, gereedschap, noem maar op. De winkels in Mid delburg en omgeving deden goede zaken. De VOC was de grootste werkgever met duizenden sol daten in Azië, want naast han delsorganisatie was de VOC ook landsheer. De laatste veilingen van de VOC waren in 1803. Twee eeu wen lang betekende de VOC de enige toegang voor Wes terse voorwerpen en kennis naar Azië en andersom, de enige contactmogelijkheid tussen Oost en West". Lodewijk Wagenaar vertelt snel en enthousiast. We praten in de Zeeuwse Bibliotheek, van waaruit het VOC-festival wordt gecoördineerd. Het uur, dat hij tijdens een werkbezoek voor dit gesprek had uitge- (ADVERTENTIE) de beurs voor iedereen 15-16-17-18 en 20april 1987 MIDDELBURG- Het drum en bugle corps 'Blue Spirit' houdt op zaterdag 11 april een rom melmarkt bij het clubgebouw in Middelburg-Zuid van 's morgens acht tot 's middags drie uur. 'Blue Spirit' is een vooruit strevende vereniging die via allerlei akties voldoende fi nanciële middelen probeert te verkrijgen voor de muzikale hobby van jongeren van twaalf tot en met eenentwin tig jaar. OOST SOUBURG - In de Zeeuwse folkclub Razzmatazz staat komende zaterdag 11 april weer een optreden te ge beuren. Vanaf 20.30 uur staan De Smiezen op de planken. Razzmatazz is de naam van een gebouw aan de Middel burgsestraat in Oost-Souburg en is de enige in zijn soort De Smiezen bestaan uit Chris Bos, Huub Simons en Ronald Veerman. Kaarten voor het concert kosten een tientje aan de zaalreserveren voor het concert kan ook 01100-30168. - FOTO: FOTO ZESA trokken, benut hij van de eer ste tot de laatste seconde. Als hij opstaat om de trein naar Amsterdam te halen zegt hij nog: „Heel bijzonder aan het VOC-festival in Zeeland vind ik de samenwerking tussen gemeente, provincie en rijk. De mensen hebben veel plezier in de voorbereiding, die heel veel tijd en energie kost. Het is de veelzijdigheid en de verras send grote belangstelling, die dit festival zo uniek maken. OOST SOUBURG - De Sou- burgse muziekvereniging Vlijt en Volharding houdt zaterdag 11 april vanaf 19.30 uur het traditionele stuiverconcert in het Scheldekwartier in Vlis singen. Het programma wordt ver zorgd door het Souburgse ko- perquintet, jeugdkorps, drum band en fanfare van Vlijt en Volharding en als gastvereni- ging Harmonie Oranje uit Wouw onder leiding van Rene de JOng. Voor de Souburgse fanfare is dit het eerste grote concert onder leiding van de nieuwe dirigent Ger Blom, ook bekend als regio-directeur Vlissingen van de Zeeuwse Muziekschool. Na afloop van het concert wordt de dansmuziek ver zorgd door de Fiesta Band De entreeprijs bedraagt een stui ver. HET WEEKBLAD WAAR JE LEKKER VOOR GAAT ZITTEN VLISSINGEN - Warme zonnestralen en malse lente buitjes bezorgen ons eindelijk de echte lentegevoe- lensJlet frisse groen en de bonte kleurenpracht van de bloemen staan letterlijk en figuurlijk voor de deur. Speciaal voor de lezers van De Scheldebode hebben we een wedstrijd op stapel gezet Een altijd weer leuke uit daging om een zo lang mogelijke zonnebloem te kweken. De zaadjes worden door ons beschikbaar gesteld en kun nen tot zo lang de voorraad strekt worden afgehaald op ons kantoor aan de Torenstraat te Vlissingen. Het zijn zaadjes voor de reuzenzonnebloem en ze zijn met kiem- garantie geleverd in een gemakkelijk meeneem ba ar zak je. Drie zaadjes bij elkaar en zo'n twee centimeter diep de grond in. Nadat we begin juli een tussenstand zullen publiceren aan de hand van de ons gemelde zonnebloem-lengtes ko men we in de maand september aan de ontknoping toe. Op een nader te bepalen datum in september verwachten we de eindresultaten en dan zullen we de langste exem plaren gaan nameten, zodat we weten aan wie we de prij zen kunnen overhandigen. Om onze jonge lezertjes en andere deelnemers te stimule ren hebben we immers drie prijzen beschikbaar. Dat zijn waardebonnen van respectievelijk 125,-, 75,- en 50,-, beschikbaar gesteld door Tuincentrum Vers tra ten-Wal- hout, Veerseweg 124a te Middelburg. ADVERTENTIE) Je bent welkom in onze ongewone winkel. Vol grote en kleine ideeën voor slapen, studeren, spelen en wonen. Waar wij je graag helpen je eigen kreatieve wensen uit te werken. Want alles kan met Lundia's simpele ruimtesysteem. Levering uit voorraad. - ij Welkom, de koffie staat klaar. ILlinmaJ Parkeren bij de winkel. als/e ruimte ,e lief is LUNDIA BREDA Houtmarktpassage 24-26, Tel. 076-143731

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1987 | | pagina 1