DIERENBESCHERMER VAN HET {AAR UW HOND LOOPS? NU OOK VOOR HAAR EEN TAMPON! ZE WAS BOOS MARTIN'S HOEK OP SPREEKUUR HOE DIKKE VRIENDEN VIJANDEN WORDEN BINNEN EEN PAAR UUR! TIJDELIJK F1.50 KORTING: VISSEN HEBBEN OOK GEVOEL! VUURWERK? VOORKON PANIEKGEDRAG REVOLUTIE IN HET TOILET VAN DE KAT SCHELDEBODE VAN MAANDAG 29 DECEMBER 1986 DENATUURFRISSE KATTEBAKVULÜNG WAT HET DIER NÓDIG HEEFT MAAKT PUIK. 307 DIEREN IEREN VALSE HONDEN BESTAAN NIET! Hij heeft gebeten. Vaak zal een dierenarts of de beheerder van een asiel een hond als „vals" horen betitelen. Zo'n hond heeft dan iemand uit het gezin gebeten of heeft de gewoonte dreigend te grommen wanneer hem iets verboden of geboden wordt. Natuurlijk is het waar dat dat voor de eigenaar een desillusie is. De eigenaar denkt goed te doen aan zijn hond en dan is zulk gedrag de beloning. Een hond heeft een duidelijke consequente leider nodig! Maar hoe is dat nu zover geko men? Een hond heeft een roe delleider nodig, iemand die hem vertelt wat de regels in huis en in de wereld zijn. En die hem die regels ook conse quent voorhoudt. Wordt dit niet gedaan, dan zal de hond vanuit zijn natuur ver plicht zijn zelf de rol van roe delleider te vervullen. Want duidelijkheid moet er zijn. De omstandigheden bepalen vaak onze regels! Consequentheid is niet een van onze duidelijkste eigenschap pen. Vaak vinden we het prima dat de hond ons enthousiast begroet door ook tegen ons op te springen, iets wat we abso luut verbieden wanneer hij modderpoten heeft. Zo mag hij vaak wel op de bank liggen, behalve wanneer er visite is. Deze onduidelijkheid in regels maakt dat de hond zelf regels gaat stellen. Hij moet wel. Zo geeft zijn natuur dat aan. Lekker even pesten? Het is niet zijn stijl! Hij is dus niet vals! Hij kan niet denken: ze gaat weer weg en dan zal ik lekker weer het kleed stuk maken. Of de ijskast open breken. Een hond kan geen rot streken plannen. Wij mensen kunnen dat wel. Men kan dus stellen: valse honden bestaan niet, valse mensen wel! Mevrouw De Boois, lid van de fractie van de PvdA, is dierenbeschermer van het jaar geworden. Zij volgde daarmee de heer Tommei op, lid van de fractie van D66, die dierenbeschermer van het jaar 1985 was ged weest. De dierenbescherming kiest de laatste jaren nu haast traditio neel geworden een dierenbe schermer uit de Haagse krin gen. Hoofdbestuurslid Henk Smid vond een dierenbescher mer uit de regio van de veld werkers wel voor de hand lig gend, maar niet praktisch ge noeg. Een dierenbeschermer die zich in de volksvertegen woordiging hard maakt voor de belangen van dieren, is van groot belang voor onze hele organisatie. Het is een voor beeldfunctie waar iedereen op let. Mevrouw De Boois vond haar verkiezing een hele eer, maar voor haar gevoel toch wat mis plaatst. Vele andere volksverte genwoordigers werken ook kei hard aan een verbeterde wet geving voor dieren. Mevrouw De Boois viel vooral op vorig jaar door haar schrif telijke inbreng over de Wel zijnswet voor Dieren. Haar uit spraken lieten niets aan duide lijkheid te wensen over. In de oppositie zitten heeft niets te maken met dan gemakkelijker te praten over welzijn van die ren. Het is een levensinstelling. In 1975 ging zij al in debat met Deze rubriek is er voor u. Heeft u vragen op veterinair gebied zoals ziektes, voeding etc., dan kunt u de antwoorden op deze pagina verwachten. Veelal zal het noodzakelijk zijn uw brieven iets in te korten wegens ruimtegebrek. Wanneer huisdie- renbezitters zelf oplossingen hebben voor bepaalde problemen, dan zullen ook deze opmerkingen ge plaatst kunnen worden. U kunt schrijven naar: STICHTING DIERENRAADSMAN POSTBUS 2345 8203 AH LELYSTAD Een minder ernstig maar nogal vaak voorkomend pro bleem waarmee de eigenaar van een hond wordt gecon fronteerd is een overvulling van de anaalzakjes, een on derwerp waar wij ook veel brieven over ontvingen. Deze anaalzakjes liggen aan weerszijden van de anus te gen de kringspier aan en hebben een uitmonding in de anus. Hun normale inhoud, een grijs-bruine korrelige substantie wordt door de druk van passerende ontlas ting uit de zakjes geperst en verlaat de anus tegelijk met de ontlasting. Met de geur van deze ontlasting kan de hond zijn territorium afbake nen. Soms raken deze zakjes om wat voor reden dan ook over- vuld of ontstoken. Eventueel zelfs ontwikkelt de ontsteking zich tot een abces. In geval van overvulling of ontsteking gaat de hond met zijn achterwerk over de grond schuren sleetje rij den) of zit zich constant in het gebied van de staartwor- tel te bijten en te likken. De anaalzakjes moeten door de dierenarts worden uitge knepen. Als de inhoud van de anaalzakjes slijmerig, pus- achtig of bloederig is dan zijn de anaalzakjes ook ont stoken en moeten zij behalve uitgeknepen ook gespoeld worden met een fysiologi sche zout-oplossing. Daarna brengt men een antibiologi- sche zalf in de anaalzakjes aan om de .ontsteking tegen te gaan. Komt het probleem steeds weer terug, dan moet men eventueel overgaan tot het operatief verwijderen van de anaalzakjes. Alhoewel een ervaren hon deneigenaar een overvulling van de anaalzakjes zelf kan uitknijpen, is het verstandiger om een dierenarts te raadple gen. Deze kan meteen ingrij pen wanneer er een onste- king of een abces behandeld moet worden. Mevr. De Boois, PvdA Waarom denken toch zo veel vissers dat het niets uitmaakt dat een vis een haak inslikt? En waarom denkt men dat hij het niet voelt wanneer diezelfde haak er met een ferme ruk weer uitgetrokken wordt? Om maar één reden: de vis kermt niet, schreeuwt niet, huilt niet! En omdat het een koudbloedig dier is wordt om een of andere reden aangeno men dat hij dan vast geen ge voel heeft. Maar hoe dan ook: hij heeft absoluut het instinct tot overle ven. Wanneer u hem behendig aan de haak heeft geslagen, begint voor de vis zijn doods angst. Het gespartel is niet om dat hij zich zo lekker voelt of van de hele situatie geen weet heeft. En dat dat hem haast verlamt door alle stress blijkt wel uit de teruggeworpen vis, welke vaak amechtig aan de oppervlakte blijft drijven. En de gebeurtenis voor het plezier van de visser niet overleeft. Wetenschappers zijn bezig een instrument te ontwikkelen wel ke het pijngevoel van vissen zal registreren. Misschien dat dat eindelijk een einde zal ma ken aan het gemartel van vis sen. haar partijgenoot, toen minis ter-president, Joop den Uyl, over dierenwelzijnzaken. Nadat haar ten ore was geko men dat volgens een onder zoek van de faculteit van dier geneeskunde, vissen duidelijk pijn ervaren, kon zij niets an ders opmerken dan dat er we! bijzonder grote emoties kon den losbarsten in de Tweede Kamer. Want welzijn van men sen mag niet ten koste gaan van dieren. Wat voor dieren het ook zijn. Nodeloos kwellen hoort niet in haar vocabulair. In het visserskamp zullen ze deze visserslatijn niet met vreugde begroeten. De dieren bescherming vond dat met haar verkiezing o.a. een zware dobber is gecreëerd. Wanneer een teefje loops is, heeft dat voor het gezin nogal wat consequenties. Ten eerste liggen natuurlijk een aantal gretige minnaars voor uw huisdeur op de wacht in de hoop de jongedame te kunnen versieren. En wanneer u dat niet op prijs stelt, zult u haast met een mattenklopper op pad moeten om de maagd te beschermen. Buiten deze overlast, krijgt u te maken met het bekende verband en broekje om de uitvloeiing van het loopse teefje op te vangen. Wij mensen vinden dat wij een beetje voor gek lopen met zo'n teefje in een broekje. Ook uw teefje is er niet blij mee, want de randen en riempjes van het broekje zitten haar toch niet echt lekker. Vaak zal de teef dan ook voortvarend blijven proberen zich van de broek te verlossen. Nu schijnt er een tampon voor loopse honden op de markt te komen. Een paar kanttekeningen lijken vooralsnog op zijn plaats: het lijkt handig doordat het gedoe met het broekje overbo dig wordt. zal een teefje het inbrengen makkelijk accepteren? zal het inbrengen en verwij deren geen pijn veroorzaken door ondeskundig en onhandig handelen? In dierenartskringen wordt de opmars van de hondentampon nauwlettend gevolgd. Het jaarlijks kabaal lijkt on ontkoombaar. Wanneer het einde van december nadert en wij mensen onze vreug de over het begin van een nieuw jaar luidruchtig vie ren, kruipen veel honden weg uit diepe angst voor de knallen. Wat moet u nu vooral niet doen: geruststellen! Wanneer u alvast de gordijnen sluit. Fikkie bemoedigend bij u roept en liefdevol gaat aanha len, weet Fikkie alvast een ding zeker: vuurwerk is vreselijk eng. Niemand kan zich gelukkig en ongelukkig tegelijk voelen. U niet, maar uw hond ook niet. In principe kunt u beter gaan stoeien en vrolijk doen met uw hond, dan krampachtig met uw handen om zijn oren gaan zit ten. In het laatste geval beves tigt u immers angst. Het is nu te laat om daadwer kelijk een training om de angst weg te krijgen of op zijn minst leefbaar te maken in te zetten. U zult hier toch gauw een maand of twee voor uit moe ten trekken. Maar wanneer u zich nu gemo tiveerd voelt om te zorgen dat uw hond volgend jaar niet in paniek raakt tijdens het mense lijke vreugdegewoel, kunt u een therapie schriftelijk aanvra gen bij: Instituut voor Gedrags therapie, Bronsweg 9, 8211 AL Lelystad. Wel 2,50 voor antwoord bijsluiten (een cheque, contant geld is verbo den). Ze belde me op. ledereen kon doodvallen. Ik mocht blijven leven, behalve wanneer ik niet even m'n mond wilde houden. Snikkend en af en toe zenuwachtig lachend vertelde ze me dat de buurt haar wilde afmaken. Op een zaterdagochtend had wurgmiddel, maar uitsluitend ze haar hond zeer flink gecor- door de flitsende ruk als een rigeerd d.m.v. een slipkettink- correctiemiddel. je. Een stevige ruk aan de lijn had ervoor gezorgd dat de bobtail een piep had gege ven. Dat mocht niet. Een mis schien goedwillende meneer, vond dat de mevrouw zelf maar een wurgketting om moest doen, dan zou hij haar wel eens even tot de orde roepen. Hij voegde eraan toe: „tering wijf". Dit was teveel van het goede. Ze was ingestort naar huis gelopen. Een kopje thee met een kaneelkoekje hadden haar gekalmeerd. Ik kon haar nog niet kalme ren. Geen thee, zij wel boos. „Ach Martin, klaagde ze, die hond van me is een schat, maar heeft me wel al twee keer zeer hard in mijn arm gebeten. 15 hechtingen moesten erin. Sinds dat mo ment ben ik hem gaan op voeden zoals jij wel eens had verteld". Als dan schuldige toehoorder vraag je dan af, wat heb ik verteld. Ze had het wel be grepen. Je moet een hond in zijn nek corrigeren. Honden doen dat onder elkaar en wij mensen hebben wat moeite met tanden in nekken te zet ten van dieren, dus daarom een goede vervanger, een slipkettinkje. Honden zien je om diverse redenen als een soortgenoot dus een soortgelijke behan deling moet werken. En slip kettinkje werkt niet als een Na de behandeling van me vrouw naar haar hond was de hond een stuk gezeglijker geworden. Behalve die ene 'keer. Hij viel uit naar een an dere reu. Het was in het verleden wel eens voorgeko men, dat hij bij het corrige ren, zijn bazin tot de orde probeerde te bijten. Met wis selend sukses. Dieren mishandelen is soms een dier niet behandelen. Wanneer je een hond niet in het gareel zet op hondse wij ze, dan is het resultaat dat het dier kansloos afgemaakt moet worden. Het zielig vin den een confrontatie aan te gaan met je hond, is de rein ste dierenmishandeling. Het is buitengewoon schijn heilig je probleem voor te leggen aan de dierenarts en dan de conclusie te trekken, ik kan het niet opbrengen zo tegen mijn schatje te doen. Hij heeft recht op leiding. Nee beter, hij moet leiding hebben, anders wordt er in breuk gemaakt op het recht op hond zijn. Die meneer die zo uitviel te gen mevrouw, zou zich wat beter moeten laten voorlich ten. Zijn hondje bijt niet? Misschien heeft hij het goed gedaan of heeft hij het ge troffen. Maar meneer laat zich vast niet bijten. Aan het einde van het ge sprek zijn we beiden thee gaan drinken met een honde koekje. (ill.: Ko van de Broecke) Hoewel katten individualis ten zijn en prima alleen thuis kunnen leven, zijn er zeker ook katten die bijzon der aan elkaar gehecht zijn. Zij slapen tegen elkaar aan, likken verzorgend eikaars vacht en ze zijn steeds bij elkaar in de buurt te vin den. Soms moet een van de katten naar de dokter, b.v. voor een operatie, sterilisatie of castra tie. Daar blijft de kat een paar uur, totdat hij weer helemaal bij zijn positieven is en weer naar huis mag. En soms leidt dat tot een schrijnend gevolg: de katten herkennen elkaar niet meer doordat de door de dierenarts behandelde kat een andere geur heeft gekregen. De thuis gebleven kat behandelt zijn ou de vriend als een nieuwkomer en verbiedt deze door felle aanvallen het huis te betreden. Dit gaan niet vanzelf over. Het is niet zo dat na een dag de katten weer gebroederlijk bij elkaar liggen. Zaak is de twee katten zo snel mogelijk voor een dag of 10 elders gezamen lijk onder te brengen. Zij bou wen dan op voor beide vreemd terrein een nieuw territorium op voor hun samen. En vanuit die situatie kunt u ze weer sa men mee naar uw eigen huis nemen. Meestal is dan het probleem ook thuis opgelost en kan de oude vriendschap terugkeren. Ingezonden mededeling Begin dit jaar introduceerde de groothandel in dierbenodigd- heden Holland Diervoeders een nieuw soort kattebakvulsel. Vele fabrikanten hebben in het verleden geprobeerd een plaats te vinden op de markt van de kattehygiëne. Voor wei nigen is het een sukses gewor den. In Nederland wordt 80 miljoen kg kattebakvulsel gebruikt. De helft komt bij onze kruideniers terecht en het andere gedeelte gaat naar dierenspeciaalzaken. Het kattebakvulsel welke Hol land Diervoeders in samenwer king met een grote Nederland se papierfabriek heeft ontwik keld is geheel anders dan de bestaande produkten die veelal uit klei bestaan. Het slib wat overblijft uit de .uu.iK.age wordt zodanig gedroogd en bewerkt, dat er een uitstekende absorberende korrel ontstaat. Het is buitengewoon milieu vriendelijk materiaal, erg licht, waardoor het enorme gezeul met grote zakken grit niet meer nodig is. De fabrikant heeft als aardig heidje een grasgeur toege voegd. De kat zal het haast doen lijken op een wat korrelig gazon en voor de baas heeft het als voordeel, dat de ontlas- tinggeur prettig grassig is ge worden. Dat het een en ander een suk ses geworden is blijkt uit het aantal kg wat nu verkocht wordt in de winkels. In verge lijk met het orthodoxe grit is dat nu opgelopen naar 4.000.000 kg. Een suksesstory. PUIK FRIS Zuinig in gebruik Groot absorptievermogen Milieu vriendelijk Nederlands kwaliteitsprodukt. In 10, 17,5 en 35 liter verpak king: Verkrijgbaar bij elke goede dierenspeciaalzaak. Aanbieding geldt in de maand januari tM| aar^cnat van een 17.5 liter verpakking PUIK Fns tegen inlevenng van dere advertentie alleen bi| de dierenspeciaalzaak PUIK is een kwaliteitsprodukt van Holland Diervoeders B V., Hilversum

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1986 | | pagina 7