Verbouwing Abdij GRATIS Broodboetiek Daane doone De Bergbeklimmers STE WEG NAAR DE ZON VIA ONS REISBUR HOLLAND INTERNATIONAL REISBUR0 echt... je proeft t! brood I boetiek Klankdiaserie VOLGENS SCHUTTER CEES RAAS UIT OVEZANDE Basisopleiding mannequin en dressman bij ontwikkelen en afdrukken van uw kleurenfilm. en vandaag gebracht.... morgen klaar!! Spogaa f7^\ SCHELDEBODE VAN MAANDAG 29 DECEMBER 1986 303 OVEZANDE - „Ik ben er wekelijks acht tot ne gen uur mee bezig. In de zomer op de staande wip en in de wintermaanden op de liggende wip". Aan het woord is Cees Raas uit Ovezande. Deze sympa thieke Bevelander praat niet over een nieuwe, on bekende, perverse of extravagante variatie op het gebied der sexualiteit, maar over zijn grote liefde: het handboogschieten. Geschiedenis Soorten Concentratie t/m 17 jan. FILM Bij uw fotospeciaalzaak: lJ||pfotOd.gravf] Echt... je proeft t! De specialist voor de Oudejaars Specialiteiten Oliebollen Berlinerbollen Appelbeignets Appelflappen Worstebrood Saucijzebrood Ragöutbrood Appelbollen 12124® 71963 te de kussenspecialist WIJ LEVEREN KUSSENS VOOR: r^Ooeiereis ^reisbureau UW KOSTBARE VAKANTIE LAAT U NATUURLIJK VERZORGEN DOOR VAKA DE VAKMENSEN VAN ONS ERKEND ANVR „GOEIE REIS" REISBUREAU. WIJ WETEN ALLES VAN ALLE VAKANTIEPLEKJES EN VOORDELIGSTE PRIJZI LANGE VIELE 7 - 4331 LR MIDDELBURG - 01180-27855 AENSEN. EN. Handboogsport onderschat (door Karei van der Pol) „Het is Jammer.dat deze mooie tak van sport onbekend is en onderschat is in ons land en dat de landelijke- en regionale pers weinig aandacht aan het handboogschieten besteed", vertelt Raas. „Kruis boogschieten daarentegen krijgt in verhouding meer aandacht, terwijl de handboogschutters in Nederland ver reweg in de meerderheid zijn". De kleine huiskamer van de familie Raas aan de Nieuw- straat in Ovezande puilt uit van herinneringsbekers, vo gels, pluimpjes, borden en an dere trofeeën die Cees Raas tijdens zijn lange handboog- carrière bij elkaar heeft ge schoten. „Ach meneer hij heeft nog veel meer gewonnen maar je kunt toch niet alles in de huiskamer zetten", zegt zijn vrouw als de man des huizes naar de rinkelende telefoon snelt. Mevrouw Raas, gehuld in prachtige Zeeuwse kleder dracht, is zichtbaar trots op haar man. Een man die vaak op pad is, leen man die niet zonder zijn-handboog kan en een man die leeft voor deze sport. „Ik schiet denk ik al zo'n vijftig jaar en het gaat me nooit vervelen". De geschiedenis van de handboog gaat terug tot onge veer 70.000 jaar voor onze jaartelling. Men heeft dit uit oudheidkundige vondsten kunnen afleiden. Men neemt aan dat de handboog het eer ste wapen moet zijn geweest dat de mens heeft gekend. „Buigzame en taaie houtsoor ten, bespannen met planten- vezels of met dierlijke darmen boog uit tot een gevaarlijk en doeltreffend oorlogswapen. Uit tal van geschiedenisboe ken valt op te maken dat veel oorlogen werden beslecht met de handboog. Dit wapen bleek in tijden van gewapende con flicten veel doeltreffender dan de modernere kruisboog. Met de uitvinding van het buis- kruiot verloor de handboog als oorlogswapen steeds meer ter rein. Men ging het handboog schieten beoefenen als sport. Vooral in Engeland werd deze tak van sport bijzonder popu lair. Na 1930 groeide deze sport explosief, onder andere door de enorme toename van het aantal Amerikaanse schutters. In Brabant, Zeeland, België en het noordelijke gedeelte van Frankrijk kwam de hand boogsport tot bloei aan het einde van de vorige eeuw. Iedere zondag gingen de man nen van de kleine dorpjes, na de heilige mis, naar het café. Men bracht daar de tijd door met kaarten, biljarten, musi ceren enboogschieten. Op dit moment zijn er in ons land nog steeds veel handboog-ver enigingen. Bij de Nederlandse Handboog Bond (NHB) zijn op dit moment 260 verenigingen aangesloten. De NHB is op haar beurt aangesloten bij de THE COCK BIIID FOUR MENS SEVEN CHICKS EIGHT CHICKS 'NINE CHICKS Afbeelding staande wip vormden de grondstoffen de vervaardiging van de eerste handbogen", vertelt Raas. „De boog was voor de mens in de pre-historie een belangrijk at tribuut om te overleven. Mis schien wel net zo belangrijk als de uitvinding van het wiel of van het vuur", vervolgt hij Men gebruikte de boog voor de jacht. Met behulp van deze vinding was de mens in staat om op veilige afstand zijn prooi te schieten. In de loop der eeuwen groeide de hand- Internationale Handboog Fe deratie (FITA). „Kijk het is natuurlijk in de loop der jaren wel anders geworden", vertelt Raas. „De mannen gaan op zondag niet meer massaal naar de kroeg. Men gaat met de hele familie een dagje uit of men blijft thuis en maakt het daar gezellig. De vrouw staat niet meer alleen in de keuken terwijl de man aan het biljar ten of aan het schieten is. Er zijn nu tal van rekreatie-mo- gelijkheden voor het hele ge zin. Maar toch bepaalt de ge zelligheid en het karakter van een uitje nog steeds een groot gedeelte van de handboog sport. Het is ontzettend gezel lig om met de andere leden van de vereniging een middag te gaan schieten. Bovendien zijn er veel vriendschappen onstaan en dat is natuurlijk een belangrijk aspect van het verenigingsleven". Raas begon met de schutte rij op zestien-jarige leeftijd. Sinds die tijd maakte hij deel uit van een aantal handboog teams uit Ovezande, Vlissin- gen, Heinkeszand en Kwad- dendamme. Na de oorlog (de handboog was tussen 1940 en 1945 een verboden wapen) leefde de sport overal weer op. Raas kwam in het bestuur van de Nederlandse Handboog Bond en vervulde daar ruim 28 jaar de functie van secreta ris. „Een lange maar mooie pe riode. Ik heb in die bestuurs functie veel voor de sport kun nen doen". De handboogsport is onder verdeeld in een aantal spel- soorten. Naast het bekende doelschieten is met name het schieten op liggende- en staande wip erg populair op noord- en zuid-Beveland en in de Zeeuws-Vlaamse grens - treek, „kruisboogschieten is met name populair in België en in Noord-Brabant. Het schieten met de voetboog komt niet meer voor", vertelt de en thousiaste sportman uit Ove zande. Daarnaast is ook het veld- en jacht schieten erg in opkomst in ons land. Deze vorm van de handboogsport is onderverdeeld in het Free style en Bare-bow schieten. Een bare-bow is een 'naakte' boog zonder hulpmiddelen. Bij het onderdeel Free-style is het gebruik van technische hulp middelen .zoals het vizier en een stabilisator, toegestaan. „Ik houd me alleen bezig met de doelschutterij en met het schieten op de liggende- en de staande wip", vertelt Cees Raas. „Bij deze laatste twee soorten is het de bedoeling om een aantal pluimpjes (de vo gels), die met klosjes aan een wip vast zitten, los te schieten. Liggende- en staande wip is eigenlijk hetzelfde. Gedurende de zomermaanden schiet men op de staande wip. De liggende wip is een vervanging van de staande wip in de winter maanden. Deze vorm van handboogschieten wordt op binnenbanen gespeeld". Staande wip-schutters richten hun boog recht naar boven en schieten verticaal naar boven, richting mast met de pluimpjes. Op deze mast zit één hoofdvogel, 4 minder grote pluimpjes en minimaal 24 kleine pluipjes (de volgorde van punten is als volgt 5 pun ten voor de hoofdvogel, 3 voor de kleinere pluimpjes en 1 punt voor de kleinste pluimpjes). Bij het schieten op de liggende wip wordt recht naar voren geschoten (hori zontaal). D^ puntentelling is iets anders als die bij het schieten op de staande wip. Bovendien ontvangen de deel nemers bij de liggende wip over het algemeen geldprijzen. Deze prijzen worden uitbe taald uit het inschrijfgeld van de deelnemers. „De afgelopen tijd hebben ook veel jongeren en vrouwen deze vorm van ca- fésport ondekt. je kunt spre ken van een opleving van deze tak". In Nederland probeert men op dit moment om één bond op te richting voor lig gende wip-schutters. Grote animator van het liggende wip-schieten is de Duitser Eric Wittewrongel. Hij wil dat het schieten op de liggende wip Wie meer wil weten over boogschieten kan contact opnemen met Cees Raas, Nieuwstraat 9 te Ovezande, telefoon 01195-403 of Jos Rentmeester, een deskun dige op het terrein van het materiaal, Hoofdstraat 98 in Ovezande, telefoon 01195-379. Met dank aan de handboogvereniging Sem per Unitas uit Breda. (tel. 076-138129) De bogen van Cees Raas. MIDDELBURG - De groep, die zich Vrienden van de Ab dij noemt, verwoordde de on gerustheid over de voorgeno men verbouwing van de Mid delburgse abdij als volgt: „De abdij van Middelburg wordt nu, voor het eerst na de restauratie na 1940 bedreigd: Om tijdens de vergadering van de Staten van Zeeland ge makkelijker in en uit te kun nen lopen, moet de muur van de voormalige refter op zes plaatsen worden doorgebro ken. Een aanbouw in glas en aluminium zal de verbindende gang vormen. De tuin van het voormalige logement van de Graven van Zeeland wordt hierdoor ontsierd als door een noodgebouw. De oude water put zal verdwijnen. De schade aan het uiterlijk van de refter, thans statenzaal, zal onher stelbaar zijn, omdat de steen soort niet meer bestaat De zaal zelf zal worden voorzien van een dwarsgeplaatst gebo gen amphitheater en een mo dem balkon. De sfeer zal weg zijn en het gebruik voor an dere doeleinden dan vergade ringen wordt onmogelijk. De leidingen van de toiletgroep zullen door het gewelf van het oudst bewaard gebleven ge deelte van de abdij lopen! De Staten van Zeeland, die 10 tot 15 keer per jaar in de statenzaal vergaderen, vinden dat de 7,8 miljoen kostende verbouwing moet doorgaan. Wij, Vrienden van de Abdij vinden van niet. Gesteund door vele handtekeningen is voorkomen dat de bouw alvast kon beginnen en heeft Monu mentenzorg zijn goedkeuring onthouden. De Rijksmonu- mentenraad zal advies uit brengen aan de minister. Ka merleden hebben reeds vragen BORSELE - Dinsdag 6 Ja nuari vindt in het gemeente huis van Heinkenszand de eerste openbare raadsverga dering plaats in 1987 van de gemeente Borsele. Vanaf 19 uur wordt aan het afwerken van de agenda gewerkt Stukken die op het pro gramma staan zijn onder an dere een voorstel tot beschik baarstelling van een krediet voor het treffen van voorzie ningen aan de voormalige openbare en p.c. basisschool in Hoedekenskerke. gesteld. Op gemeentelijk ni veau is gevraagd het onder werp in de gemeenteraad te behandelen. Alternatieven worden inmiddels uitgewerkt Laten we hopen dat de minis ter of de gemeenteraad het tij keert!" VLISSINGEN - Rustig, goed en ontspannen kleding kunnen presenteren is een vak apart De basisopleiding man nequin en dressman is zo sa mengesteld dat het door de af wisseling van theorie en prak tijk een eigentijdse en veelzij dige opleiding is. Met de no dige inzet en enthousiasme van de leerilng(e) en de des kundige begeleiding van Mode Aksenten, zal men zich mak kelijker en vrijer onder de mensen bewegen. Vooral in de eerste tien les sen wordt gewerkt aan hou ding en presentatie. Piet Har- denberg is hierbij gastdocent Typologie, houding en hou dingproblemen belicht hij, met gebruikmaking van audiovi suele middelen. Dit vormt een afgerond geheel, afgesloten met een toets, wat de moge lijkheid biedt aan geïnteres seerden zich alleen daarvoor op te geven. Nieuw is, naast de verschil lende show- en kledingstijlen, het leren showen van bont mantels. Dit gebeurt op het showpodium bij van der Meer Bont Mode in Temeuzen. Vakbekwame mensen zoals Dignate van Dalen, Han van de Sande en Lex de Meester luisteren de opleiding op door te doceren over make-up, haarmode en modefotografie. De praktijk, het zelf doen, staat hierbij voorop. Het geheel wordt afgesloten met een mo deshow, waar ook het jaarlijks terugkerend evenement „de Ontwerpwedstrijd" aan is verbonden. Mode Aksenten verzorgt deze opleiding vanaf 7 januari in de Skandia te Vlissingen. Voor meer inlichtingen over de opleiding: Antoinette Ak kermans, Van Dishoeckstraat 10, 4381 TZ Vlissingen, tel. 01184-13585. Vignet NHB weer als Olympische sport wordt erkend. „Handboogschieten is geen krachtsport maar een concen traties port", vertelt Raas. „Men moet zich bij ieder schot weer op elke stap van de tech niek concentreren. Iedere pijl moet zo perfect mogelijk op het doel worden afgeschoten. De schutter gaat niet alleen de strijd aan met een tegenstan der maar zeker ook met zich zelf", meent Cees Raas. De spankracht van de boog (het trekgewicht) die in één lijn werkt tussen het drukpunt van de booghand en de vingers van de trekhand moet door het lichaam optimaal worden on dersteund. „In die zin kun je dus wel spreken van een krachtsport". Een goede spier- beheersing is derhalve nood zakelijk. Het trekgewicht van de handboog varieert tussen de 48 en 24 pond. „Vroeger walstraat 74 vlissingen kanaalstraat 67 oost souburg 01184 13336 01184 61762 St.-Jacobsstraat 5-7 - Paauwenburgweg 72 VLISSINGEN schoot ik altijd met 48 pond, maar tegenwoordig nog maar met 24 op de staande wip. Ik heb me, door mijn leeftijd, moeten beperken in de zwaarte van mijn materiaal", aldus Raas. Bij het schieten draait het voornamelijk om een, tijdens de vele en langdu rige trainingen, opgebouwd samenspel van rug- en schou derspieren. „Handboogschie ten is een harmonisch samen spel tussen lichaam en geest", staat in een brochure van de Nederlandse Handboogbond te lezen. „De handboogsport is ge schikt voor iedereen. Mannen, vrouwen, jongeren en zelfs in validen. Het kan zowel in competitie- als in rekreatief verband worden beoefend. De schutter in de rolstoel kan zich volledig integreren. Zijn of haar invaliditeit heeft geen invloed op de uitvoering van de schiettechniek. Ook mensen die aan yoga of zen doen beoe fenen vaak de handboogsport. Het is namelijk een uitstekend hulpmiddel voor het trainen van het concentratievermo gen", aldus een woordvoerder van de NHB. In ons land zijn op dit mo ment ruim 7.000 schutters aan gesloten bij de officiële bond. Sinds 1972 is het doelschieten (één van de vormen van het handboogschieten) weer een Olympische sport. Cees Raas uit Ovezande is een van die le den. Een man op leeftijd die in zijn leven al heel wat heeft ge wonnen en de sport nog steeds met grote liefde beoefend. Naast de wekelijkse trainin gen en wedstrijden, verzorgt hij met grote regelmaat de monstraties voor toeristen. Raas praat vol elan over het handboogschieten en als zijn mooie bogen uit de koffer ko men, schieten hem weer een aantal herinneringen uit een lange- en sportieve carrière te binnen. Handboogschieten is zijn leven. KLOP—KLOP—KLOP Het is vroeg in de ochtend, en alle Snuggeries slapen nog. KLOP—KLOP—KLOP— Maar wat is dat voor een raar ge luid? Een voor één worden ze wak ker, en luisteren verbaasd naar dat rare geklop, „wat een raar geluid zeg" zegt vader verbaasd, „Het lijkt wel, of er iemand tegen de berg staat te kloppen." „Zal ik eens gauw gaan kijken, vader?" vraagt August en hij springt al uit bed, de Waaghals wil zelfs al in z'n pyjama naar buiten rennen. „Niks ervan, hier blijven, hoor" zegt vader, „laten we voor zichtig zijn, je kunt nooit weten." De jongste kinderen kruipen gauw bij moeder in bed. Een beetje bang, maat toch ook wel een beetje nieuwsgierig. Wie weet wat ze nu weer gaan beleven. „Weet je wat?" zegt vader Ar chibald, „ik zal zelf eens haal voor zichtig gaan kijken, hier moet toch een verklaring voor zijn." Buiten gekomen gaat vader heel voorzich tig naar de rand van de richel, waar De Snuggeries wonen, en kijkt voorzichtig langs de berghel ling naar omlaag. Maar wat is dat? Vader wrijft de slaap uit zijn ogen, kijkt nog eens, en gaat dan gauw terug naar de grot. „Nou, Archibald, ben je wat wijzer geworden" vraagt moeder Bellefleur? „Hier snap ik niets meer van" peinst vader. „Zoiets geks zag ik nog niet eerder. Een eindje omlaag hangen drie grote wezens aan touwen tegen de berg helling te bungelen, en die slaan met een hard voorwerp ijzeren staafjes in de berg. Ais zo'n staafje vast zit, maken ze er een touw aan vast, en klauteren zo telkens een stukje hoger. En ze komen ook deze kant uit "Nou, maar dat vin den ze allemaal maar wèt griezelig. Ja, de kleinste kinderen kruipen zelfs nog wat dichter tegen moeder Bellefleur aan. „Zeg vader, mag ik eens kijken" vraagt Jan-Joris. „Nee hoor niets daarvan" zegt moeder geschrok ken. „Ach m'n Bellefleurtje, "ant woordt vader, „ze zijn nog een heel eind weg. Ik denk niet, dat het kwaad kan." Heel voorzichtig kijkt eten het op. „Wat zouden ze daar eten?" vraagt Marie zich af, „Oh, dat heet chocola", antwoordt Jan- Joris. „Hoe weet jij dat?" wil vader weten. „"Oh, daar héb ïk eens iets over gelezen. Kijk maar, dat pa pier, dat ze eraf halen glinstertd, dus dat moet volgens mij zilverpa pier zijn. Vandaar!" „Oh wat een mooi papiertje, ik wou dat wij dat UK WONDERLIJKE AONTURENVXN .SS* Si i I £EN «Hi EN OP TEKSTEN VAN 1REO EN ANGJC HOOIVELD T«Mnmg»n Hok D-OOfl Korte Dettt 2a. 4331 AT Middelburg Tel. (01160) 13194 - meubelen - boten - caravans In elke vorm en formaat In elke kleur en dessin - polyether op maat en in vorm gesneden - ruime voorraad meubelstoffen Jan-Joris ook over de bergrand naar beneden, en zegt, als hij weer binnen is: „Oh... dat zijn bergbeklimmers!" „Bergbeklimmers, ooh nee toch, wat zijn dat?" vragen de andere geschrokken, „Och gewoon, dat zijn mensen..." legt Jan-Joris uit. Dat zijn wezens, die beneden in het dal wonen. Daar zijn er héél veel van, en daaronder zijn er altijd wel, die tegen zo'n berg omhoog willen klimmen." „Maar zijn ze dan niet bang dat ze vallen?" vraagt moeder Bellefleur wat angstig. „Oh nee, hoor" zegt Jan-Joris laconiek, „daar zijn het mensen voor..." „Nou, laten wij in ieder geval van daag maar binnen blijven" oppert moeder, „dat is wel zo veilig." Langzaam, maar zeker, komt het rare klopgeiuid dichterbij. KLOP— KLOP—KLOP. En na verloop van tijd klautert de eerste bergbeklim mer op de richel, waar de Snugge ries wonen. Een voor een komen ook de andere twee bergbeklim mers over de rand te voorschijn, en voorlopig ziet het er niet naar uit, dat ze weer zullen vertrekken. En de Snuggeries, die héél voor zichtig naar buiten gluren, horen hoe de bergbeklimmers met elkaar praten. „LATEN WAI MAR EVEN ftUUSTEN UND WAT ETEN. MAAR DAN MOESEN WAI WIER SCHNEL TEROEK" bromt er een met een diepe basstem. Zo gezegd, zo ge daan. Uit een grote zak op hun rug halen de drie mensen wat langwer pige staafjes, halen er papier af, en hadden" fluistertd Donsje. „KOM JUNGS, ES 1ST DIE HEUGSTE TAIT" bromt de bergbeklimmer weer, LASSEN WAI VERTREK KEN" Een voor een verdwijnen de bergbeklimmers weer over de rand naar beneden. Als ze ver genoeg weg zijn, mogen alle Snuggerie- kinderen voorzichtig over de rand naar beneden turen. Ja, zelfs moe der komt heel voorzichtig een kijkje nemen. „Ja hoor, zegt ze, „want mensen zie je hier per slot niet elke dag". „Wat een rare grote wezens zijn het hè, "zegt Donsje verbaasd. Ach ja, het is maar, hoe je het bekijkt. OOST-SOUBURG - Na een aantal avonden over het hoe en waarom van klankdiaseries maken, komt de fotograaf Pe ter Wijkhuis eigen werk in overvloeiprojectie laten zien en er over vertellen, op 5 Ja nuari in buurthuis "de Zwaan" in Oost-Souburg, aanvang 20.00 uur. Indien mogelijk zal hij nog wat apparatuur laten zien. Belangstellenden zijn natuur lijk van harte welkom. Voor informatie telefoon 01184- 65074. I

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1986 | | pagina 3