Eerste certificaten recreatieve-zwemclub Psalmenfestival in kerk Meliskerke Rillandse vereniging bood 'groentjes' zondag kans op geweldige kick Stichting Dansz met tweede programma Familiedag Mytylschool Paramaribo SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 5 NOVEMBER 1986 RILLAND BATH - De autosport staat bekend als ontoegankelijk. Formule 1-cou- reurs staan te boek als verwende rijkeluis zoontjes en amateurisme is daar een vol strekte ondenkbaarheid geworden. Rally- -rijden wordt meer en meer beheerst door de grote fabrieken die er miljoenen tegen aan gooien en auto's fabriceren die alleen wat koetswerk betreft nog enigszins aan een gewone personenauto doen denken. Rallycrossen lijkt een uitzondering te vor men binnen de verschillende autosportdis ciplines. Juist amateurisme voert daar de boventoon en in de standaardklassen is deze tak als hobby nog denkbaar. Veel er voor doen en mog meer voor het rallycros sen laten is dan wel stelregel nummer 'e'en. Zonder er nou meteen grootste vrijetijdsbeste ding of zelfs beroep van te maken, droomt ieder manspersoon er toch van eens plaats te mogen ne men in een scheurijzer die wat meer kracht biedt als het dagelijkse vervoermiddel waarmee het woon- werk-verkeer of de wekelijkse boodschap pen worden afgehandeld. De Rillandse rallycross- vereniging AEWBR bood afgelopen weekeinde die kans. Op de jaarlijkse OPen Deur-Dag van de club op het Scheldecircuit nabij Bath konden onervaren, nieuwsgierige piloten in spe het gebruikelijke bur gerkloffie eens verruilen voor een heuse overall met bijbehorende handschoenen en integraalhelm. En dat sloeg in. Tegenstuur Jeugdafdeling Vlissings museum Eendenclub 311 Ruiken aan het rallycross-leven cuit met een bezoek vereren. Net als de Rillandse vereni ging hielden ook de Eenden- gekken een wedstrijdje voor beginnelingen en werden vrienden, monteurs of echtge notes in de gelegenheid gesteld zich met elkaar te meten. Ook dat sloeg goed in. Zowel bij de heren als de dames-categorie was een fiks startveld te zien met bovendien felle manches. Het gevoel dat een onerva ren geïnteresseerde bezoeker krijgt te verwerken wanneer die een rondje of wat naast een ervaren rallycrosser zit met bovendien een snelle wa gen isapart. Een ervaren rallycrosser is bijvoorbeeld Kees Hoebeke uit Rilland. „Die bocht haalt hij nooit van zijn leven" of „Nu dondert de hele Mazda uit elkaar" zijn voor de hand liggende beden kingen als voor de grap de cockpit gedeeld wordt met deze sympatieke ex-rijder maar ze zijn onterecht. Geen moment maakt Kees een onzekere indruk tijdens zijn lawaaiige tocht over het Scheldecircuit en ondanks de ongelooflijke snelheid en 'drift buien' waarbij hij de echte rallycross-Mazda wel erg dwars zet, heeft hij het ding zonder moeite in zijn macht. Omstanders leven mee met de rijder getuige hun spontane aanmoedigingen vanaf de zij kant van het circuit. Enkele rondjes rijden op het Scheldecircuit met een mon ster als de Mazda van de fami lie Hoebeke is een sensatie. De nauwe kuipstoel en het uiterst kale interieur vallen het eerst op. Een toerenteller, een olie drukmeter en een hoofd stroomschakelaar vormen grotendeels het binnenwerk en daarmee houdt het op. De versnellingsbak zit akelig dicht op elkaar de versnellin gen zijn heel kort en ook het gaspedaal reageert grimmig bij een eerste lichte aanraking. Het acceleratievermogen is indrukwekkend en in no-time zit je op te hoge bochtsnelheid. Remmen dus en rustig die bocht in. In de bocht kan de snelheid ondanks de bulten die fikse schokken veroorza ken, weer opgevoerd worden en bij het uitkomen is het echt scheuren geblazen. Het Schel decircuit, voor afgelopen zon dag wegens de regen alleen bestaande uit de buitenring, zit gelukkig simpel in elkaar, al is het met de lange door draaiende rechterbochten uit kijken geblazen. Een onervaren maar en thousiaste piloot maakt het hele 'raceproces' mee en ein digt dan ook in de sloot. Jo Hoebeke, gedreven bestuurslid en wat autosport betreft overal bij betrokken, analy seert wat er vaak gebeurt:„De mensen beginnen vaak schuchter met rijden. Na een paar rondjes merken ze dat het lekker gaat en ze worden fil wat moediger. Ze durven de wagen eens dwars te zetten en geven wat eerder gas. Over moed is het volgende stadium en dan gaat het mis. Zo ook bij de geleende Maz- da-rijder. De snelheid werd opgevoerd, in een bocht bracht tegenstuur te weinig snel heidsvermindering tot stand en een paniekerige trap op wat het rempedaal had moeten zijn, werd er een op het gaspe daal. De Mazda trok scheef en schoof met de neus in de sloot. Einde van de proefrit. VLISSINGEN - De recrea tieve zwemvereniging Vlissin- gen heeft vrijdag 31 oktober in het zwembad Sportfondsen- bad Vlissingen voor het eerst in haar éénjarig bestaan club certificaten uitgereikt Het ging hierbij om een soort di ploma waar de eisen waar de zwemmer aan voldeed, op ge noteerd stonden. Zo'n zestig kinderen en ouderen hielden zich bezig met de onderdelen recreatief zwemmen, snorkelen en kunstzwemmen. Het laatste onderdeel kende uitsluitend vrouwelijke deelnemers. Ed win Moret, een veertienjarige snorkelaar, voelde zich ook niet geroepen de gelederen der kunstzwemmers met zijn aan wezigheid te verblijden. „Kunstzwemmen is niks voor jongens. Het is echt wat voor meisjes en ik ben niet van plan dat te gaan doen. Liever zwem ik gewoon en ik train er hard voor; één keer in de week, op vrijdagavond, zwem ik hier in het bad van 19.45 tot 21.00 uur en daarbij ga ik veel hard lopen. Mijn certificaat haal ik dan ook wel." De bedoeling is om elk jaar de eisen zwaarder te maken. Heeft een jong talent een be paald niveau bereikt dan wordt hij of zij aangeraden wedstrijden te gaan zwem men. Dit kan dan bijvoorbeeld gebeuren bij verenigingen als Stormvogels. Toch moet de re creatieve zwemvereniging Vlissingen niet gezien worden als een doorstroomstation naar andere verenigingen. Voorzitter Karei Bömer: „Pri mair doel van onze vereniging is de recreatiesport Via een aantrekkelij k programma willen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Vooral de jeugd moet van de straat ge houden worden. Omdat wij niet prestatiegericht te werk gaan, verwijzen we jeugdig talent dat verder wil naar an dere verenigingen." Op woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur verzorgt de vereniging in samenwerking met de Zeeuwse Sportraad een zwemuurtje voor geestelijk gehandicapten. Een bewonde renswaardig initiatief dat, net als de hele vereniging, snel groeiende is. Secretaris T. Haansta: „We zijn met tachtig leden in één jaar best tevre den. Toch hopen we aan de honderd te komen; dan mogen we namelijk in het grote bad van het zwembad." Vier jeugdige zwemmers zitten uit te rusten na het snorkelen. Eten onderdeel van de Open Deur-dag van de AEWBR was het optreden van de 2 CV-cross club. MELISKERKE - Vierhon derd jaar geleden, in 1586, deed de eerste predikant in Melis- kerke intrede. Dit feit wordt gevierd met een uitgebreid Psalmenfestival. Het Melis- kerkse Psalmenfestival omvat vier concerten waarvan het eerste op zaterdag 8 november plaatsvindt. Het programma bestaat dan uit een optreden van Cappella Amsterdam. Dit gezelschap brengt psalmen ten gehore die gezongen werden in 16e en 17e eeuw. De andere concerten vinden respectievelijk op donderdag 13 november (Josee Wolff en het Joodse koor Mizmor Shir), vrijdag 21 november (het jon genskoor van de Zeeuwse Koorschool) en zaterdag 29 no vember het Slavisch Koor uit Zwolle) plaats. Het concert op 8 november vindt plaats in de Hervormde Kerk in Meliskerke en begint om 19.15 uur. Entree bedraagt 10,-. Kaarten zijn te verkrijgen bij RABO-banken in Melis kerke, Biggekerke en Zoute- lande, bij FANOY-boekhandel in Middelburg en voor aan vang aan de zaal. MIDDELBURG - In de maand november treedt stich ting Dansz weer voor het voet licht met haar tweede pro gramma, met de intrigerende titel: „Verpakkingsnummer VP 78143". Dansz is een ama teur-balletgezelschap met se- mi-professionele aspekten. Vorig jaar verraste deze groep met haar debuut, wat door ve len werd gezien en gewaar deerd. Ook dit jaar belooft het weer wat bijzonders te wor den. Zo is er onder andere een jazzchoreografie, die zich af speelt in de „rosse buurt", een serie korte hoogtepunten uit het klassieke balletrepertoire, zoals „de dans van de vier zwaantjes" uit het Zwanemeer van Tsjaikovsky, een modem ballet op de muziek van onder meer Erik Satie en enkele swingende j azzchoreograf ieën. Waren de choreografieën vo rig jaar nog alle van de hand van de groepschoreografen, Lia Sorber en Marjolein Ver- heijen, dit jaar zijn er ook twee choreografieën van Dansz-ers zelf, nadat in ja nuari gestart werd met een workshop-experiment De voorstellingen vinden in vier achtereenvolgende steden plaats: Zierikzee, Middelburg, Terneuzen en Goes. De voor stelling in Middelburg vindt plaats op zaterdag 15 novem ber in de Schouwburg en be gint om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het VW-kantoor te Mid delburg en op de avond van de voorstelling aan de zaal. De toegangsprijzen zijn hetzelfde als vorig jaar: volwassenen 12,50, CJP-houders 10,- en donateurs 7,50. VLISSINGEN - De Vereni ging Vrienden van het Stede lijk Museum Vlissingen heeft het plan opgevat een jeugdaf deling op te richten die ten doel heeft jongeren tussen de 12 en 21 jaar meer bij het rei len en zeilen van het museum te betrekken. Dit moet worden bereikt door de leden van de afdeling zelf allerlei activitei ten in en met betrekking tot het museum te laten organise ren. Gedacht wordt aan het op zetten van tentoonstellingen van eigen werkstukken, het houden van museale speur tochten, excursies naar andere musea en het 'bezoeken van ateliers van beeldende kunste naars. Belangstellenden die tegen ene contributie van ƒ2,50 per jaar lid van deze jeugdafde ling willen worden, moeten zich opgeven bij het Stedelijk Museum Vlissingen, Bellamy- park 19, 4381 CG Vlissingen. Telefoon 01184-12498. OOSTKAPELLE - In de Mytylschool Zonneveld te Oostkapelle vindt zaterdag 8 november een groot aantal ac tiviteiten plaats onder de naam Familiedag. Doel van deze dag is om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen ten be hoeve van de Mytylschool in Paramaribo. De financiële situatie van deze school is zo slecht dat van de 120 beschikbare plaatsen er slechts de helft wordt ingeno men. Aan de school is door geldgebrek geen internaat verbonden en ook het vervoer komt om dezelfde reden in het gedrang. Vervoer is een abso lute noodzaak daar het meren deel van de kinderen niet zelf standig naar school kan van wege de handicap. Een ander probleem is het ontbreken van voldoende leer- en hulpmiddelen. Om deze si tuatie te helpen oplossen is in ons land de stichting Mytyl school in Nood opgericht Het gebeuren in Oostkapelle is één van de vele acties die gestart worden om de school in Suri name zoveel mogelijk te steu nen. Op het programma staan ondermeer een optreden van het Middelburgse drum- en buglecorps Blue Spirit, een enorme rommel- en kleding- markt, een rad van avontuur, poppenspel van Saar den Hol lander, een persoonlijkheids test en een kaartenactie. De opening vindt om 10.00 plaats. Voordat de wedstrijd begint moeten alle coureurs op de zogenaamde briefing verschijnen. Daar wordt het reglement uit de doeken gedaan, de gang van zaken en de betekenis van de verschillende vlaggen wordt uitgelegd. - foto: henk de winter prettig gevoel veroorzaken dat zeker voor herhaling vatbaar is. Piet Francke, bestuurslid van de organiserende AEWBR, legt uit dat het met het gevaar allemaal wel mee valt: „Geen enkele auto doet mee die niet voldoet aan de veiligheidseisen. De wagens waarmee de onervaren cou reurs het circuit op gaan, zijn de gebruikelijke wagens die in onze wedstrijden meerijden. Een goede gordel, een helm en een ingebouwde roll-bar ver zekeren de gezondheid van de deelnemers. Het verleden toont ook aan dat het met die veiligheid wel goed zit". den ze echter voor later op de dag. Behalve een Open Deur Dag voor de leden van de AEWBR kwam ook de enige echte 2 CV-cross club het Scheldecir- „Op een gegeven moment worden ze overmoedig en gaan te snel. Dan ervaren ze pas hoe moeilijk het rallycrossgebeuren isWijze woorden van Jo Hoebeke van de AEWBR, de Rillandse rallycrossvereniging, over het optreden van coureurs in spe die op de unieke Open Deur-dag van de gelegenheid gebruik maken zich eens een echte coureur te voelen. Het resultaat van die overmoed is hier te zienauto in de sloot en de coureur vol spijt ernaast. foto: henk de winter Dat alleen mannen zo'n wensdroom koesteren werd op de Open Deur-dag ook meteen ontzenuwd. Speciale catego rieën voor dames toonden aan dat ook het zwakke geslacht zich graag eens te buiten wil gaan aan het met hoge snel heid berijden van een woest terrein. En toegegeven, ze brachten het er zonder veel kleerscheuren vanaf. Rallycrossers van de AEWBR worden een heel sei zoen lang begeleid. Is het niet door een trouwe technische man, de persoonlijke monteur, dan is het wel door vrouwlief of een enthousiaste supporter. Als dank voor bewezen dien sten konden nu juist die on misbare mensen in de ama teur-autosport eens ruiken aan het circuitwerk. De reacties waren verbluf fend unaniem. „Zo lastig had ik het niet verwacht", „Vanaf de kant lijkt het veel gemak kelijker", waren de meestge- hoorde kreten bij zowel ont groende mannen als vrouwen. Geen van allen verlieten de rallycross-wagens overigens negatief. „Een geweldige kick", en „Minutenlang ben je niet van deze wereld", tonen aan dat de snelheid en het ge geven dat jij degene bent die de zaak in de hand heeft, een De Open Deur-dag van zon dag toonde Franckes gelijk aan. Een onschuldige schuiver en een koprol waren de meest serieuze incidenten van een dag lang rallycrossen door be ginnelingen. Een geruststel lende score. Net als tijdens een echte wedstrijddag, begint ook het Open Deur-gebeuren met een training. Vier a vijf uitge leende wagens begeven zich tegelijk op de baan en verken nen het circuit. Voor het kie zen van de juiste versnelling voor de juiste bocht, het aan snijden van de bochten en het uitproberen van de maximum bochtsnelheid is per serie van vijf wagens ongeveer zes ron den lang de tijd. Dan worden de wagens in de baan afge- vlagd en stelt de volgende groep zich op. Al naar gelang de behoefte aan training kun nen de deelnemers zich op nieuw bij de start opstellen. Van de trainingsmogelijk- heid werd grif gebruik ge maakt. De eendags-autocou- reurs kregen de smaak goed te pakken en beschouwden de proefritten meermalen als echt duel. Het beste bewaar-

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1986 | | pagina 11