'Vivisectie zinloos en wreed Q Zeeuws Riviera Festival Surfin' Dave in Piek m mm rnmtrn Actie tegen apartheid Satellietfoto Zeeland Open dag was groot succes JUNI Scheldebode Puzzelsport ri Eh'JlflH'Jhl IflüJtfcJ U piardU'.jrir'i uawmem n mwa tiifa numü:nu t.au <m:\ fJHUH war wmu lshbh o nai aHQiaaör's mraaa Tienkamp van Zuidwesters Open Dag Het Buut Sportuitleen verhuist Clowns in dorpshuis Wielrennen Biggekerke Koorconcert Grote Kerk Jeu de boules SUHLLUhUODE VAN WUbNbUAU 11 JUNI 1986 305 Propaganda Vrijwilligers n miiriysra imwmwjA m HEHKflH KRUISWOORDRAADSEL film! HUISARTSEN APOTHEEK TANDARTSEN DIERENARTSEN KRUISWERK DIVERSEN KERKDIENSTEN HOOGWATER VLISSINGEN/DEN HAAG - Er zijn maar weinig mensen die weten hoe groot het aantal dieren is dat wordt misbruikt en hoe zinloos en wreed veel proeven zijn", aldus een wer vingsfolder van de Neder landse Bond tot bestrijding van de Vivisectie (NBBV). Een uitspraak die om cijfers vraagt: Eén miljoen tweehon derdzestigduizend (ongeveer het inwonertal van de provin cie Gelderland). Dit is het aan tal dieren dat in één jaar in Nederland voor proeven wordt verbruikt. Anders gezegd: „Elke vijf minunten sterven er 12 dieren in Nederlandse labo ratoria". Of het nu om tabak of cos metica, geneesmiddelen, drugs of wapens gaat, er worden die ren gebruikt om elk nieuw product te testen. „Ze worden vergiftigd, radioactief be straald, yerbrand of onder worpen aan stress en electri- sche schokken". Zo werden in 1984 in opdracht van het Mi nisterie van defensie chemi sche bestrijdingsmiddelen 'uitgeprobeerd' op duizenden knaagdieren zoals cavia's. Bij andere dieren werden 'stralingsproeven' gedaan. „Een weerzinwekkende vorm van onderzoek, die een buiten gewoon pijnlijke en langzame dood tot gevolg heeft", aldus de NBBV. Eveneens ten be hoeve van Defensie werd met katten, apen en honden geëx perimenteerd. Bij honden werd bijvoorbeeld opzettelijk een tekort aan circulerend bloed opgewekt. Hallo, bent u daar nog In derdaad: over 'opgewekt' ge sproken Maar er wordt aan gewerkt. De NBBV vecht te gen misbruik van dieren in la boratoria, en dat al sinds 1897. Men stimuleert en financiert het zoeken naar alternatieven en ijvert voor een betere wet geving. De NBBV telt in het hele land zo'n 12.500 leden. Sinds vorig jaar is er een sa menwerkingsverband tussen de NBBV en de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren (NVBD). Coby Ha- gebeek, coördinatrice van de NBBV in Den Haag, vindt sa menwerking tussen deze twee dier-vriendelijke organisaties van groot belang. „Bepaalde kosten kunnen worden ge deeld, literatuur kan worden uitgewisseld en demonstraties kunnen grootscheepser wor den aangepakt", zegt ze. In de praktijk blijkt lid maatschap van de NBBV en de NVBD nogal eens samen te gaan. Dit geldt ook voor Diana Padmos, regio-contact-per soon van de NBBV voor Noord- en Midden-Zeeland. Tevens is ze secretaris van de werkgroep Vlissingen van de NVBD. Regelmatig is ze met propaganda-materiaal te vin den op feesten en braderiën. (Zij niet alleen natuurlijk, er zijn verscheidene actieve vrij willigsters. Onlangs nog was de regio afdeling zeer nadrukkelijk aanwezig op de Zeelandbeurs. Er werd onder meer een vi deo-band getoond met dier proeven. De beelden werden door menig bezoeker zó schok kend gevonden, dat men er van wegliep. „We hebben de band toen maar gestopt, want de mensen kwamen amper meer aan het bekijken van het foldermateriaal of de dier- proefvrije produkten toe", al dus Diana Padmos. De regiogroepen zijn overi gens pas in 1984 van de grond gekomen. Zeeland heeft er om praktische redenen, twee: naast de eerder genoemde ook een in Zeeuws-Vlaanderen, met Bella van Gent uit Koe wacht als contactpersoon. Het aantal regiogroepen onder ging in 1985 een aanzienlijke uitbreiding. Of het nu om lippenstift, oogschaduw, mascara's of crème gaat, alles wordt vóór het op de markt gebracht wordt op dieren uitjetest. Het zelfde geldt voor shampoo's, schoonmaak- of verdelgings middelen. En iedere keer dat zo'n product weer eens ver nieuwd moet worden wordt het wéér uitgetest (zonder ver doving). Af en toe wordt er een alternatief voor zo'n test ge vonden. Zo bijvoorbeeld voor de beruchte 'oogirritatietest' op konijnen. Dankzij medefinanciering door de NBBV kon een onder zoek worden afgerond, met als resultaat dat voor de test nu de ogen van dode of reeds ge bruikte dieren kunnen worden gebruikt. Voor zijn alternatief voor het testen van giftige chemicaliën op muize-em- bryo's werd onlangs, na een onderzoek van zeven jaar, aan de Engelse wetenschapper Oliver Pierce Flint een prijs uitgereikt door Prinses Mar griet. Dankzij isolatie van em bryo-cellen zijn nu per proef slechts enkele proefdieren no dig, tegenover zo'n driehon derd voorheen. „Het scheelt tijd, geld en proefdieren", zegt Coby Hagebeek. Ze geeft toe dat het een kwestie van mini maliseren is, maar ziet het toch wel degelijk als alterna tief. Dierproefvrije cosmetica wordt niet op dieren uitgetest. Soms wel op menselijke vrij willigers. In principe zijn de grondstoffen echterlanger dan vijfentwintig jaar geleden voor het laatst getest. „Gewo ne" cosmetica artikelen zijp meestal opgebouwd uit zowel plantaardige als dierlijke grondstoffen. Als een bepaald merk alleen uit plantaardige grondstoffen gebruikt, wil dat niet zeggen dat het dierproef- vrij zou zijn. „Die stof en wor den natuurlijk even goed op dieren uitgeprobeerd", aldus Diana Padmos. Een bekend merk van dier proefvrije cosmetica heet 'Beauty Without Cruelty (BWC - 'schoonheid zonder wreedheid', RV). Er zijn in de provincie Zeeland nog weinig verkooppunten van dit pro ject. Twee zaken in Goes ver kopen BWC: reformzaak 'De Waaihoek' en biologische win kel 'De Koriander'. In Vlissingen is daar on langs een derde bijgekomen: schoonheidssalon 'Gilbert' in de Kasteelstraat. 'Gilbert' is de eerste en enige salon in Zee land die ook dierproefvrije cosmetica gebruikt. Van de opbrengst na verkoop van BWC-producten gaat tien pro cent naar onderzoek van al ternatieve voor dierproeven. De NBBV is actief op veler lei terreinen. Zo bracht men vorig jaar een zwartboek uit over vermeende misstanden bij dierproeven bij TNO Rijs wijk. Scholen worden bezocht met lezingen en dia-presenta ties. Met veel politici vond overleg plaats, met als resul taat dat bijvoorbeeld minister Deetman 1.2 miljoen gulden heeft toegezegd voor het on derzoek naar alternatieven voor oorlogsproeven met die ren. Mede dankzij de NBBV ont stond aan de universiteit van Leiden de eerste dierproef vrije Leerstoel in Nederland. Op 'Wereldproefdierendag' (24 april) vond een krachtige de- ZOUTELANDE - Niet min der dan zestien gerenom meerde showkorpsen, waar van vier uit Zeeland, zijn za terdag 14 juni te zien op het Zeeuwse Riviera Festival. De Zeeuwse deelname wordt vorm gegeven door showcorps Excelsior uit Goes, het drum- corps Blue Spirit uit Middel burg, het Junior Drumcorps Johan Friso en Juliana's Drum Bugle Corps, ook uit Middelburg. Er wordt in twee klassen deelgenomen aan de competi tie voor showorkesten. Dat zijn de tussenklasse met leden tot vijftien jaar en de open klasse met leden vanaf zestien jaar. Gezien het grote aantal deelnemers wordt het pro gramma in een middag- en een avondprogramma ge bracht. 's Middags begint het om 15.00 uur en 's avonds om 19.00 uur. De plaats waar dit alles gaat gebeuren is het ge meentelijke sportterrein aan de Westkapelseweg in Zoute- lande. VLISSINGEN - De open dag Woningen en Hypotheken die op zaterdag 7 juni is ge houden heeft de verwachtin gen van de organisatoren overtroffen. Meer dan drie honderd bezoekers bezochten de informatiedag. Het kantoor van de NMB- bank werd omgebouwd tot een marktachtige omgeving waarin de bank, twee Vlis- singse makelaars, vertegen woordigers van de Bond van Architecten en het Broeder schap van Notarissen, en de afdeling voorlichting van de gemeente Vlissingen informa tie gaven over woningen, hy potheken, gemeentegaranties enzovoort. De organisatoren zijn zo onder de indruk van het succes van de open dag, dat ze overwegen het binnen niet onafzienbare tijd, alle maal nog een dunnetjes over te doen. t 4 juni neemt men de hele oplossing van 99 verticaal: van de puzzel van 11 juni neemt men de laatste twee letters van de oplossing van 57 hori zontaal; van de puzzel van 18 juni neemt men de eerste twee letters van 88 horizontaal en van de puzzel 25 juni tenslotte de laatste letter van 21 horizontaal en de eerste letter van 7 horizontaal. Met deze 'Scheldebode Puzzel sport' puzzel is maandelijks een aan trekkelijke prijs te verdienen: een 'Hedendaagse Van Dale', een prak tisch aktueel en uitvoerig woorden boek. Het is een daarmee een be trouwbare gids voor de gebruiker van het Nederlands, zoals dat momenteel gebruikt wordt. De 'Grote Van Dale' is zowel het oudste als het grootste woordenboek in het Nederlandse taalgebied. Het is meer dan een eeuw de onbetwiste autoriteit op dat ter rein. De 'Hedendaagse Van Dale' heeft een winkelwaarde van 120,—. Om deze prijs te kunnen verdie nen, moet men in juni alle vier de puzzels oplossen. Van de puzzel van Zet men de gevonden letters ach ter elkaar, dan krijgt men de naam van een bergrip uit de bio-industrie. Men moet deze naam inzenden voor 2 juli naar de puzzelredactie van De Scheldebode, Postbus 5051, 4380 KB Vlissingen. Uit alle goede oplossingen trekt de redactie de win naar van de juni-puzzelserie. VEEL SUCCES. A'irrvj mramm -zifjEH \mvmm rjFiHH mi mama ïmnn a •Lima cjrasi f.mn imwiJ m\i» as mmssm \m min A\O Urn, Hor.: 2 hoofdstad van Italië 5 doorgang tussen rijen zitplaatsen 11 juffrouw (Eng.) 16 riv. in Frankrijk 17 betoog 18 koraaleiland 19 ettelijke 20 schilders- gerei 22 controleren 23 weefsel 24 vruchtbaar oord 26 ik 27 vloeibaar 28 drank met vruchten 30 niet droog 31 olympische spelen 32 ikzucht 35 voegwoord 37 vochtig 38 temperen 40 stuk grond 43 dunne opgerolde wafel 45 restbedrag 47 zijns inziens 48 onafge broken 49 maanstand 50 parfum 52 autopech 53 zangeres 57 filmkunste naar 60 ijzerhoudende grond 62 bouw kundig ingenieur 63 kostbare stof 64 knokploeg 65 zwarte stof 67 kr.oeg 69 jaartelling 70 natuurlijk waterbekken 71 pronk 72 winkel 74 besmettelijke ziekte 77 nader overeen te komen 79 aardgeest 80 kruidendrank 81 spijs verteringsorgaan 82 gard 83 deel v/e schroef 84 niet getroffen 85 stop. Vert.: 1 vorst, zetel 2 chem. verb, van metaal en zuurstof 3 bezitt. vnw. 4 ho ningdrank 5 voldoende 6 gravin van Holland 7 worstelgreep 8 pausgezinde 9 Griekse onheilsgodin 10 onweer 12 een beetje 13 opschepper 14 spuitwa- terfles 15 het kweken 21 laatst 23 plak 25 zeer liefhebben 29 deel v/d Noordzee 31 Org. van Afrik, eenheid 33 getalm 34 zeenimf 36 muurholte 38 minteken 39 dierlijk prodykt 41 interest 42 na ver loop van 43 windrichting 44 verdel gingsmiddel 46 in orde 51 zeehond 52 Ned. polit. partij 54 punt 55 Indiaan 56 nabootsen 57 bioscoop 58 afstamme ling 59 pl. in W.-Duitsland 60 in orde 61 opkomen 65 brandwacht 66 kleine aardappel 68 luchtinfanterist 71 luxe- brood 73 Turkse titel 75 opnieuw 76 vlug 78 bid (Lat.). VLISSINGEN - Walcheren wordt op vrijdag 13 juni be zocht door het gezelschap Sur fin' Dave and the Absent Le gends. De band is te zien in jongerencentrum De Piek en begint om 22.00 uur. Surfin Dave draagt een bril, is volstrekt kaal, is niet op de hoogte van het bestaan van een andere sexe en hij heeft zeker nog nooit gesurfd. Wat Surfin' Dave wel doet is uit zinnige, knettergekke rock 'n roll maken. Frisse, haast klun gelige liedjes over gitaren, meisjes en koffiepotten. De eerste lp van het gezel schap heeft als titel 'In search of a decent haircut'. Humor staat hoog in het vaandel van Surfin' Dave and the Absent Legends. Het optreden in De Piek kost tien gulden. OOST-SOUBURG - De korfvalvereniging Zuidwes ters bestaat dit jaar vijfender tig jaar. Om dit te vieren heeft de club een sportieve tien kamp georganiseerd op zater dag 14 juni. De wedstrijden worden gehouden op het ter rein van Vijvervreugd in Mid delburg. De prijsuitreiking van deze tienkamp vindt plaats tijdens een barbeque die 's avonds na afloop wordt gehouden. VLISSINGEN - Tien jaar geleden kwamen de bewoners van de zwarte woonwijk So- weto in Zuid-Afrika in op stand tegen het apartheidsre gime. De Afrikaanse Raad van Kerken heeft naar aanleiding van dit gedenkwaardige feit een oproep gericht aan de ker ken in Nederland om op of rond maandag 16 juni een ge bedsdienst te houden voor het door rassentegenstellingen ge teisterde land. Plaatselijke kerken zullen elk op hun eigen wijze gehoor geven aan dit verzoek. In de Vlissingse wijk Lam-- merenburg staat op zondag 15 juni de morgendienst in het teken van Zuid-Afrika. Vanaf half tien leidt wijkpredikant ds. A.V. de Nooij het gebeuren in kerkcentrum De Schaaps kooi, vlakbij het winkelcen trum Papegaaijenburg. Een Namibische gast, Rosa- linde Blonde-Nguluwe, ver woordt in de dienst het lijden van de zwarte mensen in Zuid-Afrika. VLISSINGEN - Het Buut houdt op zaterdag 14 juni een open dag. Deze open dag is be doelt voor iedereen die wil we ten wat er te doen is ln het buurthuis. Zo hangen er foto's van de sport- en spelclub en van de klussencursus. De middag begint om 14.00 uur en wordt ingeluid door een drumband die door de straten van de Schilderswijk en de Bloemenbuurt loopt. Ter afsluiting wordt 's avonds een gezellig wij kfeest gehouden. Na afloop van de kerk dienst, tussen half elf en elf uur, kan een ieder (ook niet- kerkdienstgangers) met de in middels vijftien jaar in Neder land gevestigde kleurlinge praten over hoe vanuit de Ne derlandse situatie kan worden bijgedragen aan de geweldloze weg naar het afschaffen van de apartheid. MIDDELBURG - De Sport en Speluitleen is verhuist naar een nieuw adres, namelijk de Sint Pieterstraat 40-42. De nieuwe telefoonummers zijn 01180-11561, tijdens openings tijden, en 01180-33024, voor al gemene informatie via de Zeeuwse Sportraad. NIEUW EN SINT JOOS- LAND - Apple en Flappie, de twee bekende clowns, komen zaterdag 14 juni naar het dorpshuis, het duo treedt daar dan op in het kader van het veertigjarige bestaan van de voetbalvereniging Nieuwland. Het optreden van de twee clowns is geschikt voor kinde ren tussen de vier en de twaalf jaar. Kinderen die lid zijn van de vereniging hebben gratis toegang, terwijl kinderen die geen lid zijn een rijksdaalder entree moeten betalen. En treebewijzen kunnen vrijdag avond worden afgehaald in het dorpshuis, tussen 18.30 em 19.30 uur. MIDDELBURG/VLISSIN - GEN - Was het enkele weken terug al een beetje rustig aan het Walcherse filmfront, nu ziet het er naar uit dat de komkomertijd is aangebroken. De programmering van deze week, in zowel Vlissingen als Middelburg, is praktisch eén identiekè kopie van die van vorige week. The Berlin Af fair, Taran en de Toverketel, Out of Africa en Abel, alle maal hebben we het al een keer kunnen zien. Om te beginnen in Middel burg, waar wegens succes The Berlin Affair een week langer volle zalen mag trekken. Vol gens de medewerkers van Meccano een erotisch meester werk van de regisseuse Li- liana Cavani (ook bekend van The Nightporter en La Pelle). Het draait allemaal om een knappe Japanse diplomaten- dochter, die in een driehoeks verhouding verzeild raakt met een diplomaat en zijn vrouw. The Berlin Affair is te zien in Meccano van donderdag tot en met zondag om 20.30 uur. Wel nieuw in Middelburg is Absolute Beginners, een mu ziekfilm, waarin de makers geprobeerd hebben de recette omhoog te schroeven door de medewerking te vragen van David Bowie, Sade, Style Council en anderen. De film handelt over tieners die veel dansen, muziek maken en vrijen in het einde van de ja ren vijftig. Absolute Beginners is te zien in Meccano op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag om 20.00 uur. Van maandag tot en met woensdag ook om 20.30 uur. Speciale aandacht vragen de Middelburgse filmplanners voor de Japanse film Himat- suri. Een film die gaat over de strijd van gewone mensen te gen de voortschrijdende tech nische vooruitgang. Himatsuri is te zien in Elec tro op donderdag, zaterdag en maandag tot en met woensdag om 20.30 uur. Tenslotte draait in Middel burg de Walt Disney teken film Taran en de Toverketel. Een tekenfilm a'la Disney. Erg mooie effecten, maar soms wel zo spannend, dat je jezelf af vraagt of tere kinderzieltjes deze film wel zo op prijs stel len. Taran en de Toverketel draait op zaterdag, zondag en woensdag als kindermatinee om 15.00 uur. In Vlissingen gaat de suc- cestory Out Of Africa voor de zevende week in roulatie. Een Deense schrijfster maakt een miskleun op het liefdespad en komt in Kenia terecht. Daar komt ze gelukkig een man te gen waarmee ze het goed kan vinden. Een romance is gebo ren, maar het loopt niet alle maal zoals het hoort te gaan. Out Of Africa is te zien van donderdag tot en met woens dag om 20.00 uur. Op zondag draait de film ook nog om 14.00 uur. Verder is de Nederlandse speelfilm Abel te zien, over een nogal vreemde volwassen puber, die zijn ouders nogal tegen zich inneemt door zijn wat afwijkende gedrag. Abel is te zien op donderdag, maandag, dinsdag en woens dag om 20.00 uur, en op vrij dag, zaterdag en zondag om 19.00 uur en 21.30 uur. Op vrij dag kan men de film ook al om 23.30 uur bewonderen. Perfect Fit draait om porno en is te zien op vrijdagavond om 23.30 uur. Als laatste'film te ien De Troetelbeertjes. Een beetje flauwe, maar bij de koters zeer succesvolle, tekenfilm over een stel fel gekleurde be ren die de wereld van een wisse ondergang redden. Dat die redding nogal wat voeten in de aarde zal hebben zpreekt voor zich. Te zien zondagmiddag om 14.00 uur. ZEELAND - De Ameri kaanse ruimtesonde LAND- SAT-5 heeft op 11 oktober van het vorige jaar een satelliet foto gemaakt van de provincie Zeeland. De LANDSAT-5 draait op zevenhonderd kilo meter hoogte in een baa om de aarde en is in staat zeer gede tailleerde foto's van uitste kende kwaliteit te leveren- De bodemstructuur van Zeeland, havens, (waterwe gen, dijken, bruggen en land bouwgronden zijn haarscherp op deze foto afgebeeld. De technische behandeling van de satellietgegevens is verzorgd door het National Aerospace Laboratory. Deze unieke opname van de BIGGEKERKE - Zaterdag 14 juni wordt de tweede wie lerronde van Biggekerke gere den. Streekfavorieten die op die dag te zien zijn, zijn onder meer Randy van Gils en Ri chard Siereveld. Het parcours is veertig kilometer. De wielerdag begint om 16.30 uurmet de dertien en veertienjarigen. Om 17.30 uur valt het startschot voor de nieuwelingencategorie en de liefhebbers gaan om 19.00 uur van start. provincie Zeeland op een 50 bij 70 centimeter kwaliteitspos- terformaat is uitgevoerd in kleur en te bestellen bij de Ro- bas-groep in Amsterdam. Deze is gehuisvest aan de Elandsgracht 83 in Amster dam, telefoon 020-233340. VEERE Het Vlissingse koor De Ruytersingers en hun kinderkoor De Notenkrakers treden op zaterdag 14 juni op in de Grote Kerk. Naast num mers uit het normale repertoi- reworden ook vier stukken op gevoerd uit de musical De Kleine Parade van Wim Son- neveld. Het optreden van de koren begint om 20.00 uur. MIDDELBURG - De Asso ciation de la Culture Francaise en Zélande houdt op zaterdag 14 juni een jeu de boules toer nooi. De dag wordt afgesloten met een barbeque en vindt plaats bij. het Trefpunt aan de Nassaulaan 2. Het toernooi begint om 13.30 uur en de baqrbeque om 18.30 uur. Voor meer informatie kan men bellen met 01180-38585 of 01184-13100. monstratie plaats in de Lim burgse gemeente 'Onderban- ken' i.v.m. mogelijke verhui zing van het centraal Proef dieren bedrijf uit Zeist. Hier mee zou zo'n 26 miljoen gulden gemoeid zijn. Beter vindt de NBBV het om het huidige ge bouw te renoveren. Er kunnen dan miljoenen worden be spaard en het restant kan worden aangewend voor on derzoek naar alternatieven. Bovendien zou het bedrijf na verhuizing geen deel meer uitmaken van TNO, maar van een commercieel Amerikaans bedrijf. Coby hagebeek denkt dat de demonstratie resultaat heeft gehad. „En zo niet, dan gaan we gewoon door met ac tievoeren". Tijdens de Vlis singse Braderie zal er een stand van de NBBV zijn. Bij andere regionale evenementen is voorüchtings- en brochure- matriaal aanwezig in de stand van de NVBD. Gegevens voor deze rubriek moeten de vrijdag voor plaatsing uiterlijk om 11.00 uur op het kan toor aan de Torenstraat 5 te Vlis singen binnen zijn. Vlissingen - za. Thiadens, Zuider- baan 23, tel. 64633. Zo. Snijder, B. v. Weelderenlaan 12, tel. 13933. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 en van 17,30-18.00 uur (zonder afspraak). Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Middelburg - Za. Meyjer, De Kram mer 14, tel. 14664. Zo. de Deelder, Bellinkplein 1, tel. 11721. Spreekuur voor spoedgevallen (zon der afspraak) 12.30-13.30 uur en 17.30-18.00 uur. Huisbezoek aanvra gen voor tien uur. Souburg, Middelburg-Zuid, Ame- muiden en Nieuwland. Za. Kodde, O. Vlissingseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810. Zo. Bergen, Kanaalstr. 89, O. Souburg, tel. 01184-61500. Spreekuur voor spoedgevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Visites aanvragen voor 10.00 uur. West- en Mldden-Walcheren - Za. en zo. Stutterheim, Beukenmanstr. 8, Meliskerke, tel. 01186-1760. Domburg, Aagtekerke, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke, Koude- kerke, Westkapelle - Vrijd. 18.00 uur - zo. 24.00 uur: v.d. Male, Duin weg 59, Zoutelande, tel. 01186- 1282. Oostkapelle, Serooskerke, Grljps- kerke en Veere - Van za. 8.00 uur tot zo. 23.00 uur: Oosterhoff, Markt 10, Veere, tel. 01181-271. Vlissingen - Vrijd. 13 juni - vrijd. 20 juni Apotheek de Singel, Singel 9, tel. 12730. Middelburg - Vrijdag 13 juni - vrijd. 20 juni. Apotheek Hummelen, Markt 69. Voor heel Walcheren - Spreekuur voor spoedgevallen tussen 11 en 12 uur. Za. Kootstra, Korenbloemlaan 1a,- Arnemuiden, tel. 01182-2929. Zo. Laverman, Meanderlaan 218, Middelburg, tel. 01180-35787. Kleine huisdieren - Za., zo. Drie- huis-v. Haselen in Vlissingen, tel. 01184-66548. Consult na lel. afspraak. Dierenartsenpraktijk Middelburg - Grote huisdieren 01180-33803. Visi tes aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle - Oude Dom- burgseweg 33a, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg - Kanaalstr. 3, 01184- 60860. Behandeling na tel. afspraak. De Schaapskooi 9.30 uur ds. de Nooij en 19.00 u ds. de Jong. Der Boede - Zo. ds. Lukasse. Hervormd Middelburg - Zo. Nieuwe Kerk zo. 10.00 uur, ds. Otte.Koorkerk zo. 10.00 uur, ds. Hendrikse-Spie- rings. Oostkerk zo. 10.00 uur. ds. Neli en 17.00 u. ds. Veldhuizen. (Ge rei. Bondsdienst). Ontmoetingskerk zo. 10.00 uur ds. v.d. Lee Thomaska pel Engelse kerk: geen dienst. Ned. Gerei. Kerk Middelburg (In Engelse Kerk) - 9.30 u en 17.00 u ds. Vogel uit Eindhoven. VrIJz. Herv. en Remonstrantse Kring Koorkerk - Middelburg zo. 10 uur ds. Hendrlkse-Spierlngs. Vlissingen in Ophir Badhuisstraat 186, zo. 10.00 u ds. van Bork. Chrlstengem.: Kapel St.-Maarten, Hoogelande geen opgave. Pinksterkerk VrIJdomweg 1, Vlis singen, wo. 19.30 uur, vr, 19.30 uur, zo. 14.30 uur. Lofpr. dienst Leger des Hells, Vlissingen - Zo. 10.00 uur Heiligingssamenkomst, 17.00 uur Avondsamenkomst. Evangelische Baptisten Gemeente, Damplein, Middelburg Zo. 10.00 uur Br. Swaanswijk. Voor hele gem. Vlissingen - Za. en zo. 01184-13769. Spreekuren alle werkdagen 16.30- 17.00 uur, Leliënlaan 1, 01184- 13769: op ma., wo. en vrij. 16.30- 17.00' uur in Batenburg 84-86, 01184-67181Dagelijks spreekuur 16.30-17.00 uur in Gezondheidscen trum, C. van Perestraat 8, 01184- 61479. Di. en do. 16.30-17.00 uur in Open Hof, Alex. Gogelweg 59, 01184-65455. Openingstijden maga zijnen C. van Perestr. en Leliënlaan: alle werkdagen 10.00-12.00 en 16.30-17.30 uur. Platteland Walcheren; Koudekerke, Biggekerke, Oostkapelle, Grijpsker- ke, Westkapelle, Domburg, Aagteker ke, Serooskerke, Zoutelande, Melis kerke, Veere, Gapinge, Vrouwenpol der en St. Laurens, tel. 01187-2333. Verloskundigen - Middelburg: De Vijver, Zandkreekstr. 2, tel. 14110. Schless, Henry Dunantstr. 19, tel. 71768. R.-K. Kerk Walcheren, Souburg Zoute Viever: Za. 9.00 uur. Martinuskerk zo. 10.00 uur parochie koor. Paauwenburg open hof zo. 11.00 uur eigen zanggroep, 19.00 uur samenzang. Vlissingen Ter Reede za. 17.00 uur. Lieve Vrouwen kerk za. 19.00. uur Lambertuskoor, zo. 9.30 u. Jeugd- en jongerenkoor Breda. Bethesda St. Josephzieken- huis zo. 11.15 uur. Middelburg Pe trus en Pauluskerk za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Hoeksteen zo. 11.30 uur. Dishoek (Koudekerke) zo. 10.00 uur, Domburg (Badhuisweg) za. 19.00 uur en zo. 10.00 uur. Vrouwenpolder (Fort de Haakweg) zo. 10.00 uur. Zoutelande (Bosweg) za. 19.00 uur en zo. 10.00 uur. Bethesda Si-Josephziekenhuis - zo. 10.00 uur dhr. Jorritsma. Chr. Ger. Kerk Vlissingen - zo. 9.30 en 17.00 uur ds. Brons. Geref. Kerk en Ned. Herv. Gem. Souburg - Kanaalstraat: Zo. 9.30 u. ds. Melse, Oranjeplein zo. 9.30 u. dhr. Sinke en 19.00 u drs. Jobsen. Bejaardenhuls Zoute Viever - geen opgave. Evang. Gem. de Wijngaard, Mid delburg, - L.T.S. Klarenbeek, zo. 9.30 uur dienst. Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Lan- noystraat, Vlissingen - Zo. 9.30 u. en 16.30 u leesdienst. Middelburg, zo. 9.30 u. ds. de Graaf en 16.30 u. ds. de Graaf. Anglicaanse Kerk - (Mission to Seamen) Zeemanshuis Schelde- poort: zo. 10.30 uur. Morning Prayer 19.30 u. Evening Prayer. Luth. Kerk - Vlissingen: geen dienst. Middelburg: geen opgave. Zevende Dags Adventisten, Vlis singen: geen dienst, en Middel burg - Za. ds. van Rijn. Kristen Zuidmolukse Kerk in Ne derland - Souburg: zo. 13.00 uur: pdt. Waisapy, Koudekerke zo. 11.45 u. pdt. Waisapy. Doopsgezinde Gemeente Vlissin gen: geen dienst en Mlddelburg: geen dienst Herv. Gem. en Ger. Kerk te Vlissin gen St. Jacobskerk 10 uur ds. Krij ger, Petruskerk 9.30 u ds. Jobsen. Johanneskerk 9.30 u ds. Glashouwer en 19.00 u ds. Kalksma. Open hof 9.30 u. ds. Kalksma en 17.00u. ds. de Nooij. Buro voor Rechtshulp Zeeland - Vlasmarkt 28, Middelburg, 01180- 37120. Gratis advies en informatie. Spreekuren M'burg ma. 13.30-15.30 u. en do. 17.00-19.00 u. Vliss. Bad huisstraat 104. di. 9.30-11.30 u. Vrouw en werk - Nieuwstraat 13, M'burg, open ma. t.e.m. do. 10.00- 17.00 u. Spreekuur do. 10.00-13.00 u. tel. 01180-37555. Stichting Jeugd en Gezin In Zee land - Middelburg. Dagelijks en in het weekend telefonisch bereikbaar 01180-28555. FIOM Zeeland - Stichting tot hulp- verlening bij zwangerschap en al leenstaand ouderschap. Varkens- markt 1Middelburg. Spreekuur vol gens afspraak, tel. 01180-27311be reikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur en van 13.30-15.30 uur op ma., di., do. en vrij. Groep Weduwen en Weduwnaars - Bijeenkomst elke dinsdagavond Var- kensmarkt 1, Middelburg. Inl. bij FIOM, tel. 01180-27311. Zeeuws Consultatiebureau voor al cohol en drugs - Brakstraat 30, Middelburg, tel. 01180-37320. Vlis singen, Badhuisstraat 25-27-29, tel. 01184-13240. Opvanghuis voor Jongeren - Dag en nacht bereikbaar via tel. 01180- 16816. Gehandicapten Adviesbureau Zee land - Kosteloze hulpverlening, ad vies en begeleiding. Dagelijks ge opend van 9.00-17.00 uur. Tel. af spraken 01180-23592 ook voor huis bezoeken. Stichting Blijf van m'n Lijf Zeeland - Postbus 231, Middelburg, 01184- 14645, dag en nacht. SOS Telefonische hulpdienst Zee land - Voor een gesprek van mens tot mens, tel. 01180-15551 (dag en nacht). Kinder- en jeugdtelefoon Zeeiand, van 16.00-20.00 u. 01180-38080. Woningbouwvereniging Basco - Storingen aan c.v., liften en warmwa tervoorzieningen, behalve geisers. Na werktijden en in het weekeinde, tel. 12527. COC Ned. Ver. tot Integratie van Homoseksualiteit - info: tel. 01184- 11641 of 10821. NVSH - Wijngaardstraat 9, Goes. In fo/bibliotheek, 1e en 3e maandag van de maand van 20.00-22.00 uur. Open Huis 2e en 4e zaterdag van de maand van 10.00-15.00 uur. Midde lenverkoop tijdens de openingsuren of via tel. 01180-15290 tel. hulp dienst NVSH, 01100-21724. Woonlasten Komltee Middelburg - Spreekuur elke 2e maandag v.d. mnd. in Zuiderbaken, De La Palma- straat, 20.00-22.00 uur. Architectenwinkel, Vlissingen - Gratis bouwadviezen elke vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur op bibliotheek Spuiplein. Informatie en Klachtenburo over de gezondheidszorg - Tel. 01100- 31594, di. van 9.00 u. tot 12.00 u. en do. van 18.00 u. tot 21.00 Prov. Ver. Het Zeeuwse Kruis - Kraamcentrum Walcheren, kraam hulp dag en nacht, 01180-13295; Diabetes Thuiszorg, info. 01100- 15892 tst. 35 op ma. van 9-12 uur; Revalidatieteam, adviezen over voor zieningen, 01100-15892 (op ma. 9.00-12.00 u.); Voedingsvoorlichting, info. 01100-15892 tst. 55 (op di. 10.00-11.00 u.); Gezondheid info, 01100-15892 tst. 40; Meer Bewegen voor Ouderen, inf. 01100-15892, tst. 25. Info over astma, bronchitis en emphyseem, 01100-15892 tst. 40. Districtgezondheidsdienst Voor informatie over infectieziek ten, jeugdgezondheidszorg 4-19- jarigen en gezondheidsvoorlichting en- op voeding: tel. 01180-34085. Voor geslachtsziektenbestrijding: Spreekuur Dam 39-41, Middelhar- nis. ma-wo.vr. 9-10 uur, tel. 01180- 34085. Voor tuberculosebestrij ding: tel. 01184-18395. Spreekuren gezinsverzorging - voor Middelburg: Loskade 29, Mid delburg, 01180-26951Maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur. Wijkge zondheidscentrum, Roozenburglaan 18, Middelburg, 01180-29146. Maan dag t/m vrijdag van 8.30-9.15 uur. Voor het Platteland Walcheren: Mo lenwater 33, Middelburg, 01180- 11255. Maandag t/m vrijdag van 8.30-9.00 uur. Voor Vlissingen: Brou- wenaarstraat 4, Vlissingen, 01184- 17810. Maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur. Spreekuren algemeen maatschap pelijk werk - voor Middelburg: Mo lenwater 33, Middelburg, 01180- 11255. Maandag t/m vrijdag van 9.00-10.00 uur, 13.30-14.00 uur, 16.00-17.00 uur. Wijkgezondheids centrum, Roozenburglaan 18, Mid delburg, 01180-29146. Maandag t/m vrijdag van 13.30-14.30 uur. Voor het Platteland Walcheren: Molenwater 33, Middelburg, 01180-11255. Maan dag t/m vrijdag van 8.30-9.00 uur. Voor Vlissingen: dr. Ottestraat 3, Vlis singen, 01184-19820. Maandag t/m vrijdag 9.00-10.00 uur. Stichting „Tegen haar wil" - Hulp bij seksueel geweld, tel. 01188-3517. Lotgenoten borstkankerpatiënten, tel. 01180-37652, 01180-12470 en 01187-1588. Crisisopvang Leger des Hells, dag en nacht bereikbaar tel. 01184- 12633. Do. 12 juni Vr. 13 juni Za. 14 juni Zo. 15 juni Ma. 16 juni Di. 17 juni Wo. 18 juni 5.42 en 18.05uur 6.22 en 18.48 uur 7.10 en 19.39 uur 8.13 en 20.41 uur 9.20 en 21.45 uur 10.25 en 22.51 uur 11.28 en 23.53

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1986 | | pagina 5