OOGSTRELEND. Stingrays in Piek Docent in bloemen in Cavern Kwartet in Concertzaal Kappers Nancy hebben heel wat ervaring >r Vergadering wijkcomité Ook kermis Plein 1940 Avond over autisme Winterguard contest Lezing in het Engels Demonstratie al geweest apotheek tandartsen dierenartse kruiswerk diversen kerkdiensten hoogwater SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 29 JANUARI 1986 309 1 MONACO. Vloeiend vormgegeven sfeertoestel met ronde druktoetsen. Voorzien van regelbare zoemtoon en nummerherhaling. Lever baar in wit, beige en lichtblauw. Prijs f105,- plus f 3,75 per maand ptt telecommunicatie EEN BETROUWBARE TELEFOON KOMT VAN DE PTT PTT Telefoonwinkels: Bergen op Zoom. Van Konijnenburgweg 23. Breda. Oude Vest 2. Goes. Schuttershof 24. Middelburg. Lange Noordstraat 42. Roosendaal. Schotsbossenstraat 19.Terneuzen. Mr. F.J. Haarmanweg 38. Voor meer informatie: bel gratis 004. Bedrijfshallen op maat: Astron! Krieckaert B.V. I I v Het Orlando Kwartet. MIDDELBURG - Het inter nationaal bekroonde Orlando Kwartet speelt op dinsdag 4 februari in de Concertzaal. Het kwartet speelt onder an dere muziek van Haydn en Bach. Het Orlando Kwartet, dat zijn naam ontleent aan de zestiende-eeuwse componist Orlando di Lasso, maakte haar debuut in 1976. In 1978 behaalde het kwartet de eerste prijs van het internationale Concours voor strijkkwartet ten in Helsinki. Daarna werd met succes opgetreden in de grote steden van Europa. Ook heeft het Orlando Kwartet twee toernees gemaakt naar Amerika. Het concert begint om 20.00 uur. (ADVERTENTIE Wijziging in uitvoeringen specificaties voorbehouden (ADVERTENTIE in thuis voelt Precies op maat en naar wens kunnen bouwen is één van de pluspunten van Astron. Dit zijn de andere. Korte bouwtijd. Energie-besparende isolatie. Gebruiksklare aflevering. Weinig onderhoud. Service altijd in de buurt. Bel ons even wanneer u méér over Astron hallen wilt weten. A W ASTRON A AANNEMERSBEDRIJF 4585 PP HENGSTDIJK ACTOTVV i betoon (01148) 2310 ASTRON Zuiddijk 9 Grond-, water- en wegenbouw Utiliteitsbouw Betonbouw Livingstone woning bouwsystemen Renovatie VLISSINGEN - Het wijkco mité Papegaaienburg houdt op woensdag 29 januari een ver gadering samen met het huur derscomité Basco/Papegaai- enburg. De vergadering wordt gehouden in De Stellepit. Op de agenda staan onder meer het werkbestuur Mar- nix/Aldegonde, het Woonlas ten Comité Vlissingen en de commissie Communicatiebe leid. De vergadering begint om 20.00 uur. MIDDELBURG - De jaar lijkse Middelburgse kermis krijgt een territoriale uitbrei ding. Behalve de Markt wordt nu ook het Plein 1940 bij de kermis betrokken. De twee pleinen worden door een keten van attracties met elkaar ver bonden. Het Plein 1940 wordt bij de feestelijkheden betrokken om dat vorig jaar was gebleken dat de Markt na herindeling niet groot genoeg was om de kermis te huisvesten. Dit jaar komen er rond vijf endertig attracties op het ker misterrein te staan. Op het Plein 1940 komt onderandere een achtbaan te staan. MIDDELHARNIS - De Ne derlandse Vereniging voor Autisme en aanverwante stoornissen, NVA, afdeling Zeeland houdt op 3 februari een gespreksavond in Vijver- vreugd in Middelburg. Het on derwerp dat op die avond cen traal staat is: „Hoe gaan broers en zussen met het autistische kind om, en hoe reageer je daar als ouder op?" Enkele broers en zussen van autistische kinderen zijn op de avond aanwezig om over hun ervaringen te vertellen. Sara den Boer, coördinatrice bij het RIAGG, begeleidt de avond. De zaal aan de Kouderkerk- seweg 145 is om 19.00 uur open, terwijl de eigenlijke avond om 19.30 uur begint. Voor meer informatie: Cees Schrandt, Noordstraat 4, Bier vliet, telefoon 01152-1967. MIDDELBURG - De Stich ting Drum Corps Holland houdt, in samenwerking met Blue Spirit drum bugle corps, een winterguard con test. Deze vindt plaats op za terdag 1 februari in de Kruit- molen. De wedstrijden begin nen om acht uur. De verschillende korpsen maken er tijdens de wedstrij den een echte show van. Ze maken daarbij gebruik van moderne muziek, dans, stijl voile kleding en allerlei attri buten van vlaggen tot waaiers. Aan de wedstrijden in Mid delburg doen de volgende win- terguards mee: Oranje uit Huizen, Jubal Dordrecht, Ba to Haarlem, Avant Courir, Eem- nes en Amersfoort, Beatrix Hilversum en Oranje en Odilo Huizen en Hilversum in de open klasse. MIDDELBURG - In het Centrum voor Nieuwe Muziek wordt op zaterdag 1 februari een lezing gehouden. De le zing, die geheel in het Engels wordt gehouden, wordt ver zorgd door Helena Norberg- Hodge. De aanvangstijd is 20.30 uur. Op diezelfde avond, om 22.30 uur, wordt er een film ge draaid van Bettina Woenla, Sydney an der Wupper. De toegang is gratis. VLISSINGEN - De Londense rockabillyband The Stingrays speelt op vrijdag 31 januari in jongerencentrum De Piek. The Stingrays is één van de bekendste groepen uit de zogenaamde Camdenscene, een muzikale splintergroepering bestaande uit Teds, punks en rockers. De Engelsen hebben intussen acht vinylprodukten op hun ge weten, waarvan de nieuwste EP, „Don't Break Down" van Mu- ziekkrant Oor maar liefst vier en een halve waarderingster werd toebedeeld. In Oor werd, bij beluistering van die EP, ver ondersteld, dat „het tij is voor echt amusement", terwijl de mu ziek „entertainment ten top is, puttend uit een peilloze bron van krankzinnige ingevingen, maar beheerst tot in de finesses, com pleet met de eerste psychedelische rockabilly vioolsolo ter we reld". De invloeden van The Stingrays zijn, behalve de enige echte doorgewinterde rockabilly helden, onder meer Thirteenth Floor Elevtor en Hank Williams. Het concert begint om 22.00 uur en kost 7,50 gulden. VLISSINGEN - In De Scheldebode van verleden week hebben wij een artikel afgedrukt, dat eigenlijk niet in De Scheldebode thuishoorde. Het ging om het verhaal „Theo Scheffer introduceert een wa terzuiveringsapparaat". Dit verhaal had al twee maanden geleden afgedrukt moeten worden, maar is door omstan digheden blijven liggen. De demonstratie van Scheffers apparaat, waarover geschre ven wordt op 13 november 1985 in restaurant Het Vijverhof in Terneuzen, is dan ook al lang geweest. De redactie. Jazz-dag Gymnastiekvereniging De Zebra houdt op zaterdag 1 februari een jazz-dansdag. Deze dag vindt plaats in het kader van de oplei ding verenigingsleidster jazzgym- nastiek. Zowel beginners als gevor derden kunnen aan een aantal les sen deelnemen. De dag wordt ge houden in scholengemeenschap Walcheren C.S.W., Elsenlaan 4 in Middelburg en begint om 10.00 uur. T ral ni ngsbijeenkomst Sociaal-Kultureel werk „De Hay- man" houdt in de maanden fe bruari en maart een aantal deskun- digheidsbevorderende bijeenkom sten. Op dinsdag 4 februari vindt de eerste bijeenkomst plaats. Deze avond heeft als thema: koken en bakken. Daarna komen onderwerpen als kleien, zeefdrukken en emailleren aan de orde. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij het kan toor van de „Hayman", Rentmees terlaan 245 in Middelburg. Deel name aan de thema-avonden kost 1,50 en ze worden gehouden in het Zuiderbaken, M. de la Palma- straat in Middelburg. De aanvang is 20.00 uur. Koffie-koHie De vrouwencontactgroep „Kom uit je huis" houdt op woensdag 5 februari haar maandelijkse koffie- contactochtend. Deze ochtend heeft als thema: de komende ge meenteraadsverkiezingen in maart. Medewerking wordt onder andere verleend door de afdeling Voorlich ting van de gemeente Middelburg. De ochtend begint om 9.30 uur en vindt plaats in het Zuiderbaken, M. de la Palmastraat. De kosten be- Hnnon f 1 ner nersnon Groep in 't Beest De Britse popgroep Big Flame speelt op zaterdag 1 februari in 't Beest in Goes. De band uit Man chester speelt moderne Engelse popmuziek en hun teksten behan delen allerlei sociale problemen. De muzikanten zeggen dat ze niet op de eerste plaats commercieel bezig willen zijn, maar als inspiratie willen fungeren voor andere bands. Het voorprogramma wordt verzorgd door de Goese post-punk band Dehumanization. Het optre den begint om 22.00 uur en de en treeprijs bedraagt 6.-. Film In 't Beest De, onlangs met het Gouden Kalf bekroonde film „De Droom" is aanstaande vrijdag te zien in 't Beest in Goes. Hoofdrolspelers in deze Friestalige film zijn onder an dere: Peter Tuinman en Huub Sta pel. De filmvoorstelling begint om 21.00 uur en de entree bedraagt f fi - Expositie In het Zeeuws Museum is de ko mende tijd een expositie te bezich tigen van architect Dom Hans van der Laan. De tentoonstelling be staat uit een vijftigtal foto's, een aantal modellen over zijn architec tonische theorieën en een aantal maquettes. De expositie is te zien vanaf 10 februari tot en met 21 maart. Het Zeeuws Museum is vanaf maandag tot en met vrijdag te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. Het is gehuisvest in de Abdij 3 in Middelburg. Opsta pcursus De Zeeuwse Dag- en Avond scholengemeenschap is vandaag gestart met een opstapcursus voor volwassenen. Iedere woensdag en donderdagochtend kunnen die genen, die na de zomervakantie een opleiding Mavo of Havo willen gaan volgen, terecht om hun ken nis van het rekenen en Neder landse taal bij te spijkeren. Daar naast wordt informatie gegeven over het opnieuw leren studeren. De cursus in Middelburg wordt iedere donderdagmorgen gegeven in het gebouw van de ZDASG, La tijnse Schoolstraat 10 in Middel burg. De cursus begint om 8.45 uur. In Vlissingen kan men iedere woensdagochtend terecht in het schoolgebouw aan de Rembrandt- laan 1 in Vlissingen. Ook daar be gint men om 8.45 uur. Appèldlenst In de Sint Jacobskerk in Vlissin gen wordt op zondag 2 februari een appèldienst gehouden. Thema van deze bijeenkomst: „Delen... Wat, waar en hoe?" Medewerking wordt verleend door het jeugdkoor „Jubilate" uit Oost-Souburg. De dienst begint om 9.45 uur. Themadlenst De werkgroep Werelddiaconaat houdt aanstaande zondag een speciale themamis in het Petrus- kerk in Vlissingen. Het thema van deze bijeenkomst luidt: „Gaven delen wereldwijd". Als inleiding op de dienst wordt de film „Bertus of Achmed?" vertoond. Voorganger in de dienst is dominee J. Glashou wer. Aanvang 16.45 uur. Disco Buurthuis Aldegonde start vanaf aanstaande vrijdag weer met zijn wekelijkse disco-avond voor tie ners tussen 13 en 16 jaar. De en tree bedraagt een gulden per per soon en de avond begint om 19.30 uur. Bingo Ook in buurthuis Aldegonde een bingoavond. Op dinsdag 4 februari kan men vanaf 19.30 uur terecht. De entree bedraagt f 1,50. De kapsters van Nancy Hairstyling in de portiek van hun zaak. VLISSINGEN - De kapsa lon aan de Badhuisstraat 18 heeft niet alleen een nieuwe eigenaar, maar ook een nieuwe naam en een nieuwe entree gekregen. Nancy Hair styling heet de zaak nu. Nancy en Jan van der Lin den hebben al heel wat erva ring in het kappersvak. Ze zijn begonnen met een kapsalon in Utrecht maar na een paar jaar vertrokken ze naar het zon nige zuiden en opende een zaak in Spanje. „We hebben daar een fijne tijd gehad en een mooie zaak opgebouwd aan de Costa Blanca", vertelt Nancy. „Het mooie weer en de gezellige sfeer bevielen ons uitstekend, maar na zes jaar daar gewerkt te hebben, verlangden we toch weer naar Nederland. Nu we de kans hadden om de zaak te ruilen met Rob en Ton zijn we naar Vlissingen gekomen". In korte tijd heeft de nieuwe salon al een grote klanten kring opgebouwd. Veel men sen die al bij Ron en Ton in de zaak kwamen, maar ook veel nieuwe klanten. Nancy: „We proberen een zodanige sfeer te scheppen dat iedereen zich hier thuis voelt. Jonge mensen, maar ook de wat ouderen. We hebben altijd internationaal gewerkt en vol gen steeds de nieuwste mode lijnen. Om op de hoogte te blij ven van de nieuwste ontwik kelingen op dit gebied bezoe ken we shows en beurzen door het hele land. Ook willen we zelf deel gaan nemen aan bij voorbeeld modeshows hier in de omgeving". Vooral ook om mensen met een baan tegemoet te komen, is de zaak ook tussen de mid dag en op de koopavond ge opend. De heer Joosse krijgt een bloemetje van klassevertegenwocrrdi- ger Lampio. VLISSINGEN - Sommige mensen hebben altijd net iets meer over voor hun vak, dan hun collega's. Eén van hen is de Vlissingse garagist Joosse. Twee jaar lang heeft Joosse in de avonduren, dus zijn vrije tijd, les gegeven in Middel burg in het kader van de op leiding tot Technisch Kader functionaris. Er was niemand te vinden voor deze baan, een reden voor Joosse om dan maar zelf les te gaan geven, om op die manier de auto branche nog beter te laten functioneren. De cursus is nu afgelopen en vrijwel alle leerlingen van Joosse zijn geslaagd. Reden voor de leerlingen om hun do cent in de bloemetjes te zetten. „Onze klas heeft zo goed ge scoord omdat Joosse zichzelf MIDDELBURG - De Rot terdamse hardrockformatie Helloïse speelt op zondag 2 fe bruari in de Cavem. De Rot terdammers zijn niet de eerste de besten op het. betonvlak. Zo zijn de headbangers als enige Nederlandse hardrockband doorgebroken tot de halve fi nale van de Grote Prijs van Nederland. Ook heeft de band in 1985 een elpee opgenomen, „cosmogony". Binnen het hardrockconcept komt elk groepslid goed uit de verf. Zo zijn daar de gitaar cocktails van Ben Blaauw en Arjen Boogerds, de gedegen en hechte ritmesectie Ernst van Ee op drums en Marcel Re- meeus op bas, terwijl zanger Stan Verbraak borg staat voor diverse vocale hoogtepunten. Het optreden van Helloïse begint om 15.30 uur. Vlissingen - Za. v. Dijk, Koudekerk- seweg 52, tel. 13459. Zo. Mijnlieff, Nic. Beetslaan 15, tel. 12525. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 en van 17.30-18.00 uur (zonder afspraak). Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Middelburg - Za. Berghauser Pont, Hammarskjöldlaan 39, tel. 37393. Zo. Dominicus, Dam 30, tel. 12830. Voor spoedgevallen 12.30-13.00 uur en van 17.30-18.00 uur. Visites aan vragen voor 10.00 uur. Souburg, Mlddelburg-Zuld, Ame- mulden en Nleuwland. Za. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810. Zo. Visser, Roo- senburglaan 20, Middelburg, tel. 01180-37431. Spreekuur voor spoedgevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Visites aanvragen voor 10.00 uur. West- en Mldden-Walcheren - Stutterheim, Beukelmanstraat 8, Me- liskerke, tel. 01186-1760. Domburg, Aagtekerke, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke, Koude- kerke, Westkapelle - Vrij. 18.00. - Zo. 24.00 uur Vaandrager, West straat 7, Domburg, tel. 01188-1271 Oostkapelle, Serooskerke, Grljps- kerke en Veere - Van za. 8.00 uur tot zo. 23.00 uur Rullens/Mol, Dorps straat 2, Oostkapelle, tel 01186- 1276. Vlissingen - Vrij. 31 jan. - vrij. 7 tebr., Souburg, van Perestraat 1, tel. 61593. Middelburg - Vrij. 31 jan. - vrij. 7 febr. Hummelen, Markt 69. Voor heel Walcheren - Spreekuur voor spoedgevallen tussen 11 en 12 uur. Za. en zo. Schotel, Damplein 26, Middelburg, tel. 01180-28207. Kleine huisdieren - Za. en zo. Drie huis-van Haselen, Gerbrandystraat 151, Vlissingen, tel. 01184-66548. Consult na tel. afspraak. Dierenartsenpraktijk Middelburg - Grote huisdieren 01180-33803. Visi tes aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle - Oude Dom- burgseweg 33a, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Kleine huisdierenpraktijk Souburg - Kanaalstr. 3, 01184-60860. Behan deling na tel. afspraak. voor tweehonderd procent heeft ingezet voor ons", zegt één van de oud-studenten, P. Lampio. De cursus Technisch Kader functionaris liep van 1983 tot 1985 en werd gegeven op de streekschool in Middelburg. De vakken die de heer Joosse gaf waren werkplaatsorgani satie, administratie, commer ciële kennis en economische begrippen. Met het diploma van deze cursus op zak kun nen de cursisten een kader functie in de autobranche krijgen, zoals chef werkplaats, receptionist, planneur en der gelijke. Intussen is de opleiding stopgezet en heeft Joosse zijn onderwijzerspet aan de wilgen gehangen. Zijn recente trou wen heeft daar ook verband mee gehouden. Doopsgezinde Gemeente Vlissin gen - Zo. 10 uur gezamenlijke dienst alle Doopsgezinde Gemeenten in Zeeland ds. Klanderman en ds. Pos- tema. Ger. Kerk en Herv. Gem. Vllss. Open Hof: Zo. 9.30 u. Ds. de Nooij. Petruskerk: Zo. 9.30 uur ds. Makkin- ga. 17.00 u. ds. Kersen. Johannes- kerk 9.30 u. ds: Krijger, St. Jacobs kerk 10 uur ds. De Boer, 17.00 uur ds. De Koeijer. Der Boede - Zo. ds. v.d. Vrie, (H.A.). Hervormd Middelburg - Zo. Nieuwe Kerk 10.00 uur ds. Brummelkamp, 17.00 uur ds. Korporaal. Koorkerk 10 uur ds. Hendrikse-Spierings. Oost- kerk 10.00 uur ds. Brokerhof. Ont- moetingskerk ds. Nell, 10.00 uur. Thomaskapel 10.30 uur ds. Snijders en ds. Paulus De Hoeksteen - 9.00 uur ds. Paulus en ds. Snijders, 19.00 uur welkomst- dienst. Ned. Geref. Kerk (In Engelse Kerk) - Middelburg: Zo. 9.30 uur, dhr. Bud ding; 17.00 uur dhr. De Leur. Vrljz. Herv. en Remonstrantse Kring - Vlissingen in Ophir Badhuis straat 186. Zo. geen dienst. Middel burg: Zo. 10 uur ds. Hendrikse-Spie rings. Christengem.: Zo. geen dienst. De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Vlissin gen, Badhuisstraat 161, zo. 10 uur oud. Touw, 10.55 oud. Göbel, 11.50 uur oud. Wiessenhaan. Voor hele gem. Vlissingen - Za. en zo. 01184-13769. Spreekuren alle werkdagen 16.30- 17.00 uur, Leliënlaan 1, 01184- 13769; op ma., wo. en vrij. 16.30- 17.00 uur in Batenburg 84-86, 01184-67181. Dagelijks spreekuur 16.30-17.00 uur in Gezondheidscen trum, C. van Perestraat 8, 01184- 61479, Di. en do. 16.30-17.00 uur in Open Hof, Alex. Gogelweg 59, 01184-65455. Openingstijden maga zijnen C. van Peerestr. en Leliënlaan: alle werkdagen 10.00-12.00 en 16.30-17.30 uur. Verloskundigen Vliss.: Za. en zo. Van Sorgen, Henri Dunantstraat 19, tel. 71768. Middelburg: Za. en zo. De Crom, St. Pieterstraat 15, tel. 01180- 27325. R.-K. Kerk Walcheren, Souburg, Martlnuskerk. Zo. 10.30 uur (parochiekoor). Paauwenburg, Open Hof. Zo. 11.15 uur (eigen zanggroep). 19.00 uur Samenzang. Vlissingen: Lieve Vrouwekerk. Za. 19.00 uur (Lambertuskoor). Zo. 10.00 uur (dameskoor). Middel burg Petrus en Pauluskerk. Za. 19.00. Zo. 10.00 uur. Hoeksteen: Zo. 11.30 uur. Domburg: Elke 1e en 3e zondag van de maand 8.45 uur. Bethesda St.-Josephzlekenhuls - ZOr 10.00 uur ds. Joosse. Chr. Ger. Kerk Vlissingen - Za. en zo. 9.30 en 17.00 ds. Oosterbroek. Geref. Kerk en Ned. Herv. Gem. Souburg - Kanaalstraat: Zo. 9.30 uur ds. Melse Oranjeplein: Zo. 9.30 uur ds. v. Buiren, 19.00 dhr. Heems kerk. Bejaardenhuis Zoute Viever - Zo. 19.00 uur dhr. Schot. Evang. Gem. de Wijngaard, Mid delburg, - In aula L.T.S. Klarenbeek. Zo. 9.30 uur C. van der Zanden. Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Lan- noystraat, Vlissingen - Zo. 9.30 uur ds. Zomer, 17.00 u. ds. Zomer, Mid delburg, zo. 9.30 en 16.30 u. ds. De Graaf. Anglicaanse Kerk - (Mission to Seamen) Zeemanshuis Schelde- poort: zo. 10.30 u. Holy Communion, 19.30 u. Evening prayer. Luth. Kerk - Vlissingen, zo. geen dienst. Middelburg 10 uur ds. Nieu- wenhuijse. Zevende Dags Adventisten, Vlis singen - 't Anker, za. 9.30 uur ds. Ponte, 10.15 uur bijbelstudie. Middelburg in de Doopsgezinde kerk. 10.00 uur bijbelstudie, 11 uur ds. Ponte. Kristen Zuidmolukse Kerk In Ne derland - Souburg. Zo. 17.00 uur pdt. Waisapy. Koudekerke: Zo. 12.00 uur pdt. Waisapy. Buro voor Rechtshulp Zeetand - Vlasmarkt 28, Middelburg, 01180- 37120.- Gratis advies en informatie. Spreekuren M'burg ma. 13.30-15.30 u. en do. 17.00-19.00 u. Vliss. Brou- wenaarstr. 4 di. 9.30-11.30 u. Vrouw en werk - Nieuwstraat 13, M'burg, open ma. Le.m. do. 10.00- 17.00 u. Spreekuur do. 10.00-13.00 u. tel. 01180-37555. Stichting Jeugd en Gezin In Zee land - Middelburg. Dagelijks en in het weekend telefonisch bereikbaar 01180-28555. FIOM Zeeland Stichting tot hulp verlening bij zwangerschap en al leenstaand ouderschap. Varkens- markt 1Middelburg. Spreekuur vol gens afspraak, tel. 01180-27311be reikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur en van 13.30-15.30 uur op ma., di., do. en vrij. Groep Weduwen en Weduwnaars - Bijeenkomst elke dinsdagavond Var- kensmarkt 1, Middelburg. Inl. bij FIOM, tel. 01180-27311. Zeeuws Consultatiebureau voor al cohol en drugs - Brakstraat 30, Middelburg, tel. 01180-37320. Vlis singen, Badhuisstraat 25-27-29, tel. 01184-13240. Opvanghuis voor jongeren - Dag en nacht bereikbaar via tel. 01180- 16816. Gehandicapten Adviesbureau Zee land - Kosteloze hulpverlening, ad vies en begeleiding. Dagelijks ge opend van 9.00-17.00 uur. Tel. af spraken 01180-23592 ook voor huis- b© zoeken Stichting Blijf van m'n Lijf Zeeland - Postbus 231, Middelburg, 01184- 14645, dag en nacht. SOS Telefonische hulpdienst Zee land - Voor een gesprek van mens tot mens, tel. 01180-15551 (dag en nacht). Kinder- en jeugdtelefoon Zeeland, van 16.00-20.00 u. 01180-38080. Woningbouwvereniging Basco - Storingen aan c.v., liften en warmwa tervoorzieningen, behalve geisers. Na werktijden en in het weekeinde, tel. 12527. COC Ned. Ver. tot Integratie van Homoseksualiteit - info: tel. 01184- 11641 of 10821. NVSH - Wijngaardstraat 9, Goes. In fo/bibliotheek, 1e en 3e maandag van de maand van 20.00-22.00 uur. Open Huis 2e en 4e zaterdag van de maand van 10.00-15.00 uur. Middel enverkoop tijdens de openingsuren of via tel. 01180-15290 tel. hulp dienst NVSH, 01100-21724. Woonlasten Komitee Middelburg - Spreekuur elke 2e maandag v.d. mnd. in Zuiderbaken, De La Palma straat, 20.00-22.00 uur. Architectenwinkel, Vlissingen - Gratis bouwadviezen elke vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur op bibliotheek Spuiplein. Informatie en Klachtenburo over de gezondheidszorg - v.d Spiegel straat 7a Goes, tel. 01100-31594, ma-di-wo-do 9.00-12.00 uur di. 13.30-17.00 do.18.00-21.00 uur. Prov. Ver. Het Zeeuwse Kruis - Kraamcentrum Walcheren, kraam hulp dag en nacht, 01180-13295; Diabetes Thuiszorg, info. 01100- 15892 tst. 35 op ma. van 9-12 uur; Geslachtsziektenbestrijding into. 01100-31032, Vliss. spreekuur do. 13.30-14.30, 01184-18395; Revali- datieteam, adviezen over voorzienin gen, 01100-15892 (op ma. 9.00- 12.00 u.); Voedingsvoorlichting, info. 01100-15892 1st. 55 (op di. 10.00- 11.00 u.); Gezondheid info, 01100- 15892 tst. 40; Tuberculosebestrij ding, Rozengracht 6, Vlissingen, 01184-18395, spreekuur ma. di., do. 9.00-11.00 u.; Meer Bewegen voor Ouderen, int. 01100-15892, tst..25. Info over astma, bronchitis'en ëm- physeem, 01100-15892 tst. 40. Spreekuren gezinsverzorging - voor Middelburg: Loskade 29, Mid delburg, 01180-26951Maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur. Wijkge zondheidscentrum, Roozenburglaan 18, Middelburg, 01180-29146. Maan dag t/m vrijdag van 8.30-9.15 uur. Voor het Platteland Walcheren: Mo lenwater 33, Middelburg, 01180- 11255. Maandag t/m vrijdag van 8.30-9.00 uur. Voor Vlissingen: Brou- wenaarstraat 4, Vlissingen, 01184- 17810. Maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur. Spreekuren algemeen maatschap pelijk werk - voor Middelburg: Mo lenwater 33, Middelburg, 01180- 11255. Maandag t/m vrijdag van 9.00-10.00 uur, 13.30-14.00 uur, 16.00-17.00 uur. Wijkgezondheids centrum, Roozenburglaan 18, Mid delburg, 01180-29146. Maandag t/m vrijdag van 13.30-14.30 uur. Voor het Platteland Walcheren: Molenwater 33, Middelburg, 01180-11255. Maan dag t/m vrijdag van 8.30-9.00 uur. Voor Vlissingen: dr. Ottestraat 3, Vlis singen, 01184-19820. Maandag t/m vrijdag 9.00-10.00 uur, dinsdag avond van 19.00-20.00 uur. Do. 30 jan. Vr. 31 jan. Za. 1 feb. Zo. 2 feb. Ma. 3 feb. Di. 4 feb. Wo 5 feb 4.45 en 17,04 uur 5.24 en 17.47.uur 6.07 en 18.36 uur 6.57 en 19.37 uur 8.00 en 20.47 uur 9.16 en 22.03 uur 10 36 en 23 20 uur

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1986 | | pagina 9