het weten waard 8,90 9,90 7,90 8,50 2,98 1,79 Wekelijks poppenspel in filmtheater Meccano STEUTEL HERENMODE Optiek Frank Thielen houdt zaterdag open huis Alfabetiseringsprojecten Middelburg en Vlissingen Verkoopshow Sola bestek DEVLEESCHMEESTERS UIT HET ZEEUWSE ZAKENLEVEN Serviezenshow bij Blokker SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1985 305 Vlissingen Middelburg Claw Boys Claw en Trigger in 't Beest HUISARTSEN APOTHEEK TANDARTSEN DIERENARTSEN Blanke Magere Varkenslappen kilo Fijn Gekruide Magere Varkensrollade kilo Heerlijk Gekruide Verse Worst kilo Originele W iener schnitzel Botermalse Runderbiefstuk 500 gram 100 gram Magere Elke 4e Gratis Rundertartaartjes 100 gram Snijworst 200 gram 1,95 PROEFONZE BEKWAAMHEID. LANGE KERKSTRAAT 41, GOES,TEL.01100-16415 Hopelijk is onze smaak ook de uwe' Kom daarom gewoon eens kijken 1 KRUISWERK KERKDIENSTEN DIVERSEN HOOGWATER foto Cor Schuilioerve. OOST-SOUBURG - Zaterdag 21 september kunnen belang stellenden zelf komen kijken naar de resultaten van de verbou wing van Optiek Frank Thielen aan de Kanaalstraat 60 in Sou burg. De hele dag is er dan open huis. De verbouwing is in vier maanden tijd uitgevoerd c^oor aannemersbedrijf Peters. „De verbouwing was nodig omdat we met ruimtegebrek kamp ten", vertelt Frank Thielen. „We hebben nu een stuk van de tuin bij de winkel getrok ken waardoor we tweemaal zo veel ruimte hebben. Er is een apart gedeelte ingericht voor het aanmeten van contactlen zen en het verrichten van oog metingen. Er komt nog een la mellengordijn voor, zodat we daar echt rustig kunnen zitten. Ook de werkplaats is nu ver groot wat natuurlijk veel prettiger werken is." Thielen heeft van de ver bouwing gebruik gemaakt om ook het interieur een nieuw kleurtje te geven. Alles is nu uitgevoerd in een moderne kleur grijs. De verbindings deur naar boven is wegge werkt achter een metershoge spiegel, zodat men bij het pas sen van de brillen nu een to taalbeeld krijgt van hoe men oogt met de bril. „Tijdens de verbouwing is* de zaak steeds opengebleven", zegt Thielen. „Het betekende wel enig ongemak, maar je kunt als opticien je zaak niet zo maar een paar maanden sluiten. De mensen moeten je kunnen bereiken voor service. Bij de vernieuwde zaak heb ik meteen ook de hele collectie vernieuwd, zodat we nu weer helemaal bij de tijd zijn. Een moderne winkel met moderne brillen." ZEEL AND/WEST- BRA BANT - De toenemende vraag van de consument naar het „Nostalgisch tafelen" heeft Blokker doen besluiten een uitgebreide serviezenshow te houden. Deze duurt tot en met 5 oktober a.s. Vele gerenommeerde ser- viezenmerken als Schumann Arzberg, Winterling en Mit- terteich zijn in de collectie op genomen. Van elk servies dat tijdens de serviezenshow wordt aangeschaft, geeft Blokker de garantie dat de losse onderdelen van het ser vies minimaal tot 31 december 1986 kunnen worden nabe steld. Zo heeft men bij aan schaf van een servies altijd de zekerheid dat aanvullen en/of vervangen tot latere datum mogelijk blijft. Iedereen die tijdens de ser viezenshow een compleet ser vies bij Blokker koopt vanaf 125,- mag gratis een 18-delig glasservies meenemen. De Blokker serviezenshow is on der andere te zien bij de Blok ker winkels te Hulst, Goes en Oosterhout. MIDDELBURG - Vanaf deze woensdagmiddag tot eind de cember speelt het poppentheater Willem Parcival wekelijks een sprookje van Hans Christian Andersen in het Middelburgse filmtheater Meccano. Het gaat hier om het beroemde sprookje „Het Lelijke Jonge Eendje", dat Willem Parcival voor solo-stok - poppenspel bewerkt heeft. Een indruk van Andersen's verhaal: „Op het land, vlak bij de boerderij, zat een eend een nest eieren uit te broeden. Toen die allen waren uitgeko men, zeiden de kippen tegen moedereend: „Dat laatste kind van jou is wél erg lelijk". En dat was waar: het léék niet eens op een van haar broertjes en zusjes. Al gauw noemde men het diertje: het lelijke jonge eendje. Het diertje werd door iedereen uit gescholden en was nergens welkom. Daarom trok het maar de wijde wereld,in. Na een barre winter, waarin het bijna doodging van honger en ellende, keek het in de lente MIDDELBURG/VLISSINGEN - Mensen die niet kunnen lezen, schrijven of rekenen kunnen zich alsnog in die vakken bekwamen via de alfabetiseringsprojekten in Middelburg en Vlissingen. Iedereen die achttien jaar of ouder is en Nederlands spreekt, kan er aan meedoen. Deelnemers kunnen alleen of in kleine groepjes werken en of dat overdag of 's avonds is, kunnen ze zelf uitmaken. Een les kost ongeveer drie gulden. mer 8): woensdagmorgen: tus sen 09.30-11.30 uur. De rest van de week 01180-37509 of 01180- 35729. De lessen worden gegeven in de Latijnse Schoolstraat 12, tel. 01180-16278, toestel 3. Bel dit nummer of kom langs (ka- De lessen worden gegeven in de Verkuyl Quakkelaar- straat 95, telefoon 01184-17819. Bel dit nummer of kom even langs op woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur. De rest van de week tel. 01184- 62102 of 65083. MUZIEK IN MIDDELBURG Tot en met zaterdag 21 septem ber presenteren zeven Middelburg se muziek-, show- en maioretten- verenigingen zich aan het publiek op de derde etage van Vroom en Dreesmann. Aan de verschillende stands van de verenigingen kunnen de bezoe kers informatie krijgen over de vele vormen waarop in Middelburg mu ziek gemaakt wordt. Tijdens de koopavond en op zaterdag treden verschillende verenigingen op, zo wel binnen als buiten. Donderdag 19 september om zeven uur maakt het Drumkorps Blue Spirit een mars door de stad met als eindpunt de winkel van V&D. Het Middelburgs Muziekorps geeft donderdag 19 september een concert op de derde etage van V&D. Deze wordt afgewisseld met een show van de majoretten van MTV '69. Zaterdag 21 september maakt het pijperkorps Sint Joris een mars door de stad om tien uur. De mars wordt besloten met een concert in de winkel. Om een uur treedt majo- rettenvereniging Dauwendaele op voor de winkel. Zowel de Blue Dia monds als de Little Diamonds ko men in actie. Om twee uur verzorgt het Julia na Blaasorkest een concert in de winkel en om kwart over vier be sluit de Christelijke Brassband On- da deze muziekweek met een con cert in de winkel. LEREN ONDERWEG ZIJN Dit najaar start de maatschap De dubbele Delta haar derde pro ject „Leren onderweg zijn". Door middel van allerlei oefenin gen met het lichaam, het gevoel en het verstand, individueel en in de groep krijgt men tijdens de bijeen komsten een antwoord op vragen als „waar komen we vandaan", „wat is de zin van mijn leven" en „hoe komt het toch dat ik steeds tegen dezelfde problemen aan loop?" Het project omvat negen bijeenkomsten van halfacht tot tien uur. De eerste drie avonden weke lijks, vervolgens tweewekelijks. De bijeenkomsten vinden plaats in de naar z'n spiegelbeeld in het water en zagdat het een mooie zwaan geworden was". De kast, waarin Willem Parcival zijn spelen vertoont, doet denken aan de vorm van een oog: een ovale opening met in het midden een open cirkel, waarin levensechte minia tuurdecors verschijnen, die uitermate sfeerverhogend zijn. Natuurlijk ontbreekt ook de humor niet. De voorstellingen zijn be doeld voor kinderen vanaf vier jaar en zijn inclusief kof fie en limonade. Voor jarige kinderen is er een speciale verrassing. Aanvang 14.30 uur. Inlichtingen en reserveren: 01180-16171. MIDDELBURG - Deze week houdt Sola een verkoop show in Middelburg. Tot 1984 werden de Sola produkten uit sluitend verkocht via de de tailhandel, maar omdat het voor veel zaken niet mogelijk bleek de hele collectie in de winkel te tonen heeft Sola be sloten nu rechtstreeks aan de consument te verkopen. Tij dens de verkoopshow kan men een keuze maken uit ten min ste 25 verschillende modellen bestek. Ook wie uit is op een voudige goedkope lepels, vor ken en messen voor caravan of boot kan bij Sola terecht. „Deze nieuwe verkoopme thode heeft voor ons grote voordelen", aldus de heer Ger ritsen, de directeur van Sola. „We hebben zo direct contact niet de klanten en kunnen veel meer inlichtingen geven en service verlenen". De show in Middelburg wordt gehouden van woensdag 18 tot en met zaterdag 21 september in de schouwburg. De openingstij den zijn woensdag en vrijdag van tien tot vijf uur, donder dag van tien tot negen uur en zaterdag van tien tot vier uur. GOES - In jongerencentrum 't Beest wordt zaterdag een uniek concert gehouden waar aan bekende grootheden deel nemen als Claw Boys Claw en Trigger and the thrill Kings. Met dit dubbelconcert wordt het nieuwe seizoen van het Goese jongerencentrum ge opend. Trigger and the thrill Kings is een Amerikaanse for matie rond de ex-Nasmak zangeres Truus de Groot. Zij omschrijft zelf de muziek als disney-rock. Op dezelfde avond treedt de groep Claw Boys Claw op. De elpee die deze 'garageband' maakte werd in muziekblad Oor omschreven als 'de beste van Nederland'. Inmiddels is hun nieuwe 12 inch uit getiteld 'Indiaft Wallpaper. Het concert in 't Beest be gint om 22 uur. De toegangs prijs is f7,50,~, terwijl kaar ten verkrijgbaar zijn bij Leo en 't Beest te Goes en bij Sjiep in Middelburg en Vlissineen. Trigger komt naar Goes. Zeeuwse bibliotheek. Er kunnen ten hoogste 12 mensen aan mee doen. Voor informatie kan men terecht bij Mario Jonker, telefoon 01106- 2977. TAALCURSUSSEN Binnenkort starten bij voldoende belangstelling in Middelburg en Vlissingen de talencursussen Sra- nan Tongo (Surinaams), Papia mento (Antilliaans) en Hindi (In diaas). Voor inlichtingen kan men te recht bij de Stichting Welzijnswerk Surinamers en Antillianen Zeeland, Dam 59 in Middelburg, telefoon 01180-38070. MEDIAAN Zaterdag 21 september houdt de Stichting Mediaan weer een in formatie- en therapieochtend. Men kan dan kennismaken met de verschillende therapieën zoals heileurythmie, kunstzinnige thera pie en tithimische massage die in de anthroposofische geneeskunde in Middelburg gebruikt worden. De therapeuten en de huisarts die in Middelburg werken, zullen iets over hun werk vertellen en laten zien. Het begint om kwart over negen in de vrije school aan de Willem Arondeusstraat in Middelburg. ICTO De ICTO afdeling Mariekerke, Middelburg en Vlissingen houden woensdag 25 september een openbare bijeenkomst over de ac tuele aspecten van de Oost-West betrekkingen. De spreker is briga de-generaal Berkhof. De bijeenkomst begint om acht uur in het jeugdgebouw van de Pe- truskerk in Vlissingen. CONCERT Zaterdag 21 september is het openingsconcert van het nieuwe seizoen in 't Beest in Goes. Het gaat om een dubbelconcert van Trigger and the Ghrill Kings, een Amerikaanse groep rond de naar New York verhuisde zangeres Truus de Groot en de Nederlandse groep Claw Boys Claw. Het concert begint om tien uur. Kaarten zijn in voorverkoop bij Leo en 't Beest in Goes en Sjiep in Mid delburg en Vlissingen. Gegevens voor deze rubriek moeten de vrijdag voor plaat sing uiterlijk om 11.00 uur op het kantoor aan de Torenstraat 5 te Vlissingen binnen zijn. Vlissingen - Za. Thiadens, Zui- derbaan 23, tel. 64633; zo. v.d. Griek, Badhuisstr. 46, tel. 12950. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13.00 en van 17.30-18.00 uur (zonder af spraak). Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Middelburg - Za. Dominicus, Dam 30, tel. 12830; zo. Buyten- dijk, Noordweg 353, tel. 12460. Spreekuur voor spoedgevallen 12.30-13.00 uur. en van 17.30- 18.00 uur. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Souburg, Middelburg-Zuid, Ar- nemuiden en Nieuwland. Za. Bergen, Kanaalstr. 89, Souburg, 01184-61500; zo. Bouwmeester, Stationsplein 1Arnemuiden, 01182-1308. (spreekuur: Rozen burglaan 20, M'burg). Spreekuur voor spoedgevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Visites aan vragen voor 10.00 uur. West- en Midden-Walcheren - Za. en zo. Stutterheim, Beukel- manstr. 8, Meliskerke, 01186- 1760- Domburg, Aagtekerke, Zoute- iande, Meliskerke, Biggekerke, Koudekerke, Westkapelle - Vrij. 18.00 tot zo. 24.00 uur: Van Eede, Casembrootstr. 24, West kapelle, 01187-1234. Oostkapel Ie, Serooskerke, Grijpskerke en Veere - Za. 08.00 - zo. 23.00 u. Oosterhoff, Markt 10, Veere, 01181-271. Vlissingen - Vrij. 20 - vrij. 27 sept. Apotheek de Singel, Singel 9, tel. 12730. Middelburg - Vrij. 20 - vrij. 27 sept. Ringeling, Lange Delft 133. Voor heel Walcheren - Za. en zo. Brinkman, Doornenburg 31, Vlissingen, 01184-78811. Spreekuur voor spoedgevallen tussen 11 en 12 uur. Kleine huisdieren - Za. en zo. Driehuis-van Haselen, Gerbran- dystr. 151, Vlissingen, 01184- 66548. Consult na tel. afspraak. Dierenartsenpraktijk Middel burg - Grote huisdieren 01180- 33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle - Oude Domburgseweg 33a, Oostkapel le, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. BEIAARD STADHUISTOREN Vanaf half september kan men bij de Stadhuistoren in Vlissingen de volgende muziekjes horen: op het hele uur Allegro van Handel, kwart over een motief -uit een volkslied, half uur Allegretto van Handel en kwart voor een motief van Bach. (ADVERTENTIES) Middelburg: Lange Delft 57-59. Kleine huisdierenpraktijk Oost-Souburg - Kanaalstr. 3, 01184-60860. Behandeling na tel. afspraak. Voor hele gem. Vlissingen - Za. en zo. 01184-13769. Spreekuren alle werkdagen 17.00-17.30 uur, Leliënlaan 1, 01184-13769, op ma., wo. en vrij. 17.00-17.30 uur in Baten burg 84-86, 01184-67181. Da gelijks spreekuur 16.30-17.00 uur in Gezondheidscentrum, C. van Perestraat 8, 01184-61479. Verloskundigen - Za. en zo. Klompe, Doornenburg 91, tel. 71140. R.-K. Kerk Walcheren, Sou burg - Martinuskerk - Zo. 10.00 uur parochiekoor; Paau- wenburg Open Hof - zo. 11.00 u. eigen zanggroep, 19.00 u. sa menzang, Vlissingen, Lieve Vrouwekerk - Za. 19.00 zang koor, zo. 9.30 u. dameskoor; Middelburg, Petrus en Paulus- kerk - Za. 19.00 u. zo. 10.00 u.; De Hoeksteen, zo. 11.30 uur; Zoutelande zo. 10.00 u. Bethesda St.-Josephzieken- huis-Zo. 10.00 u. ds. Baayens. Chr. Ger. Kerk Vlissingen - Zo. 9.30 u. en 17.00 u. ds. Brons. Geref. Kerk en Ned. Herv. Gem. Souburg - Kanaalstraat zo. 9.30 u. ds. Melse, 19.00 u. ds. de Craene (St. Laurens); Oranjeplein, zo. 9.30 u., ds. Meijer (Scharendijke). Bejaardenhuis Zoute Viever - Zo. 19.00 uur dhr. Schot. Evang. Gem. de Wijngaard, Middelburg, - In aula L.T.S. Klarenbeek, zo. 9.30 u. br. Goedhart. Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Lannoystraat, Vlissingen - Zo. 9.30 en 16.30 u. ds. Zomer; Klein Vlaanderen 75 Middelburg, zo. 9.30 u. en 16.30 u. lees- dienst. Anglicaanse Kerk - (Mission to Seamen) Zeemanshuis Schelde- poort, zo. 10.30 u. holy commu nion, 19.30 u. evening prayer. Luth. Kerk - M'burg, zo. 10.00 dierfst in Koorkerk; Vliss. zo. 10.00 u. ds. van Tuyll van Se- rooskerken. Zevende Dags Adventisten, Vlissingen - 't Anker, za. 9.30 u. 10.15 u. bijbelstudie; Middel burg. 10.00 u. bijbelstudie; 11.00 u. Kristen Zuidmolukse Kerk in Nederland - Souburg, zo. 17.00 u. pdt. Waisappy; Koudekerke, 12.00 u. pdt. Waisapy. Doopsgezinde Gemeente Vlis singen - Zo. dienst in Koorkerk. Ger. Kerk en Herv. Gem. Vliss. - Jacobskerk zo. 10.00 u. ds. Glashouwer, 17.00 u. ds. Cij- souw; Open Hof, zo. 9.30 u. ds. Kalkstra, 17.00 u, ds. de Nooy. Johanneskerk zo. 9.30 u. ds. Krijger, 19.00 u. ds. Kalksma; Petruskerk zo. 9.30 u. ds. Mak- kinga. Der. Boede - zo. ds. Lukasse. Hervormd Middelburg - Nieu we Kerk, zo. 10.00 u. ds. Brum- melkamp, 17.00 u. drs.'de Koeij- er (Ger. Bondsdienst); Koorkerk, 10.00 u. ds. Hendrikse Oost- kerk 10.30 u. ds. Vermeulen; Ontmoetingskerk, 10.00 u. ds. Nell; Thomaskapel, 10.00 u. ds. Snijders; Engelse kerk, 19.00 u. ds. Brokershof. Ned. Geref. Kerk (in Engelse Kerk) - Middelburg, zo. 9.30 u. en 17.00 u. ds. de Jong (Amster dam). Vrijz. Herv. en Remonstrantse Kring - Vlissingen in Ophir Bad huisstraat 186, zo. geen dienst; Koorkerk M'burg, zo. 10.00 u. ds. Hendrikse-Spierings. Nieuw Apost. Kerk Wester- baan 20, West-Souburg, zo. 9.30 en 16.00 uur, wo. 20.00 uur. Pinkstergem. Leden in Chris tus - Vrijdomweg 1Vlissingen, zo. 11.00 uur dienst. Leger des Hells - Vlissingen, zo. 10.00 en 17.00 uur. Goed- Nieuwsclub wo. 13.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Im- manuel Arnemuiden - zaal bo ven de Krab, Zo. 10.00 u. br. Creemers. Volle Evang. Bethel Kerk - Middelburg 't Zand, Baarsjes straat 42, zo. 15.30 uur. Bethel Pinksterkerk - Vrijdom- weg 1, Vlissingen, zo. 14.30 uur, vr. 19.30 uur en wo. 19.30 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen - Paul Krugerstraat 22d4, Vlissingen, zo. 11.45 uur. Pinkstergem. Vlissingen - Em- mastraat 10, wo. 19.30 uur, zo. 14.30 uur. Christengemeenschap Kapel Hoogelande - zo. 10.30 u. men- senwijdingsdienst, kapel St.- Maarten. Evang. Bapt. Gem. - Damplein 12, M'burg, zo. 10.00 u. br. Lok. Buro voor Rechtshulp Zeeland - Vlasmarkt 28, Middelburg, 01180-37120. Gratis advies en informatie. Spreekuren M'burg ma. 13.30-15.30 u. en do. 17.00-19.00 u. Vliss. Brouwe- naarstr. 4 di. 9.30-11.30 u. Patiëntenver. Samen Beter - Klachtenopvang over de ge zondheidszorg, tel. 01140- 15420. Peuteropvang - binnenstad Vlissingen, De Berlagertjes, Koestr. 1.'tel. 14298; Paauwen- burg, peuterspeelzaal De Keet- schoppertjes, v. Raaltestr. 2, tel. 66038. Vrouw en werk - Nieuwstraat 13, M'burg, open ma. t.e.m. do. 10.00-17.00 u. Spreekuur do. 10.00-13.00 u. tel. 01180- 37555. Rutgershuis en Stimezo Z- Vlaanderen - Molenstraat 17, Groede, tel. 01171-1550. Soc. Verzekering-informatie - bij Detam, Segeerssingel 8, Mid delburg, tel. 35553; Gak, Pape gaaienburg 50, Vlissingen, tel. 71520; Raad van Arbeid, Span jaardstraat 53, Middelburg, tel. 33600. Hyperventilatie/fobie - Inf. tij dens kant. uren 01180-11255, ma. 18-20 uur 01184-15386, wo. 18-20 uur 01184-66354, do. 18-20 uur 01184-64587, vrij. 18- 20 uur 01184-61002. Klachtenspreekuur Jongeren- bew. verbonden met de FNV - Dam 12-14, M'burg, ma. 14.00- 17.00 u. Stichting Jeugd en Gezin in Zeeland - Middelburg. Dagelijks en in het weekend telefonisch bereikbaar 01180-28555. FIOM Zeeland - Stichting tot hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap. Varkensmarkt 1Middelburg. Spreekuur volgens afspraak, tel. 01180-27311bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur en van 13.30- 15.30 uur op ma., di., do. en vrij. Provinciale Werkgroep Vrou wen zonder Baarmoeder - tel. spreekuur di. 14.30-15.30 uur, tel. 01180-26952. Correspon dentie naar Postbus 282, 4330 AG Middelburg. Stichting Kinderdagverblijf Kinderdijk - Opvang peuters van 0-4 jaar van ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur, Kinderdijk 76, Middelburg, 01180-14532 en Zuidsingel 126a, 01180-23569. Raads- en Advieswinkel Vlis singen - Voor vragen over uitke ringen, bezwaarschriften, vrijwil ligerswerk, enz. Hobeinstraat 7- 9. Spreekuren di., wo., do. en vr. 10.00-12.00 uur en do. 19.00- 20.30 uur, tel. 19749. In de Zwaan Souburg, di. 14.00-16.00 uur, tel. 61252. In Open Hof, Paauwenburg, wo. 10.00-12.00 uur, 01180-65455. Vrijwillige Humanistische geestelijke hulpverlening - Voor een diepgaand gesprek, tel. na 18.00 uur tel. 01184-12578. Groep Weduwen en Weduw naars - Bijeenkomst elke dins dagavond Varkensmarkt 1, Mid delburg. Inl. bij FIOM, tel. 01180- 27311. Peuteropvang - In peuterspeel zaal 't Dorpeltje, Westerzicht 284, Vliss., tel. 63422, voor kin deren van 2Zi tot 4 jaar. Hele week open van 9.00-11.30 en 13.00-15.30 uur. Ned. Ver. tot Integratie van Ho moseksualiteit - C.O.C. Zee land regio Walcheren - Post bus 251, Vlissingen, info. tel. 01184-71854 en 10821. Huwe lijk en homofilie info: 01184- 71854/79886. Zeeuws Consultatiebureau voor alcohol en drugs - Brak straat 30, Middelburg, tel. 01180-37320. Vlissingen, Bad huisstraat 25-27-29, tel. 01184- 13240. Wij kgezondheidscentru m Zuid-Dauwendaele - Roozen- burglaan 18, Middelburg, tel. 291146. Spreekuur gezinsver zorging maandag t/m vrijdag 9.00 tot 9.15 uur. Spreekuur maatsch. werk maandag t/m vrijdag 13.30 tot 15.30 uur. Opvanghuis voor jongeren - Dag en nacht bereikbaar via tel. 01180-16816. Gehandicapten Adviesbureau Zeeland - Kosteloze hulpverle ning, advies en begeleiding. Da gelijks geopend van 9.00-17.00 uur. Tel. afspraken 01180-23592 ook voor huisbezoeken. Stichting Chr. Hulpdienst Zee land - Hulpverlening op bijbelse grondslag, werkdagen 10.00- 24.00 uur, za. en zo. 20.00- 24.00 uur, tel. 01180-36251. Werkgroep Laat Leven te Wal cheren - Onderdeel van de ver eniging ter bescherming van het ongeboren kind, tel. 01184- 17231 of 61033. Lotgenotencontact borstkan- kerpatlënten, tel 01180-37652, 12470 of 01187-1588. Alfabetiseringsproject „Wal cheren" - Leren lezen en schrij ven aan Nederlandstalige men sen van 18 jaar en ouder. Aan meldingen en informatie tel. 01184-17819 of 01180-16278. PvdA Ombudsman - Vlissin gen, tel. 01184-63133. Middel burg tel. 01180-36197 (b.g.g. 13358) en 14904. Ook voor Westkapelle. Medisch Kleuter- en Kinder dagverblijf - Opvang voor kin deren in de leeftijd van 1 '/2-6 jaar en opvang schoolgaande jeugd. Middelburg, tel. 01180-13226. Vlissingen, tel. 01184-63724. Borstvoedingsgroep Walche ren - Inf. over praatgroep en tel hulpdienst: 01180-15041 en 16812. Stichting Vrouwen In Postna tale Depressie - Wekelijkse praatgroep Verkuyl Quakke- laarstr. 95 op wo. 8.00-10.00 u. Inf. 01184-14395 of 71156. Stichting Blijf van m'n Lijf Zee land - Postbus 231Middelburg, 01184-14645, dag en nacht. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland - Voor een gesprek van mens tot mens, tel. 01180-15551 (dag en nacht), Kinder- en jeugdtelefoon Zeeland, van 16.00-20.00 u. 01180-38080. Adviesbureau voor school- en beroepskeuze - Badhuisstraat 24, Vlissingen, tel. 01184-13655. Informatheek élke wo. 13.30-uur of na afspraak. Zeeuwse Stichting voor Beroe- penvoorlichting en studie- en beroepskeuzevoorlichting - Grote Markt 14a, Goes, tel. 01100-12120 Informatheek elke dinsdag 13.30-16.30 uur of ne afspraak. U.V.V. Vriendschappelijk huis bezoek - Mevr. Boom-Pelle 01180-15037; mevr. v.d. Laan 01184-67029. Woningbouwvereniging Bascc - Storingen aan c.v., liften er warmwatervoorzieningen, behal ve geisers. Na werktijden en ir het weekeinde, tel. 12527. Orpheus, Werkgroep voor hu welijk en homofilie - Informatie en opvang, tel. 01184-72161 Bejaardencentrum Ter Reede - Koudekerkseweg 814382 EJ Vlissingen, tel. 01184-17820. In formatie betreffende verzor gingstehuis en bejaardenwonin gen. Spreekuur maatschappelij ke werkkracht maandag en don derdag van 9.30 tot 10.30 uur telefonisch dagelijks van 9.00- 9.30 uur. NVSH - Wijngaardstraat 9 Goes. Info/bibliotheek, 1e en 3e maandag van de maand var 20.00-22.00 uur. Open Huis 2e en^4e zaterdag van de maanc van 10.00-15.00 uur. Middelen verkoop tijdens de openingsurer of via tel. 01180-15290 tel hulpdienst NVSH, 01100-21724. Woonlasten Komitee Middel burg - Spreekuur elke 2e maan dag v.d. mnd. in Zuiderbaken, De La Palmastraat, 20.00-22.0C uur. Bureau Baanlozen-service Vrijwilligersv^caturebank, Klein- Onderhoudsdienst, Krant enz., open: di., wo. en do. 10.00- 16.00 uur. Tel. 01180-35790. Passantenopvang-thuislozen- zorg - 01184-14431. Crisisop vang 01184-14911. Dag er nacht bereikbaar. Belangenvereniging WAO Wal cheren - Dinsdagmiddag var 14.00-16.00 uur, Loskade 29, Middelburg. Werkgroep Herkenning Zee land - Bevordering contacten tussen kinderen van foute ouders in oorlogstijd, G. Kalks ma, Kalkoensrenk 73, Vlissin gen, 01184-71484. Dierenbescherming UW - huisdierenhulpdienst, tel. 01180- 13023, b.g.g. 01180-26794. Al-Anon - Zelfhulpgroep voor partners en familieleden van mensen met alcoholproblemen info. postbus 338 M'burg. Werkgroep Gewetensbezwaar den Mil. Dienst - Midgard, Kui perspoort 12, tel. 14281, Middel burg, 1e en 3e vr. v.d. maand 19.30-20.30 uur. Architectenwinkel, Vlissinger - Gratis bouwadviezen elke vrij dag van 18.30 tot 20.00 uur op bibliotheek Spuiplein. Kinderdagverblijf Vlissinger en omstreken - voor baby's er peuters vanaf zeven weken tof 4 jaar. Hele week open van 8.0C tot 18.00 uur, tel. 01184-78810. Informatie en Klachtenburc over de gezondheidszorg - v.d. Spiegelstraat 7a Goes, tel 01100-31594, ma-di-wo-dc 9.00-12.00 uur di. 13.30-17.0C do. 18.00-21.00 uur. Prov. Ver. Het Zeeuwse Kruis - Kraamcentrum Walcheren, kraamhulp dag en nacht, 01180- 13295; Diabetes Thuiszorg, info. 01100-158292 tst. 35 op ma. van 9-12 uur; Geslachtszièkten- bestrijding info. 01100-31032, Vliss. spreekuur do. 13.30- 14.30, 01184-18395; Revalida- tieteam, adviezen over voorzie ningen, 01100-15892 (op ma. 9.00-12.00 u.); Voedingsvoor lichting, info. 01100-15892 tst. 55 (op di. 10.00-11.00 u.); Ge zondheid info, 01100-15892 tst. 40; Tuberculosebestrijding, Ro zengracht 6, Vlissingen, 01184- 18395, spreekuur ma. di., do 9.00-11.00 u.; Meer Bewegen voor Ouderen, inf. 01100-15892, tst. 25. Spreekuren uitvoeringsvesti gingen gezinsverzorging - voor Middelburg: Loskade 29, Middelburg, 01180-26951. Maandag t/m vrijdag van 8.30- 9.30 uur. Wijkgezondheidscen trum, Roozenburglaan 18, Mid delburg, 01180-29146. Maandag t/m vrijdag van 8.30-9.15 uur. Voor het Platteland Walcheren: Molenwater 33, Middelburg, 01180-11255. Maandag t/m vrij dag van 8.30-9.00 uur. Voor Vlis singen: Brouwenaarstraat 4, Vlissingen, 01184-17810. Maan dag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur. Spreekuren uitvoeringsvesti gingen algemeen maatschap pelijk werk - voor Middelburg: Molenwater 33, Middelburg, 01180-11255. Maandag t/m vrij dag van 9.00-10.00 uur, 13.30- 14.00 uur,. 16.00-17.00 uur. Wijkgezondheidscentrum, Roo zenburglaan 18, Middelburg, 01180-29146. Maandag t/m vrij dag van 13.30-14.30 uur. Voor het Platteland Walcheren: Mo lenwater 33, Middelburg, 01180- 11255. Maandag t/m vrijdag van 8.30-9.00 uur. Voor Vlissingen: dr. Ottestraat 3, Vlissingen, 01184-19820. Maandag t/m vrij dag 9.00-10.00 uur, dinsdag avond van 19.00-20.00 uur. Klachtenopvang Patiëntenver eniging Samen Beter - 01140: 15420 (voor heel Zeeland). Cursus Praktisch Nederlands voor cult, minderheden - latijnze Schoolstraat 12, M.-burg, 01180-16278; Verkuyl, Quakke- laarstr. 95, Vlissingen, 01184- 17819. Vlissingen Do. 12 sept. 00.47 en 13.19 uur Vr. 13 sept. 01.40 en 14.05 uur Za. 14 sept. 02.20 en 14.41 uur Zo. 15 sept. 02.58 en 15.18 uur Ma. 16 sept. 03.39 en 15.59 uur Di. 17 sept rvi 19 en 16.40 uur Wo. 18 sepi. u4.59 en 17.19 uur

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1985 | | pagina 5