Avond-trimvierdaagse rondom Sportcentrum Ster 'ke wedstrijdatleten aai 1 s tai rt Zaterdag gratis smullen en vaartochten Opnieuw veel aanbod bij Zeeuwse Volksuniversiteit Missverkiezing tijdens Braderie Colijnsplaat Fotowedstrijd over vrijetijdsbesteding Braderie Hoogaars Fietsen, hardlopen, zwemmen en wandelen Zaterdag 15-kilometerloop in Wolphaartsdijk SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1985 309 Talen Tuinieren YERSEKE - Zaterdag staat Yerseke op z'n kop. Dan wordt namelijk weer de Mosseldag gehouden door 'Zeeland Presenteert'. Tienduizenden bezoe kers bevolken meestal de feesten waarin de Zeeuw se mossel wordt gepromoot. En niet alleen de Zeeu wen weten de weg te vinden, ook veel Brabanders en onze zuiderburen lusten wel een aardige portie mosselen die gratis worden uitgedeeld. De laatste jaren worden heel wat kilo's mosselen verorberd en het ziet er naar uit, dat het zaterdag niet minder zal zijn. Zeeland Presenteert kan trots zijn op Zeelands roem. Show- en muziek op Het Schenge Zeeuwen Beiaardconcert GOES/VLISSINGEN/ ZIERIKZEE/HULST - Ook in het cursusjaar 1985/1986 brengt de ZVU wederom een keur van cursussen. Er is weer een ruime keuze in taalcursussen: Nederland, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portu gees, Noors, Zweeds, Rus sisch, Grieks, Bahasa Indo nesia, Arabisch. Nieuw is de cursus: Bahasa Belanda Ca ra Percakapan (Nederlands voor Indonesiërs). De alge mene en creatieve cursussen van het afgelopen jaar ko men praktisch allemaal weer in het programma voor. Toch zijn er ook een flink aantal nieuwe cursus sen, verdeeld over de ver schillende regio's. Middelburg brengt een gidsencursus. De heer M.P. de Bruin, die al jaren met groot succes cursussen voor de ZVU geeft, verzorgt deze opleiding tot hostess voor groepen, die onder leiding ingelicht willen worden over landschap, steden, kerkelij ke en wereldlijke gebouwen en musea. Vanzelfsprekend staat ook weer een cursus Zeeland-Vlaanderen (met excursie) onder leiding van de heer M.P. de Bruin, op het programma. Ook nieuw is de cursus „Politieke Scho ling", bedoeld voor mensen, die wat meer willen weten over hoe onze democratie in elkaar zit. Een cursus over de ge schiedenis van de ontwikke ling in de niet-Westerse we reld, waarbij, in overleg met de cursisten, de onderwer pen worden vastgesteld is eveneens nieuw. De reeds bestaande creatieve cursus sen (Calligrafie, Boekbin den, Hindelooper Schilde ren, Bloemschikken, Kopte- kenen) worden uitgebreid met de cursussen Ameri kaans Patchwork en Quil ting, Leerbewerken, Teke nen en Schilderen voor be ginners en Kantklossen. Bridge kunt u leren in Mid delburg, Goes en Zierikzee. De cursussen worden gege ven door een officieel be noemde bridge-leraar van de Nederlandse Bridge Bond. De Indonesische Rijsttafel, een demonstra tie/kookcursus door Ernst van Toll en Jules Pirson, die het afgelopen jaar een groot succes was, staat ook weer op het programma. Verder kunnen belangstellenden in Middelburg deelnemen aan de cursussen: Gespreks vaardigheid- en vergader techniek, Oud Schrift, Lo kaal- en regionaal historisch onderzoek, Kunstgeschiede nis, Boekbespreking, Kijken naar muziek, Wilde Flora, Vogels herkennen, Yoga, Mensendieck en niet te ver geten de cursus Computer- kunde/Informatica, die zeer in de belangstelling staat. Uitkeringsgerechtigden kunnen, dankzij subsidie van de gemeente Middel burg, eveneens deelnemen aan een cursus Computer- kunde. Zij hoeven slechts een kleine bijdrage te beta len. In het Schuttershof kunnen senioren weer deel nemen aan cursussen Engels voor Ouderen (beginners en gevorderden), terwijl in Se- rooskerke de cursussen En gels van het vorig jaar wor den gecontinueerd. Vanzelf sprekend zijn ook beginners van harte welkom. Evenals voorafgaande jaren kunt u in Vlissingen weer deelne men aan de cursussen Bur- gerinformatica, Moderne Literatuur en Edelsteen- kunde. Laatstgenoemde cur sus, die door juwelier en Edelsteenkundige, de heer P. v.d. Maden wordt verzorgd, behandelt onder meer kleu- redelstenen, organische pro- dukten (parels, barnsteen) en diamant. Extra aandacht wordt besteed aan diamant- gradering. Nieuw in Vlissin gen is een cursus Knippen en Naaien van Kleding, waarbij u voordelig uw eigen kleding of kleding voor uw kinderen kunt ma ken. Ook moderniseren, re pareren, rits inzetten enz. komen aan de orde. De cur sisten, die in voorgaande ja ren de cursus Mensendieck in de Nutskleuterschool volgden, kunnen thans te recht in de Prinses Margriet Kleuterschool (ochtendcur sussen) en in het Open Hof (avondcursussen). Vanzelf sprekend worden de cursus sen Engels voor Ouderen in Vlissingen en Souburg voortgezet, terwijl ook in Westkapelle cursisten En gels van harte welkom zijn. In de regio „De Bevelan- den" worden de taalcursus sen gecontinueerd. Ook de cursussen Oud Schrift, Cal ligrafie, Filosofie, Ken uw Recht, U en uw huisdier, Fijne Keuken, Brood bak ken en een Wijncursus staan weer op het programma. Nieuw zijn de cursussen Moderne Schilderkunst, Muziek genieten zonder technische kennis, Dramati sche Expressie, waarbij deelnemers o.m. wordt ge leerd zich met hun lichaam en stem te uiten, een korte cursus over de Islamietische Samenleving (tussen Woes tijn en Islam), een cursus Bridge. Het schrijven van korte verhalen, een cursus Bloem- sierkunst, een cursus Snoeien, Milieuhygiëne (een cursus die verzorgd wordt door de Kon. Ned. Natuur historische Vereniging, af deling De Bevelanden), een cursus Zelf kleding maken, waarbij u onder meer moei lijke onderdelen leert ma ken, zoals jaskragen, zak ken, splitten. Verder kan men op donderdagmiddag Kantklossen en er is een ba siscursus Autotechniek, waarbij zelf pech te verhel pen wordt geleerd. In Kruiningen komen weer één of meer curussen Informatica. In Wolphaarts- dijk kunt u aan cursussen Engels deelnemen, terwijl in Krabbendijke en Wissen- kerke cursussen Engels voor Ouderen worden gegeven. Op Schouwen Duiveland kunt u ook dit jaar de taal cursussen Engels, Frans, Duits en Russisch volgen. Ook voor Ouderen zijn er cursussen Engels. De cursus Computerkunde, die zich de afgelopen jaren in een grote belangstelling mocht ver heugen, staat vanzelfspre kend weer op het program ma. Ook aan de cursussen Boekbinden, Oud Schrift, Genealogie, Calligrafie, Na tuur op Schouwen, Hinde looper Schilderwerk en Bridge kunt u weer deelne men. Nieuw zijn: een cursus Praktische Geneeskunde, waarbij onder meer homeo pathie en kruidengenees- kunde aan de orde komen, een cursus over Hypnose en Zelfhypnose en de prakti sche toepassing, een cursus waarbij u leert kleine repa raties in en rondom het huis zelf uit te voeren, een cursus Pech Onderwerp en een kookcursus Buitenlandse Gerechten, waarbij specifie ke gerechten van verschil lende landen aan de orde ko men. In Burgh Haamstede kunt u in het Dorpshuis een cursus Bloemschikken vol gen en in Sirjansland is er een cursus „Modern English Poetry" voor mensen met een redelijke kennis van de Engelse taal. In West-Zeeuwsch Vlaan deren staan de volgende cursussen op het program ma: Frans en Frans voor Ouderen, Engels en Engels voor Ouderen, Nederlandse Literatuur, Tulnieren, Oriëntatiecursus Computer kunde, Programmeercursus en een cursus Zeeland- Vlaanderen. Wat de films in Vlissingen en Middelburg betreft, wordt eens in de veertien dagen een ZVU film vertoond in de aula/ filmzaal van de Zeeuwse Bi bliotheek, met medewerking van de Stichting Filmthea ter Middelburg en eenmaal in de veertien dagen komt er een ZVU film in het Alham- bra Theater te Vlissingen. De film-fans op Walche ren kunnen dus iederen week naar een ZVU film gaan. De bekende excursie naar Parijs onder leiding van de heer De Paauw staat ook weer op het programma, terwijl bij voldoende be langstelling ook een excur sie naar Londen wordt geor ganiseerd. Tot slot verzorgt Joost Ubbink een boeiende dia-le zing over de Nederlandse Mount Everest Expeditie 1985, die voor ZVU leden gratis toegankelijk is. U ziet, er is weer van alles te doen bij de ZVU! Op zaterdag 7 september zal er in Middelburg (Zeeuwse bibliotheek), Goes (Lunchcafé), Zierikzee (Prinses Julianaschool), Oostburg (Den Hoekzak) en Axel (regio bureau) een open dag worden gehouden. De docenten van de verschillen de cursussen zullen dan aanwezig zijn om belang stellenden te informeren over de inhoud van de cur sussen. Ook worden werk stukken, boeken en materia len getoond, zodat men een indruk krijgt van wat in een cursus bereikt kan worden. Uitvoerige inlichtingen over alle cursussen vindt men in het jaarprogramma 1985/1986. Aan de ZVU leden wordt het toegezonden: be langstellenden (niet-leden) kunnen het aanvragen of af halen bij het ZVU bureau: Dam 22, 4331 GJ Middel burg, telefoon 01180-34800. Kantooruren: maandag t/m donderdag van 9.00-15.30 uur, vrijdag van 9.00-12.30 uur. Coördinator: Mevrouw Ch. van Dijk. Zaterdag begint de Mossel- J^alwa^ert dag om 10.00 uur. Dan staat er praalwagens en versierae nel sen. De muziek begeleidt de groepen. Medewerking verle nen Mozart, OKK en de Sela- dis Girls. De start is in de In dustrieweg en de tocht eindigt in de Gr. van Zoelenstraat. Vanaf 12 uur is het smullen geblazen van de Zeeuwse lek kernij. Op het parkeerterrein bij de jachthaven kunnen de bezoekers aan hun trekken komen. Ook hier wordt het feest omlijst met muziek. Het mosselcircus krijgt trouwens nog een echt circus binnen de poorten. Circus Ho gerop verzorgt vanafl4 uur De mosselen zijn tijdens de Mosseldag bijna niet aan te slepen: heel wat kilo's glijden door de ke len van de bezoekers een optreden. Een speciaal onderdeel dat bij bijna alle bezoekers elk jaar aanslaat is de vloot- schouw. Een niet meer weg te denken hoogtepunt. „De men sen verdringen zich echt om met de versierde kotters mee te kunnen. Een het is een bui tenkansje", vertelt een van de organisatoren. Naast de prijsuitreiking voor de praalwagens en de versierde fietsen, trouwens heel Yerseke staat al een week in het teken van de Mosseldag, is er 's avonds een taptoe. De aanvang is 20.00 uur en muzi kale medewerking wordt ver leend door de Delta Band en Mozart, alsmede de Showgirls. Tijdens de Mosseldag wordt ook de braderie gehouden. Die wordt om 9.00 uur geopend. Diverse attracties zijn te zien met onder andere demonstra ties van oude ambachten. Op de diverse podia zullen arties ten optreden om het feest luis ter bij te zetten. Het sluitstuk vormt een grandioze balavond met be kende artiesten zoals Nico Haak, Ivo Franklin, Jack Jer sey, Ciska Peters en dans- en showorkest The Continentals. Dit alles speelt zich af in de tent op het parkeerterrein van de Kon. Julianahaven. Kaar ten zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke VW. Een dag eerder, vrijdag, is er een disco avond met een optreden van Peter en zijn Rockets, de Sfwaal Band uit Yerseke en Enterprise. Heel wat activiteiten lopen als een rode draad door het programma heen. Zo kunnen de toeschouwers in gebouw De Haven een filmvertoning be zoeken over schelpdieren. In het dorp treden showband Ar- ti en volksdansgroep Folklo- riet op. In de Koningin Julianaha ven ligt de voormalige Ye(rse- ke) 36. Een hoogaars gebouwd in 1900 die volledig gerestau reerd is en is ingericht voor de voor de mosselvisserij, zoals dat in het begin van deze eeuw gebeurde. Tijdens de vloot- schouw is er een demonstratie van deze hoogaars. De Koninklijke Marine ont breekt zaterdag niet in Yerse ke. Twee zeer goed uitgeruste marineschepen zullen dan ook in Yerseke geshowd worden. Het zijn de hr. Mes. Hadda en Freyr. Deze schepen worden gebruikt ter verdediging van de kustwateren. Beide schepen hebben trouwens ook een aan tal vredestaken zoals de visse rijinspectie. GOES - Van dinsdagavond 20 augustus tot en met vrij dagavond 23 augustus wordt in Goes voor de tweede keer een Avond trimvierdaagse ge houden. Het doel daarvan is om jong en oud in de gelegenheid te stellen kennis te laten maken met de vier trimvormen die de Nederlandse Hartstichting propageert, namelijk het fiet sen, hardlopen, zwemmen en wandelen. Door de keuzemogelijkheid van de zelf te bepalen afstan den op de diverse nummers kunnen zowel getrainde als ongetrainde trimmers aan hun trekken komen. Bij de Coopertest bijvoor beeld loopt men twaalf minu ten over de baan in eigen tem po om een zo groot mogelijke afstand af te leggen. Raakt men vermoeid dan kan men gewoon een stukje wandelen. vereniging AV '56, honk- en softbalclub Red Geese en de Toerclub Arendskerke. De baten komen ten goede aan de Nederlandse Hartstich ting. Het programma luidt: 20 augustus: fietstoertochten over 15, 25 of 50 kilometer (vertrek bij Sportcentrum); 21 augustus: Coopertest op de sintel baan van Het Schenge; 22 augustus: zwemmen over 250, 500 of 1000 meter in het zwembad De Ganze; 23 augus tus: wandeltochten over 5 en 11 kilometer (vertrek bij Sportcentrum). De kosten voor deelname op alle vier de avonden bedragen zes gulden. Kinderen tot en met twaalf jaar betalen vier gulden. COLIJNSPLAAT - Vrijdag en zaterdag wordt in Colijnsplaat de jaarlijkse braderie gehouden. In niet minder dan zestig kra men zullen aantrekkelijke koopjes worden aangeboden, am bachtslieden zullen tonen hoe het maken van kaarsen, netten, boeten, glazen graveren, en meer van dergelijke niet alledaagse arbeid in z'n werk gaat. Ook de imker en portrettekenares zijn aanwezig. WOLPHAARTSDIJK - Op zaterdag 17 augustus wordt in Wolphaartsdijk voor de zesde keer een wegwedstrijd over 15 kilometer gehouden voor KNAU wedstrijdatleten. GOES - Op sportpark Het Schenge in Goes vindt op zaterdag 31 augustus een groots show- en mu ziekspektakel plaats onder de naam 'Contest Ganze- stad'. Aan dit evenement doen de volgende zeven korpsen mee: Johan Friso Middel burg, Jong Excelsior Goes, Blue Spirit Middelburg, Juliana Middelburg, Ex celsior Goes, Avant Courir Eemnes en Jubal uit Dor drecht. De organisatie van Con test Ganzestad is in han den van showkorps Excel sior uit Goes. De aanvang is 19.30 uur en de toegang bedraagt f 6,50,—. per per soon. Kinderen tot 12 jaar en 65 Plussers kunnen voor vijf piek genieten van de muziek. Kaarten zijn in de voor verkoop bij Het Weefhuis C.van der Maas, Lange Vorststraat Goes; Verburg Schoenen, Grote Markt te Goes en Paauwe's Bloeme- handel, Goes en Heinkens- zand. De organisatie had de Goese atletiekvereniging AV '56 in samenwerking met de „Com missie Wegwedstrijd Wol phaartsdijk", die ook dit keer een scala van aantrekkelijke prijzen in het vooruitzicht heeft gesteld van de deelne mers. Dit prijzenpakket kreeg gestalte dank zij de medewer king van diverse sponsors. Hoofdsponsors bij deze atle- tiekmeeting zijn Sourcy zuiver bronwater en rijwiel-en bromfietsenhandel Maarten Verstelle in Kloetinge. Voor alle categorieën (dames, heren senioren en veteranen) heeft Maarten Verstelle een fiets als hoofdprijs beschikbaar ge steld. Hoewel op dezelfde dag in Frankrijk een interlandatle- tiekmeeting wordt gehouden waaraan diverse Nederlandse toppers moeten deelnemen, die voor deze wedstrijd door de KNAU zijn aangewezen, zul len in Wolphaartsdijk toch ge noeg verdetten aan de start verschijnen. Onder hen de Belgen Omer van Nooten en Luc Wageman, van wie laatstgenoemde reeds eerder zegevierde in het dorp aan het Veerse Meer. Zij ver trekken bij de heren senioren waarbij waarschijnlijk Rudy Verriet, die tot de Nederlandse A-selectie behoort van de par tij zal zijn. Van de deelnemende Zeeu wen noemen we Kim Reijnier- se, John Vermeule en Peter Hameeteman, terwijl bij de veteranen onder andere Jaap Oele en Wil Zweemer (beiden van AV '56) acte de presence zullen geven. Dank zij de sponsoring van J.W. Interieur-Shop uit Goes, kon bij de dames Annie Stip hout van H.A.C. als prominen te deelneemster worden aan getrokken. Ook de Belgische Nancy Patteet behoort tot de favorieten. Zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht ziet de bezetting van deze wegwed strijd er dan ook goed uit. Het startschot klinkt om halfvier in de Oosterkerkstraat, voor de Griffioen en het parcours is 3 kilometer lang. Diverse bekende alteten en atletes stonden in Wol phaartsdijk reeds op het ere podium. De erelijst ziet er zo uit: Mare Smet, Cor Vriend, Piet Vonck, Albert van Camp- fort, Ria van Landegem, Mar- ja Wokke, Trijnie Smeenge, Piet van Alphen, Stap Paepen, Rom Janssen, Luc Wijns en Magda Ilands. Na afloop van de wedstrijd wordt om ongeveer vijf uur ook een prestatieloop gehou den voor iedereen en over di verse afstanden. Onder de deelnemers wordt een aantal prijzen verloot. Op dezelfde dag wordt in Wolphaartsdijk ook een groot dorpsfeest gehouden met di verse spelen en attracties. Na afloop van de test ontvangt iedere deelnemer een diploma waarop de afgelegde afstand is vermeld en de daarbij beho rende conditie-klasse. Ook na het zwemmen ontvangt men een diploma met de afgelegde afstand en de tijd. De aan- vangtijden liggen elke avond tussen zes en zeven uur. Burgemeester Hoogendijk- van Duijn zal vrijdag om 14.00 uur het startsein geven voor de braderie, die zal duren tot 20.00 uur. 's Avonds is er disco in de Dorpsstraat. Zaterdag begint het buitengebeuren om 10.00 uur. De brassband „Wil- helmina" zal dan een rond gang door het dorp maken. Vanaf 13.30 uur kunnen meis jes zich in laten schrijven voor de missverkiezing, die om 16.00 uur plaatsvindt. De drumfan fare 'Alpha' zal om 14.30 uur het feest muzikaal opluisteren. Verder is er nog een balonnen- wedstrijd voor de jeugd. Adrie Verstelle, organisator van de stratenloop in Wolphaarts dijk. Bij de veteranen loont deze atleet een thuiswedstrijd Men kan individueel maar ook in groepsverband deelne men. Het laatste wordt vooral verzocht bij de wandeltochten, in verband met de uitreiking van de herinnering in het Goese Sportcentrum. Daar kan men ook op de eerste avond inschrijven. Op de an dere avonden doet men dat bij de startplaatsen. Deelname per avond is mogelijk. De kos ten zijn dan twee gulden per persoon, zonder herinnering. Deze avondvierdaagse werd georganiseerd door de vier Goese verenigingen zwem- en poloclub De Ganze, atletiek- GOES - Donderdag 15 augustus is er tussen 19.00 en 20.00 uur weer een beiaardcon cert in Goes. Deze keer zal J. Feyen uit Wolvertem, België het carillon van de Grote kerk bespelen. Het concert is het beste te beluisteren in de Man- huistuin. 1 VLISSINGEN - De openbare bibliotheek in Vlissingen en Jongerencentrum De Piek hebben voor de maand augustus een fotowedstrijd uitgeschreven, waaraan ook fotohandelaren in Vlissingen en Oost-Souburg meedoen. Het thema van de foto wedstrijd is: „Vrijetijdsbesteding". Dus allerlei foto's die vrijtijdsbesteding als onderwerp hebben (vakantie, hobbies, noem maar op) kunnen hiervoor ingezonden worden. Het kunnen serieuze, mooie technische foto's zijn, maar evengoed een momentopname van een malle situatie of een bij zonder gezicht. Een jury, bestaan uit vakfotografen zal de ingezonden foto's beoordelen. Er zijn mooie prijzen te winnen: als hoofdprijs een Fujica-automatische kleinbeeldcamera ter waarde van 300,-, als tweede prijs een Kodak disc-camera ter waarde van 250,-, als derde prijs waardebonnen (te besteden in Vlissingse fotoza ken) ter waarde van 150,-, voorts een aantal aanmoedingsprij- zen, bestaande uit waardebonnen van 25,-. De prijzen worden beschikbaar gesteld door diverse impor teurs en de gezamenlijke fotohandelaren in Vlissingen. Bij de fotozaken liggen ook folders klaar met daarin de wedstrijd voor waarden. Deze zijn ook verkrijgbaar bij de bibliotheek, bij De Piek en bij de foto/filmafdeling van de Miro. Inzending (met vermelding van naam, adres en leeftijd) is mogelij k tot en met donderdag 22 augustus. Alle ingezonden fo to's zullen worden tentoongesteld in de bibliotheek in de laatste week van september. De fotowedstrijd is een initiatief in het ka der van het „Jongerenjaar".

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1985 | | pagina 9