COMPUTER BOEKEN IN DE SCHELDEBODE HET WEEKBLAD WAAR JE LEKKER VOOR GAAT ZITTEN Straatfestivaj Vlissingen 1985 telt 140 voorstellingen PRESENTATIE PROGRAMMA VROLIJK BUITENGEBEUREN Zeeuwse Rivièra Festival Zoutelande Grote-stads rock en roll van The London Cowboys Vrije tijd onderwerp wedstrijd fotograferen Medische fotografie in ziekenhuis Manifestatie over Chili Expositie over het Nollebos Bazar en rommelmarkt Ester was beste Ciske Poezie van dorpsoudste Geschiedenis Veerse kerk i<rf DAT BETEKENT VOOR U: MEER KLANTEN, MINDER KOSTEN. KIJK MAAR: LAAG TARIEF, HUIS AAN HUIS AAN HUIS. IEDEREEN KRIJGT •M IEDERE WEEK, GOED GELEZEN, KRAAKHELDERE DRUK. SCHELDEBODE: UW RESULTATEN^"BLAD (JDE SCHFT^JEBODE DE SCHFTDEBODE VLISSINGEN - De openba re bibliotheek, het jongeren centrum de Piek en een aantal Vlissingse scholen hebben een fotowedstrijd georganiseerd voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar, woonachtig in de ge meente Vlissingen. Het thema van deze wedstrijd is „vrije tijd" zoals die door jongeren besteed wordt. De ingezonden foto's wor den beoordeeld door een des kundige jury waar de Vlis singse fotozaken Back, de Grave, Verschoore en Dert Zn. zitting in hebben. De win- nende foto's worden met een prijs beloond en bovendien worden alle inzendingen opge nomen in een grote tentoon stelling over jongeren en vrije tijd. Deze tentoonstelling zal in september door scholieren sa mengesteld en ingericht wor den. De foto's mogen zowel zwart/wit als in kleur zijn, het minimum formaat is 8x8 of 8x13 cm. Inzendingen met naam, adres en leeftijd kunnen deel nemers tot en met donderdag 22 augustus sturen naar de Openbare bibliotheek, Postbus 5182, 4380 KD Vlissingen, on der vermelding van „Foto wedstrijd jongerenjaar". Voor verdere informatie kan men bellen naar 01184-16791 (jonge rencentrum de Piek). VLISSINGEN - De wereld beroemde Zweedse medische fotograaf Lennart Nilsson ex poseert van 22 juni tot 5 juli zijn werk in het ziekenhuis in Vlissingen. Deze expositie geeft een blik in het binnenste van het men selijk lichaam. Het gaat daar bij met name om het hart, de hersenen, de nieren en de bloedvaten en de beschadigin gen die daarin kunnen worden aangericht. Er zijn vergrotin gen bij tot 85.000 maal de wer kelijke grootte en de kleuren zijn prachtig. In totaal zijn er 45 foto's te zien. Onder de foto's is een uit voerige Nederlandse tekst aangebracht, die ook voor niet-medici begrijpelijk is. De foto's tonen schokkende beelden van de manier waarop mensen hun eigen lichaam door roken en verkeerde voe- dings- en leefgewoonten te gronde kunnen richten. MIDDELHARNIS - De Jon gerenbeweging verbonden met de FNV, het Chilicomité Zeeland en het Aksiehuis hou den zaterdag 15 juni op de Dam 12-14 in Middelburg een Chilimanifestatie. De doelstelling is te laten zien wat er in Chili gebeurt, vooral dan met de jongeren. De gehele dag, vanaf 14.00 uur staan er standjes met infor matiemateriaal, zijn er Chi leense hapjes te verkrijgen en is er een tentoonstelling te be zichtigen. Om 14.00 uur is de opening met een Chileense jongere die zal spreken over de situatie van jongeren in Chili. Er wordt een muurschildering, die gemaakt is door de beken de Chileense schilder Tapia, onthuld. De zangeres Néné zingt Chileense volksmuziek en om 15.00 uur wordt de film „De laatste maanden onder Allende" gedraaid. Om ongeveer 19.00 uur is de afsluiting met een Chileense muziekgroep. Elke dag nieuwe Paul Krugerstraat 55-57 VLISSINGEN 01184-12733 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll VLISSINGEN- Grote stads-rock en roll 'a la New York Dolls en The Rolling Stones zaterdag 15 juni in de Piek in Vlissin- gen.The London Cowboys doen dan tijdens een eerste toernee door Nederland Vlissingen aan. Het concert begint om 21.00 uur,toegang tien gulden. Zabger-gitarist Steve Dior uit New York richtte de groep op in 1980. Inmiddels maakte de groep twee elpees en zes singles,die overigens in Nederland door de slechte distributie onopgemerKt bleven. The London Cowboys hoopt daar verandering in te brengen met deze toernee. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ADVERTEREN I TREFWOORD VOOR TRÊÏ\,/ZEKER ADVERTEREN Pigeon Drop is vertegenwoordigd bijJde presentatie van het programma van het Straatfestival, vrijdag 14 juni van 19.00 tot 24.00 uur op de Oude Markt. Of het programma xtrijdag helemaal rond is is overigens de vraag. Er zijn contacten met belangrijke groepen, maar hun komst hangt af van de bereidheid van sponsors geld in het festival te steken. UITGAVE ZEEBRA WEEKBLADEN - 33e JAARGANG - OPLAGE 42.659 EXWOENSDAG 12 JUNI 1985 KANTOOR TORENSTRAAT 5 - VLISSINGEN - TEL 01 184-19910 - POSTADRES POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis op Walcheren. Oplage: Editie Vlissingen 22.534 ex. Gemeenten: Valkenisse, Vlissingen en Westkapelle. Editie Middelburg 20.726 ex. Gemeenten: Arnemuiden, Domburg, Mariekerke, Middelburg en Veere. Advertentie-exploitatie: J. v. Emden, tel. privé 01184-60369; Jos Rentmeester, tel. privé 01195-37.9. Openingstijden kantoor Vlissingen: 08.30-12.30 u, 13.30-17.00 u. Redactie: Redacteur: Ad de Jong, tel. privé 01180-26043. Correspondent: Rina Savic, tel. privé 01184-64630. V Middelburg- Zaterdag 15 ju ni van 10.00 tot 13.30 uur kan iedereen op de Middelburgse Prinses Ireneschool aan de Piet Heinstraat terecht voor een bazar en rommelmarkt. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf en vernieuwing van audio-visuele leer- en hulpmiddelen. De school wordt bezocht door moeilijk lerende kinderen. Op de bazar Meer dan 1000 titels In voorraad Ook: SOFTWARE C64 SPECTRUM B.B.C. v.a. 12.50 staat de school met een kraampje om informatie te verschaffen aan eenieder die dat wenst. Verder is er een voorstelling van poppenthea ter Parabel,staat er een grab belton,een rad van avon tuur,een schiettent,ezeltje prik,enzovoort,enzovoort. MIDDELBURG- De der- tienj arige Ester van Belzen uit Middelburg kwam als beste Ciske de Rat uit de bus tijdens de play-back show in het kin derfilmhuis Meccano.Afgelo- pen zaterdag werd daar de film Ciske de Rat gedraaid voor een bijna uitverkochte zaal. In de pauze werd de play-back show gehou den,waarbij de kinderen zich in dezelfde kleren hadden ge stoken als Ciske in de film. Vijftien deden er aan de show mee. De tweede prijs,evenals de eerste een elpee van Ciske de Rat,ging naar de negenjari ge Tjeerd Nijsen. De derde prijs,het boek van Ciske,ging naar Amber Snelweg ,11 jaar. De andere deelnemers werden met een consumptie tevreden gesteld. VLISSINGEN - Vrijdag 14 juni staat Dorpsoudste de Jong uit Leiden in het Vlis singse jongerencentrum de Piek. De dorpsoudste is een vreemde dichter die in de stijl van Chabot en Jules Deelder in de weer is:onzin wordt in snel tempo afgewisseld met diepzinniger of diepzinniger lijkend dichtwerk. De voor- I' VLISSINGEN- Via tekenin gen,foto's en preparaten kun nen belangstellenden vanaf donderdag 13 j uni meer te we ten komen over het Vlissingse Nollebos. Naar aanleiding van de eerder dit jaar vetschenen brochure 'Natuurpad Nolle- bos'heeft de werkgroep Na tuur- en Milieu Edukatie Vlis singen namelijk een expositie samengesteld die in de open bare bibliotheek van Vlissin gen te zien is. Wie door de ex positie zin krijgt in een des kundige wandeling door het bos,die mogelijkheid is er en kele keren. Op 13 juni,18 juli en 22 augustus leidt een gids van het Instituut voor Na tuurbeschermingseducatie een ewandeling. Die begint steeds om 19.30 uur vanaf de par keerplaats aan de President Rooseveltlaan. De expositie is te zien tot en met 29 augustus. VLISSINGEN - Op de Oude Markt is aanstaande vrijdagavond alvast een beetje de sfeer van het ko mende Straatfestival te proeven. De Culturele Raad presenteert er in de openlucht en op grootbeeld-vi deo het programma dat van zaterdag 20 juli tot en met zondag 4augustus op de boulevard te zien is.Tussen de videobeelden doorzijn er optredens van groepen als Pigeon Drop (duivestront),wiens humor vorig jaar nogal aansloeg,Kollasuy u-N an uit Boli via met weemoedige Inca-muziek en de Britse hu moristische Bobb Kerr's Whoope Band. Tevens is die vrijdagavond de opening van een tentoonstelling van de Chileense kunstenaar Tapia in Dansschool de Jong Het is de typische mengeling van veelsoortige evenementen,die ook steeds het kenmerk van het Straatfestival is geweest. Met 140 voorstellingen zal er deze zomer zeker voor ieder wel iets van zijn ga ding te vinden zijn. Het Straatfestival is het be langrijkste onderdeel van al les wat er deze zomer in het kader van 'Vlissingen Promo tion' gebeurt. Van de 600.000 gulden die provincie,gemeente Vlissingen en bedrijven van j uni tot en met september aan evenementen uitgeven,ga at. 350.000 gulden naar het Straat festival. Afgelopen vrijdag presenteerden de organisato ren onder voorzitterschap van wethouder Bruinooge het pro gramma. 'Vlissingen mari tiem,bruisend als de branding' is weer dekreet,waaronder al les wordt samengevat. Er was een mooie entourage gekozen: de Gevangentoren. De mist belemmerde echter het uit zicht,dat niet-Zeeuwse pers mensen lekker moest maken. Het betekent overigens niet dat de media deze zomer geen aandacht aan Vlissingen zul len besteden. Vijf radiomakers maken opnamen van stukken uit het Straatfestival en de VARA Knock Out Show wordt dinsdag en woensdag 18 en 19 juni op de boulevard voor de televisie opgenomen. Mensen die zich nog voor deze show,een quizz van Harry Vermeegen,willen opge ven,kunnen bellen naar tel. 02153-12344.Dit tussen haakjes. Inmiddels heeft elke inwoner van Walcheren de huis-aan- huiskrant Vlissingen Mari tiem gekregen,waarin veel in formatie staat over de komen de evenementen,zoals de wie lerronde,het midzomernacht- concours,een dansfestival.het Straatfestival enzovoort. Voor het Straatfestival komt overi- Een beeld van de drukte tijdens het straatfestival van 1984. ZOUTELANDE - Zaterdag 15 juni wordt in Zoutelande het Zeeuwse Rivièra Festival gehouden. Er zullen op deze dag tien showkorpsen optre den. Het festival is een onder deel van een landelijke com petitie van de Stichting Drum Corps Holland, waar bij alle korpsen zijn aange sloten. Deze competitie ein digt op 28 september met een kampioenschap waarin al deze korpsen opnieuw zullen aantreden. Het programma in Zoute lande is opgezet door de VW in samenwerking met de Ju- lianakorpsen uit Middel burg. Er wordt deze dag opgetre den door de volgende vereni gingen: Jong Excelsior, Drumkorps Baam, In Aethe- re Musica, Jong Avalance, Johan Friso, Jong Beatrix, Blue Spirit, Juliana en Jong Jubal. Voor, tijdens en na het fes tival zullen enkele korpsen ook door het dorp Zoutelan de marcheren. Het festival begint om drie u,ur en duurt tot zeven uur. Junior drumkorps Johan Friso uit Middelburg schopte het in 1984 tot tussentijds kampioen. gens nog een apart program- in elk geval een keus uit het mablad uit dat een gulden grote aanbod gemakkelijker, vijftig gaat kosten. Het maakt Het terrein is dit jaar wat groter dan vorig jaar,omdat nu wordt aangesloten op de Zeevaartschool waar de groenstrook breder is dan bij het Strandhotel. Er komt weer een spiegeltent,mooier nog dan die van vorig jaar. Op de grond zitten voor een voorstel ling hoeft ook niet meer,want in de grote tent komen zit plaatsen en een tribune met een capaciteit van 1300 men sen. Daarnaast komt er gedu rende het hele festival nog een ronde bogentent.een mobiel restaurant,een groot terras met 300 stoelen met daarbij een open podium waar ieder een die meent iets te kunnen, dat ook mag laten zien. Som mige groepen komen met hun eigen tent,zoals Le Grand Ce- leste die de openingsvoorstel ling van het festival verzorgt. Dat wordt een spektakel vol gens Klaas Overdam. Deze Franse groep bestaat uit twee trapezewerkers,een vuurvre ter,een slangenmens,een jongleur,een komiek,een zan geres en drie muzikanten. Zij brengen hun voorstelling in het donker en dragen hun eigen lichtjes bij zich. Dat speelt zich dan af in een amfi theater. Dit soort circusachti ge voorstellingen overheerst ook dit festival,zodat de taal geen barriere vormt en jong en oud ervan kunnen genieten. Klaas Overdam noemt wat namen om aan te geven dat er ook weer meer kwalitatief goede voorstellingen bij zijn dan vorig jaar. Dat zijn dan de beroemde Art Blakey en zijn Jazz Messengers of de ook al uit Amerika overkomende Brassband. Uit Japankomt Super Ichiza. Deze uit 17 per sonen bestaande groep weet hedendaagse popmuziek te vermengen met het oude Ja panse Kabuki theater. Het re sultaat is een wervelende show in prachtige kleren,staat er in het programma. Nog en kele trekkers zijn The Brass band uit Amerika,Harvey and the Wallbangers uit Engeland en Freek de Jonge die vorig jaar de smaak zo te pakken kreeg dat hij dit jaar zijn va kantie onderbreekt voor een volledige voorstelling van De Bedevaart. VEERE - Woensdag 19 juni houdt de Heemkundige Kring Walcheren een bijeenkomst in de Grote Kerk in Veere. Dan vertelt ds. P. Fagel, emeritus predikant te Veere, een en an der over het onderwerp „Ge schiedenis van de Grote of On ze Lieve Vrouwekerk van Veere". De bijeenkomst is toeganke lijk voor leden van de Kring en belangstellenden en begint om 20.00 uur. Na zijn inleiding verzorgt ds. Fagel ook een rondleiding in en om de kerk.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1985 | | pagina 1