1 Raad benoemt directeuren 1 van openbare basisscholen r 1900-JUNI-1985 Band van regisseurs speelt in Meccano Diploma uitreiking verpleegkundigen Rinus Filius toernooi WAARDEVOL MODIEUS GESCHENK 1 Expositie midgetgolfbaan komt u ook profiteren van ons jubileum SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 12 JUNI 1985 311 Maandag 17 juni komt de gemeenteraad van Middelburg weer bij elkaar. Het begint om 14.00 uur in het stadhuis. De vergade ring is openbaar. De agenda ziet er zo uit: NIEUWS VAN HET STADHUIS MIDDELBURG - Een muziekkorps oprichten zon der één cent te hebben, zonder eigen onderkomen en zonder instrumenten. Om dat te realiseren is een hoop idealisme en een grote inzet nodig. In Middel burg lukte het en het Tambour- en Pijpercorps Sint Joris viert zaterdag 15 juni al weer het driejarig bestaan. Bij IEDERE AANKOOP een DONDERDAG KOOPAVOND I Een toeristengebied als Walcheren weet wat kwallen zijn. Letterlijk en figuurlijk. Over menselijke kivallen zullen we het vandaag maar niet heben. De dierlijke zijn wellicht net zo boeiend Want dat mag je toch wel zeggen. Uiterst interessante dieren. Helaas merk je van het na tuurlijke leven van een kwal niet zo veel. Dat voltrekt zich onder water. Met een beetje geluk kun je ze in de Vlis- singse haven wel eens zien zwemmen. Wanneer we van boven op zo'n holtedier, want daartoe worden ze ge rekend, kijken dan zien we een soort bolvormig, door schijnend lichaam dat zich met pompende bewegingen door het water verplaatst. Bij dat laatste moeten we ons niet te veel laten leiden door de gedachte aan aktieve ver plaatsing. De stromingen van de zee spelen hiervoor een te be langrijke rol. Uit het opge pompte water betrekt het dier zijn zuurstof en micro scopisch kleine voedsel. Het zijn echte planktoneters. Wanneer de kwallen een maal op het strand liggen is er meestal niet veel moois meer aan. We hebben te doen met dieren, die voor 95% uit water bestaan. Zodra zon en wind enig vat op het orga nisme krijgen is het spoedig gebeurd. Er blijft erg weinig van over. Toch zal de regelmatige strandwandelaar diverse kwallen kennen. In het vroe ge voorjaar al komen de eer ste. Ze dienen zich eigenlijk niet als bekende dieren aan. Ze zijn doorzichtig als glas en ovaal van vorm. We noe men ze niet voor niets zee druifjes. Met een beetje ge luk ligt het gehele strand er vol mee. Na de druifjes volgt er een hele tijd niets. Dan verschij nen in de loop van de voor zomer de eerste oorkwallen. Deze herkennen we aan de vier witachtige vlekken, die bij sommigen associaties met oren oproepen. Ik heb het er evenwel nooit ingezien. Neen, dan de kompaskwal. Dat is pas een mooie! Om zoomd door een donkerbrui ne rand ligt hij op het strand. Als een windroos prijken de talloze strepen naar alle kanten. Ze zijn eveneens bruin. De tekening is bijzonder fijn en wie een fototoestel bij zich heeft moet zich dit buitenkansje niet laten ontgaan. Evenals vrijwel alle kwal len is ook deze voor onze badgasten totaal onschuldig. Weliswaar bezit hij tenta kels, waarmee levende kleine zeediertjes worden gehar poeneerd, maar deze zijn zo kort, dat we al dicht bij zo'n kwal moeten komen willen we aan de haak geslagen worden. Hiervan bemerken we trouwens niets, daar de gifstoffen kennelijk onvol doende invloed op het men selijk lichaam hebben. Dat ligt anders bij de zgn. brandkwal. De kleur van de ze stekers is geel of blauw. Ze komen echter minder vaak voor en veel angst voor kwallen is dan ook zonder grond. Genoemde kwal bezit een soort raketsysteem waar mee netelcellen, bevestigd aan het uiteinde van lange tentakels, worden afgevuurd. Dit gaat soms over een af stand van enkele meters. Bleef het nu maar bij die ene lancering, dan viel de schade nog wel mee. Voor alle ze kerheid worden meerdere te gelijk afgeschoten zodat de kans de prooi te harpoeneren groter is. Bij sommige men sen geeft dit aanleiding tot irritatie van de huid. Alvorens op kwallen af te geven, lijkt het me beter eerst menselijke kwallen aan te pakken, die gloeilampen, lege flessen en tl-buizen op het strand aan stukken slaan. De kans op ernstige verwon dingen lijkt me groter dan de prik van een loslopende kwal. Tambour- en Pijperkorps Sint Joris begon zonder een cent Eén van de initiatiefneem sters is mevrouw Willemse. „Er was vroeger in Middel burg een pijpercorps, maar dat is al vijfentwintig jaar ge leden opgeheven", vertelt ze. „Het leek lange tijd dat er weinig belangstelling was voor dit soort muziek. Toch liet het me niet los en zo kwam het idee op om het opnieuw te proberen. Waar dat in plaat sen als Goes en Biezelinge mislukte, bleek de belangstel ling in Middelburg juist erg groot te zijn en konden we al snel van start gaan. We wilden een echte Middelburgse naam voor ons korps en zo zijn we op Sint Joris gekomen. Er zijn verschillende straten in Mid delburg die naar Sint Joris ge noemd zijn en ook een restau rant. de sage van Sint Joris yjllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIII1^ 1 1. Mededelingen en inge komen stukken. 2. Beschikbaar stellen van een krediet van 8.056,- voor de aanschaf van een door- zaaimachine ten behoeve van de sportvelden. 3. Beschikbaar stellen krediet van 322.000,- in verband met hertaxatie ten behoeve van de heffing van onroerend goedbelastingen. 4. Vaststelling van: a. ge meentelijke Monumenten verordening, b. verordening monumentencommissie. 5. Voorbereidingsbeslui- ten woonwagenlokaties. 6. Vaststelling voorberei- dingsbesluit Segeerssingel. 7. Bezwaarschrift Stich ting Akzo-pensioenfonds te gen besluiten inzake be stemmingsplan Arnestein en distributie-planologisch on derzoek. 8. Aanvraag en verstrek king bijdrage ineens verbe tering 48 woningen Jacob Schottestraat. 9. Beroep tegen weigering verhuiskostentegemoetko ming door de heer A. Gi- deonse. 10. Beroep tegen weige ring verhuiskostentege moetkoming door mevrouw J. Wichman. 11. Ie en 2e wijziging van de begroting 1985 van de ge meenschappelijke regeling integratie bibliotheekwerk. 12. Rekening en verant woording beheer „Bonne van den Broeckefonds" 1982 en 1983. 13. Subsidiëring „Stich ting Verlichting Middel burg" over 1984. 14. Goedkeuring jaarreke ning 1983 van de Stichting de Godshuizen Middelburg. 15. Financiële stukken Zeeuwse Bestuursacademie. 16. Begroting 1986 van de Gemeenschappelijke Rege ling Zeeuwse Muziekschool. 17. Goedkeuring jaarstuk ken 1984 en vaststelling sub sidie 1984 van de Stichting Kinderdagverblijf „Kinder dijk" Middelburg. 18. Ver lenging rekening-couranto- vereenkomst met de stich ting „Miniatuur Walche ren", alhier. 19. Beveiliging van schoolgebouwen tegen van dalisme en inbraak. 20. Benoeming directeuren van openbare basisscholen per 1-8-1985. 21. Evaluatie gewijzigde regeling subsidiëring gods dienst- en vormingsonder wijs aan de gemeentelijke openbare scholen voor ge woon lager onderwijs. 22. Verlenen van mede werking voor het treffen van voorzieningen ten be hoeve van onder het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Middelburg ressorterende scholen. 23. Verlenen van mede werking voor het treffen van voorzieningen aan de verwarmingsinstallatie van de Buitenhoveschool voor gewoon lager onderwijs. 24. Beschikbaar stellen krediet sloop rij wiel berging en creëren rijwielvoorzie- ning „Stromenwij kschool" voor g.l.o. 25. Verlenen medewer king herstel riolering „Stro menwij kschool" voor g.l.o. 26. Verlenen medewer king ex art. 72 e.v. van de Lager-Onderwijswet 1920 voor het aanbrengen van een inbraakwerende voor ziening in de „Prins Willem Alexanderschool 27. Beschikbaar stellen krediet vervangen c.v.-ketel mobiel lokaal „Klimop- school". 28. Beschikbaar stellen krediet aanpassing gebouwj De Warande 16 te St. Lau rens ten behoeve van de „Korczakschool" en le in richting dependance „Korc zakschool". 29. Beschikbaar stellen krediet vor het verbouwen van de conciërgeruimte van de „Driestromenschool" (l.o.m.) tot een ruimte voor de administratie en conciër ge. 30. Rondvraag. PRIJSVRAAG VITRITE-TERREIN Enige tijd geleden werd een stedebouwkundige prijsvraag uitgeschreven voor de invulling van het „Vitrite"-terrein in de Mid delburgse binnenstad. De ingezonden ontwerpen wer den in de Burgerzaal van het stadhuis tentoongesteld. Naast de stedebouwkundige prijzen en premies werd er ook een publieksprijs be schikbaar gesteld. Hiervoor stelde de gemeente Middel burg 1.000,- beschikbaar. Tijdens de tentoonstelling bracht het publiek 501 stem- MIDDELBURG men uit. Het idee van de ontwerpers Ad den Otter, Lex Kuin, Wim Klabbers en Jan Neggers, allen afkom stig uit Noord-Brabant, ge noot de meeste belangstel ling. Het door hun ingezon den ontwerp was een afstu deerproject aan de Acade mie voor Bouwkunst te Til burg. Wie verloor pukkel? In de periode van 16 tot en met 31 mei 1985 zijn bij de gemeentepolitie te Middel burg de volgende voorwer pen als gevonden aangege ven: gouden sla venarm band; gouden armband; slot van een gouden ketting met inscriptie; quartz horloge, wit mapje met pasfoto's, verrekij kergegraveerde g.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin= DOMBURG - Zaterdag 15 juni opent Ank van Arkel-van Ma- meren het expositie-seizoen in de „Summer-Season Art Galle- ry" op de Midgetgolfbaan in Domburg met een tentoonstelling. Ank van Arkel is autodidac te, geboren in Delft. Na vele jaren in Nijmegen vestigde ze zich in Vlissingen. De wijde horizon, de hoge luchten, de vele tinten grijs en het ge- u u—A A - s.pi ak ons ook erg aan. Het is het verhaal van de ridder die de draak versloeg die ieder jaar weer een aantal jonge maagden opeiste". Toen het idee eenmaal ge rijpt was, werd het tijd om in aktie te komen. Door middel van rommelmarkten, het wit ten van keukens en allerlei verkoopacties verdiende de le den en de leiding het geld bij elkaar voor de aanschaf van instrumenten. Om geen dure uniformen te hoeven kopen, besloot men tot een eenvoudi ge uitmonstering, die boven dien zelf gemaakt kon worden. „Geld mag nooit een reden zijn om geen deel uit te maken van ons korps", vertelt pen ningmeester Kees Eversdijk. „Met opzet houden we de con tributie zo laag mogelijk en in bijzondere gevallen, treffen we een speciale regeling. Ove rigens proberen we de leden heel wat meer mee te geven dan alleen de muziek. De spe ciale band die we met elkaar hebben, een groot saamhorig heidsgevoel is minstens zo be langrijk. We zijn eigenlijk één grote familie". Die familie was in het begin met zo'n vijftien leden nog te overzien. maar inmiddels besttaat het korps uit 65 man. „Natuurlijk verwachten we van de leden dat ze achter on ze ideologie staan", vertelt mevrouw Willemse. „Dat lukt in de regel erg goed. We heb ben in ons korps kinderen van zeven verschillende nationali teiten. We proberen de nieuwe leden zo goed mogelijk op te vangen. Ze mogen direct mee lopen als we ergens een optre den hebben, ook al zijn ze nog maar kort daarvoor lid gewor den. Op deze manier willen we ze direct het gevoel geven, dat ze er helemaal bij horen. Toen de groep nog kleiner was, gin gen we bij verjaardagen en dergelijke met het hele koprs feliciteren. Nu is de groep daar wat te groot voor geworden. Wel doen we nog veel andere dingen naast de muziek, zoals speurtochten, vossejachten en spelmiddagen. Op deze manier leren de kinderen elkaar ook eens van een andere kant ken nen. We hebben in ons korps vier afdelingen, die echter één geheel vormen. De verschil lende afdelingen zijn ook weer helemaal in de ridderstijl. Zo vind je bij ons geen minirettes maar pages, geen colour- guards maar een vlaggenven- del. Bij de pages kunnen de kinderen al meedoen vanaf zes jaar. Voor de fluitgroep de tamboers en het vlaggenven- del moeten ze eerst in de derde klas zitten". De leden krijgen van erva ren instructeurs een opleiding. Een moeilijkheid hierbij is dat het korps nog altijd geen eigen clubhuis heeft. De individuele lessen worden bij de veschil- lende instructeurs aan huis gegeven. Wel traint men een keer per week met de hele groep in de garage van het Trefcenter. Een eigen onder komen staat boven aan het verlanglijstje van de vereni ging, maar voorlopig staan ze nog maar als zeventiende op de wachtlijst. Sint Joris is echt een kin derkorps. Zo heeft de vereni ging een jeugdraad, zodat de jonge leden zelf het beleid mee kunnen bepalen. Bij de optre dens doen de instructeurs nu zelf ook nog mee, omdat er nog te weinig ervaren muzikantjes zijn, maar het is de bedoeling dat de kinderen dit in de toe komst zelf kunnen. Sint Joris speelt in tegenstelling tot de meeste showorkesten geen Amerikaanse muziek. Wel spelen ze veel Engelse muziek en daarnaast veel Oud-Ho- landse liedjes en dat weet vooral het oudere publiek erg aansteker; tennisracket; hangslotje met sleutel; sleu tels; speelgoedbeest; sier- velgdop; roze sjaal, Chinese zijde; blauw jack met don- derblauwe wollen voering; middelbruin (kunst)lederen jack; bankbiljetten; plastic tas, inhoud sportbroeken, handdoek, sigaretten; zwart geborduurd portemonneetje (met geborduurde bloemen) inhoud kleingeld; biauwe portemonnee, inhoud geld, drie strippenkaarten; 5 Duitse Eurocheques; 1 giro betaalkaart; bromfietshelm blauwe tas met regenjack; gereedschap, verzekerings bewijs. Dieren: poes, wit met grijze pluimstaart; witte parkiet; gekruiste Mechelse herder, m. Gevonden voorwerpen Trefcenter, d.d. 29 mei 1985: zwart/grijs gestreepte nylon boodschappentas; 2 rode plastic kindertasjes; groene pukkel, inhoud blauwe re genjas; fietsband in zwart etui; witte helm roze kin- derjackje; speelgoedbeertje; fietspomp; rieten fietsmand; zonnebril, grijs montuur; zwart/grijs/rood gestreepte sjaal; groen/rood/bruin/ beige geblokte sjaal/hoofd doek; donkerblauw/grijs gestreepte sjaal; wit regen kapje met blauwe stippen; zwarte sjaal; wit portemon neetje, inh. kleingeld, huis sleutel, kassabon; zieken- fondskaart; indentiteitsbe- wijs Prov. Stoombootdien sten Zeeland; zilveren scha kelarmband; zilverkleuri ge) ketting. vormen de motieven in haar werk. Er zijn aquarellen, pen tekeningen en olieverven te zien. De expositie is dagelijks geopend van 10-22 uur en ..«a 11 k.A-* GOES - Aan de Zeeuwse Academie voor Chemie en Ge zondheidszorg te Goes zullen op vrijdag 21 juni voor de eer ste maal de diploma's van de hogere beroepsopleiding tot verpleegkundige worden uit gereikt. Deze uitreiking vindt plaats in ontmoetingscentrum De Hoogte, Populierenstraat te Goes, aanvang 14.00 uur. Na afloop wordt er voor de geslaagde kandidaten een re ceptie gehouden in het school gebouw aan de Rommerswa- lestraat 1 te Goes. Sprekers tijdens de officiële bijeen komst zijn: dr. M.M. Springer, directeur van de ZACG, dr. A.B.J. Sepers, voorzitter van het bestuur van de ZACG, de heer F. Bordui, rijksgecom mitteerde en mevrouw C.P. Vader, adjunct-inspecteur van de Volksgezondheid in de pro vincie Zeeland. Na het afleggen van de be lofte, het uitreiken van insigne en diploma volgt een pro gramma dat wordt verzorgd door de studenten. KLOETINGE - De voetbal vereniging Kloetinge houdt op zaterdag 15 juni haar eerste „Rinus Filius Toernooi" voor tweede elftallen. Deelnemende vereningin- gen zijn: Unitas (Gorinchem), Rood wit (St. Willebrord), Ar- nemuiden, Robur, Goes en Kloetinge. Zowel Rood Wit als de organiserende vereniging komen met een A- en een B- team uit. Het toernooi begint om twaalf uur met de wed strijden tussen Unitas en Kloetinge B- en Rood Wit A- Robur. De finale begint om halfvijf. (ADVERTENTIE) Dat alles vindt u bij: Gortstraat 32-34 - Middelburg - Tel. 01180-12508 The Riverside Combo Dansorkest The Riverside Combo heeft een cassette uitgebracht. Deze cassette is tijdens alle optre dens van het orkest te koop. The Riverside Combo bestaat al bijna veertien jaar. De laatste tijd heeft het orkest nogal wat veranderin gen ondergaan. Zo is er een zan geres bijgekomen en ook de gita rist en de drummer zijn door nieu we mensen vervangen. De leden schrijven nu zelf arrangementen. Op de nieuwe cassette staan dans- nummers en luistermuziek en drie zelf geschreven nummers. Turn-dansdemonstratie Vrijdag 14 juni verzorgt de Vlis- singse Turn Vereniging een de monstratie in de sporthal Baskens- burg in Vlissingen. Door de selectieklassen zal ge turnd worden op verschillende on derdelen terwijl de jazzgroepen van de vereniging verschillende dansen uitvoeren. De avond begint om halfacht. Bingo Dinsdag 18 juni is er in het dien stencentrum Bachten Reede weer een bingo-avond. Het begint om halfacht. Kaarten zijn iedere mid dag aan de zaal verkrijgbaar. Theaterorgelconcert Vrijdag 14 juni om acht uur be speelt Michael Wooldridge het Compton theaterorgel in de Con cert- en Gehoorzaal in Middelburg. De twintigjarige Michael komt uit een familie, waaruit de orgelmuziek niet weg te denken valt. Ondanks dat er al 15 jaar een elektronisch orgel in huis stond, begon hij met pianolessen. Het orgel was voor hem echter een te grote verleiding. Michael had het geluk een van de befaamdste Engelse theaterorga nisten, Bobby Pagan, als leraar te hebben. Dit betekende de start van zijn orgel-carrière. Op vijftien-jari ge leeftijd werd hij al winnaar van de jaarlijkse competitie „Jonge or ganist van het jaar". Sindsdien is hij een goede beken de geworden met een drukke con certagenda. Zijn programma om vat onder meer Big Band klassie ken, selekties uit musicals en films en Top Rank Rythm melodieën. Kinderkamp Er zijn nog enkele plaatsen vrij in het Humanitas kinderkamp voor kinderen uit éénoudergezinnen of kinderen die door ziekte van de ouders niet op vakantie kunnen. Het kamp heeft een dubbele doel stelling: Humanitas wil de kinderen een leuke vakantie bieden maar ook de ouder een weekje ontlasten van zijn taak. Deze keer vindt het kamp plaats in de buurt van Cad- zand. De kinderen slapen in ten ten. Op het programma staan allerlei spelen, handenarbeid, toneel en expressie. Het kamp wordt gehou den van 13 tot en met 19 juli en is bedoeld voor kinderen van zeven tot veertien jaar. Helm, Nieuwstraat 34a, 4331 JL Middelburg. Telefonisch kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Bram en Karin Nonnekens, tele foon 01198-1655. Slotavond Donderdag 13 juni houdt SKW de Hay man voor de Kindergroepen en de Tienergroep Volksdansen, die het afgelopen seizoen in het Zui derbaken hebben gedanst, een slotavond. Tijdens deze avond laten de groe pen zien waar ze zoal mee bezig zijn geweest. Zo zijn er verschillen de volksdansjes te zien en ook een play-back optreden. De toegang tot deze avond is gratis en het begint om zeven uur. Nederland Muziekland Vanavond, woensdag 12 juni wor den in Veere opnamen gemaakt voor het programma Nederland Muziekland dat wordt uitgezonden door Veronica. Om halfnegen begint de generale repetitie met aansluitend aaarop om tien uur de opnamen. De vol gende artiesten werken aan het programma mee: Trafassi, George Baker Selection, Aja van de Graaf, Bertus Staigerpaip, Glenda Peters, Time Bandits, Gerard Joling, Ben ny Neyman, Band of Gold en de artiest van de maand Frank Boeyen met zijn band. Surlen Zondag 16 juni houdt de windsurf- vereniging Zuid-West Zeven haar jaarlijkse vier uurs-race. Dit houdt in dat de deelnemers die om halftwaalf bij het surfcentrum de Schotsman in Kamperland van start gaan om halfvier weer pas aan de kant komen. In de tussen liggende vier uur varen zij rond drie boeien waarvan er een zo dicht mogelijk bij de kant ligt zodat het publiek het verloop van de wedstrijd kan volgen. Deelnemers kunnen in het surfcen trum inschrijven van tien tot elf uur. De prijsuitreiking zal ook daar plaatsvinden om ongeveer halfvijf. Twee koren Zaterdag 15 juni treden het West- kapels Dameskoor en de Ruyter- stadsingers uit Vlissingen op in de Grote Kerk in Veere. Beide koren staan onder leiding van Riet Wes- terweele. Het concert begint om acht uur. Het repertoire varieert van licht klassiek tot populair zoals het Ro- senchor en Mozart, Liebe van Jo seph Haydn, La Charita van Rossi ni maar ook Somewhere under the rainbow en Let it be. MIDDELBURG - Filmmakers hebben de naam saaie pieten te zijn en op feesten alleen maar over film te praten. Of ze probe ren aantrekkelijke dames en heren te benaderen met de smoes dat ze binnenkort een grote film gaan regisseren,waarvoor een screentest bij de filmmaker thuis beslist noodzakelijk is. Een aantal regisseurs,directors heet het in het Engels,doen hun best dit hardnekkige praatje de wereld uit te helpen: ze vormden een band,The Directors. Woensdag 19 juni treedt de band opl in filmtheater Meccano in de Pauwpoort in Middelburg. Het begint om 19.30 uur. Overigens kan nioet ieder een lid worden van The Direc tors. Er zijn drie basisvoor waarden: men moet een bio scoopfilm hebben geregis seerd; men mag niet ouder zijn dan 35 jaar; tijdens repetities mag er niet over film worden gesproken en zeker niet over eikaars films. Op het ogenblik kan de band nog niet zo veel- zodat het repertoire zich be ren zestig. Maar langzamer hand komen er steeds meer eigen composities. Niet zo vreemd,want bijvoorbeeld Dick Maas en George Schou ten componeerden de muziek bij hun eigen films. Andere le den zijn onder meer Leon de Winter en Ate de Jong (die zich muzikaal schoolde in een Zeeuwse dorpsfanfare). Daar naast bepalen drie zangeres-

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1985 | | pagina 11