1 Muziek, spel, sport en openluchtfilm in Middelburg 10.000 gulden subsidie voor Zomerspeelweek 1985 Poppenkast, lampionoptochten en tienkampen in Vlissingen Brochure Natuurpad Nollebos Themadag: Tegen seksueel geweld 4 Moderne jazzdansen Djazzex La Muerte in Midgard Evolutionair totaaltheater SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 24 APRIL 1985 MIDDELBURG - De Koninklijke Vereniging Uit Het Volk, Voor het Volk heeft voor de vie ring van koninginnedag een uitgebreid pro gramma samengesteld. Het feest wordt in alle wijken van Middelburg uitgebreid gevierd. -"IT 313 Oranjefeesten 09.00 uur: Scouting Middel burg hijst de vlaggen rond de Middelburgse Markt. Muzika le begeleiding: Tamboer- en trompetterkorps MTV '69. 09.15 uur: Toespraak burge meester Wolters vanaf het bordes van het stadhuis. Hier na samenzang met Nederland se liederen. Muzikale begelei ding: Onda Middelburg. 09.00-12.00 uur: Jeugd- triathlon voor de jeugd van 7 t/m 12 jaar in en in de directe omgeving van het zwembad Poelendaele. Organisatie: „Uit het Volk Voor het Volk", zwemverenigng „De Zuidwes ter", zwemvereniging „Luctor et Emergo". Inschrijving mo gelijk vanaf 8.30 uur bij zwembad. 09.00-12.30 uur: Kinderspe len in de verschillende wijken van Middelburg, St. Laurens en Nw. en St. Joosland. DAUWENDAELE: 09.00 uur: Start versierde fietsenop- tocht vanaf de Kruitmolen naar het winkelcentrum. Mu zikale begeleiding: Tamboer en pijperkorps „St. Joris". 10.00 uur: Start voor 4 t/m 8 jaar: kinderspelen in de hal van het Ontmoetingscentrum. 9 t/m 12 jaar: speurtocht door de wijk. MARKT: Organisatie Scou ting Middelburg. 09.00-12.30 uur: Kinderspe len op de markt voor de leer lingen van het kleuter- en ba sisonderwijs uit het centrum en de Griffioenwijk. 't ZAND: Organisatie Wijk- verenigng 't Zand. 09.00-12.00 uur: Kinderspe len voor de kinderen van de kleuter- en basisscholen in het wijkgebouw de Vergulde Baars en op het schoolplein van de Sandenburchschool. 10.45 uur: Film voor de jeugd in het wijkgebouw. MAGISTRATENWIJK 09.00-12.00 uur: Optocht met versierde fietsen door de wijk. Muzikale begeleiding: Euro band. Hierna kinderspelen in de directe omgeving van de Rentmeesterlaan. KLARENBEEK: 09.00-12.00 uur: Kinderspelen voor de kinderen van de kleuter- en basisscholen op het sportveld van de Stedelijke Scholenge- MIDDELBURG - Moderne jazzdansen vrijdag 26 april in de schouwburg. De Haagse Modern Jazz Dance Company Djazzex brengt er een aantal nieuwe jazzdansen. Het begint om 20.00 uur. De uit tien dansers en dan seressen bestaande groep heeft in de vier jaar van zijn bestaan een stormachtige ont wikkeling doorgemaakt. Het begon met drie, op dat moment werkloze, dansers die in het Circustheater in Scheveningen een voorstelling gaven. De en thousiaste reacties van het pu bliek en de goede kritieken ga ven de steun in de rug voor een voortzetting van het expe riment dat in de opvolgende jaren tot professionele dans leidde in een voor Nederland vrij nieuwe richting. In de schouwburg zijn vrij dag choreografieën te zien van Alvin McDuffie, Warren Spears, Frank Montoya en Glenn van der Hoff. Alvin McDuffie, geen onbe kende in de danswereld maak te voor Djazzex al enkele ma len choreografieën. Zijn stijl is moelij k te definiëren, de ver scheidenheid van zijn baletten getuigen van grote veelzijdig heid. Frank Montoya maakte de choreografie „So Lang girl" op gelijknamige muziek van Al Jarreau, een luchtige pas de deux. Wai uit De Warren Spears afkomstig Detroit, studeerde Djazzex het ballet „Knudsen Varia tions" in, een choreografie die in 1983 door de Alvin Ailey Company werd uitgevoerd. „After the night is gone" is een choreografie van Glenn van der Hoff op een muziekcollage van Melba Moore, Keith Jar- ret en Al Jarreau waarin hij zelf meedanst. meenschap. Muziek: Draaior gel. 14.00 uur: Start fietsspeur tocht vanaf de Stedelijke Scholengemeenschap. EIGENHAARD: 09.45 uur: Optocht door de buurt met verklede kinderen en versier de fietsen, steppen, karren e.d. begeleid door het Junior korps van Johan Friso. Start in de Oude Werf straat. 10.30 uur: Kinderspelen voor de jongere kinderen en ring- r ij den op de fiets voor de oudere jeugd tot en met 14 jaar. Oude Werfstraat. 14.00-15.00 uur: Spelen voor jong en oud vanaf 15 jaar. In schrijving in het buurthuis van 10.00 tot 13.30 uur. 15.30 uur: Start prestatie loop van de Eigenhaard. Het startschot wordt gelost door burgemeester Wolters. Orga nisatie in samenwerking met AV „Dynamo 70". Men kan 1, 2 of 3 ronden lopen van 1300 me ter. Start en finish bij het buurthuis aan de Oude Werf straat. Inschrijfgeld 2,50. 12.00-13.00 uur: Carillonbe speling van de Lange Jan door de Stadsbeiaardier. 14.00-17.00 uur: Grote kin- derrommel- en doemarkt op de Markt voor de jeugd t/m 14 jaar. Je kunt tweede-hands- spullen verkopen, muziek ma ken, spelletjes doen, toneelspe len. Vanaf 13.30 uur kun je je laten inschijven bij de mu ziektent op de Markt. 15.00-17.00 uur: Oranjecon cert Abdij plein (bij slecht weer in de Nieuwe Kerk) met medewerking van: Onda Mid delburg, Middelburgs Muziek korps, Blaaskapel Juliana. De majorettengroepen van: de Euroband, MTV: de Bright Stars en Blue Diamond, de Klavernetters. 19.00-20.00 uur: Feestelijke kinderoptocht met defile. STROMEN WIJK: Muziek: Blue Spirit. Vertrek: Karei Doormanplein, Zandstraat, Langevielebrug, Langeviele, Pottenmarkt, Markt. GRIFFIOEN: Muziek MTV MIDDELBURG - Vrijdag 26 april treedt in jongerencen trum Midgard, Kuiperspoort 12 in Middelburg, de Belgische band „La Muerte" op. Dit Brusselse kwartet vormt - naar eigen zeggen - de ontbre kende schakel tussen Salvador Dali en Iggy Pops vroegere groep The Stooges. Ze passen goed in de her nieuwde aandacht voor gara- gerock en psychobily. Ze spe len de elementaire, ruwe vorm van Rock en Roll met surrea listische en occulte invloeden. Het debuut van la Muerte de 12-inch EP „The Surrealist Mystery", is overal zeer goed ontvangen. Ook heeft La Muerte bekendheid verwor ven met de in het bot snijden de versie van de Troggs-klas- sieker Wild-Thing". De band bestaat uit zanger Mare du Marrais, drummer Rondos, gitarist D. Jee en de bassist Fransisco. Aanvang: 21.00 uur. '69. Vertrek: Seisbolwerk, Klein Vlaanderen, Volderij- laagte, Stadhuisstraat, Lange Noordstraat, Markt. MAGISTRAATWIJK EN DAUWENDAELE: Muziek Euroband. Vertrek: Meiveld, Statenlaan (Dauwendaele: vertrek winkelcentrum), Bui tenruststraat, Schroebrug, Groenewoud, Vlissingestraat, Gravenstraat, Markt. KLARENBEEK: Muziek Sint Joris. Vertrek: Koepoort- brug, Molenwater, Koepoort- straat, Bleek, Haringplaats, Spanjaardstraat, Balans, Kor te Burg, Groenmarkt, Nieuwe Burg, Markt. 19.30 uur: Verzamelen op de Markt. Hierna vertrek naar het Abdij plein voor een defile langs de voormalige ambtswo ning van de commissaris van de Koningin. Het defile wordt afgenomen door de commissa ris van de Koningin in aanwe zigheid van de burgemeester van Middelburg en hun echt genotes. Route: Lange Delft, Koorkerkstraat, Rond de To ren, Abdij plein, Balans, Korte Burg, Bachtesteene, Stadhuis straat. 20.30 uur: Muzikale en ma- jorettenshow op de Markt. Medewerking: Tamboer- en pijperkors „St. Joris". Euro band met majoretten en mini- retten, tamboer- en pijper korps MTV '69 met majo- en miniretten Blue Spirit. 21.00 uur: Openluchtfilm: „Police Academy" op het Damplein in samenwerking met filmhuis Meccano. (Bij slecht weer in het filmhuis). ST. LAURENS: 10.00 uur: Kinderspelen op de „Waran de" voor de jeugd van St. Lau rens. 13.30 uur: Demonstratie van de Jeugdbrandweer uit Mid delburg. 15.00 uur: Spelen voor alle bewoners van het dorp. Opga ve bij de informatietent. Men kan touwtrekken, mastklim- men, kruiwagenrace, zeephel- ling etc. 16.00 uur: Muzikale show: Blue Spirit. 17.00 uur: Pcestatieloop in samenwerking met AV „Syna- mo 70" uit Middelburg. Af standen 5300 en 2200 meter. In schrijving vanaf 16.30 uur bij de start. Elke deelnemer ont vangt een herinneringsme daille. 19.00-20.30 uur: Feestavond voor de kinderen in het wijk centrum met oa. rad van avontuur met vele prijzen. 20.30 uur: Voor de ouderen gezellig samenzijn en gelegen heid om te dansen en rad van avontuur. Muzikale medewer king „Shoestringband" uit België. NW. EN ST. JOOSLAND: 09.15 uur: Opstellen versierde fietsen bij het dorpshuis. 09.30 uur: Rondgang met de muziekvereniging Onda en de Klavernetters. 10.15 uur: Kinderspelen op het Dorpsplein. 13.30-17.00 uur: Ringrijden met sjezen rond de kerk. 19.00 uur: Feestelijke rond gang muziekvereniging Onda met de Klavernetters. 20.00 uur: Prijsuitreiking kinderspelen en kinderbingo en daarna Oranjebal. Onder auspiciën van de Sa menwerkende Middelburgse Muziekkorpsen worden de be jaardentehuizen bezocht. 1. Ter Veste, Showband Juliana; 2. Roggeveen Dauwendaele, Muziekvereniging Nieuwland; 3. St. Willibrord, Onda Mid delburg; 4. Zwerf rust, Blue Spirit; 5. Buitenrust, Middel burgs Muziekkorps; 6. Heren gracht, Euroband; 7. Langs 't Bastion, MTV '69; 8. Rogge veenhuis, St. Joris; 9. Vijver vreugd, MTV '69. VLISSINGEN - Het Nolle bos en aansluitende West duingebied vormt een van de groene longen van de gemeen te Vlissingen. De gemeentelijke Werk groep Natuur- en Milieu-edu catie heeft over dat gebied nu een brochure gemaakt, waar mee iedere wandelaar meer over het planten- en dierenle ven aan de weet kan komen. In Nollebos en Westduin is een route uitgezet, te herkennen aan rode paaltjes, die de werkgroep als leidraad heeft genomen Steeds worden de planten en dieren beschreven, die men op de route tegenkomt. De brochure, met de titel Natuurpad Nollebos, is voor een gulden vijftig verkrijg baar bij de WV Vlissingen in de Walstraat, restaurant Skandia Sauna aan de Zwa- nenburgseweg, Paviljoen de Kanovijver aan de Van Woel- derenlaan en bij het bureau voorlichting in het stadhuis. MIDDELBURG - De pro vincie heeft 10.000 gulden be schikbaar gesteld voor het houden van een Zeeuwse Zo merspeelweek. Daardoor kan het Zeeuws Centrum voor Amateurtoneel, in samenwer king met het Zilveren Schor, een week organiseren vol dra matische vorming, expressie, MIDDELBURG - „Tegen seksueel geweld" is de titel van een themadag die zaterdag 27 april in 't Pand in de Kerksteeg in Middelburg wordt gehouden. De organisators, onder meer VOS-vrouwen, Vrouwentele foon Zeeland en Aksiehuis, vinden dat het taboe rond sek suele mishandeling in de pri- vésfeer doorbroken moet wor den. Ze halen onderzoeken aan die in Amerika en Canada zijn gedaan. Daaruit blijkt dat jaarlijks een op de tien vrouwen door man of vriend wordt mishan deld. Een op de zeven is ooit verkracht door haar partner. De organisators: „Hoewel ze zo langzamerhand wel weten, dat juist binnen de privacy veel vrouwen en kinderen het slachtoffer van mishandeling worden, wordt er nog steeds door justitie en politie gezegd, dat er geen ingrijpende maat regelen genomen kunen wor den zolang er niets bekend is omtrent aard en omvang van (seksuele) mishandeling van vrouwen en kinderen. Dus zo lang mishandeling in de fami liekring een taboe blijft, ver andert er niets". Het programma begint om 13.30 uur. Achtereenvolgens is er een audio-visueel program ma Als je lijf je lief is, een dis cussie en muziek van Al- teklein uit Zierikzee. Het avondprogramma be gint met de film Verkrachting, dan volgt een inleiding van een medewerkster van „Tegen Haar Wil", een discussie en het stuk Kees van de Middelburg se toneelgroep Walg. toneel en andere theaterdisci plines; begeleid door vakdo- cente(s)(n). Er is plaats voor vijf groe pen cursisten: 10 deelnemers van 4 tot 8 jaar (75 gulden); 10 deelnemers van 8 tot 12 jaar (100 gulden); 12 deelnemers van 12 tot 16 jaar (125 gulden); tweemaal 12 deelnemers van 16 jaar en ouder (150 gulden). De prijzen gelden per week en zijn inclusief cursus- en ver blijfskosten. Ans Schilders, contactper soon van het ZCA voorspelt: „Een week lang bezig zijn met theater, met veel ruimte voor een eigen invulling en gezellig verblijf op het Zilveren Schor bij Arnemuiden. Daarbij zijn niet alleen de eigen speltrai- ningen van belang, maar ook het kijken en leren naar en van eikaars produkten". De Speelweek, op andere plaatsen in Nederland al ja renlang een begrip, wordt voor de eerste maal in Zeeland georganiseerd. Hij is vooral bedoeld voor mensen die fi nancieel wat beperkt zijn, zo als jongeren en mensen met een uitkering. De week wordt gehouden van 4 tot en met 10 augustus; inschrijvingen die nen op korte termijn (vóór 10 mei) te geschieden bij Ans Schilders, Kerkplein 55, 4421 AB Kapelle; telefoon 01102- 3742 tussen 14.00 en 16.30 uur. MIDDELBURG - „Evolutionair totaaltheater" en „Een muzi kaal mime-avontuur". Zo afficheert No. 12 (vroeger het ONK- Theater) zich met de voorstelling Er zijn nog twaalf wachtenden voor u. Donderdag 25 april in de schouwburg, aanvang 20.30 uur. No. 12 wordt door de over heid gesubsidieerd, vooral om mime-speler Will Spoor de ge legenheid te geven theatrale geschiedenis te schrijven. Om een idee te geven van de „rit- misch-dynamische beeldcom posities" van Will Spoor en ci taat uit, de lovende kritiek van Jan Baart in het Haarlems Dagblad: „De spelers Will Spoor, Paul Clark, Roy Lavitt en Andrea Darriau lijken volledig gecon centreerd op een musische taak. Niet alleen de poëzie van kleinschalig theater, maar ook de vervoering van hun kwar tetzang draagt daar aan bij. Bovendien heeft elke speler een eigen rol binnen de voor stelling. Will Spoor loopt onder meer rond als zorgzame lichttechni- cus. Paul Clark heeft weer nieuwe varianten op zijn al tijd Engels fijnzinnige woord- spelltjes en manipulaties van kleine voorwerpen. De door veel rituelen soms toch al wat „katholiek" aandoende sfeer van het programma wordt nog eens benadrukt door de Ita liaanse pastoor van Beppe Costa. Roy Lavitt verloochent zijn Amerikaanse afkomst niet in het demonstreren van de grote brombeer onder de blaasin strumenten, de sousafoon en de bijpassende componist John Pulip Sousa. Met sikaar leveren zijn een heel onder houdende voorstelling." VLISSINGEN - Het Vlis- singse Comité Organisatie Feestelijkheden heeft voor ko ninginnedag een uitgebreid programma samengesteld. 8.00 uur: klokgelui 9.00 uur: Rondwandeling in de wijk met medewerking van de drumband VTV en het ma- jorettenpeloton Stars at Moon light. Route: A. Gogelweg, Troelstraweg, Sloeweg, van de Putteplein, van Hallstraat, van Reenenstraat, de Beau- fortstraat, Keucheniusstraat, van Bossestraat, Troelstra weg, van de Bruggenstraat, Beaufortstraat, Tak van Poortvlietstraat, Groen van Prinstererlaan, Alexander Gogelweg. 9.15 uur: Muzikale rond wandeling met medewerking van de Koninklijke harmonie Ons Genoegen en majoretten- pelotons Flushing Girls, en Schoonenburg. Route: Koe straat, Slijkstraat, Dam, Spui straat, Coosje Buskenstraat, Betje Wolff plein, Badhuis straat, Glacisstraat, Hobein- straat, Stadhuisplein, Paul Krugerstraat, Badhuisstraat, Betje Wolffplein, Walstraat, Lange Zelke, Spuistraat, Bel- lamypark, Breestraat, Grote Markt, Slijkstraat, Koestraat. 9.30 uur: Muzikale rond wandeling in de wijk Schelde- buurt met medewerking van het Showkorps Oranje Nas sau. Route: Bouwen Ewout- straat, Hobeinstraat, Kasteel straat, Lammenstraat, Hur- gronjestraat, van de Swalme- straat, Hoorn van Burgh- straat, Callenfelsstraat, Ver- kuyl Quakkelaarstraat, van Dishoeckstraat, van de Spieg- helstraat, Lannoystraat, van Nispenplein. 9.30 uur: Muzi kaal optreden van de Harmo nie Ons Genoegen met majo- rettenpeloton Flushing Girls en Schoonenburg op het Stad huisplein. 10.00 uur: Vlaggenhijsen met medewerking van het Zeekadettenkorps Schelde- mond op het stadhuisplein met muzikale begeleiding van Ko ninklijke harmonie Ons Ge noegen. 11.00 uur: Oranjeloop met medewerking van sportver eniging Zeeland sport. In schrijven is mogelijk bij de parkeerplaats bij de oprit naar de Boulevard Evertsen. Wijkactiviteiten Speeltuinvereniging d'Oude Stad: 10.30 uur: Het versieren van steppen en fietsen op het speelterrein van de vereni ging. 11.00 uur: Optocht door de buurt met deze versierde step pen en fietsen. 11.30 uur: Step- of f ietscir cuit op het speelterrein leeftijd vier tot acht jaar. Fietsspeur- tocht door de wijk voor de kin deren van acht tot veertien jaar. 13.30 uur: Tienkamp voor kinderen van vier tot twaalf jaar. 19.00 uur: Vossenjacht voor kinderen van zes tot negen jaar. 19.30 uur: Dropping. Activi teitencommissie Open Hof. 10.00 uur: Poppenkastvoor stelling voor kinderen van vier tot zeven jaar door Ko de Vos. Filmvoorstelling voor kinderen van acht tot twaalf jaar in de bovenzaal van het Open Hof. De film heet Pietje Bell. Vereniging Culturele Be langen Lammerenburg: 10.30 uur: Zeskamp voor volwasse nen. Ploegen van zes personen kunnen zich in de speeltuin opgeven tot zaterdag 27 april. 13.30 uur: Kinderspelen voor kinderen van vier tot twaalf jaar. 19.00 uur: Prijsuitreiking van de kinderspelen. 19.30 uur: Lampionoptocht m.m.v. Showkorps Alpha en majorettenpeloton Schoonen burg. Opstellen op het par keerterrein van de speeltuin. Route: Zuidbeekseweg, Ger- brandystraat, Pieronstraat, Troelstraweg, van Hogen- dorpweg, Pauwenburgweg, Chopinlaan, Goeman Borge- siusstraat, de Kempenaer- straat, Pauwenburgweg, Alexander Gogelweg, Groen van Prinstererlaan, van Hall straat, van Reenenstraat, Troelstraweg, A. Gogelweg, Gerbrandystraat, Zuidbeekse weg (speelterrein). 20.30 uur: Oranjebal met medewerking van het dansor- kest „Heat" en optreden van het duo Ann en Andy. 22.00 uur: Prijsuitreiking winnaars zeskamp. Clubhuis- en buurthuis Schel- debuurt (terrein van Nispen plein): 9.15 uur: Opstellen van de optocht met versierde steppen en fietsen bij de Bouwen Ewoutschool in de Bouwen Ewoutstraat. 9.30 uur: Vertrek van de op tocht. 9.45-10.00 uur: Optreden van Showkorps Oranje Nassau op het Van Nispenplein. 10.Q0-12.00 uur: Kinderspë- len voor de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar en voor de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar deze spelen pesoonlijk de van de Vlaamse kermis. Alle kinde ren ontvangen een attentie. 12.00-13.30 uur: Middagpau ze. 13.30-16.00 uur: Songfesti- val-Playbackwedstrijd voor de jeugd. Deelname aan deze wedstrijd en festival van te voren opgeven bij: Lies Luij- kenaar in het „Woltershuis", Hogeweg, telefoon 14660 of via de scholen met een opgave wat zij gaan doen. Platen en/of cassettes medenemen. Voor volwassenen tevens de moge lijkheid om de Vlaamse ker- misspelen mede te spelen. 16.00-16.45 uur: Gekostu meerde voetbalwedstrijd tus sen Scheldebuurt en Speel- stad. 16.45 uur: Prijsuitreiking songfestival en playbackwed- strijd. 17.00 uur: Voor alle kinde ren ballonoplating. 19.00-22.00 uur: Oranjebal voor jong en oud op het van Nispenplein. Vlissingse speeltuin vereni ging en speeltuinvereniging Vlissingen-Oost. (terrein speeltuinvereniging aan de Bloemenlaan) 11.00 uur: Wedstrijd op de hindernisbaan op het speelter rein voor kinderen van 10 tot en met 13 jaar. 14.00 uur: Fotopuzzeltocht voor kinderen tot en met 13 jaar. 10.00 uur: Demonstratie jeugdbrandweer op het speel terrein Bloemenlaan. 14.00 uur: Kinderspelen voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar t.w. skippyspel, tonrollen, bloklopen, hockeyspel. Kin derspelen voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar t.w. steprace, doelschieten, dribbel met hin dernis en waterrace. 19.30 uur: Lampionoptocht met medewerking van de mu ziekvereniging Caecilia. Rou te: Bloemenlaan (speelterrein), Singel, Bosjeslaan, Ridder spoorlaan, Rozengracht, Anje- lierenlaan, Irislaan, Hercules, Segherslaan, Bloemenlaan (speelterrein). Wijkvereniging Bossenburgh (schoolplein „De Houttuyn") 13.00 uur: Muzikale optre den van de brassband Caecilia in de nabijheid van het school plein van „De Houttuyn". 13.30 uur: Aanvang kinder spelen. Kinderen in de leef tijdsgroep van 4 tot 12 jaar krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan de spelen. Indeling naar leeftijd. Kinde ren in de leeftijd van 12 jaar en ouder kunnen deelnemen aan de spelen badminton-vol- leybal en schaken. 16.00 uur: Kindertheater of een soort gelijk optreden? Buurthuis Aldegonde Wester - zicht (terrein rond buurthuis): 12.45 uur: Optocht met ver sierde fietsen met muzikale medewerking van drumband VTV rond Westerzicht. 13.00-15.00 uur: Kinderspe len. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen deelnemen aan 10 diverse spelen en verder aan ringrijden op de fiets, kruiwagenrace, grabbelton en playbackfestival. Na 15.00 uut zijn er nog mogelijkheden voor activiteiten voor volwas senen o.m. touwtrekken, ver kleed voetbal, playbackfesti val en buurtfeest. 19.00 uur: Lampionoptocht door Westerzicht, indien mo gelijk met levende muziek, de ze optocht, eindigt bij een vreugdevuur op een weiland nabij de Weyevlietweg. Vereniging Souburgs Burger zin: 9.00 uur: Aanvang speur tocht. 9.30 uur: Aanvang kinder spelen op het Oranjeplein bij de smidse van de heer Bakker. Aanvang tekenwedstrijd in zaal Rehoboth en Irene. 12.00 uur: Play backshow op het Oranjeplein. 13.00 uur: Aanvang zes kamp. 16.30 uur: Muzikaal optre den muziekvereniging Vlijt en Volharding. 19.00 uur: Lampionoptocht met muzikale medewerking van de muziekvereniging Vlijt en Volharding en de majoret- tengroep The Young Stars. Route: Oranjeplein, Doorn- luststraat, Beciusstraat, Vis- vlietstraat, But Buteuxstraat, J.I. Sandersestraat, Kromme Nieuwstraat, Vlissingsestraat, Zeewijksingel, C. van Pere straat, Kanaalstraat, Koop mansvoetpad, Burg. Stemer- dinglaan, Oranjeplein. Buurtvereniging van Duyven- voorde (terrein bij „De Schuur" Souburg) 9.30 uur: Muzikaal optreden van het showkorps Alpha met majorettenpeloton Irene. 10.00 uur: Aanvang kinder spelen voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar, deelgenomen kan worden aan 10 onderde len. De kinderen worden inge deeld in leeftijdsgroepen. 14.00 uur: Grandioze Bingo middag voor de j eugd. 16.00 uur: Prijsuitreiking in de „Schuur" van de kinderspe len. Oranjevereniging „Oranje Bo ven" (Terrein Dorpsstraat Rit- them) 9.00-11.30 ur: Kinderspelen in de Dorpsstraat. 13.30-15.30 uur: Volksspelen in de Dorpsstraat. 16.00 uur: Start voor de puz- zelrit voor auto's in de Dorps straat. 19.30 uur: Muzikaal optre den van de muziekvereniging „Onda" in de muziektent. 20.00 uur: Prijsuitreiking en gezellig samenzijn in het dorpshuis in de Dorpsstraat. Stichting Welzijn voor oude ren 14.00 uur: Feestmiddag voor ouderen in de grote zaal van het Maritiem Hotel Brittan- nia, gelegen aan de Boulevard Evertsen. Optreden van de ca baretgroep „Neutje" met het programma „Hooggeëerd pu bliek". Gratis kaarten kunnen afgehaald worden bij adressen volgens opgesteld schema. Buurtvereniging van Duyven- voorde in wijkgebouw de Schuur: 13.00 uur: Opening door de voorzitter van de buurtvereni ging. 13.10 uur: Poppentheater. 14.10 uur: Surinaamse folk lore. 15.10 uur-: Indische dans groep. 15.50 uur: Turkse zanger. 16.30 uur: Libanese groep. 17.40 uur: Mela van. 19.10 uur: de Speedo's. 19.50 uur: De grootste mond. 20.40 uur: De Speedo's.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1985 | | pagina 13