HET WEEKBLAD WAAR JE LEKKER VOOR GAAT ZITTEN Open School begint op Walcheren Een kwestie van ijs Dt SNUFFEL 35 KJ COMPUTER BOEKEN terugkerend evenement Winter-Guardconcours JAAR l „EERST LIET IK MIJN KINDEREN DIE BRIEVEN SCHRIJVEN" Zaterdag 26 januari GOES Veilinghal Lezers Scheldebode en het Het Nieuwsblad goedkoop naar Auto-RAI ZATERDAG FEESTAVOND Soos Hofplein vijf jaar DE RUITER Ervaringen Zekerder Kinderopvang Wereldwinkel bespreekt Zeeland helpt Nepal I M MIDDELBURG - Nadat al een aantal jaren op de Bevelanden met succes een Open School heeft ge draaid, gaat ook Walcheren ermee beginnen. Vol gende maand al kunnen de eerste groepen starten in het VJV-gebouw aan de Latijnse Schoolstraat 10-12 in Middelburg. „Het gaat om scholing en vor ming van mensen met hooguit lagere school en twee jaar vervolgonderwijs", legt Nelleke Hagt van het VJV uit. Ruim 225 kramen Open: 9.00-17.00 uur A.N.W.B. BOVAG-COA erkende RIJSCHOOL SOFTWARE C 64 SPELLETJES 14.95 UITGAVE ZEEBRA WFFKBLADEN - 33e JAARGANG - OPLAGE 42.659 EX. WOENSDAG 23 JANUARI 1985 301 KANTOOR TORENSTRAAT 5 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTADRES: POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN VJV betekent Vormingscen trum Jong Volwassenen, maar die betekenis gaat met het Open Schoolwerk verloren, omdat de meeste deelnemers in de praktijk ouder blijken dan dertig jaar. Als de ge meente Vlissingen subsidie wil geven, zal ook het Vlis- singse VJV met de Open School beginnen. In Middelburg kunnen de deelnemers straks drie vakken volgen: Engels, Nederlands en rekenen. „Maar de mensen le ren niet louter een vak", zegt Ina Wilbrink, eveneens mede werker van het VJV. „We gaan themagericht werken. De Nederlandse of Engelse les kan bijvoorbeeld gaan over de gezondheidszorg en in de vor- mingsles praten we dan over de gezondheidszorg. Iedereen moet daar zijn of haar erva ringen kwijt kunnen". Er wordt gewerkt in groe pen en het werktempo wordt aangepast aan de deelnemers. Zij kunnen het programma trouwens zelf bepalen: als ze over politiek of zwangerschap willen praten, om maar eens wat te noemen, dan kan zo'n onderwerp als thema op een ochtend worden besproken. Voor elke groep is er een vaste begeleider en een vakdocent. Typerend voor de manier van werken van de Open School is ook dat het leren praten, zeggen wat gezegd moet worden, en luisteren naar anderen minstens even belangrijk is als het opdoen van boekenwijsheid. De bege leider en de vakdocent zullen dan ook hun best doen om in te gaan op de ervaringen die de mensen hier of daar mee heb ben opgedaan. De deelnemers zijn immers allemaal volwassen mensen met veel in de praktijk opge dane kennis en levenserva ring. Maar het is niet de be doeling dat het „praatochten den" worden. De mensen die elders de Open School bezoch ten, wilden graag iets leren. Zoals de vrouw die geen brief kon schrijven: „Kijk, eerst liet ik mijn kin deren die brieven schrijven, ik durfde het niet aan. Nu maak ik nog wel fouten, maar ik weet nu een heleboel regels uit de grammatica en daarom voel ik me zekerder. Ik heb trou wens in mijn eerste brief ge schreven dat ik op taalles zat. Je kunt ook iets willen leren om anderen weer iets te kun nen leren, zoals deze vrouw: „Mijn kinderen zijn groot en hebben zelf alweer kinderen. Straks gaan ze naar de lagere school, ik wil ze kunnen hel pen bij hun huiswerk, want ze wonen hier om de hoek. Ik let vooral op hoe Alie (de bege leidster) het uitlegt, 'zo doe ik het ook. Nu kan ik soms al wat aan mijn man vertellen, want hij is ook al veel regeltjes ver geten Tweemaal per week zijn er bijeenkomsten in de Latijnse Schoolstraat en die duren on geveer twee en een half uur. Waarschijnlijk vinden ze in de ochtenduren plaats en als er daardoor kinderopvang nood zakelijk blijkt, dan wordt dat geregeld. Als er voldoende deelnemers ^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll»!^ - Foto: Cor Schuilwerve MIDDELBURG - 't Is dat er ijs ligt, anders hadden de ramen van de nieuwe bibliotheek aan de Kousteensedijk niet E gewassen kunnen worden. „Een reuzenfout van de architect" vindt een enigszins boos kijkende glazenwasser. Het ge bouw begint in elk geval met schone ramen. Als de glazenwasser over een jaar of vier, vijf zijn ladder weer neer kan zet ten, krijgt het bibliotheekpersoneel ineens een ongedacht uitzicht over het water en de kaaien. Een kwestie van ijs. ïlllllllIllllllllllllllllllll zijn - en de gemeente geeft subsidie - dan zal ook in Veere een bijeenkomst worden ge houden. De kosten komen, on danks de subsidie van ge meente en rijk, op tien gulden per maand. Wie er meer over wil we {en, of wie zich wil opgeven, kan schrijven naar de Open School, Latijnse Schoolstraat 10-12, 4331 BR Middelburg, of bellen naar VJV Middelburg, 01180- 16278. MIDDELBURG - Koffie drinken met is een nieuwe aktiviteit van de wereldwin kel Middelburg aan de Dam 47. Donderdag 24 januari kunnen belangstellenden koffie drin ken met mevrouw Kuiper, coördinator van het Unicef- project Zeeland helpt Nepal. De provincie start dit derde wereldproject diezelfde mid dag officieel. Mevrouw Kuiper vertelt don derdagmorgen, het begint om kwart voor tien, uitgebreid over het Zeeuwse hulppro gramma. MIDDEN ZEELAND- Op 9 en 16 februari stellen ive le zers van de Scheldebode en Het Nieuwsblad voor de Beve landen in de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de Auto-RAI, het tweejaarlijkse laatste snufjes feest vol auto primeurs in onze hoofdstad. De reis wordt gemaakt met bussen van de firma van Fraassen en de prijs voor dit dag je uit bedraagt inclusief de entreef f 12,50) slechts f 29,50, zodat er sprake is van een stunt-aanbod. De opstapplaatsen en opstaptijden, met tussen haakjes het vermoedelijke tijdstip van terugkeer, zijn: Stadhuisplein Vlissingen 8.00 uur(20.00 uur); Bushalte Brug Souburg 8.05 uur(19.55 uur); Middelburg NS-station 8.15 uur(19.45 uur); Station Goes 8.35 uur(19.25 uur); Uitkijk Kruiningen 8.50 uur(19.10 uur) en Kruiningen Veer 8.55 uur(18.55 uur), kaartverkoop is vanaf dinsdag 29 januari op onze kanto ren Klokstraat 1 te Goes, Torenstraat 5 te Vlissingen en bij Holland International Van Fraassen Londense Kaai 19 te Middelburg. De lezers, die deze trip willen meemaken, zullen tussen tien en elf uur bij de Auto-RAI arriveren. We zullen daar rond vijf uur weer vertrekken. Het eten en drinken in de RAI is niet goedkoop en uiteraard voor rekening van de gebruiker. De Auto-RAI wordt „bemand" door 129 exposanten, die 59 merken uit dertien verschillende landen zullen presente ren op 69.000 vierkante meter. Te zien zijn o.a. personen auto's, combinatiewagens, onderdelen en toebehoren van auto's. Geheel nieuw zijn de Mercedes Benz 200 D-300 E, de Renault Alpine V 6 en V 6 Turbo en de Toyota Starlet, Co rolla hatchback en Corolla GT. Nieuw voor Nederland zijn de Audi 200 Avant Quattro, de Alfa 33 Giadinetta, de Aus tin Metro 5 deurs en de Montego Combi: Uiteraard zijn er ook nog diverse andere laatste snufjes. MIDDELBURG - De Middelburgse soos Hofplein bestaat vijf jaar. Zaterdag 26 januari moet dat op grootse wijze gevierd worden. Iedere jongere, de soosbezoekers variëren in leeftijd van vijftien tot achttien jaar, kan van 19.00 tot 24.00 uur gratis in de soos terecht. langzamerhand krijgen bezoe kers dan ook een aardige hoe veelheid lichteffecten over zich heen. Met de geluidsapparatuur is de soos even achterop geraakt door een inbraak, maar er wordt langzaam weer een kwalitatief goede apparatuur opgebouwd. Er is natuurlijk muziek, maar er zijn ook vijf mis- tshows te beleven en er wor den twintig plaatjes verloot. Op de computer in de soos kan iedere bezoeker informatie krijgen over het reilen en zei len van Soos Hofplein, dat tussen haakjes, te vinden is op de hoek van de Wagenaart- straat en Achter het Hofplein. Sinds 1980 is de soos elke za terdagavond van 20.00 tot 23.00 uur open voor de Middelburg se jeugd. Disc-jockeys draaien er voornamelijk discoplaten. Er wordt ook veel geld uitge geven aan lichtshows. Zc DJ AS PERSE MIDDELBURG Nieuwe Vlissingseweg 366. lel. 01180- 13387 Elke dag nieuwe bij: Paul Krugerstraat 55-57 VLISSINGEN 01184-12733 Meer dan 800 titels in voorraad Ook: MIDDELBURG - Zaterdag 26 januari wordt in de sporthal de Kruitmolen in Middelburg een Winter-Guardconcours gehouden. Het wordt een spektakel waarin ongeveer 220 jongens en meis jes in 10 groepen om beurten hun zeveneneenhalve minuut durende show laten zien. Zo'n show is een soort theaterstuk waarin de professionele choreografie, bewegingsvrijheid en muzikale uit beeldingskracht de belangrijkste factoren zijn. i II I W|| KI Al i WA Af |l k M M Y .A A i If Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis op Walcheren. Oplage: Editie Vlissingen 22.320 ex. Gemeenten: Valkenisse, Vlissingen en Westkapelle. Editie Middelburg 20.339 ex. Gemeenten: Arnemuiden, Domburg, Mariekerke, Middelburg en Veere. Advertentie-exploitatie: J. v. Emden, tel. privé 01184-60369; Jos Rentmeester, tel. privé 01195-379.. Openingstijden kantoor Vlissingen: 08.30-12.30 u, 13.30-17.00 u. Redactie: Redacteur: Ad de Jong, tel. privé 01180-26043. Correspondent: Rina Savic, tel. privé 01184-64630. Het verschijnsel colour- guard is in Amerika ontstaan en is sedert een aantal jaren in West-Europa bezig een storm achtige ontwikkeling door te maken, vooral in Engeland en Nederland. Zo'n guard is ge durende het grootste deel van het jaar onderdeel van een drumkorps (Showband). Met behulp van allerlei attributen wordt de show van het corps aantrekkelijker en kleurrij ker. Het meest gebruikte attri buut is de vlag van licht mate riaal, waarmee de muziek in talloze variaties wordt onder steund. In de wintermaanden, als het korps nieuwe muziek in studeert, gaan de colour- guards een eigen show bren gen voor hun publiek. Zo ont stond de term Winter-Guard. Op bandmuziek wordt de show gebracht op een veld van 15 bij 30 meter. De uiteenlo pende en kleurrijke uniforme ring maken van het geheel een flitsend en afwisselend gebeu ren, dat doorgaans het publiek boeit. In de Kruitmolen zullen de volgende winter-guards aan treden: Avant Courier - Jong Wesopa - Oranje Huizen - Jong Leven Brunsum en Jong Beatrix - Oranje Nassau Vlis singen - D.W.S. Rijnsburg - Jong Leven Brunssum - Ex celsior Goes en Jubal uit Dor drecht. De organisatie is in handen van de Stichting brum corps Holland in samenwerking met het Middelburgse Drumcorps Blue Spirit. De aanvangstijd is 19.30 uur. het programma zullen op namen gemaakt worden voor de uitzending van Ge west tot Gewest. Acht uan de tien forma ties van vorig jaar zijn ook nu weer van de partij. AL leen de groepen „Flos" en „The Scheldt River Jazz Company" vielen af. Hun plaatsen worden ingeno men door „The Down Home String Band" uit Middel burg en „De Schelde Di-' xies" uit Temeuzen, waar mee nu dus ook Zeeuwsch- Vlaanderen is vertegen woordigd. Het middagprogramma begint met een optreden van The Blue Jeans Big* Band. Dit is een 20 mans formatie in een bezetting als van de orkesten van Count Basie en Duke El lington. Er staan ook diver- se nummers van de bands op het repertoire. The Lighthouse Quartet brengt lichte jazz: piano, klarinet, gitaar en bas be geleiden zangeres Annette Weesie die tijdens de Eerste Zeeuwse Jazzdag bijzonder succesvol voor een grote publiek debuteerde. Het repertoire van The Down Home String band De Schelde Dixies uit Tem omvat een groot aantal Amerikaanse muziekstijlen uit de jaren '20 en '30. Voor namelijk op snaarinstru menten wordt een menge ling van jugband-, string- band-, country blues en ragtimemuziek gespeeld. Het middagprogramma wordt afgesloten met het achtmansorkest de Schelde Dixies. Zoals de naam al doet vermoeden speelt het oude stijl dixieland. Het orkest treedt vaak en graag buiten op en heeft dan ook een wasbordspeler en een sousaphoonblazer in de ge lederen. De eerste band die op treedt in het avondpro gramma is The New Or leans Red Beans. De band leden streven ernaar mu ziek te spelen uit de zoge naamde Revival-periode van de veertiger jaren. Hun optreden wordt ge volgd door het kwintet Swingchroon, dat zich met zijn bijzondere bezetting van accordeon, klarinet, piano, bas en drums richt op de swingmuziek uit de veertiger en vijftiger jaren. Er staan ook vaudeville nummers van eerdere da tum op het repertoire. Verder treden deze avond op de Salt Lake Jazz Band, met een mengeling van New Orleans-revival en di xieland, de Vlissingse groep Workshop wiens stijl gerubriceerd kan worden onder de swing/main stream en de Dixie Daddies met vocale inbreng van Jacqueline Gedhoff. De avond wordt afgeslo ten met een optreden van het Seaport Quintet in een bezetting van sax, trompet, piano, bas en drums. Zij spelen blues, ballads en bob-thema's. Zangeres Ella Rose Mitchel levert hier een belangrijke bijdrage aan het swingende geheel. MIDDELBURG - Zater dag 26 januari wordt in Middelburg de tweede Zeeuwse Jazzdag gehouden. De eerste Zeeuwse Jazzdag op 31 maart 1984 was min of meer een experiment. Het was echter zo'n groot succes dat het een jaarlijks terug kerend gebeuren gaat wor den, zowel de belangstel ling van de muzikanten als van het publiek was bij zonder groot. Op de tweede Zeeuwse Jazzdag kunnen de liefheb bers vanaf drie uur vrijwel non-stop tien uur lang luisteren naar jazz in vele variaties, gebracht door or kesten en groepen van eigen bodem en van forma ties die erg vaak op Zeeuw se grond spelen. De dag wordt gehouden in de Con cert- en Gehoorzaal Mid delburg, evenals vorig jaar op initiatief van de Jasz (Jazz Aktiviteiten Stichting Zeeland). 's Middags tussen drie en zes uur is er in de concert zaal een speciale gratis kin deropvang geregeld. Van Swingchroon. Dit kwartet treedt 's avonds op.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1985 | | pagina 1