Souburgse judovereniging Kiai zit om eigen zaal te springen Fotohome '2000' KLEURENFOTO'S Per afdruk "•WHBr/HFT ftN NIEUWE PUI De Piek sluit seizoen af met veel muziek 't Sigarenwinkeltje Sig. Tijdschr. Westende Sig. Mag. L Kerkhove Drogisterij Looyen Sig. Mag. J.H. Krijger Demonstratie Middelburgs Jeugdbrandweerkorps Acties Fotowedstrijd Spanjegangers Verkopingen Valkenisse Orgelconcert Willem Zwart Loop in Dauwendaele Niemand noemde Jana Nieuw, nu ook Evenementen Vlissings Fonds Zeeuws orkest Prima Donna toont film Gemeentegids Valkenisse SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 27 JUNI l»o<* 309 OOST-SOUBURG - Als de gemeenteraad van Vlissingen de plannen goedkeurt, start de judover eniging Kiai binnenkort met de bouw van een eigen dojo, een sportzaal speciaal voor judo. De zaal komt naast de sporthal Souburg te staan. De plannen voor de bouw van een eigen judozaal zijn al enige jaren geleden onstaan, maar sinds januari is het bestuur van Kiai serieus bezig en nu is het alleen nog wachten op de toestemming van de gemeente. UW FOTOHOME '2000' DEALER: Fotohome '2000 126-24 5,- 110-24 5,- 135-24 5,25 135-36 6,25 Fotohome '2000' VLISSINGEN - Voordat De Piek in Vlissingen zijn deuren voor de zomer sluit, gaan ze nog een weekend wijd open. Vrijdag- en zaterdagavond levende muziek. Vrijdagavond met de Groningse formatie Qua Dance en zaterdag avond met Strange Acquantance, Sing Sing Movement en View op het super- piekpodium. Illllllllllllllllll MIDDELBURG - Het Middelburgse Jeugdbrandweerkorps houdt zaterdag 30 juni demonstraties op het Abdijplein in de Zeeuwse hoofdstad. Het publiek kan daaraan desgewenst mee doen. Zo'n zaal zou voor ons een enorme vooruitgang beteke nen", vindt Johan van Schaik. „De zaal in West-Souburg waarin we nu trainen is voor onze sport totaal ongeschikt. Het is een gewone gymnas tiekzaal die bovendien in een nogal slechte staat verkeert. Voor we met de trainingen be ginnen moeten we eerst de ju- domatten neerleggen, wat toch al gauw een kwartier werk is. Ook het opruimen duurt weer een kwartier en omdat er zo wel voor als na ons een andere club van de ruimte gebruik maakt, blijft er op die manier niet veel tijd voor de training over. Dit is nog niet het ergste, maar vooral de veiligheid is een belangrijk punt. In deze zaal kunnen we de matten niet vastleggen, waardoor ze steeds verschuiven en er ruimte tus sen de matten ontstaat, waar door al heel wat mensen ver velende blessures hebben op gelopen." Als Kiai eenmaal over een eigen zaal beschikt, kan het aantal trainingsuren ook uit gebreid worden. Nu is men nog afhankelijk van het aan tal uren dat de zaal vrij is. Kiai beschikt over voldoende trainers en jeugdleiders om dit aantal trainingen uit te kun nen breiden. Simon van de Linden: „als we eenmaal een eigen zaal hebben, kunnen we eindelijk de wachtlijst afschaffen. Nu hebben we door ruimtegebrek een ledenstop. Ook de leden die bepaalde technieken eens wat extra willen oefenen, ko men niet aan bod. Wat dat be treft lopen we nog al wat ach ter bij de ontwikkelingen in deze sport elders, zoals in Bra bant. Dat is toch erg jammer, want we hebben een aantal erg enthousiaste leden die veel voor hun sport doen en laten en die willen we dan ook alle kansen geven." Simon zelf zou één van de eersten zijn om van de extra trainingsmogelijkheden ge bruik te maken. Nu geeft hij vrijwel alleen les, maar komt hij zelf nauwelijks aan trai ningen toe. Als Kiai een eigen zaal heeft, kan Simon gaan oefenen om zo de vierde dan in het judo te behalen. Hij zou daarmee de eerste op Walche ren zijn. Om de bouw financieel rond te krijgen, voert Kiai tal van acties. Zo verkoopt de vereni ging onder meer stickers, mini judopakjes, symbolische steentjes, lucifers en dergelij ke. Els Kersten: „We habben al geld gereserveerd voor de bouw. Op den duur komen we met een eigen zaal ook voorde liger uit als met het huren van de zaal, omdat dat nog aardig Het is een activiteit die plaatsvindt in het kader van het 20-jarig bestaan van dit brandweerkorps die in samen werking met De Ceremonie meesters, de evenementen commissie van de VVV-Mid- delburg tot stand komt. De leden van de jeugd brandweer vertrekken 's mor gens om tien uur van de ka zerne aan de Looierssingel, onder begeleiding van de vro lijke tonen van een muziekge zelschap. In de stoet bevinden zich een Magirus brandweer auto uit 1930 en de "533", res pectievelijk de eerste en de huidige wagen van de jeugdi ge spuitgasten. Beide brandweerauto's rij den om het half uur met be langstellenden een rondje door de stad. Vertrek vanaf het Ab dijplein, waar verder nog twee informatiestands staan opge steld en een videopresentatie is te zien. Het duurt tot achter in de zaterdagmiddag. MIDDELBURG - Iedereen die naar Spanje of een ander Spaans sprekend land gaat, kan meedoen aan de fotowedstrijd, uitge schreven door de Vereniging van Spaanssprekenden in Zeeland. De geblesserde Johan van Schaik kijkt toe, terwijl Simon van der Linden een worp inzet op Geert Swart. - Cor Schuilewerve oploopt. We kunnen dan ook de toernooien in de eigen zaal houden, wat ook weer kosten besparend werkt. Bovendien kunnen we de datum kiezen, die ons het beste schikt, zonder afhankelijk te zijn van het al dan niet beschikbaar zijn van de sporthal. We hebben er al goede hoop op in januari het eerste toernooi in de eigen zaal te houden. Als alles meezit kunnen we na de bouwvakan- tie beginnen. Voor de bouw wordt een aannemersbedrijf ingeschakeld, maar de afwer king verzorgen de leden zelf. We rekenen eigenlijk al op een positief resultaat als het voor stel in de gemeenteraad be handeld wordt. Vooral ook omdat de commissie sportbe- langen een gunstig advies heeft uitgebracht en de ge meente tot nu toe alle mede werking aan de plannen heeft verleend. Nu Dat is goed nieuws voor fotograferend Nederland. De mooiste afdrukken nu nóg voordeliger! Slechts 49 cent. En dat voor de formaten: 9 x 9, 9 x 11,5 en 9 x 13 afhankelijk van uw film. Bovencfien kost het ontwikkelen slechts f 3,75 en worden nabestellingen geleverd voor 85 cent per afdruk. Profiteer van onze geweldige ontwikkelservice en breng uw filmpje snel naar uw Fotohome '2000' -dealer. Die kan u ook alles vertellen over al de andere formaten want voor een dubbeltje meer per foto krijgt u bij ons 30% grotere foto's. James Wattweg 68,3133 KK VLAARDINGEN. Tel.: 010-34 44 22. voordeliaer! *■■1 Fotohome '2000' garandeert topkwaliteit in kleur en perfecte afwerking van uw waardevolle kleuren opnamen op Kodak papier Ankerweg 2 - Burgh Haamstede Vrijlandstraat 87 - Middelburg Kanaalstraat 4 - Oost-Souburg KOUDEKERKE - De afde ling welfare van het Rode Kruis Valkenisse houdt de ko mende dagen een serie verko pingen ten bate van het Rode Kruis. Zaterdag 30 juni is de afde ling op de rommelmarkt in Koudekerke. Dezelfde dag staan er leden in Biggekerke bij de ringrijderij en in Zoute- lande op de toeristenmarkt. De foto's worden beoordeeld door een jury, bestaande uit gedeputeerde Paul Boersma, fotograaf Ruben Oreel, Ineke de Haan van bureau Culturele Zaken en Manuel Garcia Mar tinez, bestuurslid van de vere niging. Foto's met aan de achterzijde naam adres van de in- zend(st) er en met vermelding waar en wanneer de foto is ge nomen, kunnen tot 1 septem ber worden ingestuurd aan: Circulo Cultural de Socios de ha blo Espanola en Zeeland, Postbus 7075. 4330 GB Middelburg. MIDDELBURG Het orgel concert van de serie, die door de Stichting Orgelcentrum in de Nieuwe Kerk te Middel- I burg wordt georganiseerd, zal plaats vinden op dinsdag 3 juli Willem Hendrik Zwart, orga nist van de Bovenkerk te Kampen, zet zich achter het orgel. Het programma dat zal worden uitgevoerd vermeldt: Fantasie over Gez. 96, Jan Zwart; Trio-Sonate no. II, J.S. Bach; Concerto in G moll, M. Camidge; Scherzo, E. Gigout; Marche upon Handel's „Lift up your Hearts", A. Guilmant; Passacaglia, J.E. West; Canta bile Pastorale A. Guilmant en Fantasie over Gez. 135, Feike Asma. Aanvang 20.00 uur. Voor de mooiste, leukste en origineelste foto's zijn enkele prijzen beschikbaar. Per deelnemer kunnen maxi maal vijf foto's worden inge zonden. De uitslag zal eind ok tober bekend gemaakt wor den. MIDDELBURG - De atle tiekvereniging Dynamo in Middelburg houdt in samen werking met de ondernemers vereniging Dauwendaele de eerste Dauwendaeleloop op vrijdag 29 juni. De trimmers starten om ze ven uur bij het winkelcentrum Dauwendaele. Zij kunnen kie zen uit afstanden van 2, 4, 6, 8 en 10 kilometer. De wedstrijd lopers beginnen om acht uur aan een loop over 10 kilometer. Inschrijven is mogelijk van af zes uur bij het secretariaat in het ontmoetingscentrum Dauwendaele. MIDDELBURG - De naam van de pop die geraden moest worden bij de stand van De Zonnebloem op de Middel burgse braderie was Jana. Nie mand kwam op dit idee en daarom wordt de pop nu maar verloot tijdens de boottocht van de Zonnebloem in 1985. Dorpsstraat 59 - Krabbendijke Kreukelmarkt la-Goes r,<*i VLISSINGEN - De Stichting Vlissings Aktiviteiten Fonds heeft voor de komende vakantieweken weer een serie evenementen georganiseerd. De zomeractiviteiten zijn geopend met de jaar lijkse oldtimerrit, afgelopen zaterdag. Verder staan er op het programma: 12 juli DENK- EN DOE- AVOND van 19.00 - 21.00 uur met medewer king van schaakvereniging Vlissingen en de sjoelvereni ging „Schijf" '83 uit Souburg. Demonstratie en wedstrijden schaken en wedstrijden sjoe len deelname staat open voor iedereen, enkele prijzen wor den beschikbaar gesteld. 20 juli - 5 augustus MARITIE ME EXPOSITIE geopend: maandag t/m vrijdag 14.00- 21.00, uur zaterdag-zondag 13.00-18.00 uur. Deze expositie wordt gehouden in de lokali teiten van het Maritiem Insti tuut „De Ruyter", Boulevard Bankert, Vlissingen. De 26 deelnemers komen voort uit het bedrijfsleven, instellingen, verenigingen en particulieren. Tijdens de expositie vinden nog plaats op; 25 juli Reddingsdemonstratie georganiseerd door de Ko ninklijke Marine (helikopter), K.N.Z.H.R.M. (reddingsboot) en Dr. Stavermanbrigade voor Maritiem Instituut „De Ruy ter". 28 "juli Rommelmarkt bij het Maritiem Instituut „De Ruy ter" georganiseerd door de Stichting Ramschip Schor pioen. 2 augustus, 20.30 uur, muzikale show, aangeboden door het Contact Oud Mariniers Zee land in verband met het 15-ja- rig bestaan, bij het Maritiem Instituut „De Ruyter". 28 juli vanaf 8.00 uur RING RIJDERIJ met medewerking van de Zeeuwse Ringrijderij Vereniging op het parkoers Stenenbeer- Wilhelmina- straat-Nieuwstraat. De wed strijden zullen bestaan uit: 3e- en 4e-klasse kampioen schappen 1984 te paard; vrije wedstrijd te paard; ringrijde rij met sjezen voor paren. 9 augustus, 19.00 uur BIER- DRAAG WEDSTRIJD in sa menwerking met de vereni ging „Horeca Vlissingen" par cours: Walstraat (tussen Nieuwstraat en Kleine Markt) deelname voor: ploegen en liefhebbers. Start Kleine Markt. VEERE - Zaterdag 30 juni geeft het Zeeuws Orkest onder leiding van Louis Stotijn een concert in de Grote Kerk in Veere. Het begint om acht uur. Op het programma staan werken van Johann Christian Bach, Joseph Haydn, Claude Debussy en Maurice Ravel. Als solist treedt op Paul van Belzen. Hij speelt trompet. VLISSINGEN/GOES - De Werkgroep lesbische vrouwen Zeeland „Prima Donna" gaat aktiviteiten verzorgen voor al le lesbische vrouwen in Zee land. Op vrijdag 29 juni houdt zij een filmavond in het Vrou wenontmoetingscentrum JET aan de Zusterstraat 17 in Goes, aanvang 20.00 uur. Weggehen um an zu kom men van Alexandra von Grote is er te zien. Regine en Anna wonen sinds een jaar samen. De verwachtingen die ze van elkaar hebben zijn totaal ver schillend. Hun scheiding komt abrupt en pijnlijk tot stand. Anna gaat weg om te verge ten. Alles wat ze tijdens deze periode beleeft, bedenkt en er vaart is doortrokken van beel den, die terugblikken op de re latie met Regine. Het gevoel dat Anna meer en meer in en met zichzelf ont wikkelt, stelt haar uiteindelijk in staat zich zonder uitvluch ten met haar verleden in te la ten. Wanneer ze terugrijdt naar Berlijn, heeft ze voor het eerst het gevoel bij zichzelf te zijn. In september is „Prima Donna" elke zondagmiddag geopend vanaf 14.30 uur. Al drie jaar timmert Qua Dance aan de weg met muziek in de sfeer van de new wave. De vijf leden zijn op verschil lende terreinen actief: ze tra den op in de voorprogramma's van bijvoorbeeld Comsat An gels en John Cale, waren te beluisteren in het VPRO-pro- gramma Spleen en maakten de muziek voor de film 'In het voorbijgaan' van Barbara Me ter die dit jaar in roelatie zal komen. Muziek voor een nieu we Groningse speelfilm is in de maak. Strange Acquaintance - de groep trad al eerder op in Piekpodium - werkt aan een nieuw repertoire dat eigen tijdser moet klinken dan ooit. Een deel van het nieuwe werk zal in De Piek te horen zijn. Sing Sing Movement is zo zachtjes aan een omstreden gezelschap aan het worden in Vlissingen. De muziek roept kennelijk tegenstellingen op. Zelf omschrijft Sing Sing zijn Qua Dance uit Groningen. muziek als "muziek van de straat waarachter de zee schittert". Dat klinkt mooi, maar zegt weinig. View be staat uit vier muzikanten uit verschillende plaatsen in Zee land die al twee jaar intensief aan een eigen repertoire wer ken en daarmee vaste voet in het popcircuit willen krijgen. De muziek is poëtisch en komt voort uit de new wave. Vrij dag begint het concert om acht uur, toegang ƒ7,50. Zaterdag klinken de eerste klanken om acht uur, toegang gratis. KOUDEKERKE - De ge meente Valkenisse heeft weer een nieuwe gemeentegids uit gebracht. In de gids staat informatie over de gemeente en gemeente lijke instellingen, verenigin gen, politieke partijen, socië teiten, kerken, scholen, be graafplaatsen, enzovoorts. Achterin zijn stratenplannen opgenomen van de verschil lende dorpen in de gemeente. Zoals altijd wordt de gids huis-aan-huis verspreid. Nieu we inwoners krijgen de gids bij het betrekken van hun u>o- ning.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1984 | | pagina 9