Moby Dick, muziektheater van Globe en Horsthuis FLITSEN het weten waard KOUD BUFFET ZAKEIM r DE SCHF^DEBQDE 1 Unique Fashion vestigt zich nu ook in Middelburg Gezamenlijk concert Zeeuws Jeugdorkest en Kuiperspoortorkest Fototentoonstelling in Zeeuws Kunstenaarsmuseum Beiaardier stadhuistoren is weer aan 't werk te zien Dam 43 De Trouwe Vriend eerste dier en zaak in Arnemuiden Oostkapeise wint prijs in actie voor Opper Volta SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 27 JUNI 1984 305 films Maritiem Hotel Britannia I,.,,,.., .TT-i Boulevard Evertsen Vlissingen Elke zondag van 12.00-15.00 uur ONBEPERKT SMULLEN voor25.-p.p. KINDEREN tot 12 jaarHALVE PRIJS HUISARTSEN APOTHEEK TANDARTSEN DIERENARTSEN KRUISWERK KERKDIENSTEN DIVERSEN HOOGWATER MIDDELBURG - De enige Holland Festival-voorstelling die in Zeeland nog te zien is, is de muziektheaterproductie Moby Dick van Globe en Het Brabants Orkest. Hoewel de kranten de voorstelling niet lovend ontvingen, is de ge beurtenis toch te uniek om voorbij te laten gaan. Donderdag 28 juni om halfne- gen begint Moby Dick in de schouwburg. Schrijver Her man Melville zei over zijn in 1851 verschenen roman dat het naast een avonturenverhaal een religieuze parabel is en een studie van zulke uiteenlo pende zaken als de walvis vangst en de geheimste roer selen van de menselijke ziel. Het heeft de verschrikkelijke textuur van een stof die gewe ven zou moeten zijn uit scheepskabels en trossen. Een poolwind waait erdoor en aas gieren klapwieken erboven", zei Melville over Moby Dick. Maurice Horsthuis, die voor Baal de muziek bij Leedver maak en De bruiloft van Figa ro schreef, heeft nu voor Globe het muziektheaterstuk naar het boek over de walvis ge maakt. Het Brabants Orkest treedt aan in kleine symfoniebezet ting met als soliste de sopraan Lucia Meeuwsen, terzijde ge staan door het zangtalent van Globe. De regie is in handen van Gerardjan Rijnders. De voorstelling zal later op te levisie (VPRO) worden uitge zonden. Het Zeeuws Jeugdorkest. MIDDELBURG - Vrijdag 29 juni is er een gezamenlijk concert van het Zeeuws Jeugdorkest on der leiding van Han Beekman en het Kuiperspoortorkest onder leiding van Dick Boon in de Con certzaal in Middelburg. Solisten zijn Hanneke Wierenga (viool), H. Groven (Hobo) en A. Kooien (gitaar). Het concert begint om halfacht. Het Zeeuws Jeugdorkest (ZJO) is een zo symfonisch mogelijk bezet orkest, waarin jongelui tussen 14 en 25 jaar uit geheel Zeeland gemeen schappelijk in groot verband kunnen musiceren en leren meedenken en meedoen in een sociaal-muzikale gemeen schap. Het orkest is in 1966 op gericht op initiatief van de Zeeuwse Muziekschool, het bestuur van de provincie Zee land en Jeugd en Muziek Ne derland. Veel van de orkestleden zul len leerling zijn of geweest zijn van de Zeeuwse Muziek scholen; het orkest staat ech ter open voor alle jonge ama teurmusici die aan de toela tingsnormen voldoen. Het or kest repeteert wekelijks en geeft elk jaar enkele concer ten, meestal in de grotere plaatsen in de provincie Zee land. Verder organiseert het orkest bij gelegenheid mu ziekmanifestaties samen met andere jeugdorkesten of neemt deel aan manifestaties georganiseerd door een ander jeugdorkest. Bij gelegenheid zijn er uitwisselingsbezoeken van en naar andere jeugdor kesten, ook die in het buiten land. Het Kuiperspoortorkest. Naast de grote verscheiden heid aan ensembles die hoofd zakelijk uit jeugdigen bestaan, beschikt de Zeeuwse Muziek school naast een madrigaal koor voor ouderen sinds enke le jaren over een ensemble van strijkers en blazers, dat even eens uit ouderen bestaat. Sinds de start is dit ensemble uitge groeid tot een vrij respectabel aantal leden, zodanig zelfs dat we van een orkest mogen spreken. Daar de wekelijkse repetities plaatsvinden in het muziekschoolgebouw aan de Kuiperspoort te Middelburg is onlangs de naam „volwasse nenensemble" omgedoopt in „Kuiperspoortorkest". Raiders of the lost Ark is een fantasie over de strijd om de bijbelse ark des ver bonds die de bezitter onoverwinnelijke kracht zou geven. Het is 1936 en Hitier wil de ark in bezit krijgen, evenals de Ameri kaanse regering die een harde archeoloog inschakelt. Alhambra 1 zaterdag en zon dag zeven uur, Alhambra 2, vrijdagnacht elf uur en zon dagmiddag twee uur. Alle leef tijden. Silkwood. Alhambra 1, donderdag, vrijdag en maandag tot en met woensdag acht uur, zaterdag en zondag halftien. Twaalf jaar. Bad girls. Porno. Alhambra 1, vrijdagnacht elf uur, achttien jaar. Nieuwe avonturen van Dik Trom. Dik schopt het tot de held van het dorp. Alhambra 1, zondagmiddag twee uur. Alle leeftijden. Vrijdag de 13e is een grie zelfilm die driedimensioneel op het doek te zien zal zijn. De messen komen als het ware de zaal in. De eerste scène toont een verlaten schuurtje in de bossen rondom het Crystal Meer: op een tafel een hoofd, MIDDELBURG - Zaterdag 30 juni om 16.00 uur opent de re clamefotograaf Kees Takkenberg de fototentoonstelling „Ge schikt om(te)zien" in het Zeeuws Kunstenaarsmuseum in Mid delburg. Er hangen ruim veertig foto's van Jan Dost en Hans Otto. Mensen zijn nadrukkelijk niet te zien op de foto's van Hans Otto. „Wat mij bezig houdt", zegt Hans, „is de leegte die mensen om zich heen kun nen scheppen. Die leegte is voor mij een soort afspiegeling van de oppervlakkigheid, waarmee we vaak met elkaar omgaan, van het gemak waar mee we zonder omzien voort gaan". Jan Dost brengt de mens (in zwart-wit) juist heel nadruk kelijk in beeld. Maar dan wel vaak half, of in een hoek. „Ons beeld van de werkelijkheid wordt door allerlei afspraken en wetmatigheden bepaald", meent Dost. „Daarin ingrij pen, een beetje manipuleren, de mensen en dingen schikken als spelers en stukken in een door mij gecreëerd decor, dat is wat me heel sterk boeit". VLISSINGEN - De werkgroep Beiaardconcerten en Uit in Vlissingen hebben ook deze zomer weer een aantal beiaardcon certen op het programma staan. Deze worden weer gegeven op het carillon van de Sint Jacobskerk. Ook is het in de maanden juli en augustus weer mogelijk een bezoek te brengen aan de beiaard van de stadshuistoren, tijdens de bespeling op woens dagmiddag. Geïnteresseerden moeten zich op de betreffende dag voor twee uur bij de Culturele Raad aanmelden en er voor zorgen om kwart over vier in de hal van het stadhuis aan wezig te zijn. Het programma op de Sint Jacobstoren is als volgt: Woensdag 27 juni 1984 van 16.30-17.30 uur Beiaardconcert door de stads- beiaardier van Vlissingen, Henk van Putten, in het kader van de officiële herdenking van het 100-jarig bestaan van het loodswezen. Zaterdag 7 juli 1984 van 15.00- 16.00 uur Beiaardconcert door Peter Bremer, stadsbeiaardier van Vught. Zaterdag 21 juli 1984 van 15.00- 16.00 uur Beiaardconcert door Chris Bos, stadfsbeiaardier van Utrecht Zaterdag 4 augustus 1984 van 15.00-16.00 uur Beiaardconcert door Henk Groeneweg, stadsbeiaardier van Culemborg. Zaterdag 18 augustus 1984 van 15.00-16.00 uur Beiaardconcert door Ru Stolk, stadsbeiaardier van Tiel en Zaltbommel. omringd door het zachte licht van kaarsen. Alhambra 2, donderdag en vrijdag, maandag tot en met woensdag acht uur, zaterdag en zondag zeven uur en halftien. Zestien jaar. In het Middelburgse film huis Meccano zijn na Bunuel nu Italiaanse filmers aan de beurt. De Italiaanse filmweek duurt tot en met dinsdag 3 juli, dan begint de Nederlandse week. E la nave va van Fellini. Meccano Middelburg, van avond (woensdag 27 juni), donderdag en vrijdag halfne- gen. La notte de San Lorenzo van Paolo en Vittorio Taviani. Meccano Middelburg, vrij dag elf uur. La pelle van Liliane Cavani. Meccano Middelburg, zater dag halfnegen. Canterbury tales, erotische vertellingen uit de middeleeu wen van Piet Paolo Pasolini. Meccano Middelburg, zater dag elf uur. L'Aventura van Antonioni. Meccano Middelburg, zon dag halfnegen. Rome open stad is een vlak na de oorlog door Roberto Rosselini gemaakte film over verzet en verraad. Meccano Middelburg, maan dag halfnegen. Tre fratelli van Franceso Rosi toont drie broers die na hun moeders dood in het dorp je in arm Zuid-Italië bij el kaar komen. De een is prag matisch rechter, de tien jaar jongere broer een utopisch on derwijzer en de jongste (ook weer tien jaar jonger) is een revolutionaire arbeider. Meccano Middelburg, half negen. De tijd is de eerste Neder landse film, gemaakt door Jo- han van der Keuken en geba seerd op het gelijknamige mu ziekstuk van Louis Andries- sen. Muziek en beeld strijden om de aandacht van het pu bliek. Meccano Middelburg, woensdag halfnegen. Naughty boys is een film van Erik de Kuyper. Meccano Middelburg, woensdag elf uur. MIDDELBURG - In de nieuwe Middelburgse galerie Dam 43 is tot en met zondag 15 juli werk te zien van Rob van Koningsbruggen. Dam 43 is open van donder dag tot en met zondag van twee tot vijf of na afspraak (tel. 01180-11521). - Cor Schuilewerve ARNEMUIDEN - Burgemeester Markusse opende gisteren, dinsdag 26 juni, dierenspeciaalzaak en trimsalon de Trouwe Vriend aan de Langstraat 85 in Arnemuiden. Voor de eigenares se van deze zaak, Rita Zuidijk, betekent dit dat haar hobby, het trimmen van honden en katten, is uitgegroeid tot een dagtaak. „Ik trimde al langer honden goed kan betekenen, dat de en katten, voornamelijk 's avonds thuis, maar toen deze winkel vrij kwam, besloot ik de stap te wagen", verklaart ze. „Het is nog maar de enige dierenzaak in Arnemuiden en daar is geloof ik toch wel be hoefte aan. Achter de winkel heb ik een speciale ruimte in gericht, waar ik de dieren kan behandelen. Bij die behande ling ga ik in de eerste plaats uit van wat het beste is voor het dier en dit bespreek ik dan met de eigenaars. Veel mensen denken dat het bijvoorbeeld lekker fris is voor hun hond, als hij in de zomer kaalgescho ren wordt, terwijl dit even hond verschrikkelijk last krijgt van de zon, die op zijn kale huid schijnt zonder de be scherming van zijn vacht. Bij zulke misverstanden, vind ik een goede voorlichting nood zakelijk". In de winkel verkoopt Rita's allerlei artikelen voor honden en katten, maar ook vogelvoer en dergelijke. Zij is gespeciali seerd in biologische produkten voor honden en katten, zoals middelen tegen eczeem en nierziekten. Ook heeft ze de alleenverkoop voor Zeeland van de exclusieve artikelen van Marlies Esscher. De Trou we Vriend is geopend van woensdag tot en met zaterdag. MIDDELBURG - Naast de zaak in de Sint Jacobstraat in Vlissingen is er nu ook in Middelburg een zaak van Unique Fas hion. Dit om tegemoet te komen aan de wens van de vele Mid delburgse klanten. Unique Fashion is te vinden aan de Lange Delft 131. „De collectie is hier hetzelf de als in onze zaak in Vlissin gen", vertelt Piet Donze. „Wel hebben we hier in Middelburg wat meer ruimte. We verko pen voornamelijk kleding van natuurlijke materialen als ka toen en linnen. Het bijzondere is dat we zelf de kleuren kun nen bepalen, zodat we er voor kunnen zorgen, dat de kleding ook onderling uitstekend is te combineren. We voeren vooral de merken Sandwich en Soap studio, kleding die is gemaakt door jonge ontwerpers. Ze zijn nu gelukkig nog betaalbaar, maar hebben wel een enorm succes met deze nieuwe lijn in de mode". Unique Fashion verzorgt vanavond, woensdag 27 juni, om acht uur een vrijetijdsmo deshow in het nieuwe vereni gingsgebouw de Couburg in Koudekerke. De show is geor ganiseerd in samenwerking met balletschool Tina Chris- tiaansen, Goa-Goes en Sam son's Health Centre. De lady speaker tijdens de show is Wil van Son. - Cor Schuilewerve OOSTKAPELLE - Mevrouw Verhage-Wisse uit Oostkapelle is de gelukkige winnares van een Citroën Visa 11RE. Zij ver diende deze prijs met de puzzelactie van het weekblad Margriet ten bate van de actie Redt de kinderen in Boven-Volta. De puzzelzin Heel veel dank uit Boven-Volta vulde me vrouw Verhage aan met de uitspraak: „Wij danken ook heel veel, dat wij kunnen ge ven ons deel." Deze zin was goed voor de hoofdprijs in de zesde ronde. Ondanks het feit, dat zij geen rijbewijs heeft, was de 71-jari ge winnares bijzonder blij met de auto, die haar werd thuis bezorgd door bedrijfsdirecteur P.J.M. Koster van garage Dij kwel in Middelburg. Gegevens voor deze rubriek moeten de vrijdag voor plaat sing uiterlijk om 11.00 uur op het kantoor aan de Torenstraat 5 te Vlissingen binnen zijn. Vlissingen - Za. van Dijk, Kou- dekerkseweg 52, tel. 13459; Zo. de Greet, Willem Klooslaan 7, tel. 68021Ma. Bom, Badhuisstr. 81 tel. spreekuur voor dringende gevalien van 12.30-13.00 en van 17.30-18.00 uur. Visites aanvra gen voor 10.00 uur. Vlissingen - Osterman, De Kempenaerstr. 2, tel. 79791he le weekeinde bereikbaar voor eigen patiënten. Middelburg - Zat. Bruynzeel, Herengracht 68, tel. 15814; Zo. Reyerse, Seisweg 29, tel. 13456. Spreekuur voor spoedgevallen 12.30-13.00 uur en van van 17.30-18.00 uur. Visites aanvra gen voor 10.00 uur. Souburg, Middelburg-Zuid, Ar nemuiden en Nieuwland - Za. Za. Kapteijn-Snijders, Lekstr. 6, Souburg, 01184-61630; Zo. Kapteijn, zelfde adres. Spreek uur voor spoedgevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Visites aanvragen voor 10.00 uur. West- en Midden-Walcheren - Za. en zo. Stutterheim, Beu- kelstr. 8, Meliskerke, 01186- 1760. Westkapelle, Domburg, Aagte- kerke, Koudekerke, Zoutelan- de, Meliskerke en Biggekerke - Vrij. 18.00 uur tot zo. 24.00 uur Noorlander, Middelburgsestr. 94, Koudekerke, 01185-1231 Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke en Veere - Za. en zo. Kousemaker, Torenstr. 46, Serooskerke, 01189-1212. Vlissingen - Vrij. 29 juni - vrij 6 juli Papegaaienburg, Papegaai enburg 24-26, tel. 66345. Middelburg - Vrij. 29 juni - vrij. 6 juli Hummelen, Markt 69. Voor heel Walcheren - Za. en zo. Brinkman, Doornenburg 31, Vlissingen, 01184-78811. Spreekuur voor spoedgevallen tussen 11 en 12 uur. Kleine huisdieren - Hele week eind Driehuis-van Haselen, Ger- brandystr. 151, Vliss., 01184- 665458. Consult na tel. af spraak. Dierenartsenpraktijk Middel burg - Grote huisdieren 01180- 33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle - Oude Domburgseweg 33a, Oostkapel le, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Kleine huisdierenpraktijk Sou burg - Kanaalstr. 3, hele week end: 01184-60860. Vlissingen-stad - Za. en zo. Aernoudts, 01180-16266. Spreekuur alle werkdagen 17.00-17.30 uur, Lelienlaan 1, 01184-13769. West-Souburg, Papegaaien burg, Bossenburgh, Wester- zicht, Oost-Souburg, Ritthem en Paauwenburg - Za. en zo. Filius-Westerbeke, 01184- 61668. Spreekuur op ma., wo. en vrij. 17.00-17.30 uur. Baten burg 84-86, 01184-61781. Spreekuur Oost-Souburg en Rit them: dagelijks spreekuur 16.30- 17.00 uur in Gezondheidscen trum, C. van Perestraat 8, 01184-61479. Verloskundigen - Za. en zo. v. Ginkel, Pres. Rooseveltlaan 232, tel. 12775. R.-K. Kerk Walcheren, Sou burg - Martinuskerk - Zo. 10.00 uur parochiekoor; Paau wenburg Open Hof - Zo. 11.00 uur eigen zanggroep, 19.00 uur samenzang. Vlissingen, Lieve Vrouwekerk - Za. 19.00 uur greg. koor, zo, 9.30 jeugdkoor, Middelburg, Petrus en Paulus- kerk - Za. 19.00 uur en zo. 11.00 uur; De Hoeksteen, zo. 11.30 uur; Zoutelande, za. 19.00 en zo. 10.00 uur; Dishoek, zo. 10.00 u.; Domburg - Za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur; Vrouwenpol der, za. 19.00 uur en zo 10.00 uur. Bethesda St. Josephzieken- huis - Zo. 10.00 uur It. Omlo. Chr. Ger.-kerk Vlissingen - Zo. 9.30 en 17.00 uur prof. v. Gen- deren. Gerf. Kerk en Ned. Herv. Gem. Souburg - Oranjeplein, zo. 9.30 ds. van Buiren; Kanaalstraat zo. 9.30 uur mevr. v.d. Putte (Zun- dert), 19.00 u. ds. v. Buiren. Bejaardenhuis Zoute Viever - Zo. 19.00 uurcand. Lorier. Evang. Bapt. Gem., Middel burg, - Zo. geen opgaaf. Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Lannoystraat, Vlissingen - Zo. geen opgaaf. Klein Vlaanderen 75, M'burg zo. 9.30, ds. de Graaf, .16.30 u. prof. v. Bruggen. Anglicaanse Kerk - (Mission to Seamen) Zeemanshuis Schelde- poort, zo. 10.30 uur holy com munion, 19.30 uur evening prayer. Luth. Kerk - Geen opgave. Evang. Gem. de Wijngaard - In aula LTS Klarenbeek, zo. 9.30 uur ds. v.d. Zanden. Zevende Dags Adventisten, Vlissingen - 't Anker, za. 9.15 u. ds. Dingjan, 10.15 uur bijbel studie. Middelburg - in doops- gez. kerk, za. 10.00 uur bijbel studie, 11.00 u. ds. Dingjan. Kristen Zuidmoiukse Kerk in Nederland-Souburg, zo. 13.00 u.pdt. Waisapy, Koudekerke, 11.45 u. pdt. Waisapy. Doopsgezinde Gemeente Vlis singen - Zo. geen dienst. Ger. Kerk Vlissingen - Zo. Pe- truskerk, 9.30 uur ds. Joos; Jo- hanneskerk, 19.00 u. ds Glas houwer (H.A.).Open Hof, 9.30 uur en 17.00 u. ds. Kalksma Der Boede - Zo. ds. den Hollan der Hervormd Middelburg - Nieu we Kerk, zo. 10.00 uur ds. Kore- vaar, 17.00 u. ds. Schaap; Koor kerk, 10.00 uur prof. Sperna Weiland; Oostkerk, 10.00 uur ds. IJkel; Ontmoetingskerk, 10.00 uur ds. Nell en de Haan. Tho maskapel, 10.00 uur ds. Snij ders, Getuigeniskerk, 19.00 u. ds. Korevaar. ls22Ned. Geref. Kerk (in Engelse Kerk) - Middelburg, zo. geen op gaaf. Kristen Zuidmoiukse Kerk in Ned. - Souburg, zo. 14.00 uur oud. Picasouw. Vrijz. Herv. en Remonstrantse Kring - Vlissingen in Ophir Bad huisstraat 186, zo. geen dienst; Middelburg (Koorkerk) zo. geen opgaaf. Nieuw Apost. Kerk - Wester- baan 20, West-Souburg, zo. 9.30 en 16.00 uur, wo. 20.00 uur. Pinkstergem. Leden in Chris tus - Vrijdomweg 1Vlissingen, zo. 11.00 uur dienst. Leger des Heils - Vlissingen, zo. 10.00 en 17.00 uur. Goed Nieuws club wo. 13.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Im- manuel Arnemuiden zaal bo ven de Krab, Zo. 10.00 u. br. Creemers. Volle Evang. Bethel Kerk - Middelburg 't Zand, Baarsjes straat, zo. 16.00 uur. Bethel Pinksterkerk - Vrijdom- weg 1, Vlissingen, zo. 14.30 uur, vr. 19.30 uur en wo. 19.30 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen - Paul Krugerstraat 22d4, Vlissingen, zo. 11.45 uur. Herv. Gem. Vlissingen - Jo- hanneskerk, zo. 9.30 uur ds. Krijger, 19.00 u. ds Glashouwer, Jacobskerk, zo. 10.00 uur ds. Glashouwer. Pinkstergem. Vlissingen - Em- mastraat 10, wo. 19.30 uur, zo. 14.30 uur. Christengem. - Za. 10.00 u. Mensenwijdingsdienst Kapel v. St. Maarten. Aktiekomitee Vrouwen in de Bijstand - Postbus 585, Middel burg, tel. spreekuur do. 14.00- 15.00 uur, tel. 01184-61252. Rutgershuis en Stimezo Z- Vlaanderen - Molenstraat 17, Groede, tel. 01171-1550. Soc. Verzekering-informatie - bij Detam, Segeersingel 8, Mid delburg, tel. 35553; Gak, Pape gaaienburg 50, Vlissingen, tel. 71520; Raad van Arbeid, Span jaardstraat 53, Middelburg, tel. 33600. Stichting Jeugd en Gezin in Zeeland - Middelburg. Dagelijks en in het weekend telefonisch bereikbaar 10080-28555. FIOM Zeeland - Stichting tot hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap. Varkensmarkt 1Middelburg. Spreekuur volgens afspraak, tel. 01180-27311bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur en van 13.30- 15.30 uur op ma., di., do. en vrij. Provinciale Werkgroep Vrou wen zonder Baarmoeder - tel. spreekuur di. 14.30-15.30 uur, tel. 01180-26952. Correspon dentie naar Postbus 282, 4330 AG Middelburg. Stichting Kinderdagverblijf Kinderdijk - Opvang peuters van 11 /2-4 jaar van ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur, Kinderdijk 76, Middelburg, 01180-14532. Raads- en Advieswinkel Vlis singen - Voor vragen over uitke ringen, bezwaarschriften, vrijwil ligerswerk, enz. Hobeinstraat 7- 9. Spreekuren di., wo., do. en vr. 10.00-12.00 uur, tel. 19749. In de Zwaan Souburg, di. 14.00- 16.00 uur, tel. 61252. In Open Hof, Paauwenburg, wo. 10.00- 12.00 uur, 01180-65455. Vrijwillige Humanistische geestelijke hulpverlening - Voor een diepgaand gesprek, tel. na 18.00 uur tel. 01184-12578 of tel. 01180-14105. Groep Weduwen en Weduw naars - Bijeenkomst elke dins dagavond Varkensmarkt 1, Mid delburg. Inl. bij FIOM, tel. 01180- 27311 C.O.C. Homokontaktgroep Walcheren - Postbus 251Vlis singen, info. tel. 01184-68354/ 71854. Zeeuws Consultatiebureau voor alcohol en drugs - Brak straat 30, Middelburg, tel. 01180-37320. Vlissingen, Bad huisstraat 25-27-29, tel. 01184- 13240. Stichting v. Maatschappelijke Dienstverlening Walcheren - Loskade 29, tel. 01180-26591. Open tijdens kantooruren. Vlis singen, Dr. Otterstr. 3, tel. 01184-19820. Spreekuur dage lijks van 9.00-10.00 uur, dinsdag tevens van 19.00-20.00 uur. Wijkgezondheidscentrum Zuid-Dauwendaele - Roozen- burglaan 18, Middelburg, tel. 291146. Spreekuur gezinsver zorging maandag t/m vrijdag 9.00 tot 9.15 uur. Spreekuur maatsch. werk maandag t/m vrijdag 13.309 tot 15.30 uur. Opvanghuis voor jongeren - Dag en nacht bereikbaar via tel. 01180-16816. Gehandicapten Adviesbureau Zeeland - Kosteloze hulpverle ning, advies en begeleiding. Da gelijks geopend van 9.00-17.00 uur. Tel. afspraken 01180-23592 ook voor huisbezoeken. Stichting Chr. Hulpdienst Zee land - Hulpverlening op bijbelse grondslag, werkdagen 10.00- 24.00 uur, za. en zo. 20.00- 24.00 uur, tel. 01180-36251. Werkgroep Laat Leven te Wal cheren - Onderdeel van de ver eniging ter bescherming van het ongeboren kind, tel. 01184- 61825. Lotgenotencontact borstkan- kerpatienten, tel 01180-37652, 01180-12226 of 01187-1588. Alfabetiseringsproject „Wal cheren" Leren lezen en schrij ven aan Nederlandstalige men sen van 18 jaar en ouder. Aan meldingen en informatie tel. 01184-17819 of 01180-16278. PvdA Ombudsman - Vlissin gen, tel. 01184-63133. Middel burg tel. 01180-36197 (b.g.g. 13358)' en 14904. Ook voor Westkapelle. Medisch Kleuter- en Kinder dagverblijf - Opvang voor kin deren in de leeftijd van 11 /2-6 jaar en opvang schoolgaande jeugd. Middelburg, tel. 01180- 13226. Vlissingen, tel. 01184- 63724. Bureau voor rechtshulp Zee land - Loskade 35-37, Middel burg, 01180-37120. Gratis ad vies en informatie. Spreekuren Loskade, ma. 13.30-15.30 uur, dinsdag van 9.30-11.30 uur, do. 17.00-19.00 uur. Stichting Blijf van m'n Lijf Zee land - Postbus 231Middelburg, 01184-14645, dag en nacht. SOS Telefonische hulpdienst - Voor een gesprek van mens tot mens, tel. 01180-15551 (dag en nacht). Adviesbureau voor School en beroepskeuze - Badhuisstraat 24, Vlissingen, tel. 01184-13655. Informatheek elke wo. 13.30- 16.30 uur of na afspraak. Zeeuwse Stichting voor Beroe- penvoorlichting en Studie en beroepskeuzevoorlichting - Grote Markt 14a, Goes, tel. 01100-12120. Informatheek elke dinsdag 13.30-16.30 uur of na afspraak. U.V.V. Vriendschappelijk huis bezoek - Mevr. Vastenhoud-Ba- rendrecht, tel. 01180-36712. Woningbouwvereniging Basco - Storingen aan c.v., liften en warmwatervoorzieningen! behal ve geisers. Na werktijden en in het weekeinde, tel. 12527. Oprheus, Werkgroep voor hu welijk en homofilie - Informatie en opvang, tel. 01184-72161 Bejaardencentrum Ter Reede - Koudekerkseweg 814382 EJ Vlissingen, tel. 01184-17820. In formatie betreffende verzor gingstehuis en bejaardenwonin gen. Spreekuur maatschappelij ke werkkracht maandag en don derdag van 9.00 tot 10.00 uur, telefonisch dagelijks van 9.00- 9.45 uur. NVSH - Wijngaardstraat 9, Goes. Info/bibliotheek, leen 3e maandag van de maand van 20.00-22.00 uur. Open Huis 2e en 4e zaterdag van de maand van 10.00-15.00 uur. Middelen verkoop tijdens de openingsuren of via tel. 01180-15290 tel. hulpdienst NVSH, 01100-21724. Info-Team FNV - Middelburg. Spreekuur 1 e donderdag van de maand, Walplein 6, 19.00-20.30 uur. Vlissingen: spreekuur 2e donderdag v.d. maand in Kant. Bouw- en Houtbonden, Schuit- vaartgracht van 7-8 uur. Sou burg: spreekuur 3e dinsdag v.d. maand in Middenhof van 7-8 uur. Bureau Baanlozen-service - Vrijwilligersvacaturebank, Klein Onderhoudsdienst, Krant enz., open: di., wo. en do. 10.00- 16.00 uur. Tel. 01180-35790. Passantenopvang-thuislozen- zorg - 01184-14431. Crisisop vang 01184-14911. Dag en nacht bereikbaar. Stimezo Zeeuwsch-Vlaande- ren - Molenstraat 17, Groede, tel. 01171-1550. Belangenvereniging WAO Wal cheren - Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur, Loskade 29, Middelburg. Werkgroep Herkenning Zee land Bevordering contacten tussen kinderen van foute ouders in oorlogstijd, G. Kalks ma, Kalkoensrenk 73, Vlissin gen, 01184-71484. Zelfhulpgroep familieleden, drugsverslaafden, Anonieme Families - Vlissingen, Postbus 520, 4380 XA, bijeenkomsten 1e en 3e ma. v.d. maand in VJV-ge- bouw Verkuyl, Quakkelaarstraat 95. Werkgroep Gewetensbezwaar den Mil. Dienst - Midgard, Kui perspoort 12, tel. 14281, Middel burg, 1e en 3e vr. v.d. maand, 19.30-20.30 uur. Architectenwinkel, Vlissingen - Gratis bouwadviezen elke vrij dag van 18.30 tot 20.00 uur op bibliotheek Spuiplein. Do. 28 juni Vr. 29 juni Za. 30 juni Zo. 1 juli Ma. 2 juli 01.58 en 14.25 uur 02.39 en 15.07 uur 03.25 en 15.51 uur 04.11 en 16.37 uur 04.55 en 17.26 uur t

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1984 | | pagina 5