HET WEEKBLAD WAAR JE LEKKER VOOR GAAT ZITTEN Zeeuwse dag van het trekpaard VAN KLASSIEK TOT GEÏMPROVISEERDE JAZZ DrumKorpsen strijden om Nederlands kampioenschap Gevolg 1 juli-pakket agressie, uitzichtloze schulden, apathie jkv-Ure B. en W. Middelburg Mariekerke zet domper op feest jarig Hummelhoekje Openluchttheater Domburg opent met New Orleans Jazz Pretmarkt Koudekerke M GRATIS CONSUMPTIE Blue spirit Oranje Nassau DE DE SCHFJ J3EBODE C> UITGAVE ZEEBRA WEEKBLADEN - 32e JAARGANG - OPLAGE 42 659 EX V 301 WOENSDAG 27 JUNI 1984 KANTOOR TORENSTRAAT 5-VLISSINGEN-TEL 01184-19910 - POSTADRES POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN SEROOSKERKE - Za- en 's middags is er een terdag 30 juni wordt in uitgebreid programma Serooskerke de Zeeuw- met demonstraties, se dag van het paard gehouden, voor het Omdat 1984 tot het jaar vijftiende achtereen- van het trekpaard is volgende jaar alweer. uitgeroepen, treden 's Morgens houden alle deze werkpaarden samenwerkende stam- meer op de voorgrond boeken hun keuringen dan anders. Ook is er de hele dag een spring concours voor pony 's in de klassen B.L.M. en Z. Het middagprogram ma wordt om een uur geopend door voorzit ter Jos Brooymans. Daarna volgen er de monstraties met Shet- landpony's, een con cours van trekpaarden, Friese paarden, défilé Shetlandpony's, New- forest pony's Welshpo- ny's, appaloosa paar den en fjordenpaar- den. Ook kan men er weer - Cor Schuilewerve kijken naar de demon straties met trekpaar den aan de hand in vier, acht en zestien spannen. De paarden dag wordt gehouden bij manege de Een dracht, Rijksbuurtweg in Serooskerke. MIDDELBURG - B. en W. van Middelburg en de com missie voor sociale zaken me nen dat de bezuinigingen op de uitkeringen in het zogenaam de 1 juli-pakket "voor een groot gedeelte van onze bevol king vergaande gevolgen zul len hebben". Het college en de commissie willen dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten - die de belangen van alle gemeen ten tegenover de staat behar tigt - over fde maatregelen gaat praten met de minister van sociale zaken. In de brief aan de vereni ging schrijven B. en W. te on derkennen dat de inkomens politiek een landelijke zaak is. Niettemin willen zij de stem van Middelburg via de vereni ging aan de minister laten ho ren. „De voorstellen trachten de zogenaamde 'echte' minima te ontzien. Het samenballend ef fect van de door de diverse de partementen ingediende be zuinigingen treft deze groe- poering echter wel degelijk." Vervolgens zetten B. en W. de bezwaren uiteen. „De bezuinigingsmaatrege len worden voorgesteld zonder dat er een duidelijk inzicht is in de positie van de (echte) mi nima. Aan een verantwoorde beslissing zou een budgeton derzoek ten grondslag moeten liggen, waaraan objectieve criteria zijn ontleend. Wij zijn van oordeel, dat op korte ter mijn een dergelijk onderzoek dient te worden ingesteld." En: „Deze maatregelen drei gen de kloof tussen actieven en niet-actieven te vergroten. De mogelijke effecten hiervan moeten niet worden onder schat. Uitzichtloze schuldsi tuaties, apathie en agressie zijn zaken, die in toenemende mate voorkomen bij de Ge meentelijke Sociale Diensten. De uitvoerbaarheid van de voorgenomen maatregelen zal problematisch zijn bij de Ge meentelijke Sociale Diensten, in verband met de ingangsda tum op korte termijn, de ge compliceerdheid en de vakan- tietijd. Een voorbereidingstijd van minimaal 4 maanden ach ten wij noodzakelijk." Max Collie DOMBURG - Donderdag 28 juni speelt trombonist Max Collie met zijn groep Rhythm Aces in het openluchttheater in Dom burg, dat met dit optreden het seizoen opent. De groep behaalde dit jaar op het Festival in Indianapolis de titel World Champion New Orleans Jazz. Het concert in Dom burg begint om acht uur. Odilo uit Hilversum (ADVERTENTIE) l51Sl51SlSl5lSlST515l51SlS1515151SlS151Sli CHINEES-INDISCH RESTAURANT DA XIN Beursplein 7 - Vlissingen - 01184-14766 Wij vieren ons éénjarig bestaan. Als dank aan onze klanten die dit tenslotte mogelijk hebben gemaakt, bieden wij hen in de periode van 28 juni t/m 5 juli bij hun maaltijd een aan 115151515151515151515151515151515151515151 VLISSINGEN - Zaterdag 3u juni vindt in het sportpark aan de Irislaan in Vlissingen een van de vijf voorronden plaats voor het Nederlands kampioenschap DrumKorps. Veertien drumKorpsen ge ven die dag een grote show. De muziek die zij brengen va rieert van klassiek tot geïm- proviseerdejazz. De wedstrij den beginnen om elf uur, waarna de deelnemende korp sen gedurende zes uur tegen elkaar in het strijdperk tre den. De optredens worden beoor deeld door een jury-team van Drumkorps Holland. De beste korpsen treden 's avonds op nieuw aan in de finale. De voorronde in Vlissingen telt mee voor de plaatsing in de finale van het DCH kam pioenschap dat in september in Dordrecht plaatsvindt. In het sportpark zijn er zo'n duizehd plaatsen voor bezoe kers. De Culturele Raad Vlis singen die het organiseert in samenwerking met DHC, re kent er wel op, dat alle plaat sen bezet zullen zijn. Tijdens de vorig jaar gehouden Anglo- Dutch Contest, kwamen er on danks het zeer slechte weer ruim 1250 bezoekers. Een aantal van de drum korpsen trad ook vorig jaar in Vlissingen al op. De deelne mers zijn deze keer: Beatrix uit Hilversum, Jubal uit Dor drecht, D.I.O. uit Dordrecht, Excelsior uit Goes, D.W.S. uit Rijnsburg, Jong Leven uit Brunssum, de Pijpers uit Vlaardingen, Oranje uit Hui zen, Avant Courir uit Baarn en Jong Excelsior uit Goes. Ook een aantal Walcherse korpsen nemen deel, dit zijn Blue Spirit, Juliana en Johan Friso uit Middelburg en het Vlissingse Korps Oranje Nas sau. Blue Spirit is een nog vrij jonge vereniging, het korps werd in oktober 1982 opge- Blue Spirit uit Middelburg richt. Sinds die tijd heeft Blue Spirit een stormachtige ont wikkeling doorgemaakt. Bin nen negen maanden stond een heel nieuw drumkorps voor het Zeeuwse publiek. Opval lend aan Blue Spirit is de Roa ring Twenties (Gangster) stijl. Voor de zeventig leden van het Middelburgse drumkorps betekent het wel hard oefenen. De leden zijn gemiddeld toch wel zo'n elf uur bezig met de voorbereidingen en het instu deren van de muziek en show. In Vlissingen treedt Blue Spi rit op met de nummers Paint it Black, Fantasy, Still en Gon- nafly now. Het showkorps Oranje Nassau uit Vlissingen sloot zich begin 1983 aan bij de Stichting Drumcorps Holland. Het gevolg hiervan is dat het korps meedraait in de show concoursen die door deze stichting jaarlijks worden ge organiseerd om zo te proberen een plaatsje te bereiken in de landelijke finale. Om hieraan mee te doen, moet het korps aan vier voorronden deelne men en hierin een behoorlijk resultaat behalen. Voor Oranje Nassau bete kende dit dat het korps nog harder moet gaan werken dan in het ruim veertigjarig be staan van de vereniging toch al het geval was. Goede mu ziek en vooral ook een goede show, daar gaat het om. In Vlissingen treedt Oranje Nas sau op met de nummers Santa Esmeralda, New Country, Through the eyes of love en We're gonna fly now. Juliana Middelburg ver schijnt dit jaar voor de eerste keer als Drum Bugle Corps op het veld. Ook deze vereni ging heeft hard gewerkt aan een volledig nieuw program ma onder leiding van Frans van der Paal, Frans Lameijn en Lisanne Stockx. Het reper toire bestaat deze keer uit de muziekstukken Bourree, What I did for love, One, Mac Arthur Park en Solitair. Ook het Junior Drumcorps Johan Friso doet dit jaar, na afwezigheid van een jaar, weer mee. Het korps komt nu uit in de Juniorklasse. Onder leiding van Piet de Veij heb ben zij een gevarieerd pro gramma ingestudeerd. Tijdens de show wordt Johan Friso aangevoerd door Field-Com- mander Harry Florusse en Guard-Captain Carla Bakker. De Walcherse korpsen krij gen het in Vlissingen zeker niet gemakkelijk, want ook de andere korpsen zijn zeker geen onbekenden op het ge bied van showmuziek. Onder meer de winnaar van vorig jaar de Beatrix Band uit Hil versum, en ook Jubal uit Dor drecht, dat vorig jaar de twee de plaats behaalde, zijn ge duchte concurrenten voor de eerste plaatsen. KOUDEKERKE - Zaterdag 30 juni houdt de Dorpsvereni- ging Koudekerke voor de der tiende keer de jaarlijkse rom mel- en pretmarkt. Op het Dorpsplein in Kou dekerke komen dan zo'n vijf enveertig kramen te staan met onder meer het rad van avon tuur, buksschieten, kinder spelletjes en dergelijke. Ook zijn er demonstraties van huisvlijt als schilderwerk, houtsnijden, kantklossen, broodfiguren en dergelijke. Voor de kinderen is er een poppenkastvoorstelling. GRIJPSKERKE - Peuter speelzaal 't Hummelhoekje in Grijpskerke bestaat deze maand tien jaar. Dit feest wordt gevierd op zaterdag 30 juni met een uitgebreid programma voor de peuters. 's Middags zijn ook de kinderen welkom die in de afgelopen tien jaar de peu terspeelzaal hebben bezocht. De peutertjes worden om kwart voor elf verwacht, verkleed als boerderijdie ren. Vanaf elf uur maken ze op een versierde boerenkar een ritje door het dorp en brengen ze een bezoek aan een boederij. Het feest wordt besloten met een gezamen lijke maaltijd. 's Middags komen de kin deren aan bod, die in de af gelopen tien jaar de speel zaal hebben bezocht. Voor hen begint het feest om half- drie met een kleurwedstrijd. Ook is er dan een poppen kastvoorstelling. Een domper op de feest vreugde is voor de speelzaal de subsidie voor 1985. De ge meente Mariekerke is van plan de financiële bijdrage te halveren. Leidsters en be stuur vragen zich dan ook bezorgd af wat hen nog te wachten staat en wat er in de toekomst van het peuter- speelzaalwerk in Grijpsker ke terecht moet komen. I AJ'WAAK Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis op Walcheren. Oplage: Editie Vlissingen 22.320 ex. Gemeenten: Valkenisse, Vlissingen en Westkapelle. Editie Middelburg 20.339 ex. Gemeenten: Arnemuiden, Domburg, Mariekerke, Middelburg en Veere. Advertentie-exploitatie: J. v. Emden, tel. privé 01184-60369; Jos Rentmeester, tel. privé 01195-379. Openingstijden kantoor Vlissingen: 08.30-12.30 u, 13.30-17.00 u. Redactie: Redacteur: Ad de Jong, tel. privé 01180-26043. Correspondent: Rina Savic, tel. privé 01184-64630.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1984 | | pagina 1