„Als we het samen weer klaren kan dokter Dekker weer varen zakenflitsen het weten waard Woonlastenkomitee: Onder bepaalde voorwaarden verlaagt Waterschap heffing Jury voor Strand, wind en water Lezing over invloed van de media Expositie Vleeshal Drukwerk te zien op school Roek-Tempel zoekt talent Nieuw: koffieshop Denise Zeeuwse wijnimport opent pand Videofilm gratis bij bruiloft in Watertoren Concert Con Amore Show Paul van Vliet Piekconcert Why Not Rommelmarkt Blue Spirit Bingo SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 11 APRIL 1984 305 films 99 HUISARTSEN APOTHEEK TANDARTSEN DIERENARTSEN KRUISWERK KERKDIENSTEN DIVERSEN HOOGWATER MIDDELBURG - Onder het motto „Als we het samen weer klaren kan dokter Dekker weer varen", houdt de Com missie Middelburg-Karmel een actie om geld bijeen te brengen voor de aanschaf van een buitenboordmotor voor de Zeeuwse dokter Dekker. Zij viert dit jaar haar vijfentwin tigjarig jubileum als arts van het medische zendingswerk in het Bosland van Suriname. Op 1 april was het precies vijfentwintig jaar geleden dat de Zeeuwse Miep Dekker in dienst trad van het medische werk van de zending in Suri name. Bij vele honderden bos landbewoners is zij bekend en vraagt men haar raad. De zus ters en broeders van de poli- posten in het binnenland ma ken dagelijks radio-contact om te vragen welke medicij nen gegeven moeten worden en dergelijke zaken meer. Omdat de afstanden enorm groot zijn van dorp tot dorp, is het niet mogelijk dat dokter Dekker het enige vervoermid del, de boot, altijd kan pakken om ergens heen te gaan. Wel bezoekt zij regelmatig de poliklinieken waar de bos landbewoners haar bezoeken voor medische hulp. Een spreekuur van tweehonderd patiënten is dan geen uitzon dering, zodat het uur wel wat uitloopt. Er zijn in het verleden al verschillende acties geweest om dokter Dekker te helpen haar werk uit te voeren. Zo kreeg zij tien jaar geleden vanuit Middelburg een aantal zuurstofapparaten en cylin- De nieuwe boot met buitenboordmotor die dokter Dekker (met geruite rok) in 1975 uit Zeeland had gekregen. ders voor haar werk op de bin nenlandse posten. Negen jaar geleden kreeg zij via een actie uit Domburg de Hassiman, een snelle boot die speciaal voor deze rivieren is gemaakt, inclusief een 40 pk buitenboordmotor. Een enor- VLISSINGEN - Het Woonlastenkomitee Vlissingen is er ach ter gekomen dat ook het Waterschap Walcheren onder bepaalde omstandigheden aan mensen een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de verontreinigingsheffing toestaat. Er moet wel sprake zijn van bijzondere kosten, alleen het hebben van bijstand is niet voldoende. Er moet op z'n minst sprake zijn van bijzon dere ziektekosten die niet door het ziekenfonds worden ver goed, of hoge financiële ver plichtingen (schulden, lenin gen). De verontreinigingsheffing kan ook gespreid betaald wor den, bijvoorbeeld in maande lijkse termijnen. Formulieren voor het aan vragen van gespreide betaling of gedeeltelijke kwijtschelding zijn verkrijgbaar bij het Woonlastenkomitee Vlissin gen, Van Turnhoutstraat 12, Souburg, tel. 61890, bij het Wa terschap Walcheren, Groen- VLISSINGEN - Bij de Cul turele Raad in Vlissingen stro men de inzendingen binnen voor de fotowedstrijd Strand, wind en wter. Er is inmiddels een jury sa mengesteld die de foto's zal beoordelen. Tegen de tijd dat de boulevard officieel wordt geopend, zullen de beste foto's worden geëxposeerd. De jury bestaat uit vijf mensen, te weten G. Broere docent aan de kunstacademie in Rotterdam; J. Hintzen - voorzitter van de Culturele Raad Vlissingen; Wim Hof man van de Zeeuwse Culture le Raad; Ruben Oreel - free lance fotograaf en Lex de Meester-fotograaf. De hoofdprijs wordt een ge heel verzorgd weekeinde in het Strandhotel voor twee per sonen. Het prijzenpakket wordt nog uitgebreid. markt 10, Middelburg, tel. 01180-15751 en bij de Stichting Opbouwwerk Vlissingen, Badhuisstraat 104, tel. 16655. MIDDELBURG - "De in vloed van de media", is de titel van een lezing die prof. dr. J.J. van Guilenburg op verzoek van het regionaal verband Zeeland van de VU-vereni ging zal houden op donderdag 12 april in de Getuigeniskerk (Adr. Obrysstraat) te Middel burg (aanvang kwart voor 8). De heer Van Cuilenburg is hoogleraar in de subfaculeit der sociaal-culturele weten schappen van de Vrije Uni versiteit (vakgebied commu nicatiewetenschap). Van Cui lenburg zal onder meer aan dacht besteden aan de veel vormigheid van de publici teitsmedia (pers, radio, tv en allerlei moderne systemen) en aan de invloed die daar van uitgaat. Daarbij is interessant de vraag of er een grens is aan de opnamecapaciteit van de mens, met andere woorden: kan de informatie te overvloe dig worden? Aan de orde komt ook de medianota van minis ter Brinkman. MIDDELBURG - Vrijdag 13 april om vijf uur is de opening van een tentoonstelling van David van de Kop (sculpturen) en Hans Biezen (foto's en ten ten) in de Vleeshal Middel burg. Hun werk is er te zien tot en met 13 mei. De Vleeshal is ge opend van dinsdag tot en met zaterdag van een tot vijf en op zondag van twee tot vijf. VLISSINGEN - De kleuters en kinderen van de prinses Irene kleuterschool en de la gere Ichtusschool in Vlissin gen zijn de afgelopen weken met drukwerk in de weer ge weest. Vandaag, woensdag 11 april en morgen, donderdag 12 april kunnen ouders en andere be langstellenden de resultaten in de Ichtusschool komen be kijken. De kleutertjes hebben een eigen prentenboek gemaakt. De twee laagste klassen van de Ichtusschool hebben zich vooral beziggehouden met sprookjes. Derde- en vier deklassers waren bezig met wat moeilijker drukwerk: het jeugdboek. Het werkstuk van de twee hoogste klassen bestaat uit drie delen: de bijbel als boek, het ontstaan van het schrift en de druktechnieken en ten slot te de krant. VLISSINGEN - Het KRO- radioprogramma Rock-Tem- pel is op zoek naar onbekende popgroepen in Zeeland en West-Brabant. Roek-Tempel houdt name lijk maandelijks groepenpre- sentaties: concerten waar nog onbekende Nederlandse pop groepen de gelegenheid krij gen zich aan een groot publiek te presenteren. Van deze con certen worden dan radio-op- namen gemaakt. zondag 6 mei vindt het con cert in Zeeland plaats, de loca tie is nu nog niet bekend, maar groepen uit Zeeland en Bra bant kunnen zich er nu al voor aanmelden. De opnamen zijn dan te beluisteren in de uit zending vn 16 mei. Groepen die belangstelling hebben, kunnen zich aanmel den bij KRO Roek-Tempel, postbus 9000, 1201 tVH Hilver sum. me aanwinst voor bezoeken aan en vervoer van patiënten. Het probleem is nu echter, dat de buitenboordmotor to taal versleten is en ook de boot zelf is dringend aan revisie toe. De enige oplossing voor de dokter is nu gebruik te maken van een oude korjaal met een vijfentwintig pk motortje. Dit is natuurlijk een forse stap te rug die ten koste gaat van het welzijn van de bosnegers in Suriname. Zo kwam de Commissie Middelburg-Karmel op het idee ter gelegenheid van haar jubileum een nieuwe motor aan te kunnen bieden. Bij dragen kunnen worden gestort op het gironummer 39.22.440 ten name van Com missie Middelburg-Karmel met vermelding Jubileumge schenk dr. Dekker. Voor meer inlichtingen kan men ook bel len, het telefoonnummer is 01180-27425. VLISSINGEN - Aan de Noordstraat 84 in Vlissingen is dins dag 10 april een nieuwe koffieshop annex snackbar geopend. Omdat in dit pand vroeger ook al een koffieshop geweest is, hoefden de nieuwe eige naars niet zo erg veel te ver anderen. Wel is het hele inte rieur in een Franse stijl ge bracht, waarbij veel gewerkt is met wit marmer. Het resultaat is een erg ge zellige intieme zaak met ruim te voor zo'n dertig personen. Men kan er niet alleen terecht voor een lekker kopje koffie, maar ook voor diverse snacks, MIDDELBURG - Woensdag 11 april wordt het nieuwe ge bouw van de Zeeuwse Wijn- import aan de Kleverskerkse- weg 16 in Middelburg ge opend. Dit wordt gevierd met een receptie van vier tot zeven uur. Voor de horeca-onderne- mers zijn er enige speciale aanbiedingen, zo heeft de Wijnimport tweehonderd do zen Chateau Canon de Brem 1974 kunnen aankopen. Ook bestaat het door de Zeeuwse Wijnimport verte genwoordigde huis Desvignes 180 jaar. Dit wordt gevierd met de introductie van een speciale cuvée Bourgogne en de eenmalige botteling van een Grand cru Moulin a Vent. Foto Cor Schuilwerve een biefstukje en belegde broodjes. Snacks kunnen overigens ook afgehaald worden, om thuis op te eten. De nieuwe zaak kreeg de naam koffie shop Denise. De zaak is iedere dag behalve maandag geopend van halftien tot acht uur. VLISSINGEN - Een nieuwtje in Zeeland: een vi deofilm van de bruiloft of een ander feest wordt gratis gele verd als men het laat plaats vinden bij restaurant De Wa tertoren aan de Koudekerkse- weg 2 in Vlissingen. De eigenaar heeft een cur sus gevolg om goede opnamen van het feest te kunnen ma ken. Er wordt gefilmd met het VHS-systeem. Mensen die geen film wen sen krijgen als alternatief een gratis bruidstaart aangeboden (in geval van een bruiloft na tuurlijk). Overigens kunnen aan staande bruidsparen eerst gratis het diner van hun keuze proeven alvorens bij de Wa tertoren het feest te bespre ken. VLISSINGEN - Zondag 15 april geeft mandoline orkest Con Amore uit Vlissingen een sherryconcert in de Tromp- zaal van Britannia. Het concert begint om drie uur. Con Amore staat onder leiding van Jo Eckhardt. Ver der wordt medewerking ver leend door Werner de Witte en Nicoleet Plateydt, op de gitaar. De toegangsprijs voor dit con cert bedraagt vijf gulden, waarvoor men dan ook een consumptie krijgt aangebo den. Clske de Rat, trekt volle zalen, dus nog een week te zien. Alhambra 1, donderdag, vrij dag en maandag tot en met woensdag acht uur, zaterdag zeven uur en halftien, zondag twee en zeven uur en halftien. Alle leeftijden. Sex op het platteland. Porno. Alhambra 1, vrijdagnacht elf uur. Achttien jaar. The wicked lady, (Faye Duna- way) verleidt, steelt en moordt. Alhambra 2, donderdag en vrijdag acht uur, zaterdag ze ven uur en halftien. Twaalf jaar. La traviata, de opera van Giu seppe Verdi, verfilmd door Franco Zeffirelli. Muziek is van het Metropolitan Opera Orchestra and Chorus onder leiding van James Levine. Alhambra 2, zondag zeven uur en halftien, maandag en dins dag acht uur. Alle leeftijden. Blow out, van Brain de Palma wordt door de ene regisseur een gladde gelikte film ge noemd en door de ander een stuk razendknap entertain ment. Hoofdrolspeler is John Travolta. Blow out (niet te verwarren met Blow up) bete kent klapband. Een meisje verongelukt daardoor bijna, maar een geluidstechnicus weet haar te redden. Hij merkt dat er iets niet klopt met het „ongeluk" en probeert uit te vinden wat er werkelijk aan de hand is. Alhambra 2, vrijdagnacht elf uur, woensdag acht uur. (Or ganisatie Z VU). Robin Hood, ditmaal Neder lands gesproken. Alhambra 2, zondagmiddag twee uur. Alle leeftijden. The verdict van Sydney Lu- met is een film waarin Paul Newman schittert als een aan lager wal geraakte advocaat. Vroeger was hij veelbelovend, werkend op een groot advoca tenkantoor, getrouwd met de dochter van de baas. Kortom een gouden toekomst. Door een gebeurtenis stort zijn we reld in. Film over de gang van zaken binnen de rechtspraak en daarna de rol van advoca ten. Mecano Middelburg, donder dag en vrijdag halfnegen. Charlie Chaplin en het ko ninkrijk van de Lach: vijf filmpjes van Chaplin, onder meer de rolschaatsbaan, Char lie als vrouw, de T-Ford ont voering en het jonge lelijke eendje. Time stands still van de Hon gaar Gothar werd in 1980 be kroond met de Gouden Leeuw van Venetië. New Yorks critici kozen hem in 1982 als beste buitenlandse film van dat jaar. De eerste scènes laten beelden zien van de opstand in 1956. De film gaat over scho lieren tussen '56 en '67: een te rugblik op de verloren jeugd jaren. De vader van de hoofd persoon is naar het buitenland gevlucht. De film geeft een tijdloze kijk op de vroege 60-er jaren en laat zien wat er om ging in de generatie opge gloeid sinds de opstand. Mecano Middelburg, zaterdag halfnegen, De Piek Vlissingen, maandag negen uur. Organisa tie Zeeuws Filmcircuit. Niagara van regisseur Hatha way met Marilyn Monroe in de hoofdrol. De bruid smeedt tijdens de wittebroodsweken aan de watervallen plannen om zich van haar echtgenoot te ontdoen. Een melodramati sche thriller met veel natuur beelden. MIDDELBURG - Na een half jaar rust is Paul van Vliet met een nieuwe show in de theaters te zien: Wat gaan we doen. Voor de voorstellingen van dinsdag 17 en woensdag 18 april in de Middelburgse schouwburg zijn nog een be perkt aantal kaarten te koop. Ze zijn verkrijgbaar bij het Uit-Verkooppunt, Stadhuis straat 2, telefonisch kan men ze reserveren via tel. 01180- 26251,toestel 410. Mecano Middelburg, zaterdag elf uur. VLISSINGEN - Zaterdag 14 april treedt de Vlissingse for matie Why Not op in de Piek. Why Not, opgericht in ja nuari '83, is een groep die ge spierde rock speelt, omlijst door een swingende podium act. De groep heeft al diverse optredens in het Zeeuwse ach ter de rug, zodat ze kan bogen op een ruime podiumervaring. De individuele bandleden kennen elkaar al lange tijd en zijn voor de meeste Vlissingse muziekliefhebbers ook geen onbekenden. Het zijn: Peter Veen (drums), Piet Meulmees- ter (gitaar), Rene Kolle (gitaar, zang), Frankie Engels (toetsen) en Joop de Microob (bas). Het optreden begint om 21.00 uur, de toegang is gratis en er is een bal na. MIDDELBURG - Zaterdag 14 april om acht uur houdt Drumcorps Blue Spirit haar eerste rommelmarkt op het parkeerterrein naast de molen in Middelburg-Zuid. Blue Spirit is een jonge ver eniging in de opbouwfase. Er moeten nog enkele instrumen ten en uniformen gekocht worden en de vereniging wil daarvoor de opbrengst van de ze rommelmarkt gebruiken. Gegevens voor deze rubriek moeten de vrijdag voor plaat sing uiterlijk om 11.00 uur op het kantoor aan de Torenstraat 5 in Vlissingen binnen zijn. Vlissingen - Za. van Pelt, Juliana- laan 7, tel. 12225. Zo. Kramer, Gerbrandystr. 6, tel. 65498. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 en van 17.30- 18.00 uur. Visites aanvragen voor 10.00 uur, Vlissingen - Osterman, De Kem- penaerstr. 2, tel. 79791, hele weekeinde bereikbaar voor eigen patiënten. Middelburg - Zat. de la Hayze, Seisdam 22, tel. 28574. Zo. Berg- hauser Pont, Hammerskjöldlaan 39, tel. 37393. Spreekuur voor spoedgevallen 12.30-13.00 uur en van 17.30-18.00. Visites aanvra gen voor 10.00 uur. Souburg, Middelburg-Zuid, Ar- nemuiden en Nieuwland - Za. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, M'burg, 01180-15810. Zo. Bloos, Kanaalstr. 70, Souburg, 01184- 61212. Spreekuur voor spoedge vallen van 12.30 tot 13.00 en van 17.30 tot 18.00 uur. Visites aanvra gen voor 10.00 uur. West- en Midden-Walcheren - Za. en zo. Stutterheim, Beukelsstr. 8, Meliskerke 01186-1760. Westkapelle, Domburg, Aagte- kerke, Koudekerke, Zoutelande, Meliskerke en Biggekerke - Vrij. 18.00 uur tot zon. 24 uur van Eedex, Casembrootstr. 24, West kapelle, 01187-1234. Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke en Veere- Za. en zo. Bekker, Dorpsstr. 2, Oostkapelle, n 1 1 BB.197R Vlissingen - Vrij. 13 tot vrij. 20 april Apotheek Souburg, C. van Perestr, 1, tel. 61593. Middelburg - Vrij. 6 tot vrij. 13 april, v.d. Boogert, Vrijlandstr. 79. Voor heel Walcheren - Za. en zo. Miljoen, Eemstr, 3, Souburg, 01184-61530. Spreekuur voor spoedgevallen tussen 11 en 12 uur. Klein Vlaanderen 97, M'burg. Zo. 9.30 en 16.30 u ds de Graaf. Anglicaanse Kerk - Mission to Seamen Zeemanshuis Schelde- poort. Zo, 10.30 u. holy commu nion, 19.30 u. eveningprayer. Luth. Kerk - M'burg zo. 10.00 u. ds. Buissing-van Beers; Vlissingen, zo. 10.00 u. ds. Schokking. Evang. Gem. de Wijngaard - In aula LTS Klarenbeek, zo. 9.30 u. br. Nieuwkerk. Zevende Dags Adventisten - Vlissingen - 't Anker za. 9.15 u. ds. Mandemaker, 10.15 u. bijbel studie. Middelburg - in doopsgez. kerk, za. 10.00 u. bijbelstudie en 11.00 u. ds. Mandemaker. Kristen Zuid Molukse kerk in Nederland - Souburg, zo. 10.00 u pdt. Waisapy, Doopsgezinde Gemeente Vlis singen - Zon. 9.30 u. ds. Poste- ma. Geref. Kerk Vlissingen - Petrus- kerk - Zo. 9.30 u. ds. Makkinga Open Hof: 9.30 u. ds. Kalksma en ds. De Krijger, 17.00 u. ds de Nooij, Johanneskerk, 19.00 u. ds. Krijger. Der Boede - Zo. ds. Coppoolse. Hervormd Middelburg - Nieuwe Kerk - Zo. 10.00 u. ds. Brummel- kamp; Koorkerk, 19.00 u. ds. Fran ke. Oostkerk, 10.15 u. dhr. Jume- let, 17.00 u. ds. Schaap; Ontmoe- tingskerk 10.00 u. ds. Nell; Tho maskapel 10.00 u. ds. Panhuise; Engelse kerk, 19.00 u. ds. Brum- melkamp. Ned. Geref. kerken in Engelse Kerk - Middelburg zo. 9.30 u. dhr. Huisman, 19.00 u. dhr. de Leur. Kristen Zuid-Molukse Ke*k in Ned. - Souburg zon. 10.00 uur oud. Picasouw. Vrijz. Herv. en Remonstrantse Kring - Vliss. in Ophir Badhuis straat 186, zo. geen dienst; Middel burg, (Koorkerk) zo. 10.00 u. ds. Franke. Nieuw Apost. Kerk - Westerbaan 20, West-Souburg, zon. 9.30 en 16.00 uur, woens. 20.00 uur. Pinkstergem. Leden in Ch-lstus - Vrijdomweg 1Vliss. zo. geen op gaaf. Leger des Heils - Vlissingen zon. 10.00 en 17.00 u. Goed Nieuws club wo. 13.30 u. Volle Evang. Bethel Kerk - Mid delburg 't Zand, Baarsjesstraat, zo. 16.00 uur. Bethel Pinksterkerk - Vrijdom- weg 1, Vliss. zo. 20.14 u. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen - Paul Krugerstraat 224, Vlissingen, zon. 11.45 u. Herv. gem. Vlissingen - Zo. 10.00 u Jacobskerk dhr. Jorritsma, 17.00 u. ds. Korporaal; Johannes kerk, 9.30 u ds. Glashouwer, 19.00 u. ds. Krijger. Pinkstergem. Vlissingen - Em- mastr. 10, wo. 19.30 u., zo. 14.30 u. Dierenartsenmaatschap Vlissin- gen-Middelburg - Za. en zo. voor kleine huisdieren, Schofaerts, 01184-14699 of 01185-2069. Consult na tel. afspraak. Dierenartsenpraktijk Middelburg - Grote huisdieren 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle - Oude Domburgseweg 33a, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling klei ne huisdieren op afspraak. Kleine huisdierenpraktijk Sou burg - Kanaalstr. 3, hele weekend: 01184-60860. Vlissingen-stad - Za. en zo. Roo- se-Heydens, 01184-65763. Spreekuur alle werkdagen 17.00- 17.30 uur, Lelienlaan 1, 01184- 13769 West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburgh, Westerzicht, Oost-Souburg, Rittem en Paau- wenburg - Za. en zo. Overakker, 01184-67128. Spreekuur op ma. wo. en vrij. 17.00-17.30 u., Baten burg 84-86, 01184-61781 Spreek uur Oost-Souburg en Ritthem: Da gelijks spreekuur 16.30-17.00 uur in Gezondheidscentrum, C. van Perestraat 8,01184-61479. Verloskundigen - Za. en zo. v. Ginkel, Pres. Rooseveltlaan 232, tel. 12775. R.K. Kerk Walcheren - Souburg - Martinuskerk - Zo. 10.00 u. pa rochiekoor. Paauwenburg Open Hof - Zo. 11.00 uur eigen zanggroep, 19.00 u. samenzang. Vlissingen - Lieve Vrouwekerk - Zat. 19.00 u. gem. koor, zon. 9.30 u dameskoor. Middelburg - Petrus en Paulus- kerk - Za. 19.00 ur, zo. 10.00 u., Hoeksteen, zo. 11.30 uur. Domburg - Zo. 8.45 uur (elke 1e en 3e zon. v.d. maand). Bethesda St. Josephziekenhuis -Zo. 10.00 u. dhr. v.d. Putte Chr. Ger.-kerk - Vliss. - Zo. 9.30 u. ds. Brons en 17.00 u. ds. Brandsma. Geref. kerk en ned. Herv. Gem. Souburg - Kanaalstr. Zo 9.30 u. ds. Melse. Oranjeplein. Zo. 9.30 u. en 19.00 u. ds. Van Buiren. Bejaardenhuis Zoute Viever - Zo. 19.00 u. dhr. Sinke. Evang. Bapt. Gem. - Middelburg, Damplein 12 - Zo. 10.00 u. br. Lok. Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Lannoystraat, Vlissingen - Zo. 9.30 en 16.30 u ds. Geelhoed. VLISSINGEN - Ook deze week zijn er weer een aantal bingoavonden in de Vlissingse clubhuizen. In het Woltershuis kan men woensdag 18 april terecht voor dit spel. Het begint om acht uur. Voor de jeugd van elf tot en met vijftien jaar wordt er za terdagavond 14 april een bin goavond gehouden van half- acht tot tien uur in clybhuis Scheldebuurt. De maandelijkse bingo avond voor volwassenen wordt daar weer gehouden op maandagavond 16 april. Er zijn mpoie prijzen te winnen, waaronder een aantal paas eieren. Aktiekomitee Vrouwen in de Bij stand - Postbus 585, Middelburg, tel. spreekuur do. 14.00-15.00 u. tel. 01184-61252. Rutgershuis en Stimezo Z- Vlaanderen - Molenstr. 17, Groe- de, tel. 01171-1550. Soc. Verzekering-informatie - bij Detam, Segeersingel 8, Middel burg, tel. 35553, Gak, Papegaaien burg 50, Vliss. tel. 71520, Raad van Arbeid, Spanjaardstr. 53, Mid delburg, tel. 25951 Stichting Jeugd en Gezin in Zee land - Middelburg. Dagelijks en in het weekend telefonisch bereik baar 10080-28555. FIOM Zeeland - Stichting tot hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap. Var- kensmarkt 1, Middelburg. Spreek uur volgens afspraak, tel. 01180- 27311, bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur en van 13.30-15.30 uur op ma., di., do. en vrij. Stichting Kinderdagverblijf Kinderdijk, op vang peuters van 11/2-4 jaar van ma. t/m vrij. 8.00-18.00 u., Kinder dijk 76, Middelburg, 01180-14532. Raads- en Advieswinkel Vlissin gen - Voor vragen over uitkerin gen, bezwaarschriften, vrijwilli- terswerk, enz. Hobeinstr. 7-9, preekuren di., wo., do en vr. 10.00-12.00 u., di. do. en vrij. 13.00-15.00 u., tel. 19749. In de Zwaan Souburg, di. 14.00-16.00 u. tel. 61252, in Open Hof, Paauwen burg wo. 10.00-12.00 u, 01180- 65455. Vrijwillige Humanistische geestelijk hulpverlening - Voor een diepgaand gesprek, tel. na 18.00 u. tel. 01184-12578 of tel. 01180-14105. Groep Weduwen en Weduw naars - Bijeenkomst elke dinsdag avond Varkensmarkt 1Middel burg. Inl. bij FIOM, tel. 01180- 27311. C.O.C. Homokontaktgroep Wal cheren - Posatbus 251, Vlissin gen, info. tel. 01184-68354/ 71854. Zeeuws Consultatiebureau voor alcohol en drugs - Brakstraat 30, Middelburg, tel. 01180-37320, Vlissingen, Badhuisstraat 25-27- 29, tel. 01184-13240. Stichting v. Maatschappelijke Dienstverlening Walcheren - Loskade 29, tel. 01180-26951. Open tijdens kantooruren. Vlissin gen, Dr. Otterstr. 3, tel. 01184- 19820. Spreekuur dagelijks van 9.00-10.00 uur, dinsdag tevens van 19.00-20.00 uur. Wijkgezondheidscentrum Zuid- Dauwendaele - Roozenburglaan 18, Middelburg, tel. 291146. Spreekuur gezinsverzorging maan dag t/m vrijdag 9.00 tot 9.15 uur. Spreekuur maatsch. werk maan dag t/m vrijdag 13.30 tot 15.30 uur. Opvanghuis voor jongeren - Dag en nacht bereikbaar via tel. 01180- 16816. Gehandicapten Adviesbureau Zeeland - Kosteloze hulpverle ning, advies en begeleiding. Dage lijks geopend van 9.00-17.00 uur. Tel. afspraken 01180-23592 ook voor huisbezoeken. Stichting Chr. Hulpdienst Zee land - Hulpverlening op bijbelse grondslag, werkdagen 10.00- 24.00 u., za. en zo. 20.00-24.00 u. tel. 01180-36251 Werkgroep Laat Leven te Wal cheren - Onderdeel van de vereni ging ter bescherming van het on geboren kind, tel. 01184-61825. Vrouwen Nazorg Borstamputatie - Spreekuur woensdag van 10.00 (tot 12.00 uur. Tel. 01180-14366. Alfabetiseringsproject „Walche ren" - Leren lezen en schrijven aan Nederlandstalige mensen van 18 jaar en ouder. Aanmeldingen en informatie tel. 01184-17819 of 01180-16278. PvdA Ombudsman - Vlissingen - Tel. 01184-63133. Middelburg tel. 01180-36197 (b.g.g. 13358) en 14904. Ook voor Westkapelle. Medisch Kleuter- en Kinderdag verblijf - Opvang voor kinderen in de leeftijd van 11 /2-6 jaar en op vang schoolgaande jeugd. Middel burg, tel. 01180-13226. Vlissingen, tel. 01184-63724. Bureau voor rechtshulp Zeeland - Loskade 35-37, Middelburg 01180-37120. Gratis advies en in formatie. Spreekuren Loskade, ma. 13.30-15.30 u., dinsdag van 9.30- 11.30 u., do. 17.00-19.00 uur. Stichting Blijf van m'n Lijf Zee land - Postbus 231, Middelburg 01184-14645, dag en nacht SOS Telefonische hulpdienst - Voor een gesprek van mens tot mens, tel. 01180-15551 (dag en nacht). Adviesbureua voor School en beroepskeuze - Badhuisstraat 24, Vlissingen, tel. 01184-13655. Infor- matheek elke wo. 13.30-16.30 u. of na afspraak. Zeeuwse Stichting voor Beroe- penvoorlichting en Studie en be roepskeuzevoorlichting - Grote Markt 14a, Goes, tel. 01100- 12120. Informatheek elke dinsdag 13.30-16.30 uur of na afspraak. U.V.V. Vriendschappelijk huis bezoek - Mevr. v.d. Laan-de Gooyer, tel. 01184-670-29. Woningbouwvereniging Basco - Storingen aan c.v., liften en warm watervoorzieningen, behalve gei sers. Na werktijden en in het week einde, tel. 12527. Orpheus, Werkgroep voor huwe lijk en homofilie - Informatie en opvang tel. 01184-72161. Bejaardencentrum Ter Reede - Koudekerkseweg 814382 EJ Vlis singen, tel. 01184-17820. Informa tie betreffende verzorgingstehuis en bejaardenwonrngen. Spreekuur maatschappelijke werkkracht maandag en donderdag van 9.00 tot 10.00 ur, telefonisch dagelijks van 9.00-9.45 uur. NVSH - Wijngaardstraat 9, Goes. Info/bibliotheek, 1e en 3e maan dag van de maand van 20.00- 22.00 uur. Open huis 2e en 4e za terdag van de maand van 10.00- 15.00 uur. Middelenverkoop tij dens de openingsuren of via tel. 01180-15290 tel. hulpdienst NVSH, 01100-21 724 Info-Team FNV Middelburg. Spreekuur 1ste donderdag van de maand, Walplein 6, 19.00-20.30 uur. Vlissingen: spreekuur 2e don derdag v.d. maand in Kant. Bouw en Houtbonden, Schuitvaartgracht van 7-8 uur. Souburg: spreekuur 3e dinsdag v.d. maand in Midden hof van 7-8 uur. Project Mensen zonder Baan - Werkgroep Vrijwilligersvacature- bank, Bachtensteene 18, Middel burg, tel. 01180-35790. Iedere donderdag van 10-12 uur. Passantenopvang-thuisiozen- zorg 01184-14431. Crisisopvang 01184-14911. Dag en nacht be reikbaar. Stimezo Zeeuwsch-Vlaanderen - Molenstrdat 17, Groede, tel. 01171-1550 Belangenvereniging WAO Walcheren - Dinsdagmid dag van 14.00-16.00 uur, Loskade 29, Middelburg. Werkgroep Herkenning Zeeland - bevordering contacten tussen kinderen van foute ouders in oor logstijd, G. Kalksma, Kalkoensrenk 73, Vlissingen, 01184-71484. Zelfhulpgroep familieleden, drugsverslaagden, Anonieme Families - Vlissingen, Postbus 520, 4380 XA, bijeenkomsten 1e en 3e ma. v.d. mnd. in VJV-ge- bouw Verkuyl, Quakkelaarstr. 95. Werkgroep Gewetensbezwaar den Mil. Dienst - Midgard, Kui perspoort 12, tel. 14281, Middel burg, 1e en 3e vr. v.d. maand, 19.30-20.30 uur. Architectenwinkel, Vlissingen - Gratis bouwadviezen elke vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur op biblio theek Spuiplein. Project slachtofferhulp Vlissin- gen-Terneuzen - Hulp en advies slachtoffers van misdrijven, tel. 01180-37744 (na kantoortijd 15551), Turfkaai 23, Middelburg. Ver. voor Crematie (AVVL) - Voor info J. Dik, tel. 01184-60024. Werkgroep Gezamenlijke Belan genbehartiging voor werklozen - Spreekuur elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur in Lat. Schoolstr. 10-12, Middelburg, Gast- en Pleegadressen-project Zeeland - (uitgaande van Centrale voor Pleeggezinnen en Jeugd en Gezin) Middelburg, dagelijks be reikbaar, tel. 01180-28555. Zelfhulpgroep Klacht- en Kin- derbecherming - Postbus 7, 4083 AA Vlissingen, tel. 01184-71243. Belangenver. WAO Walcheren - Info bel. beh. arbeidsongeschikten, elke dinsdag 14.00-16.00 uur Los kade 29, Middelburg, tel. spreek uur elke maandag van 19.00-20.00 uur via tel. 01184-64375. Cursus Praktisch Nederlands voor buitenlanders - VJV, Ver kuyl, Quakkerlaarstr. 95, Vlissin gen, tel. 01184-17819, Latijnse Schoolstr. 12, M'burg, 01180- 11175. Raads- en Advieswinkel Vlissin gen - Voor vragen over uitkerin gen, bezwaarschriften, vrijwilli gerswerk enz. Secr. Badhuisstr. 104, Vliss. Spreekuren di. 10.30- 12.00 u„ do. 9.00-12.00 u.. vij. 9- 11 u. Tel. 01184-16655. Di. in De Zwaan (Souburg) 14.00-16.00 u. tel. 61252. Wo. in buurthuis De Pa raplu 10.00-12.00 u. tel 65453. Soc. verzekering - informatie bij Detam, Segeerssingel 8 M'burg (tel. 35553), Raad van Arbeid, Spanjaardstr. 53, M'burg (tel. 25951) en GAK, Papegaaienburg 50, Vliss. (tel 71520). Komitee Vrouwen In de Bijstand - Postbus 585, M'burg, tel. spreek uur do. 14,00-15.00 u. (01184- 61252). Christelijke hulpdienst Zeeland - Voor mensen in nood, hulp op bijbelse grondslag (anoniem), tel. 01180-36251. Op werkdagen van 10.00-24.00 u. Za. en zo. van 20.00-24.00 u. Do. 12 apr. 12.17 en uur Vr. 13 apr. 00.46 en 13.22 uur Za. 14 apr. 01.43 en 14.10 uur Zo. 15 apr. 02.26 eyi 14.50 uur Ma. 16 apr. 03.08 en 15.31 uur Di. 17 apr. 03.49 en 16.10 uur Wo. 18 apr. 04.25 en 16.48 uur

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1984 | | pagina 5