Lichtorgel en mistmachine ingrediënten voor disco-soos E het weten waard Scheldebode-kringetje Keramiek en textiel in kunstcentrum Panamese sleepboot trok ponton naar zee Globe: Richard III en de macht Concert Steve Beresfor Cursus kleding maken Singelloop UIT HET ZEEUWSE ZAKENLEVEN Carlier Tours in Domburg moderniseerde wagenpark Eten in Koffiekeldertje Film Turkse werknemers «vscNSDAG 26 OKTOBER 1983 305 film; I HUISARTSEN APOTHEEK TANDARTSEN DIERENARTSEN KRUISWERK KERKDIENSTEN ALGEMENE INFORMATIE HOOGWATER MIDDELBURG - Disco-soos het Hofplein: Een gezellige ruimte in het centrum van Middelburg, een enthousiaste discjockey en de nieuwste pla ten. Toch kwamen er de eerste soosavonden van het nieuwe seizoen bijzonder weinig be zoekers. Een situatie waarvan het geheel uit jongeren be staande bestuur toch wel een beetje geschrokken is. „Ik denk, dat we te weinig bekendheid gegeven hebben aan onze soos", vertelt Pieter van Velzen. „We draaien nu zo'n vier jaar en altijd hadden we toch wel zo'n vijftig tot zes tig bezoekers, een gezellige drukte dus, maar dit jaar liep dat ineens fors terug. De vaste groep van vorig jaar liet het afweten, en juist op hen had den we toch wel een beetje ge rekend. Het is wel duidelijk, dat we veel concurrentie heb ben van de echte disco's zoals Veronica. Wij mogen namelijk alleen maar cola schenken, en dat is voor veel bezoekers blijkbaar toch een probleem". De soos richt zich op de jeugd van ongeveer veertien tot 16 jaar. Dat houdt dus ook in dat het publiek zich ieder jaar voor een groot deel vemieuwd.Het bestuur heeft niets nagelaten om de soos zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Niet alleen is de geluidsinstallatie gedeel telijk vernieuwd, maar er is ook een nieuw lichtorgel aan gebracht en een „mistmachi- Foto: Cor Schuilwerve ne" die de dansers in geheim zinnige nevel moet hullen. „We gaan het gewoon een keer opnieuw proberen", zegt Anton de Brouwer. „We vergè- ten de slechte start van dit sei zoen en heropenen zaterdag 29 oktober de soos met een disco avond met onze vaste disc joc key Peter Wielemaker. Als spe ciale attractie hebben we dan een laser-show. Ook hebben we weer een aantal nieuwe platen, dus daar kan het niet aan lig gen. Het is bij ons niet de be doeling om winst te maken, zo gauw we weer wat geld over houden van de entreeprijzen, besteden we dat aan nieuwe platen of de verbetering van de apparatuur". De disco-soos is te vinden achter het Hofplein en is zater dagavond geopend van acht tot elf uur. De toegangsprijs is twee gulden vijftig, inclusiej een consumptie. Porky's 2 ofwel de volgende ochtend vervolgt het verhaal van de middelbare scholieren die nogal wat met sex te ma ken krijgen. Nu proberen ze een toneelstuk van Shakes peare in te studeren, maar het wordt ze verboden door de Rechtvaardige Kudde onder leiding van dominee Flavel. Als de dominee en zijn aan hangers zich trouwe porno filmkijkers betonen zinnen de scholieren op wraak. Alhambra 1, donderdag, vrij dag en maandag tot en met woensdag acht uur, zaterdag en zondag zeven uur en halftien. Zestien jaar. Opwindende dromen. Porno. Alhambra 1, vrijdagnacht elf uur. Achttien jaar. Kuifje en het haaienmeer. Professor Zonnebloem koes tert geen argwaan als een anonieme gever hem een labo ratorium schenkt in Syldavië waar hij aan driedimensionale fotocopieën kan werken. Kuif je vertrouwt het niet. Alhambra 2, zondagmiddag twee uur. Alle leeftijden. Return of the Jedi uit de serie Starwars gaat de tweede wwek in. Alhambra 2, donderdag, vrij dag, maandag, dinsdag acht uur, zaterdag zeven uur en halftien, zondag twee uur, ze ven uur en halftien. Angels die hard is een soort oorlog tussen een dorpje en dertig Heli's Angels die zich verraden voelen door de dood van een hunner. Alhambra 2, vrijdagnacht elf uur. Le choix des armes van Alain Corneau met Cathérine De- neuve, Yves Montand en Gé- rard Depardieu draait om de tegenstelling tussen twee ka rakters en twee generaties. Montand speelt een gangers in ruste, die zich teruggetrokken heeft uit het „milieu" om zich te wijden aan de paardenfok kerij en aan de adoratie van zijn vrouw. Dan wordt een uit de gevangenis ontsnapte en dodelijke gewonde makker uit het verleden bij hem gebracht door een eveneens ontsnapt heethoofd (Depardieu). Hij kan de verdenking van de po litie alleen afwentelen door het spoor van de jonge gang ster te volgen, waarbij hij in eigen verleden moet duiken. De moraal van de film is dat Montand, na alles verloren te hebben, afziet van wraak en niet voor de wapens kiest. Alhambra 2, woensdag 2 no vember acht uur. Organisatie ZVU. The draughtman's contract van Peter Greenaway is het met vaart vertelde verhaal van een tekenaar die een „con tract" heeft voor het maken van twaalf tekeningen. Zijn opdrachtgeefster Mrs. Herbert betaalt hem door haar bed met hem te delen. Een en ander voltrekt zich in een zeventien- de-eeuws Engeland, in een landhuis. De dochter des hui zes komt er langzaamaan ach ter dat Peter in zijn tekenin gen details verwerkt die naar een mysterie verwijzen. De te kenaar raakt zo langzaam be trokken in een complot tegen de eigenaar van het landhuis. Midgard Middelburg, zondag halfnegen, De Piek Vlissingen, maandag negen uur. Organisa tie Zeeuws Filmcircuit. MIDDELBURG - Globe heeft dit jaar opnieuw een klassieker in het programma opgenomen: Richard III van Shakespeare. Dinsdag 1 november is het te zien in de Schouwburg van Mid delburg. Shakespeare laat er geen enkele twijfel over bestaan dat Richard het symbool van de slechtheid is, maar hij rust- de man uit met een intelligen tie, aantrekkingskracht en hu mor die moeilijk te weerstaan zijn. In feite krijgt de schurk meer charme mee dan al zijn veel minder slechte tegenstan ders bij elkaar. Het gaat aan het hof van Richard III om de macht en het stuk laat de me chanismen zien die aan macht ten grondslag lagen en nog liggen. De vertaling is van Gerrit Komrijregisseur is Pe ter de Baan. De voorstelling begint om acht uur. Organisatie Stich ting Podiumkunsten Middel burg. MIDDELBURG - Elly Koppejan, Werendijkseweg 2, Zoutelan- de, heeft de afgelopen week kunnen profiteren van aanbiedingen van Middelburgse winkeliers. Misschien treft u 't deze week. Loop dan even binnen in ons kantoor in de Torenstraat in Vlissingen. Middelburgse gevers zijn: Foto Harry Verschueren, Lange Delft 46, stelt beschik baar een fotocadeaubon van 5,-. Hotel-café-restaurant De Huifkar, Markt 19, stelt be schikbaar koffie met gebak voor twee personen. Bijou Tassenhuis, Lange Delft stelt beschikbaar een sleuteletui. Vleeshouwerij A. Sturm, Veeresingel 90, stelt beschik baar Vz pond eigengemaakte rookworst. Reclamestudio L'Oiseau, Rozemarijnstr. 14, tel. 01180- 35144, 10,- korting op hand geschilderd naambordje. Pizza Nostra, Damplein 48, Middelburg 10,- korting op uw pizza-etentje. Pannekoekhuis „De Kabou terhut", Oosterkerkplein 8, gratis pannekoek met koffie. Fruitspecialist van der Hie- len-Nijsse, Langeviele 41, stelt beschikbaar 1 pond zuid vruchten. Optiek Focus, stelt beschik baar een briletui. Babyhuis De Weefstoel, Langeviele 3, stelt beschikbaar een cadeaubon van 10,-. Viscentra Poppe, Markt 30, gratis 1 kg. gebakken schar. VLISSINGEN - In de serie Het Derde Pedaal deze week in het Vestzaktheater aan dacht voor jazz-geïmprovi- seerde muziek. De Engelse pianist Steve Beresford be dient het derde pedaal vrijdag 28 oktober. Beresford, afkomstig uit de rocksfeer, is in Nederland geen onbekende door zijn op tredens met onder meer de ICP, Tristan Honzinger en Pe ter Cusack. Hij bespeelt een hele serie instrumenten, van piano trompet en basgitaar tot hele kleine klankvoortbren- gers, vooral speelgoedinstru menten. Beresford noemt zich liefst vrije improvisator, om dat hij in zijn spel geen the ma's of schema's opneemt, maar allerlei geluiden uit de omgeving in zijn spel stopt. Het concert begint om half negen. MIDDELBURG - Van zaterdag 29 oktober tot vrijdag 18 no vember is in het Zeeuws Kunstenaarscentrum een tentoonstel ling te zien van Ben Peterman (keramiek) en Myrna-Joy Hof man (grafische textiel). Myrna-Joy volgde de aca demie in Enschede en maakte studiereizen naar Zuid- en Midden-Amerika, Indonesië en India. Op het ogenblik werkt ze als docent aan de En- schedese en Groningse Acade mie voor Beeldende Kunst. Over haar werk zegt Myrna- Joy: „Ik denk vanuit ervaring in textiele materialen, tech nieken, plastische en emotio nele waarden van textiel. Ik gebruik eenvoudige materia len binnen een structuur om daarvan de beeldende moge lijkheden te toetsen, om daar na een bepaalde inhoud zicht baar te maken". Ben Peterman volgde in het Duitse Landshut een opleiding in keramiek (1965). Hij woonde op verschillende plaatsen in Nederland, Canada, Zuid- en Midden-Amerika (waar hij een tijd leraar keramiek was) en Noord-Afrika. Voor Ben Peterman keramist werd, stu deerde hij kunstgeschiedenis en filosofie in Freiburg. Op het ogenblik is hij stafleraar aan de Enschedese academie. Het kunstenaarscentrum aan de Molstraat (ingang aan de Spuistraat) is geopend dinsdag en donderdag van tien tot halfzes, woensdag en vrijdag van halftwee tot halfzes en van zeven tot negen uur en za terdag van tien tot een. MIDDELBURG - De cursus creatief kleding maken in het VJV-gebouw in Middelburg trok vorig seizoen zo veel be langstelling dat het VJV heeft besloten nogmaals zo'n cursus te organiseren. Dinsdag 1 november begint de cursus weer in het gebouw aan de Latijnse Schoolstraat 10-12. Deelnemers leren zelf kleding te ontwerpen, te ma ken en te herstellen. Er zijn twaalf bijeenkomsten, steeds op dinsdagmiddag van half twee tot half vier. De kosten bedragen veertig gulden, in clusief materiaal, koffie en thee. Knderopvang kan wor den geregeld. Opgave is ook telefonisch mogelijk: 01180- 16278. KRUININGEN - In het artikel van Jac van Bel- zen uit Kruiningen over scheepsongelukken op de Westerschelde, lees het Nieuwsblad en de Schel- debode van vorige week, is een storende fout ge- slopten. De Panamese sleepboot Laga liep niet vast zoals in het bewuste artikel staat vermeld in het Sloegebied, maar deze sleepboot was helemaal zelf niet in moielijkhe- den. Immers, Laga sleep te een ponton naar zee. MIDDELBURG - Zaterdag 29 oktober houdt de atletiek vereniging Dynamo'70 de jaarlijkse Singelloop in Mid delburg. Aan deze Singelloop is na afloop van de wedstrijden ook weer een grote prestatieloop verbonden over de afstanden 3.3, 5 en 6.5 kilometer. Het parcours voert de deel nemers over de Noordsingel en bolwerken. De deelnemers kunnen tijdens de loop zelf hun afstand bepalen. De start is aan de Noordsingel om 15.45 uur. Gezien de grote belang stelling van het vorig jaar worden zeker weer 400 deelne mers verwacht. DOMBURG - De Domburgse firma Carlier Tours heeft twee nieuwe bussen aangeschaft, waaronder een dubbeldeks die plaats biedt aan 75 personen. Eerder dit jaar had Carlier ook een dubbeldekker aange.- kocht, die bus bood plaats aan 63 personen, een naar later bleek niet zo economisch aan tal, noch voor Carlier noch voor de reiziger. Het prijs voordeel van meer mensen in een bus kon niet optimaal worden benut. De nieuwe bus brengt dat voordeel wel. De andere bus is goed voor vijftig personen. Beide bussen zijn voorzien van airconditio ning, bar, toilet, video en nog meer van dergelijke het ge mak dienende snufjes. Omdat de firma Carlier meer aan kwaliteit zegt te hechten dan aan kwantiteit zijn enkele oudere bussen uit het wagen park verkocht. De firma beschikt nu over zeven touringcars, waarvan er twee zijn aangepast voor in- validenvervoer. „Onze chauf feurs hebben jarenlange erva ring" verzekert de heer Car lier. De firma heeft het kan toor in Domburg, de stalling is in Goes. VLISSINGEN - Sinds donderdag 13 oktober heeft Vlissingen er weer een koffieshop bij. Aan de Smalle Kade (Bellamypark) openden Elly Waasdorp en Ans de Jong hun Koffiekeldertje. Deze twee vrouwen serve ren niet alleen lekkers koffie en frisdrank, maar ook beleg de broodjes, uitsmijters, soep en spaghetti. „Daarnaast heb ben we iedere dag vanaf onge veer vier uur onze zogenaam de daghap", vertelt Ans. „Daarin proberen we zoveel mogelijk afwisseling te bren gen, zodat ook de mensen die hier iedere dag willen komen eten steeds iets anders voorge zet krijgen. De ene dag is dat bijvoorbeeld chili con came, de maaltijd aan te bieden voor een betaalbare prijs. We ge bruiken ook zoveel mogelijk verse ingrediënten, niet alle maal van dat voorbewerkte eten. Onnodige luxe hebben we hier niet, wel een gezellige sfeer. In de korte tijd dat we hier open zijn, blijkt al dat de klanten dat op prijs stellen". Het Koffiekeldertje is dage lijks behalve maandag ge opend vanaf halftien 's mor gens tot twaalf uur 's avonds, in het weekend tot één uur. MIDDELBURG - Donder dag 27 en vrijdag 28 oktober vertoont de Turkse Werkne mers Vereniging Middelburg een aantal films in hun ge bouw aan de Eigenhaard- straat 2. Donderdag is dat de film Gebroken tijd, van Floor Kooy, een film over een aantal Turkse arbeiders in Neder land, over hun werk, hun sa menzijn en hun toekomstver wachtingen. Ook wordt dan de film Het Verschil gedraaid. Deze films is gemaakt door Nouschka van Brakel en gaat over vooroordelen rond man nen- en vrouwenberoepen. Vrijdag 28 oktober is er een filmavond alleen voor vrou wen. De film Vrouwen in Tur kije van Heieen de Wit pro beert het beeld, dat in Neder land bestaat van Turkse vrou wen, recht te trekken. De films beginnen om acht uur. Na af loop is er gelegenheid om na te praten en thee te drinken. Gegevens voor deze rubriek moeten uiterlijk de vrijdag voor de week van plaatsing om 11.00 uur op het kantoor aan de Torenstraat 5 in Vlissingen binnen zijn. Vlissingen - Za. v.d. Griek, Badhuisstr. 46, tel. 12950. Zo. Mijnlieff, Nic. Beetslaan 15, tel. 12525. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 en van 17.30-18.00 uur. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Vlissingen - Osterman, De Kempenaerstr. 2, tel. 79791, hele weekeinde bereikbaar voor eigen patiënten. Middelburg - V.d. Haak, Rouaansekaai 47, tel. 12637. Zo. van Engelen, Noordweg 214, tel. 12460.Spreekuur voor spoedge vallen 12.30-13.00 uur en van 17.30-18.00. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Souburg, Middelburg-Zuid, Arnemuiden en Nieuwland - Za. Bouwmeester. Dr, v.d. Moerstr. 15, Arnemuiden, 01182-1308. Zo. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg, 01180-15810. Spreekuur voor spoedgevallen van 12.30 tot 13.00 en van 17.30 tot 18.00 uur. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. West- en Midden-Walcheren - Za. en zo. Bouwense, Valkenisse- weg 14, Biggekerke, 01185-2190. Westkapelle, Domburg, Aag- tekerke, Koudekerke, Zoutelan- de, Meliskerke en Biggekerke - Vrij. 18.00 uur tot zon. 24 uur Vaandrager, Weststr. 7, Domburg, 01188-1271. Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke en Veere - Za. en zo Oosterhoff, Markt 10, Veere, 01181-271. Vlissingen - Vrijd. 28 okt.-4 nov. V.d. Sande, Badhuisstr. 30- 34, tel. 12066. Middelburg - Vrij. 28 okt.-4 nov. Hummelen, Markt 69. Voor heel Walcheren - Za. en Zo. Oort, Tobagolaan 6, Vlissin gen, 01184-78290. Spreekuur voor spoedgevallen tussen 11 en 12 uur. Dierenartsenmaatschap Vlis- singen-Middelburg - Za., zo. voor kleine huisdieren, Schofaerts, 01184-14699 of 01185-2069. Dierenartsenpraktijk Middel burg - (Grote huisdieren) 01180- 33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. 1 Praktijk Oostkapelle - Oude Domburgseweg 33a, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling klei ne huisdieren op afspraak. Vlissingen-stad - Za. en zo. Roose-Heydens, 01184-65763. Spreekuur alle werkdagen 17.00- 17.30, uur, Leliënlaan 1, 01184- 13769. West-Souburg, Papegaaien burg, Bossenburgh, Westerzicht, Oost-Souburg, Ritthem en Paau- wenburg - Za. zo. Cok, 01180- 13418. Spreekuur op ma. wo. en vrij.17.00-17.30 u., Batenburg 84- 86, 01184-61781Spreekuur Oost- Souburg en Ritthem: Dagelijks spreekuur 16.30-17.00 uur in Ge zondheidscentrum, C. van Pere straat 8, 01184-61479. Verloskundigen - Za. zo. Van Ginkel Pres. Rooseveltlaan 232, tel. 12775. R.-k. Kerk Walcheren - Sou burg - Martinuskerk Zo. 10.30 uur parochiekoor. Paauwenburg Open Hof Zo. 11.15 u. eigen zanggroep, 19.00 uur samenzang. Vlissingen - Lieve Vrouwekerk Zat. 19.00 u. dameskoor zo. 10.00 u. jeugdkoor. Middelburg - Petrus en Paulus- kerk Za. 19.00 en zon. 10.00 u. Hoeksteen, zo. 11.30 u. Domburg Zo. 8.45 u. Bethesda St. Josephzleken- huis Zo. 10.00 u. ds. Makkinga. Geref. kerk en Ned. Herv. Gem. Kanaalstr. zo, 9.30 u. ds. Melse. Oranjeplein 20, 9.30 uur. dhr. Heemskerk, 19.00 u. kand. Weijs (Veere). Bethesda St. Jos. zo. 10.00 u. ds. Makkinga. Bejaardenhuis Zoute Viever - Zo. 19.00 u. dhr. Schot. Evang. Bapt. Gem. - Middel burg, Damplein 12, zo. 10.00 u. br. Lok. Geref. Kerk Vrijgemaakt - De Lannoystraat, Vlissingen. Zo. 9.30 en 16.30 u. ds. Kuiper. Ont- moetingskerk Middelburg, zon. 8.30 u. en 14.30 u. ds. de Graaf. Anglicaanse Kerk - (Mission to Seamen) Zeemanshuis Schelde- poort - Zon. 10.30 u. holy commu nion. Luth. Kerk Middelburg, Zo. 10.00 u. ds. Buissing-van Beers. (Lutherdienst m.m.v. Herv. Kerk koor M'burg), Vlissingen, zo. 10.00 u. ds. Altena. Evang. Gem. de Wijngaard, in aula LTS Klarenbeek, zo. 9.30 u. ds. V.d. Zanden. Zevende Dags Adventisten - Vlissingen 't Anker za. 9.15 u. ds. Versteegh. 10.15 u. bijbelstu die. Middelburg - in doopsgez. kerk, za. 10.00 u. bijbelstudie, 11.00u.ds. Versteegh. Kristen Zuid Molukse kerk In Nederland - Souburg, zo. 13.00 u. oud. Latuheru. Koudekerke, 12.00 u. pdt. Waisapy. Doopsgezinde Gemeente Vlis singen-zon. 9.30 u. ds. Postema Geref. Kerk Vlissingen - Pe- truskerk - zo. 9.30 u. dhr. Jorrits- ma, 17.00 u. ds. de Nooij, Open Hof Zo. 9.30 ds. Kalksma, 17.00 u ds. Makkinga. Chr. Geref. Kerl' Vlissingen - Zo. 9.30 en 17.00 u. ds. Brons. Der Boede - Zo. ds. V.d. Vrie. Hervormd Middelburg - Nieu we Kerk, zon. 10.00 u. dhr. Alle- wijn. Koorkerk zo. 10.15 u. ds. Mentzel, 19.00 u ds. Korevaar (jeugddienst). Oostkerk 10.15 u ds. Korevaar. Ontmoetingskerk zo. 10.00 u ds. Nell, 17.00 u. kand. De Koeijer. (Ger. Bondsdienst). Tho maskapel zo. 10.00 u. ds. Panhui- se. Engelse kerk, zo. geen dienst. De Hoeksteen, 14.30 u ds. Bor- gers. Ned. Geref. Kerken in Engelse kerk - Middelburg zon. 9.30 u. dhr. De Leur, 17.00 u. dhr. Huis man (Vliss.) Kristen Zuid Molukse Kerk in Ned. - Souburg zon. 10.00 u. oud. Picasouw. Vrijz. Herv. en Remonstrantse Kring - Vliss. in Ophir Badhuis straat 186, zo. geen dienst, Middel burg, (Koorkerk) zo. 10.15 u. ds. Mentzel (Dordrecht) Nieuw Apost. kerk - Wester- baan 20, West-Souburg, zon. 9.30 en 16.00 uur, woens. 20.00 uur. Pinkstergem. Leden in Chris tus - Vrijdomweg 1, Vliss. zo. 11.00 u. Leger des Hells - Vlissingen zon. 10.00 en 19.30 u. Volle Evang. Bethel Kerk - Middelburg't Zand, Baarsjes straat. zo. 16.00 uur. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen - Paul Krugerstraat 224, Vlissingen, zon. 11.45 u. Herv. gem. Vlissingen - Ja- cobskerk, zo. 10.00 u. prof. Bak ker. Johanneskerk zo. 9.30 u. ds. Strating. Petruskerk, zo. 17.00 u ds. De Nooij. Pinkstergem. Vlissin gen, Emmastr. 10. wo. 19.30 u, zo. 14.30 u. Chr. Gem. - zo. mensenwij- dingsdienst. 10.30 uur Kapel van St. Maarten. Aktiekomitee Vrouwen in de Bij stand - Postbus 585, Middelburg, tel. spreekuur do. 14.00-15.00 u. tel. 01184-61252. Stichting Jeugd en Gezin In Zeeland - Middelburg. Dagelijks en in het weekend telefonisch be reikbaar 01180-28555. FIOM Zeeland - Stichting tot hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap. Loskade 17, Middelburg. Spreekuur volgens afspraak, tel. 01180-27311, be reikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur en van 13.30-15.30 uur op ma., di., do. en vrij. Raads- en Advieswinkel Vlis singen - voor vragen over uitke ringen, bezwaarschriften, vrijwilli gerswerk, enz. Badhuisstr. 104. Spreekuren di. 10.30-12.00 u. do. 9.00-12.00 u, vrij 9.00-11.00 u, tel. 16655. In de Zwaan di. 14.00- 16.00 u, tel. 61252. In de Paraplu wo. 10.00-12.00 u, tel 65453. Vrijwillige Humanistische geestelijke hulpverlening - Voor een persoonlijk diepgaand ge sprek, tel. na 18.00 u. tel. 01184- 12578 of tel. 01180-14105. Groep Weduwen en Weduw naars - bijeenkomst elke dinsdag avond Londeifsekaat* 39, Middel burg. Inl. bij FIOM, tel. 01180- 27311. C.O.C. Homokontaktgroep Walcheren - Postbus 251Vlissin gen, info. Tel. 01184-68354/ 71854.Soos elke 4e woensdag v.d. mnd. 20.00 uur De Piek, Hellebar- dierstraat 13, Vlissingen. Zeeuws Consultatiebureau voor alcohol en drugs - Brak straat 30, Middelburg, tel. 01180- 37320, Vlissingen, Badhuisstraat 25-27-29, tel. 01184-13240. Stichting v. Maatschappelijke Dienstverlening Walcheren - Loskade 29, tel. 01180-26951. Open tijdens kantooruren. Vlissin gen, Dr. Otterstr. 3, tel. 01184- 19820. Spreekuur dagelijks van 9.00-10.00 uur, dinsdag tevens van 19.00-20.00 uur. Wijkgezondheidscentrum Zuid-Dauwendaele - Roozen- burglaan 18, Middelburg, tel. 291146. Spreekuur gezinsverzor ging maandag t/m vrijdag 9.00 tot 9.15 uur. Spreekuur maatsch. werk maandag t/m vrijdag 13.30 tot 15.30 uur. Opvanghuis voor jongeren - Dag en nacht bereikbaar via tel. 01180-16816. Gehandicapten Adviesbureau Zeeland - Kosteloze hulpverle ning, advies en begeleiding. Dage lijks geopend van 9.00-17.00 uur. Tel. afspraken 01180-23592 ook voor huisbezoeken. Werkgroep Laat Leven te Wal cheren - Onderdeel van de vereni ging ter bescherming van het on geboren kind, tel. 01184-61825. Vrouwen Nazorg Borstampu- tatie - Spreekuur woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel. 01180- 14366. Alfabetiseringsproject „Wal cheren" - Leren lezen en schrij ven aan Nederlandstalige mensen van 18 jaar en ouder. Aanmeldin gen en informatie tel. 01184-17819 of 01180-16278. PvdA Ombudsman Vlissingen - Tel. 01184-63133. Middelburg - tel. 01180-36197 (b.g.g. 13358) en 14904, Ook voor Westkapelle. Medisch kleuter- en kinder dagverblijf - Opvang van kinderen in de leeftijd van 1 Vi-6 jaar en op vang schoolgaande jeugd. Middel burg. tel. 01180-13226. Vlissingen, tel. 01184-63724. Bureau voor rechtshulp Zee land - Loskade 35-37, Middelburg 01180-37120, dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur. Maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur. Stichting Blijf van m'n lijf Zee land - postbus 231, Middelburg 01184-14645, dag en nacht. Telefonische hulpdienst - Voor mensen in geestelijke en so ciale nood. Dag en nacht geopend, tel. 01180-15551. Adviesbureau voor School en Beroepskeuze - Badhuisstraat 24, Vlissingen, tel. 01184-13655. Informatheek elke wo. 13.30-16.30 u. of na afspraak. Do. 27 okt. 04.54 en 17.14 uur Vr. 28 okt. 05.43 en 18.15 uur Za. 29 okt. 06.49 en 19.35 uur Zo. 30 okt. 08.13 en 21.06 uur Ma. 31 okt. 09.40 en 22.30 uur Di. 01 oov. 10.58 en 23.35 uur Wo. 02 nov. 11.59 en uur

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1983 | | pagina 5