HET WEEKBLAD WAAR JE LEKKER VOOR GAAT ZITTEN HUMOR WERD NIET GEWAARDEERD Crematie van Gouden Delta I Kroos J.P.A. ROSSËL Indiaanse muziek vrijdag in de Piek Wrevel Duyvenvoorde met eigen bus naar Den Haag Professioneel B Flamingo Radicale therapie voor vrouwen Vredeslied op carillon Leuren voor Klepperhoeve is zwendel Wijkcomité's willen meer informatie over kabel-t.v. Concert in Kapel WIE OREN HEEFT NAAR VOORDEELKOOPJES EN OPEN 00G VOOR EIGEN OMGEVING GAAT EVEN ZITTEN VOOR DE SCHELDEB0DE m MIDDELBURG - Eindelijk afgelopen met die vuilspuiterij, zullen bestuurders en bedrijven den ken die vaak het mikpunt waren in De Gouden Delta, het blad van de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland. De redactie meldt zelf in een R.I.P. op de voorpagina van het laatste nummer: „Na een tien jaren durende worsteling, de eerste tijd bezield door de wil om te winnen, maar allengs meer over tuigd rakend van de zinloosheid van zijn bestaan, is heden geheel vrijwillig van ons heengegaan De Gouden Delta. De tientallen vrolijke werkavonden en werkweekeinden en de bijna evenzovele enerve rende botsingen met bestuur en autoriteiten die hij ons in die jaren schonk, zullen voorgoed als dierba re herinneringen in ons geheugen gegrift blijven". •ebode] verlovingsringen verlovingsringen uit voor raad leverbaar Direkt gegraveerd JUWELIER VAN DER MADEN 01184-12605 - vlissingen TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN- REPARATIE HJitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiüiiiiiiiiiiiii v A SCHF^DEBODE j UITGAVE ZEEBRA WEEKBLADEN -31e JAARGANG - OPLAGE 42.465 EX WOENSDAG 26 OKTOBER 1983 301 KANTOOR TORENSTRAAT 5 - VLISSINGEN - TEL 01184-19910 POSTADRES POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN (ADVERTENTIE! Het is dus afgelopen met De Gouden Delta, volgens sommi gen het beste blad van Zeeland en in elk geval jarenlang het meest geruchtmakende. De werkavonden waren niet zo vrolijk meer. En de redactie wilde plezier aan de krant be leven, dat was minstens even belangrijk als het milieu. En oon. g\>sd voor het milieu, want belangstelling voor alles wat onze omgeving bedreigt wek je niet op in een saaie krant, vond de redactie. De verantwoordelijke be stuurders werden door de re dactie persoonlijk aangespro ken, in woord en plaat. In het eerste nummer stond al een karikatuur van commissaris van de koningin Jan van Aartsen (Jan Industrie in De Gouden Delta). Dijkgraaf Gil les de Jager en gedeputeerden Kaland, als Van de Bos en la ter Wim Don konden regelma tig op aanvallen rekenen. Schandalig vonden de be stuurders dat allemaal en Pro vinciale Staten trok op een ge geven moment, tot genoegen van onder meer Aartsen, de subsidie aan VMZ in. Wie nu op de schandaal verwekkende onderwerpen in De Gouden Delta terugziet, kan alleen maar tot de conclu- OOST-SOUBURG - De buurtvereniging van Duyven voorde houdt donderdag 27 oktober een gespreksavond met de Vrouwen voor de Vre de. Het begint om acht uur in de Schuur en is voor leden van de buurtvereniging vrij toe gankelijk. De buurtvereniging van Duyvenvoorde rijdt ook met een eigen bus naar Den Haag voor de vredesdemonstratie. Kaarten hiervoor zijn ver krijgbaar bij Riet Caljous, IJs- selstraat 37. Ze kosten vijftien gulden voor volwassenen en een tientje voor kinderen. De bus vertrekt vanaf de Schuur. Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren. Editie Vlissingen (V). Oplage 22.383, in de gemeenten Valkenisse, Vlissingen en Westkapelle. Editie Middelburg (M). Oplage 22.082, in de gemeenten Arnemuiden, Domburg, Mariekerke, Middelburg en Veere. Advertentie-exploitatie: J. v. Emden, privé Bossenburg 10, Vlissingen, tel. 01184-60369; Jos Rentmeester, privé Hoofdstraat 36, Ovezande, tel. 01195-379. Redacteur: Ad de Jong, privé tel. 01180-26043. Correspondent: Rina Savic, privé tel. 01184-64630. sie komen dat de bestuurders in Zeeland niet tegen kritiek konden en nog minder tegen een grapje. Omdat er nogal eens met bijbelspreuken werd gewerkt, ligt het voor de hand daar de oorzaak van de wrevel te zoeken. Zo werd onder de kop De Openbaringen van Johannes de ommezwaai van gedepu teerde Van de Bos gehekeld. Van de Bos was als gedepu teerde steeds voor potdichte afsluiting van de Oosterschel- de. Als hij voorzitter wordt van de vissersorganisatie Ze- vibel moet hij natuurlijk om. „Heden open, vroeger dicht, Van de Bos kent zijn plicht", was het vriendelijke commen taar van De Gouden Delta. Dijkgraaf Gilles de Jager kreeg van De Gouden Delta symbolisch een standbeeld aangeboden. De dijkgraaf was een onwrikbaar voorstander van sluiting van de Ooster- schelde. In een oudej aars sprookje droomt gedeputeerde Kaland van een enorm indus triegebied in het Sloe. Het gaf allemaal veel herrie. Ook wel met het bestuur van de VMZ. Als voorzitter Hans Ban- nink nu hardop het R.I.P. van de redactie yporleest, zegt hij over „de enerverende botsin gen met het bestuur": „Ik hoop niet dat de redactie er zo over denkt". De redactie was betrekkelijk onafhankelijk. „Dat gaf wel eens frictie met het bestuur", erkent Bannink. „Wij werden ermee geconfronteerd, want het blad en bestuur was voor buitenstaanders één. Maar ik zat daar nooit zo mee. De for mule en de vorm van De Gou den Delta hebben we in het bestuur altijd de hand boven het hoofd gehouden, ook al waren er bestuursleden die een andere weg willen in slaan". Ondertussen heeft de zo ge laakte aanpak van De Gouden Delta-redactie toch - en waar schijnlijk juist - bereikt wat de bedoeling was: aandacht voor het milieu. Hans Ban nink: „Je kunt natuurlijk niet zeggen dat het alleen ons werk is, maar we hebben er wel aan meegewerkt dat bijvoorbeeld de milieu-inspectie is uitge breid, dat de afdeling milieu van provinciale waterstaat veel groter is geworden en dat het bureau milieuzaken van de provincie veel meer man kracht heeft gekregen. Ook gemeenten stellen meer en meer milieu-ambtenaren aan. Dat wil overigens niet zeggen dat er nou zo geweldig veel vorderingen met een schoner milieu worden gemaakt. Mis schien is de bedreiging nu wel groter dan ooit door de crisis. Neem de deregulering". Deregulering heeft voor het milieu hier en daar kwalijke gevolgen doordat moeizaam bereikte regelingen op losse schroeven komen te staan door het streven van de over heid regels zoveel mogelijk te schrappen. Aandacht voor het milieu blijft dus noodzakelijk. De VMZ gaat dan ook door, En verlos ons van het kwade... een wijd verspreid affiche van De Gouden Delta-redactie. Spotprent naar aanleiding van de Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie. strevend naar fusie met het Coördinatieorgaan voor na tuur-, landschaps- en milieu bescherming. Die twee clubs gaan samen ook een nieuw blad uitgeven dat de beide eigen bladen moet gaan voort zetten. Hoe dat blad eruit gaat zien, is nog onduidelijk. In elk geval wordt het geen professioneel blad, zoals De Gouden Delta dat door journalisten en kun stenaars werd gemaakt. Woensdag 2 november wordt het laatste nummer van De Gouden Delta verbrand. Dat gebeurt om drie uur bij het Goese Sas. De as zal worden uitgestrooid over de golven van de Oosterschelde. „Be langstellenden en bloemen welkom", staat er in de aan kondiging. VLISSINGEN - In het V.J.V.-centrum in Vlissingen begint woensdag 26 oktober om half acht een F.O.R.T.- groep. FORT staat voor Femi nistische Oefengroep Radicale Therapie. In zo'n groep werken de vrouwen aan „de eigen be wustwording". Essentieel is „het loskomen van de diepge wortelde rollenpatronen". De bijeenkomsten worden geleid door Margot Schotel en Mar- jon van Bergen-Henegouwen. Voor meer informatie kan men bellen naar tel. 01184- 15355. VLISSINGEN - Vrijdag 28 oktober zal op het Vlissingse carillon een vredeslied te ho ren zijn. Met het oog op de de monstratie tegen kernwapens in Den Haag op zaterdag 29 ok-, tober speelt stadsbeiaardier Henk van Putten vrijdag om elf uur, halftwaalf en twaalf uur het speciaal voor deze gele genheid gecomponeerde vre deslied. MIDDELBURG - Er blijken in Middelburg regelmatig mensen de deuren langs te gaan met artikelen die ten ba te van de kinderboerderij worden verkocht. De Klepperhoeve, zoals de boerderij heet, waarschuwt de mensen er echter voor dat dat geld nooit bij de kinderboer derij terecht komt. Mensen van de Klepperhoeve gaan de deuren niet langs. Ze verkopen alleen artike len op de boerderij zelf of op markten en evenementen waar de kinderboerderij offi cieel is vertegenwoordigd. ^ADVERTENTIE^ Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52, Vlissingen Elk jaar zie je wel dieren die zich niet aan de volgorde houden: in mei een ei of een jong en in de herfst in de rui of\ E verharen. Bij de heer Wassink komt de laatste twee weken een eend met twaalf pijlertjes op gezette tijden in zijn vij vertje zwemmen. Er waren er eerst zelfs veertien, maar twee hebben de strijd al moeten opgeven, meldt Wassink die aan de Annalaan in Middelburg woont. „We voeren ze een beetje bij". Dat zal wel wat helpen, maar de meeste jonge eendjes 5 zullen de winter toch niet doorkomen. iiiiiiüiiiiiitiiiiiiiiumiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiuifi'iiiiiiifuii^iH^ VLISSINGEN - De ge meentelijke nota „Een ka bel voor Vlissingen" heeft bij verschillende buurt verenigingen nogal wat vragen opgeroepen. Zo vraagt het Komitee Schil- dersbuurt Noord zich af of iemand die via een ge meenschappelijk antenne systeem t.v. kijkt en geen kabel wil nog t.v. kan blij ven kijken als de kabelex ploitant het centrale sys teem overneemt. Ook de kosten in de komende ja ren zijn een vraag voor dit comité. Het Wijkcomité Bossen burg vraagt de gemeente raad een of meer voorlich tingsavonden te organise ren, zodat de mensen een verantwoorde mening over de mogelijke opzet van ka beltelevisie in de gemeente kunnen geven. Bossenburg wordt in dit verzoek ge steund door de Schilders- buurt en de Opbouwcom- missie Oost-Souburg. Het Woonlastenkomite Vlissingen is het niet zo eens met de keuze van b. en w. voor een beheers vorm van de kabel in een combinatie van gemeente lijke en particuliere ex ploitatie in een besloten vennootschap. Het comité is voorstander van een opener beheersvorm, zoals die ook in Almelo, Leiden, Deventer en andere plaat sen wordt gehanteerd. Het gaat daar om een publiek rechtelijke beheersvorm die de gemeente meer greep op de zaak geeft dan bij de besloten vennoot schap. Het argument dat dit ex tra druk op het ambtelijk apparaat zou leggen, ziet het comité niet als onover komelijk. Integendeel, uit breiding van het ambtena- renbestand voor de kabel- t.v. is eenvoudig te zien als een taak van de overheid in het kader van de werk- loosheidbestrijding. VLISSINGEN - Vrijdag 28 oktober treedt de volksmuziek groep Yupanki op in de Piek in Vlissingen. Het optreden begint om halfnegen. Yupanki speelt Indiaanse volksmuziek uit het Andesge- bied. Deze muziek is ontstaan binnen de oude Indiaanse cul turen, waarvan de Inca-cul tuur de bekendste is. De in vloed van de Spaanse muziek is echter ook groot. Zo zijn de snaarinstrumen ten, die een belangrijke rol spelen in de muziek, van Spaanse oorsprong. De volks muziek zoals Yupanki die speelt, ontwikkelt zich nog steeds in Zuid-Amerika. Als bekendste voorbeeld geldt het nieuwe Chileense lied. Yupanki is genoemd naar de laatste zonnegod die het Inca- rijd regeerde (rond 1500). HOOGELANDE - Zondag 30 oktober geven Donna Metz (fluit) en Marlies van Gent (piano) een concert in de Kapel van St. Maarten in Hoogelan- de. Het duo begon gezamenlijk op te treden in 1981. De inte resse gaat uit naar het nog ta melijk onbekende vroeg-ro- mantische repertoire en mu ziek van Nederlandse compo nisten van laat-klassiek tot hedendaags werk. Op Walcheren bestaat het programma uit composities van onder meer Theodore Verhey, Adriaan Bonsel, Louis Andriessen, Georges Enesco en Bohuslav Martinu. Het cncert begint om half- drie. 'AOVE«^r,E, 64-32

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1983 | | pagina 1