James Philips speciale gast op anti-fascistische manifestatie Concert Raven in veilinghal Gespreksgroep in de Zwaan Hervormd Koudekerke 400 jaar VROUWEN ONDER ELKAAR Koffiemorgen Rommelmarkt Damplein Avonden over kerk en kernwapens Kerkopera Curlew River is middeleeuws mysteriespel Vrijwillige brandweer Arnemuiden viert feest Kinderkleding en cursussen Blue Spirit 25 jarig 330 Vogels in sporthal Cursus video in Midgard Vrouwen op stadhuis Verkoopdag SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 26 OKTOBER 1983 311 OOST-SOUBURG - Vrouwen, die graag met anderen willen praten over allerlei uiteenlo pende onderwerpen, kunnen daarvoor weer één keer per maand te recht in buurthuis de Zwaan. De vrouwenthe ma ochtenden zijn elke laatste donderdag van de maand. OOST-SOUBURG - Ter herdenking van de bevrij ding van Vlissingen is er vrijdag 4 november een grote anti-fascistische manifestatie in de Zwaan. Deze manifestatie is opgezet door de werkgroep anti-fascisme en anti-racisme van de buurtvereni ging van Duyvenvoorde. Met opzet is voor deze ma nifestatie De Zwaan gekozen, omdat men hier heel wat meer bezoekers kan ontvangen dan in het eigen wijkgebouw de Schuur. Optredens Scholenproject De Zwaan MIDDELBURG - Weer eens een popconcert in Zeeland. De bekende Engelse heavy metalgroep Raven treedt zaterdag 29 oktober op in de veiling hal in Middelburg. In het voorprogramma staat Horizon. Raven is pas de laatste drie jaar een bekend en erkend fe nomeen, maar al in 1975 werd de groep opgericht door de broertjes Mark en John Gal lagher. Vijf jaar speelde het (toen nog) kwartet in het En gelse clubcircuit. In 1980 gaan de gebroeders met drummer Rob Hunter verder als trio, brengen de eerste single Dont't need your money uit en vesti gen een reputatie als hardbak- ken heavy metal boreling. In oktober 1981 volgt de eer ste elpee Rock untill you drop en in Engeland kon het niet meer fout gaan. Tournees door Europa en Amerika maakten Raven in 1982 tot een van de drie populairste heavy metal- groepen in de wereld. Zaterdag in de veilinghal kan iedereen horen hoe hard Raven er tegenaan gaat. Het begint om halfzeven. Kaarten aan de zaal 22,50 en in voor verkoop 20,- bij Royal in Zoutelande, American, de Poort en Sjiep in Middelburg en Sjiep in Vlissingen. MIDDELBURG De vrou wencontactgroep „Kom uit je huis" houdt woensdagmorgen 2 november haar maandelijk se koffiecontactochtend. Tijdens deze ochtend zal mevrouw Looise komen ver tellen over het werk van de steungroep S.A.A.M. (Steun Aan Argentijnse Moeders). De steungroep houdt zich bezig met de problematiek van de Argentijnse Moeders die dag in dag uit in stil protest probe ren meer te weten te komen over hun verdwenen familie leden. Het begint om 9.30 uur en zal duren tot 11.30 uur. De koffiecontactmorgen vindt plaats in het wijkgebouw Zui derbaken, M. de la Palma- straat, Middelburg. Het kost 1.- en kinderoppas is aanwezig. Na afloop van de koffiecontactmorgen kan men informatie krijgen over de verschillende aktiviteiten die door „Kom uitje huis" worden georganiseerd, zoals de groe pen tekenen/schilderen, hob- by-creativiteit, handwerken, timmeren, conversatie vreem de talen, enzovoorts Riina pilo groepen kunnen nog wel nieu we leden opnemen. Heeft u in teresse, kom dan naar de kof fiecontactmorgen of bel naar „de Hayman", Rentmeester laan 245, Middelburg, tel. 01180-29004. MIDDELBURG - Alle ka bouters, verkenners en andere leden van de Middelburgse Lutemgroep houden zaterdag 29 oktober van negen tot een uur een najaarsrommelmarkt en wel in de graanbeurs op het Damplein. De opbrengst is bestemd voor onderhoud en aanvulling van het spelmateriaal van de jeugdgroep. Wie iets te verko pen heeft, kan contact opne men met de heer van Riet, Hanny Schaftstraat 9 Middel burg, tel. 01180-26319. Tijdens de rommelmarkt kunnen vrij willigers zich opgeven voor het leiden van een groep, want daar is nogal wat behoefte KOUDEKERKE - Even als een aantal andere ker ken op Walcheren bestaat ook de Nederlands Her vormde Kerk in Koudeker- ke dit jaar vierhonderd jaar. Zondag 30 oktober is er in verband met dit jubi leum een herdenkings dienst die om halfelf be gint. Eerder dit jaar zijn er al kinderactiviteiten ge houden en een orgelcon cert. Ook is er een herden kingsboekje uitgegeven, waarin zowel de geschiede nis van het kerkgebouw als de gemeente beschreven is. Het kerkgebouw in Kou- MIDDELBURG - In mei 1983 schreven de Nederlandse bisschoppen een brief met als titel Vrede en Gerechtigheid. De brief was bedoeld als hulp middel om de plaats van de kerk te bepalen ten aanzien van de kernwapenproblema- tiek. Tijdens twee bijeenkomsten in de Hoeksteen in Middelburg kan men praten over de in houd van deze brief. De bij eenkomsten zijn georgani seerd door Pax Christi en zijn voor iedere belangstellende toegankelijk. Tijdens de eerste avond, maandag 7 november, geeft men informatie over wat de bisschoppen zeggen in hun brief. De tweede avond, maandag 21 november is een discussie avond. Men kan dan zelf zeg gen hoe men over deze proble men denkt. De avonden beginnen om acht uur „We hebben bewust gekozen voor een open groep, die dan ook sterk verschilt per keer", vertelt Marjan Wijngaarden, die onder meer met Jeanne Lintvelt samen met enkele an dere vrouwen deze morgens voorbereidt. „Daarin verschillen we dus van bijvoorbeeld een praat groep. Het aantal deelneem sters wisselt ook steeds. De ene keer zijn het er maar vijf, maar een andere keer wel drie keer zo veel. Voor de eerste drie maanden van dit seizoen hebben wij zelf de onderwer pen gekozen. Ze staan alle maal in het teken van de hulp verlening. De eerste morgen, in september, hebben we ge sproken over de jeugdzorg. Deze maand, donderdag 27 ok tober dus, gaat het over vol- wassenenzorg (vroeger heette dit het bureau voor levens- en gezinsvraagstukken en de so ciaal-psychologische dienst). Volgende maand komt de re classering aan bod". De rest van het jaarpro gramma is nog niet vastge steld, omdat ook de deelneem sters zelf met allerlei ideeën naar voren kunnen komen, die dan op korte termijn in het programma ingepast worden. „Soms komen er bij een onder werp ook zoveel vragen naar voren, dat we er meer ochten den aan besteden", vertelt Jeanne Lintvelt. „Dat is vorig jaar ook al het geval geweest met de alternatieve voeding. Daar bleek zoveel belangstel ling voor te zijn, dat er drie morgens over gepraat is. Op zulke dingen moet je dan ook kunnen inspelen". De meeste ochtenden wordt er een spreekster uitgenodigd om het thema in te leiden. Ook komt het voor dat de onder werpen besproken worden aan de hand van films of boeken. Marjan: „We zijn met deze thema-ochtenden begonnen met het doel de vrouwen eens een keertje uit huis te halen, ze eens in contact te brengen met andere vrouwen. Er zijn zo veel dingen waar je als vrouw best wel eens met anderen over wilt spreken en daartoe bieden wij dan de mogelijk heid. Daarom hebben wij ook gekozen voor alleen vrouwen. Dat heeft niets met emancipa tie of feminisme te maken, maar over een heleboel dingen praatje nu eenmaal makkelij ker als je met vrouwen onder elkaar bent. Neem nu alleen maar eens een onderwerp als borstkanker. Als je daar in een gemengde groep over gaat praten, zijn een aantal vrou wen toch geremd". De thema-ochtenden heb ben al aanleiding gegeven tot vervolg-activiteiten. Tijdens de avond over jeugdzorg kwam bijvoorbeeld het idee naar voren een oudercursus te starten. „Dit is niet de opzet van de ochtenden", vindt Mar jan, „maar als er zo spontaan iets opkomt, geven wij daar natuurlijk alle medewerking aan". Vrouwen, die mee willen praten, kunnen donderdag 27 oktober in de Zwaan komen, vooraf aanmelden is niet no dig. De ochtend loopt van kwart over negen tot kwart over elf. De entree is een gul den vijftig en de koffie is gra tis. Er is kinderopvang aanwe zig. MIDDELBURG - In de Oostkerk in Middelburg is aanstaande vrijdagavond een unieke opera te zien: de kerkopera Curlew Ri ver van de componist Benjamin Britten. De uitvoerenden zijn onder meer James McLean (tenor), Jaap Dieleman (bariton), Ja mes Tucker (bariton), Lode- wijk Meeuwsen (bas) en het Curlew River Church Choir. De muzikale leiding is in han den van Bert van Dijk. De plaats van handeling van de opera is in dit geval zeer toepasselijk een middel eeuwse kerk. Solisten en koor zangers voeren er een middel eeuws mysteriespel op over een bedevaart. De bevaart- gangers wachten bij een rivier om door de veerman te wor den overgevaren voor hun tocht naar de Oostelijke Moe rassen. Daar ligt het graf van een twaalfjarige jongen die zij als een heilige vereren. Uit de Zwarte Bergen nadert een vrouw die waanzinnig is van verdriet om haar zoontje die al een jaar wordt vermist. De ge lovigen bespotten haar, maar laten haar tenslotte wel toe op de boot. Het begint om acht uur. Or ganisatie SPM. dekerke was als alle andere kerken in de beginjaren van de katholieken. Deze kerk werd tijdens het beleg van Middelburg door de Geuzen helemaal verwoest. De tegenwoordige kerk da teert van ongeveer 1650 en is inmiddels vele malen verbouwd en gerestaureerd. Oospronkelijk was de kerk omringd door het kerkhof, zoals dat vroeger overal de gewoonte was. Tot kort voor de Tweede Wereldoorlog was het kerkgebouw omgeven door zware olmen. Deze bomen zijn in 1938 gerooid. Het kerkgebouw zelf is opge trokken uit zogenaamde Zeeuwse moppen en lange tijd met een grijze cement- laag bepleisterd geweest. Bij de restauratie in 1964 is het gebouw van deze pleis terlaag ontdaan. Een echte toren, zoals men die bij de meeste oude kerken ziet, ontbreekt. In plaats daarvan is op het dak van de kerk een dak ruiter geplaatst, waarin twee klokken hangen. De kleinste draagt een wapen uit 1570. De tweede klok werd in 1775 gegoten. Beide klokken zijn in de Tweede Wereldoorlog door de Duit sers geroofd, maar zijn later weer teruggegeven. Met de restauratie van de kerk in 1952 is het interieur volledig gewijzigd. Er zijn toen veel mooie dingen bij gekomen, maar ook is er veel moois verloren gegaan. Voor 1952 zaten de vrouwen nog in het middenschip en de mannen nog in de boch ten. Deze opstelling stamt nog uit de tijd van de hage- perken, toen de weerbare mannen zich opstelden rondom vrouwen en kinde ren om eventuele versto ring van de dienst tegen te gaan, aldus de schrijver van het boekje H. Groot- jans. „De grote werkloosheid en stelling over fascisme in de bi- de economische teruggang, vormen een goed klimaat voor het opkomen van het fascisme. De winst van de Centrumpar tij bij de laatste verkiezingen, bewijst dat toch maar weer", zegt Adi van Esch. „Daarom willen wij de mensen waar schuwen, waar dit allemaal toe kan leiden. Vooral ook de jongeren duidelijk maken, waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Hen duidelijk maken, wat die leuzen, die ze zo gemakke lijk neerkalken, nu eigenlijk inhouden". Adi's werkgroep bestaat bijna twee jaar. Op 5 mei werd al een tentoonstel^ ling gehouden,' maar nu wil de werkgroep de activiteiten nog verder uitbreiden. „Een mani festatie, zoals we die op 4 no vember houden is een uitste kend middel om een groot pu bliek te bereiken. Maar dat is niet genoeg. We gaan ook voorlichting geven op de scho len. Met alleen tentoonstellin gen en muziekavonden komen we er niet", meent Adi van Esch. De manifestatie wordt voor afgegaan door een tentoon- bliotheek in Oost-Souburg. Deze is te zien vanaf maandag 31 oktober. De tentoonstelling bestaat uit een aantal panelen met foto's en een aantal boe ken. Wie zelf boeken over dit onderwerp beschikbaar wil stellen, kan deze afgeven bij de bibliotheek. De manifesta tie in De Zwaan wordt vrijdag om acht uur geopend door burgemeester Westerhout. Er zullen verschillende stands opgesteld staan in de Zwaan met informatie, onder meer van de Vrouwen voor Vrede en van de Vara. De avond wordt verder gevuld met optredens van verschil lende muziekgroepen en spre kers die de gevolgen van het fascisme tijdens de tweede wereldoorlog zelf hebben on dervonden. „De grootste mond", een koor uit Tilburg, geeft een kleine voordracht en zingt an ti-racistische liederen. Het koor is opgericht, omdat een aantal zangers het niet eens was met het beleid in Neder land en daarop muzikale wijze hun uiting aan wilden geven. „De Hartelijke Groeten" is een muziekgroep uit Middel- beers, die de eigen muziek om- De Zuidafrikaanse zanger James Philips. schrijft als Nederlandse hard- real-folk. De groep bestaat al een paar jaar en is aanvanke lijk opgericht met het doel een gezellig stukje muziek te brengen, maar is zich steeds meer politiek gaan richten, omdat ze nogal wat aan te merken hebben op het beleid in Nederland. Speciale gast tijdens deze avond is de Zuidafrikaanse zanger James Madhlope Phi lips. Hij zingt liederen die ge richt zijn tegen de apartheids politiek en wordt daarbij be geleid door De Hartelijke Groeten en De Grootste Mond. Als laatste groep treedt Dis cus op. Deze Rotterdamse to neelgroep is te vergelijken met Proloog. Zij zullen ook een aantal liederen zingen. De sprekers zijn deze avond'Lien Ongky van het comité Indone sië en Siem Korper van het Verenigd Verzet. „Naast de voorbereidingen voor deze manifestatie zijn we ook bezig met een scholenpro ject", vertelt Adi. „We hebben contact opgenomen met een aantal scholen in Souburg en Vlissingen, met het verzoek daar voorlichting te geven en brochures uit te delen. De moeste scholen zagen er wel wat in en we zijn dit nu aan het voorbereiden. In het begin denken we daarbij aan de hulp van de Anne Frankstich ting, maar later hopen we zo ver te komen dat we de lezin gen helemaal zelf voorberei den en houden. We willen niet alleen praten over de situatie zoals die in Nederland is, maar bijvoorbeeld ook de omstan digheden in Zuid-Amerikaan se landen aan de orde laten komen. Daarnaast willen we regelmatig lezingen houden in ons wijkgebouw De Schuur, ook bestaat de mogelijkheid tot het organiseren van cur sussen, discussieavonden en dergelijke". De werkgroep richt zich vooral op de jongeren. Een groot aantal jongeren zijn -overigens al daadwerkelijk bij de groep betrokken. Zo hebben de leden van jeugdsoos '82 on der meer geholpen de brochu res samen te stellen en maken zij de muren schoon die met racistische leuzen beklad zijn. „We hopen op deze manier mee te werken om de buurt leefbaar te houden. Er wonen in onze buurt mensen van een aantal verschillende rassen en nationaliteiten en ik zie het toch wel als een taak van de buurtvereniging om eraan mee te helpen dat die als goede buren hier kunnen wonen", vindt Joop van Esch. „En dan doel ik natuurlijk niet op de kleine burenruzies, maar op de achterliggende ge dachte. We moeten elkaar niet als concurrenten zien, die ons wel eens het eigen baantje af kunnen nemen. Een goed be grip voor eikaars achtergron den, zou al veel helpen om el kaar als gelijken te zien". Kaarten voor de manifesta tie in De Zwaan zijn nu al in voorverkoop bij de volgende adressen: Van Esch, de Smit straat 17, telefoon 63641. Toos Meier, Esdoornstraat 46, tele foon 64333 en Adi van Esch, Hercules Segherslaan 216, te lefoon 72760. uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:' ARNEMUIDEN - De vrijwillige brandweer in Arnemuiden bestaat vijfendertig jaar. Het bestuur wil dat niet zomaar voorbij laten gaan. Er staan zaterdag dan ook enige feeste- lijkheden op stapel. Zo is er vanaf aanstaande zaterdag een expositie te zien in de brandweergarage aan de Amestraat van alle brandweermaterieel in het dorp. Wie er belang in stelt, kan van tien tot tivaalf en van een tot vier terecht, gra tis. Daarnaast is er een demonstratie met veel vuur en rook op de Kade en wel van halftwee tot halfdrie. De jeugd van Arne muiden kan desgewenst de hele dag meedoen aan spuitwed- strijden, ook op de kade. De beste spuiters krijgen een aardige prijs. De deelname is gratis. immuunmm VLISSINGEN - Zaterdag 29 oktober houdt het buurthuis Scheldebuurt in Vlissingen weer een kinderkledingbeurs. Alle kinderkleding kan worden ingebracht, de prijzen liggen laag en de opbrengst is op fifty-fifty-basis. De in- en verkoop van de kleding is van halftien tot halfeen. Bij voldoende belangstelling starten in buurthuis de Zwaan in Souburg weer een aantal nieuwe cursussen. Het gaat onder meer om poppen maken, omgaan met geld, werken met brooddeeg, bloemschikken, Engels, textie le werkvormen, zelfverdedi ging voor vrouwen, volks schilderen, spinnen en weven en stijldansen. Naast deze cursussen is er ook weer elke donderdag avond vanaf acht uur vrou wencafé en elke laatste don derdagmorgen van de maand van kwart over negen tot kwart over elf een thema-och tend voor vrouwen. In het kader van het Project mensen zonder Baan is er elke dinsdagmiddag van twee tot vijf uur open huis met muziek, leestafel, spelen en dergelijke en een muzikale workshop. Verder zijn er gitaarlessen, een cursus fotografie en een cursus kleding maken. Voor de kinderen start er na de herfst vakantie een timmerclub, een tekenclub en een fotoclub en een meisjesclub. Voor jongeren van twaalf tot vijftien jaar is er de hele week van half vier tot vijf uur scholierenopvang met onder meer de mogelijkheid tot bil jarten, verschillende spelen, muziek beluisteren en lezen. Voor meer informatie of op gave kan men bellen naar de Zwaan, telefoon 01184-61252. MIDDELBURG - Precies op de eerste verjaardag zal Drumcorps Blue Spirit zich presenteren aan het Middel burgs publiek. Zaterdag 29 ok tober rond drie uur zullen de jonge leden van dit korps hun muziek laten horen op de Markt te Middelburg. Daarna marcheert men naar het Ab dijplein via de Lange Delft en de Koorkerkstraat. Op het Ab dijplein zal een ongeveer 13 minuten durende show wor den uitgevoerd. In de show zijn enkele moderne muziek nummers verwerkt: Paint it black van de Rolling Stones, Still van de Commodores en muziek uit de film Rocky. MIDDELBURG - Voor de cursus video in het Middel burgse jongerencentrum Mid- gard is nog plaats voor vier mensen. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van ieder drie a vier uur. Tijdens deze bij eenkomsten wordt geleerd hoe te werken met video-appara- tuur (camera, monitor, af speelapparatuur) en wat je er zoal mee kunt doen. De cursus vindt plaats in een zaaltje waar gewerkt kan worden VLISSINGEN - Van don derdag 27 tot en met zaterdag 29 oktober houdt De Vogellief hebbers uit Vlissingen een na tionale vogeltentoonstelling in de bovenzaal van sporthal Baskensburg in Vlissingen. In totaal zullen er 330 vogels te zien zijn. Woensdag 26 okto ber zullen zes keurmeesters de met toneellicht; bij mooi weer buiten. De cursus kan gegeven worden op woensdag- of za terdagmiddag en zal uiterlijk woensdag 9 november van start gaan. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Voor inlichtingen kunnen liefhebbers terecht bij j.c. Midgard, Kuiperspoort 12 in Middelburg. Tel. 01180-14281 (vragen naar Daisy). kampioenen en eerste prijs winnaars aanwijzen. Ook moeten zij de mooiste vogel aanwijzen. De kweker van de ze vogel krijgt een Delfts blauw bord, aangeboden door de Schelde. Donderdagavond om halfacht opent burgemees ter Westerhout de tentoonstel ling. Liefhebbers kunnen dan op de tentoonstelling terecht van acht tot tien op de donder dag- en vrijdagavond en van tien tot vijf op zaterdag. De prijsuitreiking is zaterdags om vijf uur. VLISSINGEN - Donderdag 27 oktober zal de Stichting Vlissingse Vrouwenraad op het Stadhuis in Vlissingen een uiteenzetting krijgen over het beleid van de Gemeente Vlis singen zoals dat door Burge meester en Wethouders wordt gevoerd. De heer van Nassau, gemeentesecretaris, zal tevens met begeleiding van dia's na dere uitleg geven over de wer king van de secretarie. De bijeenkomst begint om halftwee en is toegankelijk voor alle leden van de Vlis singse Vrouwenraad. VLISSINGEN - Vrijdag 28 oktober houdt de Lutherse Vrouwen Vereniging haar traditionele jaarlijkse ver koopdag in het Maarten Lu- therhuis aan het Groenewoud in Vlissingen. Er zijn weer verschillende stands met handwerken. De verkoping is van tien tot half- vijf.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1983 | | pagina 11