Zomeractiviteiten Oostkapelle het weten waard Italiaans restaurant geopend in Vlissingen Beiaardconcert op begane grond Scheldebode-kringetje Campingtoernooi in Westkapelle UIT HET ZEEUWSE ZAKENLEVEN Bazaar op Kerkring in Grijpskerke Gospelgroep en film in Oostkapelle Muziek in dorpskerk Gert Oost op Duyschot-orgel Tentoonstelling kadaster in Meliskerke film: HUISARTSEN APOTHEEK TANDARTSEN DIERENARTSEN KRUISWERK Kerkdiensten DIVERSEN Hoogwater Gratis pop van tien to t tien in Nollebos Mass uit Regensburg. VLISSINGEN - Voor de derde achtereenvolgende keer is het Nollebos in Vlissingen op de laatste donderdag van juli het toneel van een gratis popfestival. Elf groepen, met als hoogtepunten Ivan Heijlen en de Centimeters en de Duitse groep Mass, treden van 's morgens tien tot 's avonds tien op voor deze derde Rhythm 'n Booze. Onder de optredenden zijn nogal wat Zeeuwse groepen. Te verwachten zijn Esquire die het festival 's morgens om tien uur voor de derde maal opent, de in '82 opge richte rockgroep AT 2, de Middelburgse groep Sep tember '80, gepeperde rock met een scheutje vuurwater" van de Vlissingse Balls, de in de voetsporen van Doe Maar getreden Middelburgse groep Suikerspin, de nieuwe Vlissingse punkgroep Rub ber Fish en tenslotte ook uit Vlissingen de een jaar be staande groep Vampire die zich door geen stijl laat rin geloren. Uit Engeland komen Meqn Streak, een onbekende groep uit Sheernes en de anti-fas cistische hard punk-groep Commited. Uit België komt Ivan Heij len, die bij de meesten nog wel bekend zal zijn door zijn lied over de wilde boeren dochter, het Nollebos opvro lijken. Ivan Heijlen zal er la ten zien dat hij ook nog an dere liedjes op zijn repertoi re heeft staan, zoals „Jef". Doorgaans treedt hij alleen op, maar naar Vlissingen neemt hij de begeleiders van Raymond van 't Groene- woud, de Centimeters dus, mee. Mass tenslotte is een Duit se Heavy-band die door de derde elpee Swiss Connec tion in Europa bekend be gint te worden. De groep be gon in '73 onder de naam Black Mass in Regensburg. Bassist Günther Viktor Randy interresseerde zich zeer voor de magie. Black viel weg, omdat de Regen burgers er van overtuigd waren dat de groep in direc te relatie met de duivel stond, zo vermeldt de platen maatschappij over de groep. De zanger is de Amerikaan Jack E. Burnside. Het ver melden waard zijn verder nog de uitstekende gitaarso lo's van Detlef Schreiber. Rhythm 'n Booze is weer georganiseerd door The Three Barrels, de Stoof en Uit in Vlissingen. Zij hopen dat de bezoekers deze keer geen bierflesjes en dergelijke za ken mee naar het Nollebos nemen. Er is drank ter plek ke te krijgen en de flesjes Suikerspin uit Middelburg moeten door de organisato ren na afloop worden opge ruimd, iets wat ze niet zo'n succes vinden. Het interieur van de pizzeria. VLISSINGEN - Sinds zater dag 17 juli heeft ook Vlissin gen een pizzeria. Dit nieuwe Italiaanse restaurant is te vinden aan de Spuistraat 59. De heer Bos, eigenaar van het nieuwe restaurant: „De belangstelling voor het Ita liaans eten is de laatste tijd sterk toegenomen en in veel grotere steden doen de pizze ria's dan ook hun intrede. Ook in Vlissingen is zo'n res taurant, denk ik, een welko me aanvulling. In de korte tijd dat we nu draaien, is het enorm druk geweest en heb ben we erg veel enthousiaste reacties gehad, zowel van toeristen als van Vlissin- gers." De pizzeria is gebouwd naast hotel-restaurant Bos. In een bijzonder korte tijd - de verbouwing duurde slechts negen weken - is het gehele pand vernieuwd en het biedt nu plaats aan zo'n zestig bezoekers. Wie er niet voor voelt om in het restau rant te gaan eten, kan overi gens ook de gerechten mee naar huis nemen. Door mid del van een speciale verpak king blijven de pizza's goed warm. Bos: „Speciaal voor de piz zeria is er een nieuwe kok aangetrokken, die jarenlang ervaring heeft in de Ita liaanse keuken. In de pizze ria heeft men natuurlijk de keus uit een groot aantal verschillende pizza's, en daarnaast zijn er ook ge rechten verkrijgbaar als spaghetti en lasagne, met daarbij natuurlijk verschil lende Italiaanse wijnen." Boven de pizzeria zijn en kele hotelkamers gebouwd. Deze zijn zo uitgevoerd dat hotel Bos nu het predikaat drie-sterrenhotel mag voe ren. VLISSINGEN - Deze week is in Vlissingen eens echt een beiaardier aan het werk te zien. De Vlissingse stadsbeiaar- dier H.G. van Putten zit nu eens niet onzichtbaar in de toren, maar op een vrachtwagen, nog wel bij de Jacobskerk op de Oude Markt. Vrijdag aanstaande van elf tot twaalf uur kan iedereen hem daar bezig zien op zijn reizend carillon van 37 bronzen klokken. De grootste klok heeft een gewicht van tweehonderd tach tig kilo. Alle klokken samen wegen negentienhonderd kilo. aan de Hochschule fur Mu- sik und Darstellende Kunst te Wenen. Als vaste organist kreeg hij op 11-jarige leef tijd een aanstelling te Nieuw-Beijerland, op 18-ja- rige leeftijd te Spijkenisse en is nu sinds 1969 vaste orga nist van de Domkerk te De Lier. Vrijdag heeft van Putten werken op het programma staan van de Fleijn, de Raijk, Tchaikowski en de Beatles. Van Putten, die in 1946 heel toepasselijk in Nieuw- Beijerland werd geboren, begon zijn muzikale carrière met orgelles van zijn vader op negenjarige leeftijd. Zijn vakopleiding kreeg hij van Piet van de Kerkhoff en Arie J. Keijzer aan het Rotter dams Conservatorium. Hij slaagde er in '71 voor het so listendiploma met aanteke ning en onderscheiding voor improvisatie. Van 1972-1976 studeerde hij bij prof. Anton Heilier GRIJPSKERKE - Zaterdag 7 augustus wordt op de Kerkring in Grijpskerke een bazaar gehouden. Van negen uur 's morgens tot negen uur 's avonds kan men er terecht voor de aan koop van handwerk, boeken, mossels, vis en tweedehands artikelen. Daarnaast is er nog een aantal extra attrac ties als schilderijententoon stelling, orgelconcert en ver loting. De opbrengst van de ba zaar is bestemd voor het res tauratiefonds van de Neder lands Hervormde Kerk. OOSTKAPELLE - Zaterdag 31 juli zal op het oude voet balveld in de Torenstraat in Oostkapelle in de openlucht om halftien de film Heavens Heroes worden gedraaid. Vanaf acht uur zal muzikale medewerking worden ver leend door de gospelgroep The Indicators. Indien de weersomstan digheden minder mooi zijn, zal het programma plaats vinden in de evangelische koffiebar Sjaloom in de Dorpsstraat in Oostkapelle. WESTKAPELLE - De voet balvereniging De Noorman nen uit Westkapelle houdt deze zomer voor de derde maal een campingtoernooi. De voetbalwedstrijden worden gespeeld van maan dag 2 tot en met vrijdag 6 augustus. Iedere avond wor den er drie wedstrijden ge speeld, te beginnen om kwart over zes. De wedstrij - den duren tweemaal een halfuur. Ook is er iedere avond doelschieten tussen halfacht en acht uur. De wedstrijden zijn bedoeld voor jongens tussen de elf en vijftien jaar. OOSTKAPELLE - Woens dag 4 augustus speelt het muziekensemble Mawa in de dorpskerk van Oostkapelle. Het concert in de serie zo- meravondmuziek en -zang begint om acht uur. Het ensemble bespeelt de volgende instrumenten: kla rinet, dwarsfluit, piano en orgel. De concertenreeks is georganiseerd door de Her vormde en Gereformeerde kerken in Oostkapelle in het kader van de zomerevange- lisatie. De toegang is gratis. MIDDELBURG - Op vrij- agavond 30 juli vindt in de Lutherse kerk te Middel burg het vierde concert plaats. Dr. Gert Oost, de be kende Utrechtse organist en musicoloog, bespeelt dan het oude Duyschot-orgel in de kerk aan de Zuidsingel. Gert Oost is vooral bekend geworden, doordat hij de aandacht heeft gevestigd op een veronachtzaamde perio de in de orgelliteratuur: de tweede helft van de acht tiende eeuw. Zo bevat het programma van dit concert o.a. Mozart (variaties over het Wilhelmus), Haydn (stukken voor „Flötenuhr") en Rinck (het beroemde Flö- tenconcert). Op het pro gramma staan verder wer ken van Fux, Gruytters en Van Noordt. Het concert begint om acht uur. MELISKERKE - Van maandag 2 tot en met vrij dag 6 augustus is de tentoon stelling van het jubilerende kadaster te zien in het stad huis van Meliskerke. Er hangen platen, tekeningen en foto's die de ontwikkeling van het kadaster laten zien vanaf de oprichting hon derdvijftig jaar geleden, maar ook van de landmetin gen vóór die tijd. De ten toonstelling is geopend op dezelfde tijden als het ge meentehuis. Elke morgen van tien tot twaalf uur is er een medewerker van het ka daster aanwezig om op alle mogelijke vragen antwoord te geven. Stripes, alle leeftijden. Al- hambra 1, donderdag, vrij dag, maandag, dinsdag en woensdag 20.00 uur; zater dag en zondag 19.00 en 21.30 uur. Vrolijke Tiroler Sexkli- niek. A'hambra 1, vrijdag 23.00 uur. Dik Trom, Neder landstalige jeugdfilm. Al- hambra 1, zondag 14.00 uur. Alhambra 2, 14.00 uur Stri pes. Time banded Mounty. Alhambra 2, donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20.00 uur; za terdag en zondag 19.00 en 21.00 uur. Lady Chatterley's lover. Aan het gelukkige huwelijk van Sir Clifford en zijn vrouw Constance komt een einde als Sir Clifford zwaar gewond terugkeert van het front in Frankrijk. Constan ce verzorgt hem zo goed mo gelij k, maar er ontstaan moeilijkheden omdat Sir Clifford niet meer in staat is, seksueel contact te hebben met zijn vrouw. Hij raadt haar aan een minnaar te ne men en zij kiest hiervoor zijn jachtopziener Mellors. Con stance wordt verliefd op Mellors en besluit met hem naar Amerika te vertrekken. Alhambra 2, vrijdag 23.00 uur. 3de week Sound of Music. City Theater Middelburg. Vrijdag, zaterdag en zondag 20.00 uur. History of the world. Een film van Mel Brooks, die hij niet alleen regisseerde en produceerde, maar waarin hij ook de belangrijkste rol len vertolkt. Het is het ver haal van de evolutie van de eerste mens tot de Franse Revolutie. Het Laatste Avondmaal bekijkt Brooks door de ogen van een wan hopige kelner, het geheim van de Franse revolutie wordt onthuld en ook de stamgebruiken van de pre historische mens worden blootgelegd. City Theater Middelburg, maandag, dins dag en woensdag 20.00 uur. Tiroler Blondjes op het Lief despad. City Theater Mid delburg, vrijdag 23.00 uur. Donald Ducks zomerfeest. City Theater Middelburg, zondag 14.00 uur. Middelburg - Mevrouw Nooijer, Vlissingseweg 326, Middel burg, heeft vorige week kunnen profiteren van de aanbiedin gen van winkeliers uit haar woonplaats. Staat u deze week in het kringetjeLoop even binnen in ons kantoor aan de To renstraat 5 in Vlissingen. De gevers zijn: Foto Harry Verschueren: Lange Delft 46, stelt be schikbaar een foto-cadeau- bon van 5.- Hotel café-restaurant De Huifkar: Markt 10, stelt be schikbaar koffie met gebak voor twee personen. Bijou Tassenhuis - Lange Delft, stelt beschikbaar een sleuteletui. Vleeshouwerij A. Sturm; Veeresingel 90, stelt beschik baar een pond eigengemaak te rookworst. Instituut Cosmetica: Tele foon 01184-62737, gratis schoonheidsbehandeling. Pannekoekhuis „De Ka bouterhut": Oosterkerkplein 8, gratis pannekoek met kof fie. Fruitspecialist Van der Hielen-Nijsse: Langeviele 41, stelt beschikbaar 1 pond zuidvruchten. Optiek Focus; stelt be schikbaar een briletui. Baby huis De Weefstoel: Langeviele 3, stelt beschik baar een cadeaubon van ƒ10.- UUSlKArt-LLt, - De VVV van Oostkapelle heeft voor de komende week weer een uitgebreid programma aan zomeractiviteiten opgesteld. Maandag 2 augustus is er om acht uur bingo in de sportzaal. Om zeven uur is er sjeesjesrijden in de Jo hannes de Pourckstraat. Dinsdag 3 augustus kan men meedoen aan schaak- en damwedstrijden in het ont moetingscentrum De Halve Maan. De wedstrijden be ginnen om halfacht. Woens dag 4 augustus is er op het sportveld aan de Toren straat een politiehondende monstratie. Het begint om halfacht en de toegang is gratis. Eveneens op 4 augus tus treedt de muziekgroep Mawa op in de Nederlands Hervormde Kerk, om acht uur. Ook hier heeft men gra tis toegang. De hele zomer door zijn er elke dinsdag middag kinderspelen op het badstrand, te beginnen om twee uur. Bij slecht weer worden de kinderspelen ge houden in de sportzaal. Ook kan men elke dinsdag- en donderdagavond tussen ze ven en acht uur de toren van Oostkapelle beklimmen. Gegevens voor deze ru briek moeten uiterlijk de vrijdag voor de week van plaatsing om 11.00 uur op het kantoor aan de Torenstraat 5 in Vlissingen binnen zijn. Vlissingen - Zaterdag Thia- dens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Zondag Bom, Badhuisstr. 81, tel. 12233. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 en van 17.30-18.00 uur. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Middelburg - Zaterdag Reyer- se, Seisweg 29, tel. 13456. Zon dag Boerwinkel, Noordweg 214, tel. 12460. Spreekuur voor spoed gevallen 12.30-13.00 uur en van 17.30-18.00. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Souburg, Middelburg-Zuid, Arnemulden en Nieuwland - Za terdag Berger, Kanaalstr. 89, Sou burg, 01184-61500. Zondag Bouwmeester dr. V.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, 01182-1308. Spreekuur voor spoedgevallen van 12.30 tot 13.00 en van 17.30 tot 18.00 uur. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. West- en Midden-Walcheren - Zaterdag en zondag Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Koudekerke, Zoutelande, Me liskerke en Biggekerke - Vrijdag 18.00 uur - zondag 24.00 uur V.d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, 01186-1281. Domburg, Aagtekerke, West kapelle - vrijdag 18.00-zondag 24.00 uur. Vaandrager, weststraat 7, Domburg. 01188-1271. Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke en Veere - Zaterdag van 8.00 tot zondag 23.00 uur Kousemaker, Torenstr. 46, Seroos kerke, 01189-1212. Vlissingen - Vrijdag 30 juli - vrijdag 6 aug.: Van de Kleine Mul der, Singel 9, tel. 12730. Middelburg - Vrijdag 30 juli - vrijdag 6 aug.: Van de Bogert, Vrij landstraat 79. Voor heel Walcheren - Zater dag en zondag: Vaessen, Koe- poortstr. 3, Middelburg, 01180- 13403. Spreekuur voor spoedge vallen van 11.00 tot 12.00 uur. Dierenartsenmaatschap Mid delburg - Tel. 01180-13118. Klei ne huisdieren volgens afspraak. Praktijk Oostkapelle - Oude Domburgseweg 33a, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling klei ne huisdieren op afspraak. Vlissingen - Zaterdag en zon dag: Sanderse, 01184-19069. Alle werkdagen spreekuur door wijk verpleegster in wijkgebouw Leliën- laan 1 van 17.00 -17.30 uur. Souburg, Papegaaienburg, Bossenburgh, Westerzicht en Paauwenburg - Zaterdag en zon dag: Dekker, 01184-61736. Maan dag, woensdag en vrijdag spreek uur door een van de wijkverpleeg kundigen van 17.00 tot 17.30 uur in wijkgebouw, Batenburg 84-86, Oost-Souburg, zelfde tijden in Ge zondheidscentrum, O. van Pere straat 8. Verloskundigen - Geen opga ve. R.-k. Kerk Walcheren - Sou burg - Martinuskerk zondag 10.00 uur parochiekoor. Paau wenburg Open Hof zondag 11.00 uur eigen zanggroep: 19.00 uur samenzang Vlissingen - Lieve Vrouwekerk zaterdag 19.00 uur gem. koor. Zondag 9.30 uur da meskoor, 12.00 uur. Middelburg- Petrus- en Pauluskerk zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur. Hoeksteen zondag 11.30 uur. Domburg - Vrouwenpolder en Zoutelande zondag 10.00 uur, zaterdag 19.00 uur. Dishoek zon dag 10.00 uur. Oostkapelle en Westkapelle zaterdag 19.00 uur. Bethesda St. Josephzieken- huls - Zondag 10.00 uur Ds. Mei- se. Geref. kerk en Ned. Herv. Ge meente Souburg - Kanaalstraat zondag 9.30 uur V.d. Putte. Oran jeplein 9.30 uur ds. van Voorst- Vader, 19.00 uur. ds. Meise. Bejaardenhuis Zoute Viever - Zondag 19.00 uur dhr. V.d. Putte. Evang. Bapt. Gem. - Middel burg, zon. L.T.S. Klarenbeek 10.00 uur br. Barendse. Geref. Kerk Vrijgemaakt - De Lannoystraat, Vlissingen. Zo. 9.30 en 16.30 uur stud. Mouissie. Klein Vlaanderen 75, Middelburg - Zondag 9.30 en 16.30 uur ds. Breen. Anglicaanse Kerk - (Mission to Seamen) Zeemanshuis Schelde- poort - Zondag 10.30 uur Holy- Communion, 19.30 uur evening prayer. Luth. Kerk - Walstraat 23, Vlis singen, zondag 10.00 uur geen op gave. Middelburg - Zondag geen opgave. Gem. de Wijngaard, Zuiderba ken - Zondag 9.30 uur br. Ekke- bus. Zevendedagsadventisten - Vlissingen - Zaterdag leesdienst. Middelburg - leesdienst. Kristen Zuid Molukse kerk in Nederland - Souburg, zondag 10.00 uur pdt. Waisapy. Koudeker ke, 12.00 idem. Doopsgezinde Gemeente Mid delburg - Zondag geen opgave. Geref. Kerk Vlissingen - Pe- truskerk - zondag 9.30 uur ds. Meijer (Heesch), Johanneskerk 19.00 uur ds Brummelkamp. Open Hof - Zondag 9.30 uur ds. Jorrits- ma. 17.00 uur ds. Meijer. Chr. Geref. kerk Vlissingen - Zondag 9.30 en 17.00 uur ds. Boi- ter (Schiedam). Der Boede - Zondag ds. V.d. Vrie. Hervormd Middelburg - Nieu we Kerk, Groenmarkt, zondag 9.00 uur ds. Korevaar, 19.00 uur ds. Gorissen (Ger. Bondsdienst) Koorkerk, Koorkerkhof - Zondag 10.15 uur ds. Bierman. Oostkerk, Oostkerkplein - Zondag 10.00 uur ds. Korevaar. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat - Zondag 10.00 uur ds. Brummelkamp. Tho maskapel, Vrijlandstraat - Zondag 9.00 uur ds. Borgers. Getuigenis- kerk - A. Lauwereyszstr. 19.00 uur ds. Korevaar. Ned. Geref. Kerken in Engelse kerk - Middelburg zondag 9.30 en 19.00 uur dhr. Huisman, 19.00 uur dhr. Budding. Kristen Zuid Molukse Kerk in Ned. - Souburg zondag 10.00 uur. oud. Picasouw. Vrljz. Prot. Centrum Ophlr, Badhuisstr. 186, Vlissingen, zon dag geen opgave Stichting Jeugd en Gezin in Zeeland - Middelburg. Dagelijks en in het weekend telefonisch be reikbaar 01180-28555. FIOM Zeeland - Stichting tot hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap. Loskade 17, 4331 HV Middelburg, spreek uur volgens afspraak, tel. 01180- 27311bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur. Vrijwillige Humanistische geestelijke hulpverlening - Tel. 01180-36339. Zeeuws Consultatiebureau voor alcohol en drugs - Brak straat 30, Middelburg, tel. 01180- 37320, Vlissingen, Badhuisstraat 25-27-29, tel. 01181-13240/ 14240. Buiten kantooruren 01180- 37320. Stichting v. Maatschappelijke Dienstverlening Walcheren - Loskade 29, tel. 01180-26951. Open tijdens kantooruren. Vlissin gen, dr. Otterstr. 3, tel. 01184- 19820. Spreekuur dagelijks van 9.00-10.00 uur, dinsdag tevens van 19.00-20.00 uur. Wijkgezondheidscentrum Zuid-Dauwendaele - Roozen- burglaan 18, Middelburg, tel. 291146. Spreekuur gezinsverzor ging maandag t/m vrijdag 9.00 tot 9.15 uur. Spreekuur maatsch. werk maandag t/m vrijdag 13.30 tot 15.30 uur. Opvanghuis voor jongeren - Dag en nacht bereikbaar via tel. 01180-16816. Gehandicapten Adviesbureau Zeeland ANIB, AVO, GON - Kosteloze hulpverlening, advies, informatie, bemiddeling. Dagelijks geopend van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Tel. afspra ken 01180-23592. Werkgroep Laat Leven te Wal cheren - Onderdeel van de vereni ging ter bescherming van het on geboren kind, tel. 01184-61825. Vrouwen Nazorg Borstampu- tatie - Spreekuur woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tel. 01180- 14366. Alfabetiseringsproject „Wal cheren" - Leren lezen en schrij ven aan Nederlandstalige mensen van 18 jaar en ouder. Aanmeldin gen en informatie tel. 01184-17819 of 01180-16278. PvdA Ombudsman Vlissingen -Tel. 01184-63133. Medisch kleuter- en kinder dagverblijf - Opvang van kinderen in de leeftijd van 1V2-Q jaar en op vang schoolgaande jeugd. Middel burg. tel. 01180-13226. Vlissingen, tel. 01184-63724. Bureau voor rechtshulp Zee land - Loskade 35-37, Middelburg 01180-37120. dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur. Maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur. Stichting Blijf van m'n lijf Zee land - postbus 231, Middelburg 01184-14645, dag en nacht. Telefonische hulpdienst - Voor mensen in geestelijke en so ciale nood. Dag en nacht geopend, tel. 01180-15551. Chr. Adviesbureau voor School en Beroepskeuze - Bad huisstraat 24, vlissingen, tel. 01184-13655. U.V.V. Receptendienst/ Vriendschappelijk huisbezoek - Mevr. v.d. Laan-de Gooyer, tel. 01184-67029. Woningbouwvereniging Bas- co - Storingen aan c.v., liften en warmwatervoorzieningen, behalve geisers. Na werktijden en in het weekeinde, tel. 12527. Opheus, Werkgroep voor hu welijk en homofilie - Informatie en opvang tel. 01184-72161 Bejaardencentrum Ter Reede - Koudekerkseweg 81, 4382 EJ Vlissingen, tel. 01184-17820. Infor matie betreffende verzorgingste huis en bejaardenwoningen. Spreekuur maatschappelijke werk kracht maandag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur, telefonisch da gelijks van 9.00-9.45 uur. NVSH - Wijngaardstraat 9, Goes. Info/bibliotheek, 1e en 3e maandag van de maand van 20.00-22.00 uur. Open huis 2e en 4e zaterdag van de maand van 10.00-15.00 uur. Middelenverkoop tijdens de openingsuren of via tel. 01180-15290 tel. hulpdienst NVSH, 01100-21724. Info-Team FNV - Middelburg. Spreekuur 1ste donderdag van de maand, Walplein 6, 19.30-20.30 uur. Vlissingen: spreekuur 2e don derdag v.d. maand n kant. Bouw en Houtbonden, Schuitvaartgracht van 7-8 uur. Souburg: spreekuur 3e dinsdag v.d. maand in Midden hof van 7-8 uur. Project Mensen zonder Baan - Werkgroep Vrijwilligersvacature bank, Latijnse Schoolstraat 10, Middelburg, tel. 01180-35790. Iedere donderdag van 10-12 uur. Passantenopvang-thuislozen- zorg - 01184-14431Crisisopvang 01184-14911. Dag en nacht be reikbaar. Do. 29 juli 9.36 en 22.05 uur Vr. 30 juli 10.44 en 23.15 uur Za. 31 juli 11.52 en uur Zo. 1 aug. 00.21 en 12.51 uur Ma. 2 aug.01.17 en 13.40 uur Di. 3 aug. 02.00 en 14.17 uur Wo. 4 aug.02.35 en 14.51 uur

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1982 | | pagina 5