Bachtenrede deze week open Voor de a.s. feestdagen Chem. Wasserij Edelweis n.v. Het adres voor BETER werk Zeeuwse li de scheldebode Scheldebode kringetje de zuidwester combinatie Kontant Geld Nodig Voor LAGOSTINA moet U bij R. BUYS zijn RESTO - VROUWENPOLDER GROOT WALCHEREN De Pree SNEL GELD NODIG? één snoekje bereikt 32.000 gezinnen op Walcheren Éénrichtings verkeer in O.—Souburg huis aan huis-blad 22e jaargang no. 50 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem breda woensdag 13 december 1972 Keuken J. M. GROEN S. M. OVERTOOM WEEKEND-MENU A.J. PROVOOST Middelburg uur brengen wij gaarne uw garderobe nog keurig in orde Paul Krugerstraat 310 - 312 - Tel. 6283 - 2589 Winkel Bellamypark 34 - Tel. 4837 TAXI Open huis de scheldebode Vlissingen uniek in open bejaarden werk VLISSINGEN - Als aan staande vrijdag burgemeester Westerhout en drs. Hietkamp hoofd van het bureau Zee land van CRM - officieel de dienstencentra „Bachtenkom- me" en „Bachten Reede" zul len openen, dan zal Vlissingen al haar bejaarden een goede opvang kunnen bieden. De on geveer vijfduizend bejaarden, die de gemeente Vlissingen telt, kunnen nu van vier dien stencentra gebruik maken. De drie Bach tens": Komme )hoek Badhuis - Paul Kruger- straat(, Reede ingang Vrede- hoflaanl en Poorte )0.Sou burg! hebben bejaarden van alle gezindten, helemaal vrij blijvend, van alles te bieden: bijna iedere middag sociëteit, spreekuur voor verschillende moeilijkheden, creatieve clubs, gijmnastiek, terwijl in bepaal de gevallen warme maaltijden worden verstrekt. De sociëteit de „Vijf Kla vers" in Ritthem, gehuisvest in het oude raadhuis, is aan zienlijk kleiner, maar wordt naar verhouding het meest in tensief bezocht. Ook Haar wordt veel aan ontspanning gedaan, zoals een bloemschik cursus voor de vrouwen en elke week bejaardengqmnas- tiek. Bachten Komme officieel Welzijnscentrum genoemd, omdat daar ook de Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Stichting Recre atie, Ontwikkeling en Ont spanning zijn ondergebracht heeft, sinds de deuren offi cieus opengingen, al dagelijks bijna honderd sociëteitsbezoe kers gehad. Eén van de rede nen daarvan was, dat de be jaardensociëteit aan de Nieu- wendijk wegens slechte behui zing gesloten moest worden. Bachten Komme zal dan ook voornamelijk bedoeld zijn voor de bejaarden in de oude stad. Dat wil niet zeggen, dat wie elders woont en bijvoor beeld dit centrum gemakkelij ker kan bereiken geen toegang heeft. Iedereen mag dét cen trum bezoeken, waar hij of zij zich het beste thuis voelt. In Bachten Komme is ook een fraaie nieuwe keuken ge bouwd, waar van half januari af alle warme maaltijden voor bejaarden bereid zullen wor den. Tot nu toe kwamen de ongeveer zeventig maaltijden uit de keukens van het bejaar denhuis „Ter Reede" en het ziekenhuis „Bethesda-Sint-Jo- seph". Het comité „Tafeltje dekje"zorgt v< he* rond brengen per auto in speciale pannensetjes. Het aantal war me maaltijden zal in de nieu we keuken uitgebreid kunnen worden tot ongeveer honderd per dag. Bij voldoende belang stelling overweegt men in het weekend met diepvriespro- dukten te gaan werken. Aan vragen voor dergelijke maal tijden worden altijd gecontro leerd via een huisbezoek van Badhuisstraat 133 Bij de Leeuwentrap VLISSINGEN ook 's avonds Telefoon 01184 - 7287 Het hele assortiment in voorraad. Speciale prijzen. Als enigste in Nederland ook de Lagostina koffiepot voorradig. BEGRAFENIS EN CREMATIE VERZORGING VLISSINGEN: ROCHIJSSENSTR A AT 3 Tel. 01184)3417 b.g.g. (01184) 2772 SOUBURG: Tel. (01183) 1801 HUZARENSCHELP HELDERE TOMATENSOEP GEBAKKEN LEVER of VISFILETS BOMBAY PUDDING KOFFIE Tel. 01189 - 1900 - 1965 13-50 Tevens voor al uw partijen, recepties en diners. Ons restaurant is het gehele jaar geopend. OPLAGE 18.100 EX. Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis in: Vlissingen, Souburg, Ritthem, Koudekerke, Biggekerke, Meliskerke, Zoutelande en Westkanelle. IN COMBINATIE MET TOTALE OPLAGE 34.000 EX., Huis aan huis-verspreiding op geheel Walcheren. ADMINISTRATIE N.V. Uitgevers Mij De Stem Breda. Reigerstraat 16 Telefoon 01600 - 22341 REDAKTIE DRUK Mevr. L. H. Wolterbeek-v. d. Vlerk Toezending technische St. Kruislaan 8 materialen aan Vlissingen N<v. Rotadruk. Axel Telefoon 01184 - 6869 Nassaustraat 3 b.g.g. 01600 - 22341 (toestel 229) Telefoon 01155 - 2320 ADVERTENTIE-EXPL.: J. van der Hoeven, Vlissingen Spuiplein 94 Telefoon 01184 - 6830 de maatschappelijk werkster. dienst gebruik wil maken, ter- Want er doen zich wel eens wijl men nog heel best in gevallen vooft—waarbij-men 0p staat is zelf voedsel te verza- sen gemakkelijke en goedkope melen en te koken. •ongeveer drie gulden per Bachten Reede aan de Vre- maaltijd( manier van deze dehoflaan vormt eigenlijk het =Buitenhof stadhuis =autovrij= MIDDELBURG Burge meester en wethouders van Middelburg hebben besloten dat nog slechts by wijze van hoge uitzondering auto's op het zogenaamde Buitenhof van het stadhuis )het pleintje met de pomp! mogen parkeren. De Helm, het straatje naast het stadhuis dat toegang geeft tot het Buitenhof is n.l. kort geleden officieel als voetpad aangewezen. Auto's kunnen dus nu uitsluitend via een voetpad het hof bereiken. En dat is verboden. Door deze maatregel hebben de leden van het college zichzelf een voorrecht ontnomen, waarvan zij diverse jaren gebruik kon den maken. Er is overigens gezorgd voor een alternatieve parkeerplaats voor de stadsbe stuurders op een plek waar het blik de sfeer die bij mooie oude gebouwen aanwezig is niet verstoort. Hierbij moet dan ook weer aangetekend worden, dat de meeste leden van het college van b. en w. te voet of per fiets gaan van en naar het stadhuis. Assurantiekantoor Voorborch 2 - Tel. 4287 Dagelijks geopend van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 17.30 Maandag, woensdag en vrijdag avond van 19.30 tot 20.30 uur. Verzekering, Financieringen en Persoonlijke lening, Hypotheken. Bemiddeling bij aan- en ver koop van onroerend goed. verbindingsstuk tussen de ho ge en lage verzorgingsflats, ale hier pas kort in gebruik zijn genomen. Door een lange gang kan men van deze nieu we ruimte in het oude gebouw van Ter Reede komen. Zo kunnen inwoners van Ter Reede gemakkelijk ook eens een kijkje nemen in de nieu we sociëteit en kennis maken met anderen buiten hun eigen omgeving. In de hal van deze flats is een winkeltje voor al lerhande zaken gekomen en er bestaan ook plannen het posta gentschap uit de A en O hier naar toe te laten verhuizen. Op die manier zullen ook jeugdiger bewoners van deze buurt dit gebouw gaan bezoe ken. Ook de loop naar Bachten Reede zit er de laatste weken al goed in. Vijftig vijfenze ventig bezoekers per middag is heel wat voor een centrum, dat nog geen eigen aanhang had zoals Bachten Komme. Een week lang heeft men elke middag kennismakingsbijeen komsten gehouden, waarvoor men per middag ongeveer driehonderd bejaarden uit de ze wijk had aangeschreven. De opkomst lag dan rond de honderd. Deze kennismakings- week werd besloten met een filmmiddag op 30 november. Ook voor de nieuw op te rich ten clubs is de inschrijving geopend. Een heel belangrijke kant van het werk in de verschil lende dienstencentra is het be jaardenspreekuur. In Bachten Poorte in Souburg heeft de leidster mevrouw H. W. Jere- miasse-van der Heijden sinds IN SOUBURG Oranjeplein 18 Tel. 01183-1248 Bedr. 24m. 36m. Op 48m 8.000-227m. 1000 51 10.000-283m. 2000 103 12.000-339m. 3000 148 102 15.000-424m. 4000 192 136 Ook tussenl. 5000 240 171 bedr. tot 6000 288 204 25.000 ook op 60m. Voor een lening naar Financ.kant. W. DE GRAAF M'burg Sportlaan 6, tel. 01180-7449-8035 I Binnen 24 uur geregeld. Geen borg of inform.werkgever. de opening hier iedere woens dag van 9-10 uur spreekuur gehouden. Zij heeft daardoor een goed inzicht gekregen in de moeilijkheden, waar zelf standig wonende bejaarden vaak mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld het invullen van een belastingbiljet of het plot seling overlijden van de echt- geno)o(t)e(. Ook in de nieuwe centra gaat men dergelijke spreekuren houden. De nieuwe centra zullen ook beide het blauwe toeganke lijkheidsbordje krijgen, waar mee gezegd wordt, dat in het gebouw alle voorzieningen zijn aangebracht om ook invaliden, die misschien in een rolstoel rijden, gemakkelijk toegang te geven. De dag na de officiële ope ning, dus zaterdag 16 decem ber, zullen zowel het Wel zijnscentrum „Bachten Kom me", als het Dienstencentrum „Bachten Reede" open huis houden, 's Morgens tussen 10 en 12 uur en 's middags tus sen 2 en 5 uur kan iedere Vlissingse burger een kijkje komen nemen, waarbij zijn of haar belangstelling met een kopje koffie beloond zal wor den. OOST-SOUBURG Deze week worden in Oost-Souburg de verkeersborden geplaatst, die de eerste fase van de in voering van het éénrichtings verkeer in deze Vlissingse wijk inluiden. Het gaat hierbij om het ge deelte van de wijk, gelegen tussen Oranjeplein, Middel burgsestraat, Molenweg, Bur gemeester Stemerdinglaan en Ritthemsestraat. In de binnen dit gebied gelegen straten Na- gelenburgsingel. Prins Hen drikstraat, Prins Bernhard- straat, Margrietstraat, Marijke- straat en Irenestraat mag het verkeer zich nog slechts in één richting bewegen. Tevens geldt daarbij voor deze straten geheel of gedeeltelijk een één één richting bewegen. Tevens geldt daarbij voor deze straten geheel of gedeeltelijk een één zijdig parkeerverbod. Oo.v op de bodem van de Ooslerschelde waar ik dt> laatste weken vertoef, m n trouwe landrotten, konden ive verleden zaterdagavond ■het afscheid van zanger Johnnij Jordaan op de voet volgen. Het betekende een bijzonder ontroerend slot van een veelbewogen 'carrière, en ik twijfel er niet aan of ve len pinkten een traan weg bij een afscheid zoals nim mer op het scherm viel te volgen. Allesbehalve Zeeuws wel te verstaan, maar onge twijfeld het opmerken waard. Wel Zeeuws maar in 't ven'olg ook niet meer op te merken is de kerstboom die gedurende vele jaren de laat ste weken voor de kgrst op het pleintje voor het Middel burgse stadhuis viel te ont waren. Jammer of niet, het is niet gemakkelijk om daar een oordeel over te vellen, vooral niet omdat de Middel burgse bestuurders bij hun weg-laat-besluit motieven aandragen waar geen speld lussen te krijgen is. Te ho pen is dart ook, dat vele plaatsen niet alleen in onze provincie maar ook in ons land dit goede Middelburgse voorbeeld zullen volgen om zodoende met z'n allen 's zo mers in de gelegenheid wor den gesteld om weer als van ouds grote dennenbossen met onze aanwezigheid te veront reinigen. Toch zullen er tij dens deze bezoeken minder mensen zijn dan gewoonlijk, want de leden van de Vlis singse gemeenteraad zullen er niet meer bij zijn. Deze mensen hebben na melijk uitgerekend dat hun lidmaatschap van het stads bestuur zoveel tijd kost dat naar het schijnt er weinig vrije tijd over blijft. De he ren hebben gemiddeld zeven vergaderingen per maand te bezoeken en er was er zelfs één die uitgerekend had dat het raadswerk over 1972 vierhonderdentwee - Uzeventig uur in beslag ge nomen had. Hij rekende dit uit op z'n enigste vrije avond, die hij zodoende ook nog in dienst van de ge meenteraad door bracht. Ap plaus, één vetleren medaille plus een kus van de mos sel. Voor de onderwereld van Borsele is er een gouden tijd aangebroken. Het blijkt na melijk dat het korps van de rijkspolitie in deze gemeente voor vijfentwintig procent onderbezet is. Er moeten in de zak van Zuid-Beveland in totaal éénentwintig man zijn en we tellen er maar zestien. Toch is het voor de mens- op- het-verkeerde-pad" nog uitkijken want uit de popu laire uitgave van de begro ting drieënzeventig blijkt te vens, dat de wethandhavers met z'n zestienen toch nog kans zagen om veertig pro cent van de gepleegde mis drijven op te lossen. Ondanks dat toch applaus voor de wet en bedankt! Verkeerde voorlichting tij dens de stemming voor de ruilverkavelingsplannen Ka- pelle-Wèmeldinge was er de oorzaak van dat één van de stemgerechtigden tijdens het uitbrengen van zijn stem ook het tafeltje in het stemhokje rood kleurde. Men had na melijk gezegd dat er één hokje rood gemaakt moest worden. Betrokkene nu, dacht waarschijnlijk dat hij juist in dat bed oelde hokje was gezeten en het derhalve rood diende te kleuren. De uitslag van de stemming was vóór verkavelen, in een tijd dat veel mensen zich inspan nen voor behoud van land schap en natuur zeker een kwalijke zaak! d OESTER Y-V gM FOTO BACK Wanneer u deze week de gelukkige bent. dan kunt u zich melden bij ons kantoor Spuistraat 94, Vlissingen. De gulle gevers zijn: Ban ketbakkerij Faber, Badhuis straat 28. de bekende kwali teitstaart. Slagerij De Vries, Walstraat 46,Vi pond biefstuk. Vishandel F. de Muijnck jr., Oude Markt 11, een kilo ge bakken vis uit de zaterdagre clame. Drogisterij Luitwieler, Lange Zelke 50, een luxe fla con badschuim. Smith Kaas, marktkraam, een pond kaas naar keuze. Slagerij Oosterom. Walstraat 100, 300 gram vlees waren. *t Gouddoppertje,Wal straat, waardebon van f 5,-. Brillenspecialist Tilroe, Wal straat 81, kamërthermometer. Bloemsierkunst Dekker, Ka naalstraat 80, Oost-Souburg, bloemen of planten naar keuze van f 5,-. Eethuis De Snuijver, Walstraat 20, Vlissingen, 2 broodjes naar keuze of twee koffie met gebak. Nilfisk. Coosje Buskenstraat, spaarpot je in de vorm van een stofzui ger. Drankenimport Jan Dui- mel. Hermesweg 23, Vlissin gen,fles Sherry t.w.v. 3,9o. Annikes Cafetaria. Betje Wolfplein. twee broodjes An nikes met koffie. Schoonmaak bedrijf VUKO, Bilderdijklaan 10-12, Vlissingen, gratis schoonmaakbeurt ramen. Fa. Van de Vijver, radio en t.v., Kanaalstraat 12, Oost-Souburg. 1 pak stofzuigerzakken. Filiaal Koopcentrum Groenendijk, 1 maal gratis batterijen voor transistorradio.MidgetgoIfbaan Delta, Burg. van Woelderen- laan, Vlissingen, gratis speel ronde en 2 consumpties. Bloe- menhuis Mies, Scheldestraat 42, Vlissingen, 1 bos bloemen t.w.v. f 5,-. Moeke's Lunch- .room, Nieuwendijk 51, Vlis singen, bon voor 2 pannekoe ken plus koffie voor twee per sonen. Boutique De Spinne, Aagje Dekenstraat 7, Vlissin gen. waardebon van f 10,-. Chemische Wasserij Populair. Groene Woud 55, Vlissingen. gratis reinigen 'van een japon. De Noten kraam, ^vrijdagmarkt^ 1 pond pinda's. De dropspecia list. (vrijdagmarkt) Vi pond drop naar keuze. Beenskaas, vrijdagmarkt,^ 2 pakken koffie Douwe Egberts of Van Nel- Ie.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1972 | | pagina 1