SEIKO de scheldebode Vlissingse verenigingen geven hun mening Kontant Geld Nodig Scheldebode kringetje de zuidwester combinatie de zonnebloem 2e demonstratie dag met onze nieuwste Tapijt-en Meubelreinigingsmachine Groenendijk's Tapijtspecialisten Wasserij "Edeiweis" N. V. /etterloine SNEL GELD NODIG? op de achterpagina Gezocht: de vrouw bij wie een Ten Cate Stringjon panty niet past. GROOT WALCHEREN huis aan huis-blad 22e jaargang no. 47 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem - breda woensdag 22 november 1972 DIT JAAR KOOPT ST NICOLAAS GOUD BIJ VAN DER MADEN INTERNATIONAL stjacobsstraat 28-tel. 2872-vlissingen De Pree RESTO - VROUWENPOLDER Boek- en Kantoorboekhandel DE RUITER op zaterdag 25 november ajs. bij de scheldebode ENQUEUE ONDERZOEK BEHOEFTE ONTMOETINGSCENTRUM VLISSINGEN VLISSINGEN Al geruime tijd gaat het in Vlissingen bergafwaarts met de accom modatie voor het sociale en culturele leven. Het ,,Open Hof' in Paauwenburg was weer een vooruitgang, maar dit is zuiver als wijkcentrum bedoeld en geen algemene ac commodatie voor heel Vlissin gen. Wethouder Filius liet vorige week op een persconferentie over deze zaken dan ook een treurig geluid horen: „Het is een teken aan de wand, als de opening voorstelling van het Vlissingse Nut in de Middel burgse schouwburg moet wor den gehouden". Gelukkig heeft het gemeentebestuur van Vlissingen begrepen, dat hier op korte termijn iets aan ge daan moest worden. Zo heeft zij een studiegroep samenge steld uit vertegenwoordigers van allerlei instanties, die be lang hebben bij goede voorzie ningen voor verenigingsleven en andere organisaties. Deze studiegroep is onder leiding van wethouder Filius aan het werk gegaan en zij heeft nu met de deskundige en praktische hulp van het provinciaal Opbouworgaan Stichting Zeeland een enquete opgestels. Deze is inmid dels verzonden aan alle vere nigingen, organisaties, groepen en instellingen, die in Vlissin gen activiteiten ontplooien, on geveer drie honderd en dertig in getal. Met deze enquêtelijst wil men gegevens verzamelen over drie onderwerpen: be hoefte aan een centraal ont- moetings- en ontspanningscen trum; heeft men meer ruimte in een wijkcentrum nodig en algemene gegevens over doel stelling en aantal leden van de groepering. Met hulp van de laatste gegevens tracht men een overzichtelijk kaartsys teem op te bouwen van het georganiseerde leven in Vlis singen, wat in een latere fase weer van nu kan zijn. Bij het tweede onderwerp wordt als voorbeeld van een wijkcentrum het „Open Hof' genoemd. Dat is waarschijnlijk ook het enige voorbeeld wat te noemen valt. De oude bin nenstad heeft op dit gebied niet veel te bieden en Souburg heeft nu de toezegging het ou de raadhuis als wijkcentrum te mogen gaan gebruiken, maar dat is pas een beginsta dium. Een centraal ont- moétings- en ontspannings centrum ziet de studiegroep als mogelijkheid om leemtes in de sociale en culturele acti viteiten in de stad op te vul len. Dit zou dan een gebouw of samenstel van gebouwen moeten zijn, die als ontmoe tingsplaats kan dienen en te gelijkertijd voldoende ruimte biedt voor het houden van to neel- en filmvoorstellingen, concerten, tentoonstellingen, een bowlingbaan en wellicht enkele binnensporten, zoals denksporten e. d. Ook over dit onderwerp worden in de enquete vragen gesteld, waarbij al direct ge- suggereeerd wordt, dat dit centrum dan in de gedempte Spuikom moet komen. Boven dien is gebleken, dat de ge meente ook al contacten heeft gehad met een architectenbu reau in Den Haag over een ontwerp voor een dergelijk centrum. Als dat gebouw er toch komt, waarom dan in die enquete eerst noe de behoefte eraan peilen.Het antwoord op deze vraag heeft zo weinig waarde temeer daar iedere Vlissinger uit recente persbe richten heeft kunnen lezen, dat het gemeentebestuur niet twijfelt aan een bestaande be hoefte. De studiegroep heeft hoop, dat er een goede „response" op het onderzoek zal komen. In de week van 27 novem ber tot 1 december zullen de formulieren door enqueteur- s)trices( worden opgehaald en met de invuller nog eens wor den doorgenomen. In sommige gevallen zal er misschien een bestuursvergadering aan de enquete moeten worden ge wijd. Want het is niet alleen de secretaris, die antwoord moet geven, maar met hem de hele vereniging. Mochten er nog groeperingen zijn, die de studiegroep over het hoofd heeft gezien en die nog geen formulier hebben gekregen, laten deze zich dan spoorslags telefonisch opgeven in „Bach- tenkomme" no 6420. Deze week kan het nog!. In het voorjaar hopen de studiegroep en Stichting Zee land de gegevens uitgewerkt te hebben en met de conclu sies op tafel te komen. VOOR HET EERST (tegen bijzonder aantrekkelijke prijzen) SPECIAALZAAK KLEINE MARKT VLISSINGEN Milieuaktie van de Bouwen E wout school Bedr. 24m. 36m. Op 48m. 8.000-227m. 1000 51 10.000-283m. 2000 103 12.000-339m. 3000 148 102 15.000-424m. 4000 192 136 Ook tussenl. 5000 240 171 bedr. tot i 6000 288 204 f 25.000 ook op 60m. Voor een lening naar Financ.kant. W. DE GRAAF M'burg Sport la an 6, tel. 01180 - 7449. j Binnen 24 uur geregeld. Geen borg of inform.werkgever. TAXI IN SOUBURG Oranjeplein 18 Tel. 01183-1248 WEEKEND-MENU in het nieuw geopende PATE OP TOAST Tel. 01189 - 1900 - 1965 HELDERE KIPPESOEP SCHNITZEL k LA ROMANA Schnitzel met garnituur van mager spek, paprika, augurk en tomaat, of VISFILETS PICASSO geb. visfilets met gemengde vruchten en gember ml FLENSJES T fW levens voor al uw partijen, recepties en diners.4 ^^On^jestaurantjsjie^^ KOFFIE VLISSINGEN Afgelopen donderdag konden de vijfde en zesdeklassers van de Bou wen Ewout school eindelijk hun plan uitvoeren om de Vlissingse burger eens te wij zen op het vuil in eigen stad. Zij waren deze actie al enige tijd aan het voorbereiden met hulp van de oudercommissie en vooral met die van het hoofd de heer J. W. A. Leef- lang. Tijdens de tekenuren op school werden grote borden beschilderd met kreten zoals „Handen af van de jonge bo men" en „Poep van de stoep". De meisjes hielden zich bo vendien bezig met het vullen van kartonnen doosjes met groene zeep en het verzamelen van grauw toiletpapier. Deze laatste artikelen werken na melijk geen vervuiling in de hand doordat zij weer worden afgebroken. Ook werden er honderdvijftig folders ver vaardigd, waarin deze zaken nog eens werden benadrukt. Loco-burgemeester Gillissen Verschage ontving donderdag middag de hele groep op het stadhuis en had veel waarde ring voor het werk van de leerlingen. Hij hoopte, dat door dergelijke acties ook de jeugd op het belang van het leefmilieu zou gaan letten en de ouderen er wat door wer den opgevoed. Na afloop van de ontvangst gingen de kinde ren op straat en langs de hui zen hun ideëen nog verder verspreiden. Zie onze STUNT van de WEEK MUL KRUOERSTRUJ5S TELJIM- Assurantiekantoor A.J. PROVOOST Voorborch 2 - Tel. 4287 Middelburg Dagelijks geopend van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 17.30 Maandag, woensdag en vrijdag avond van 19.30 tot 20.30 uur. Verzekering, Financieringen en Persoonlijke lening, Hypotheken. Bemiddeling bij aan- en ver koop van onroerend goed. Probeert u zelf maar. Kies een panty volgens het Ten Cate maatsysteem. Kijkt u maar op de maatplakker op de verpakking of op het maatschema bij ons in de winkel. Voor prijzen van f 2.95 tot f 4.95. In de kleur die u aanstaat. En als u die ene vrouw bent, bij wie de Ten Cate Stringlon panty niet past? Dan stuurt u hem gewoon terug en krijgt u gratis een nieuwe panty. En reken maar dat die zal passen.Wij zoeken nog steeds naar de vrouw bij wie het Ten Cate maatsysteem niet opgaat. Sinterklaas is weer in ons land gearriveerd beste men sen, en dat kunnen ook wij op de bodem van de Oosterschel- de goed merken. Het water wordt door dat af en aan ge vaar van al die verschillende namaak „goed-heilige-lieden" danig vertroebeld en op som mige plaatsen kun je dan ook geen hand voor ogen meer zien. Figuurlijk is het trou wens op het land door de komst van de Spaanse jarige al niet anders. Neem nu de zo langzamerhand traditionele moeilijkheden rondom het Sint Nicolaasfeest in Goes, waar het deze keer een onwillige voorzitter van een rijvereni- ging was,die de organisatoren van het kinderfeest in de Ganzestad, de GoeSfe Middenstands Centrale de voet of misschien beter de hoef dwars probeert te zetten. Het gaat zo lijkt het, om het al dan niet deelnemen aan de Sinterklaasstoet van de grote paardenliefhebber de heer Burgs, bekend geworden om zijn initiatief voor het instandhouden van een kin derboerderij. De heer Burgs is andermaal het lijdend voor werp, ook al blijkt hij zelf nergens van af te weten. Wel pleit het in dit stadium voor de G.M.C.-organisatoren, dat ze voor hun afspraken met de heer Burgs kiezen en de rij- vereniging rustig verder laten rijden. Een zelfde vreemde toestand zien we in 's-Gravenpolder, waar het terrein van de kleu terschool verboden werd verklaard voor alle op Sinter klaas lijkende personen. Of daaronder ook paarden en Zwarte Pieten wórden ver staan vermeldt het verhaal niet,maar wel heel duidelijk is dat 's-Gravenpoldersekleu ters zorgvuldig van de Sint worden geweerd. Wel krijgen de kinderen van deze buiten- nissige school kadootjes, maar dan van hun juf, die daardoor waarschijnlijk de eerste offi ciële vrouwelijke Sinterklaas van Nederland gaat worden. Gelukkig is er in dit dorp ook nog een openbare lagere school .die overweegt haar kinderfeest compleet met Klaas en Piet in het dorpshuis te houden, zodat ook de kinde ren van de kleuterschool die niet onder het anti-Sinter- klaas-juk gebukt willen gaan, het feest toch mee kunnen maken. We zijn nu toch over de Goede-gever uit Spanje be zig en het zou beslist geen kwaad kunnen om hem te ver zoeken de rijkspolitie te Hans- weert een hond kado te doen. die gespecialiseerd is in het ruiken van verdovende midde len. U weet, zulke pientere dieren zijn er. Het kon name lijk verleden week gebeuren, dat de sterke arm een Spaanse matroos mee naar het bureau nam omdat hij maagpilletjes wilde verkopen. De heren vonden de handelswijze van de zeeman sterk verdacht rui- ken.vandaar de voorlopige ar restatie. Zeer voorlopig, want zoals reeds gezegd bleken het geen drugs te zijn, maar ge wone maag-pijn-weg-nemert- jes. Hij had ze zelf voor twee gulden bij een drogist gekocht en wilde er nu. blijkbaar weer vanaf. Z'n maagpijn was over.. d'OESTER BEGRAFENIS EN CREMATIE VERZORGING J. M. GROEN S. M. OVERTOOM VLISSINGEN: ROCHUSSENSTRAAT 3 Tel. 01184) 3417 b.g.g. (01184) 2772 SOUBURG: Tel. (01183) 1801 TEXTIEL EN MODE St. Jacobstraat 8 VLISSINGEN Tel. 01184 - 2667 VOOR LAGOSTINA MOET U Bü R. BUYS ZUN Badhuisstraat 133 - VLISSINGEN Ook 's avonds tel. 01184 - 7287 Deze week 5-delige kookset met gratis lepelrek en gratis Fluitketel Modern Masters of Time OPLAGE 18.100 EX. Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis in: Vlissingen, Souburg, Ritthem, Koudekerke, Biggekerke, Meliskerke, Zoutelande en Westkapelle. IN COMBINATIE MET TOTALE OPLAGE 34.000 EX., Huis aan huis-verspreiding op geheel Walcheren. ADMINISTRATIE N.V. Uitgevers Mij De Stem Breda. Reigerstraat 16 Telefoon 01600 - 22341 REDAKTIE DRUK Mevr. L. H. Wolterbeek-v. d. Vlerk Toezending technische St. Kruislaan 8 materialen aan Vlissingen N.V. Rotadruk, Axel Telefoon 01184 - 6869 Nassaustraat 3 b.g.g. 01600 - 22341 (toestel 229) Telefoon 01155 - 2320 ADVERTENTIE-EXPL.: J. van der Hoeven, Vlissingen Spuiplein 94 Telefoon 01184 - 6830 in het Koopcentrum aan de Hermesweg Nieuwe Vlissingse weg. Paul Krugerstraat 310 - 312 Vlissingen tel. (01184) 6283 of 2589 (Met surprise voor de kinderen!) 21 steens automaat stainless steel bruine wijzerplaat 30m waterproof tweetalige dagfdatumaan- duiding snel datumverzet incl. stalen band f 225,- HORLOCER JUWELIER Scheldestraat 15 VLISSINGEN Tel 01184-2204 VLISSINGEN Deze week is mevrouw Roelse, Grote Markt 12, Vlissingen winnares van het Scheldebodekringetje. Wie weet bent u deze week de gelukkige. Prijzen kunnen worden af gehaald aan ons kantoor. Spui straat 94, Vlissingen. De gulle gevers zijn: Ban ketbakkerij Faber, Badhuis straat 28, de bekende kwali teitstaart. Slagerij De Vries, Walstraat 46,'/j pond biefstuk. Vishandel F. de Muynck jr., Oude Markt 11, een kilo ge bakken vis uit de zaterdagre clame. Drogisterij Luitwieler, Lange Zelke 50, een luxe fla con badschuim. Smith Kaas, marktkraam een pond kaas naar keuze. Slagerij Oosterom, Walstraat 100, 300 gram vlees waren.'t Gouddoppertje. Wal straat waardebon van f 5,-. Brillenspecialist Tilroe, Wal straat 81, kamerthermometer. Bloemsierkunst Dekker, Ka naalstraat 80, Oost-Souburg, bloemen of planten naar keuze van f 5,-. Eethuis De Snuijver, Walstraat 20, Vlissingen, 2 broodjes naar keuze of twee koffie met gebak. Nilfisk, Coosje Buskenstraat, spaarpot je in de vorm van een stofzui- FOTQ BACK ger.Dankenimport Jan Duimel, Hermesweg 23, Vlissingen, fles sherry t.w.v. f 3.95. Anni- kes Cafetaria, Betje Wolfplein. twee broodjes, Annikes met koffie. Schoonmaakbedrijf VUKO, Bilderdijklaan 10 12 Vlissingen, gratis schoonmaak beurt ramen. Fa. van de Vij ver, radio en t.v. Kanaalstraat 12 Oost-Souburg, 1 pak stof- zuigerzakken. Filiaal Koopcen trum Groenendijk, 1 maal gra tis batterijen voor transistorra dio. Midgetgolfbaan Delta. Burg. van Woelderenlaan, Vlissingen, gratis speelronde en 2 consumpties. Bloemen- huis Mies, Scheldestraat 42, Vlissingen 1 bos bloemen t.w.v./ 5.- Moeke's Lunch room, Nieuwendijk 51, Vlissingen, bon voor 2 panne koeken plus koffie voor twee prsonen. Boutique De Spinne, Aagje Dekenstraat 7, Vlissin gen, waardebon van f 10.-. Chemische Wasserij Popullair, Groenewoud 55, Vlissingen, gratis reinigen van een japon. De Notenkraam Vrijdagmarkt) 1 pond pinda's.De dropspe cialist (vrijdagmarkt) Vi pons drop naar keuze, öeenskaas (vrijdagmarkt) 2 pakken koftie Douwe Egberts of Van Nelle.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1972 | | pagina 1