SEIKO Kontant Geld Nodig de scheldebode KÖ0TVÜK Scheldebode kringetje de zuidwester combinatie GROOT WALCHEREN SNEL GELD NODIG? De Pree op de achterpagina DE RUITER RESTO - VROUWENPOLDER Gezocht: de vrouw bij wie een Ten Cate Stringjon panty niet past. "De Hogeweg" huis aan huis-blad 22e jaargang no. 46 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem - breda woensdag 15 november 1972 A.J. PROVOOST J. M. GROEN S. M. OVERTOOM TAXI Zie onze (St. Nicolaas) STUNT van de WEEK Boek- en Kantoorboekhandel WEEKEND-MENU in het nieuw geopende U kunt het proberen bij: TEXTIELHUIS de scheldebode Sinterklaas komt op 18 november naar Vlissingen VLISSINGEN Ook dit jaar zal de goede bisschop op zijn reis door Nederland niet vergeten een bezoek aan Vlissingen te brengen. Aan staande zaterdag. 18 novem ber om vijf minuten voor twee zal het m.s. ..Spanje" de Koopmanshaven aandoen. Sint-Nicolaas is dan van plan om met zijn gevolg aan wal te gaan. Toen dit blijde bericht de leden van het ..Vlissings Ac tie Fonds" bereikte, besloot men onmiddellijk hier een feestelijke middag voor de stad Vlissingen van te ma ken. Zo zullen van half twee af de brassband „Caecilia" en het „Groot Vlissings Majoret- tenpeloton" de stemming op het Beursplein erin brengen. Na aankomst zal de commis sie van ontvangst de Goed heiligman begeleiden naar het bordes van het Beursge bouw, waar burgemeester Westerhout een officieel wel komstwoord zal spreken. An dere jaren gebeurde dit op het stadhuis, maar men vond de entourage hier aardiger en bovendien is de binnen stad dan ook weer meer in de aandacht. Na enkele woorden van St.-Nicolaas begint hij om 14.20 uur aan een rondgang door de stad. Behalve veel zwarte pieten zullen ook de brassband en de majoretten met de stoet meelopen. De route van de optocht is als volgt: Nieuwendijk, Wal st raat. Betje Wolffplein. Bad huisstraat. Paul Krugerstraat, B roti wenaarstraat. Singel. Rozengracht. Rembrandtlaan. Hogeweg. Bloemenlaan. Paul Krugerstraat. Scheldestraat. Aagje Dekenstraat. Betje Wolffplein. Coosje Busken- straat. Spuistraat. Bellamtj- park. Beursplein. Terug- op het Beursplein zal de Sint een half uur gaan rusten. Om half vier onge veer is hij van plan met vier zwarte pieten in enkele au to's naar het oude Sint-Jo- seph Ziekenhuis in de van Dishoeckstraat te rijden, waar nog steeds de kinderaf deling van het Bethesda-St.- Joseph Ziekenhuis is onder gebracht. De patiëntjes kun nen St.-Nicolaas hier om vier uur verwachten. Ter opluis tering van de intocht is on der de Vlissingse winkeliers een inzameling gehouden. Een behoorlijk bedrag werd bijeengebracht, waar nog wat van over is. Hiermee zullen in de maand december kerst versieringen worden aange bracht. De Vlissingse politie heeft in verband met de drukte van de intocht de volgende maatregelen moeten treffen. Bij aankomst en vertrek zal Boulevard de Ruijter hele maal voor het verkeer zijn afgesloten. Het Beursplein wordt vrij van verkeer ge houden door hekafzetting en verbodshorden voor parke ren. Ook de bushalte is tussen half twee en half drie niet bereikbaar. De politie advi seert auto's te parkeren op de Stenen Beer of in Slijk straat en omgeving. Ondanks de goede voorzorgen, die de politie treft moet men toch met vertraging zaterdagmid dag rekening houden. Volksdansgroep Vlissingen werkt voor optreden in Joego-Slavië Modern Masters of Time VLISSINGEN Elke woensdagavond is er in het gebouw Edenburg aan het Bel- lamypark een uitheemse mu- zeiek te beluisteren), die men sen met maatgevoel een krie bel in de voeten zal geven. In dat geval is het raadzaam eens een kijkje te nemen bij de volksdansgroep Vlissingen. Deze oefent daar iedere woensdagavond onder deskun dige leiding van Liesbeth de .Bock. Om de enig gediplo meerde volksdansleidster in Zeeland te worden, is zij drie jaar lang eerst in Rotterdam en vervolgens in Amersfoort de opleidingscursus gaan vol gen. Ondanks vele aanbiedin gen van andere groepen in Zeeland, is zij haar vereniging in Vlissingen trouw gebleven en brengt nu haar uitgebreide kennis aan deze over. Assurantiekantoor Voorborch 2 - Tel. 4287 Middelburg Dagelijks geopend van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 17.30 uur. Maandag, woensdag en vrijdag avond van 19.30 tot 20.30 uur. Verzekering, Financieringen en 'Persoonlijke lening, Hypotheken. Bemiddeling bij aan- en ver koop van onroerend goed. BEGRAFENIS EN CREMATIE VERZORGING VLISSINGEN: ROCHUSSENSTRAAT 3 Tel. 01184) 3417 1 b.g.g. (01184) 2772 SOUBURG: Tel. (01183) 1801 In het bestaan van de Vlis singse volksdansgroep is de laatste jaren dan ook een zichtbare verbetering geko men. Enige jaren geleden was men nog alleen met wat Hol landse dansen bezig, maar vo rig jaar is de demonstratie- groep, die nu ook aangegroeid is tot zeventien man sterk, zich vooral gaan concentreren op dansen uit het Balkange- bied en uit Israël. En nu is het zelfs zover, dat men a.s. zater dag een avondvullend pro gramma zonder verkleedpau- zes op de planken van het Vestzaktheater kan zetten. De zakelijk leider Sjaak van der Linden is daar erg te vreden over: „Als we nu nog een eigen orkestje bij elkaar konden krijgen, dan zou het helemaal goed lopen". Maar zo'n orkestje schept nogal wat moeilijkheden. Daar moet je mensen voor hebben met een enorm rijthmisch gevoel, die de vaak ingewikkelde maten zuiver aan kunnen voelen. Volgende zomer wil men een begin maken met de aankoop van twee instrumenten. De ^gaijda een soort doedelzak en een„toepan"de Turkse trom. De bespeling hiervan vergt niet zoveel moeilijkheden. In juli 1973 is er namelijk een goot internationaal dansfesti- val van de Balkan in Ochrid Joegoslavië. Hier zullen veel Griekse en andere Balkan- groepen optreden, terwijl er tevens les in Macedonische dansen zal worden gegeven, die als de moeilijkste ter we reld worden beschouwd. De Vlissingse groep is vast van plan hier naa-. toe te gaan en met hulp van een buitenlandse volksdansleider, die daar ook aanwezig zal zijn, haar cos- tuumbezit uit te breiden. Want als zij daar achttien tweede hands Macedonische costuums kunnen aankopen en boven dien onderricht krijgen in de Macedonische dansen. dan kunnen zij ook een echt Mace- donisch programma gaan brengen. Bij het Zeeuwse An jerfonds loopt nu de aanvraag tot steun voor de aankoop van deze costuums. Tot nu toe zijn de meeste costuums door de vrouwelijke leden zelf ge maakt. Alleen de tien Roe meense rokken zijn echt. In de verkleedgang van Eden- burg hangt voor de uitvoering van zaterdag voor iedere deel nemer een groot papier, waar op alle kledingstukken staan opgesomd, die in volgorde van OPLAGE 18.100 EX. Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis in: Vlissingen, Souburg, Ritthem, Koudekerke, Biggekerke, Meliskerke, Zoutelande en Westkapelle. IN COMBINATIE MET TOTALE OPLAGE 34.000 EX., Huis aan huis-verspreiding op geheel Walcheren. ADMINISTRATIE N.V. Uitgevers Mij De Stem Breda. Reigerstraat 16 Telefoon 01600 - 22341 REDAKTIE Mevr. L. H. Wolterbeek-v. d. Vlerk St. Kruislaan 8 Vlissingen Telefoon 01184 - 6869 b.g.g. 01600 - 22341 (toestel 229) ADVERTENTIE-EXPL.: J. van der Hoeven, Vlissingen Spuiplein 94 Telefoon 01184 - 6830 DRUK Toezending technische materialen aan N.V. Rotadruk, Axel Nassaustraat 3 Telefoon 01155 - 2320 Kanaalstraat 55 Souburg tel. 01183-2158 Bedr. 24m. 36m. 1000 51 - 2000 103 - 3000 148 102 4000 192 136 5000 240 171 6000 288 204 Op 48m. 8.000-227m. 10.000-283m. 12.000-339m. 15.000-424m. Ook tussenl. bedr. tot f 25.000 i ook op 60m. Voor een lening naar Financ.kant. W. DE GRAAF M'burg i Sport la an 6, tel. 01180 - 7449. i Binnen 24 uur geregeld. Geen borg of inform.werkgever. IN SOUBURG Oranjeplein 18 Tel. 01183-1248 opkomst moeten worden aan getrokken. Bij het zien van de costuums is dat ook wel be grijpelijk. Een heel jaar heeft de demonstratiegroep nu geoe fend op de dansen, die zij gaan uitvoeren. De choreogra fie wordt door Johan Jonck- man verzorgd, die bij afwezig heid wegens militaire dienst wordt vervangen door Lies beth de Böck. Het programma van zater dag omvat ongeveer honderd basisdansen, die in series wor den uitgevoerd. Heel apart zal daarbij zijn de uitvoering van de tLindo"een dans uit het Dalmatische bergland. Geen enkele groep in Nederland heeft deze uiterst snelle dans met vier meisjes en een jon gen op zijn programma staan. Tussen de dansen door worden er Nederlandse en Joegoslavi sche liedjes gezongen, zodat de volgende groep zich weer snel kan verkleden. Bovendien worden de dansen aangekon digd met een uitleg erbij. He laas )voor belangstellenden tenminste! is de voorstelling van zaterdag al uitverkocht, maar de groep zal proberen in januari nog een uitvoering te geven met hetzelfde programma. De activiteiten van de volks dansgroep Vlissingen blijven, zoals misschien lijkt niet al leen beperkt tot de demonstra tiegroep. Iedere woensdaga vond dus oefenen de overige leden Mn totaal ongeveer vijf tig-- in het zaaltje aan het Bellamijpark. Daarnaast leidt Liesbeth de Böck ook een kindergroep in de leeftijd van zes tot twaalf, die iedere vrijdag in het Open Hof bijeenkomt. Degene, die op hun veertiende nog enthou siast zijn, kunnen dan over gaan naar de volwassenen. En zelfs een groep van veertig bejaarden oefent eenmaal in de veertien dagen in 't Anker. Liesbeth is daar met oude ballroom-dansen, zoals de pol ka en de Valeta begonnen, maar er staan nu ook Holland se volksdansen op het pro gramma. (WUl KRUOERSTRAAT 5V TEL 2T33-VLISSINGEN' HELDERE GROENTESOEP Tel 01189 1900 1965 CHAMPIGNONS OP TOAST COTELET A LA MAISON cotelet met geb. appelen of VISFILETS BAMBAY geb. visfilets met banaan f 12.50 Ananas, Kerriesaus PUDDING Tevens voor al uw partijen, recepties en diners. ^^^^^COFTTE^jDn^estaunjnH^jTet^ehekyaar^eojjend 21 steens automaat stainless steel bruine wijzerplaat 30m waterproof tweetalige dagjdatumaan- duiding snel datumverzet incl. stalen band f 225.- HORLOGER-JUWELIER Scheldestraat 15 VLISSINGEN Tel. 01184-2204 Probeert u zelf maar. Kies een panty volgens het Ten Cate maatsysteem. Kijkt u maar op de maatplakker op de verpakking of op het maatschema bij ons in de winkel. Voor prijzen vanf 2.95 tot f 4-95- 'n 4e kleur die u aanstaat. En als u die ene vrouw bent, bij wie de Ten Cate Strmglon panty niet past? Dan stuurt u hem gewoon terug en krijgt u gratis een nieuwe panty. En reken maar dat die zal passen. Wu zoeken nog steeds naar de vrouw bij wie het Ten C~te maatsysteem met opgaat. Hogeweg Vlissingen Tel. 4(322 Er zijn in dit land op ve lerlei gebied voorzieningen getroffen beste liedens, die men op de keeper be schouwd rond de eeuwwisse ling nauwelijks voor moge lijk had gehouden. Je kunt vandaag de dag geen stap meer zetten of er is wel de één of andere regeling om die stap te beveiligen. ..Soci ale voorzieningen" is een ge geven waar we niet meer buiten kunnen en wat moet er van ons terecht komen als er geen verzekeringen meer zijn. Er zijn zelfs verenigin gen en bonden opgericht die het presteren om de grootste pessimist wat vrolijker tegen het leven aan te doen kijken. Eén daarvan is de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond. ook in onze provincie zeker geen onbekende. De gele deu-sje-vootjes", rijden af en aan, alleen maar om er voor te zorgen dat ..jan-de-pechvogel" weer zo snel mogelijk zijn reis kan vervolgen. En nu komt het. want u begrijpt, zeer ge waardeerde lezer, dat dit he le betoog niet voor niets is geweest. Het komt namelijk nog al eens voor dat er op bepaalde vaste punten langs onze zeeuwse rijkswegen twee of drie van deze ..deu- sje-vootjes" van de wegen wacht samenscholen. Mis schien om één of ander moeilijk technisch probleem te bespreken of om. zoals een kennis van me placht te zeggen: monsters uit te wis selen. Maar aangezien een wegenwacht geen vertegen woordiger is en derhalve ook geen ..monsters" pleegt uit te wisselen. blijft alleen het eerste over. Niet lang overi gens. want het is algemeen bekend dat men alleen ..we genwachter" kan worden, als men over voldoende techni sche kwaliteiten beschikt. Hieruit kun men dus tenslot te maar één conclusie trek ken. ze zitten uit te knij pen. Op hetzelfde moment na melijk. is het mogelijk dat de één of andere pechvogel met z'n hele familie achterin vol ellende langs één van onze rijkswegen staat. Wat er hij deze ..pechert" aan schort is niet belangrijk, wél dat er geen wegenwacht voor handen is om het euvel te verhelpen. Als- deze ge luksvogel dan bovendien nog lid is van de A.N.W.B. èn van de Wegenwacht, zat er meer dan - n lelijk woord z'n mond verlaten. Het is dan ook maar goed dat zo'n persoon niet ..allesziende" is, want stel je voor dat hij dan drie rustende wegenwachters zou ontwaren, die hun bele venissen van de vorige dag de ether lieten passeren. De conclusie, beste mensen is dan ook. wegenwacht, wacht niet, tot er op u ge wacht wordt, maar wacht pas als men op u gewacht heeft. Het is. laten we eerlijk zijn. maar een wachtertje! DOESTER MIDDELBURG Winnaar van het Scheldebodekringetje is deze week de heer J. Bak ker, Sehroeweg 6. Middel burg. We kunnen U deze week weer 3 nieuwe deelnemers melden. Prijzen kunnen worden afgehaald aan ons kantoor, Spuistraat 94, Vlissingen. De gulle gevers zijn: Ban ketbakkerij Faber, Badhuis straat 28, de bekende kwali teitstaart. Slagerij De Vries, Walstraat 46. Vi pond biefstuk. Vishandel Frans de Munck, Oude Markt 11, een kilo ge bakken vis uit de zaterdagre clame. Drogisterij Luitwieler, Lange Zelke 50, een luxe fla con badschuim. Smith Kaas, marktkraam een pond kaas naar keuze. Slagerij Oosterom, Walstraat 100, 300 gram vlees waren. 't Goudoppertje, Wal straat. waardebon van f 5,-. Brillenspecialist Tilroe, Wal straat 81. kamerthermometer. Bloemsierkunst Dekker, Ka naalstraat 80, Oost-Souburg, bloemen of planten naar keuze van f 5.-. Eethuis De Snuijver, Walstraat 20. Vlissingen, 2 broodjes naar keuze of twee koffie met gebak. Nilfisk, Coosje Buskenstraat, spaarpot- C- FOTO BACK je in de vorm van een stofzui ger. Drank-import Jan Duimel, Hermesweg 23. Vlissingen, fles sherry t.w.v. f 3.95. Anni- kes Cafetaria, Betje Wolfplein. twee broodjes Annikes met koffie. Schoonmaakbedrijf VUKO, Bilderdijklaan 10-12, Vlissingen. gratis schoonmaak beurt ramen. Fa. van de Vij ver, radio en t.v.. Kanaalstraat 12, Oost-Souburg, 1 pak stof- zuigerzakken. Filiaal Koopcen trum Groenendijk, 1 maal gratis batterijen voor transis torradio. Midgetgolfbaan Delta, Burg. van Woelderenlaan, Vlissingen. gratis speelronde en 2 consumpties. Bloemen- huis Mies, Scheldestraat 42, Vlissingen. 1 bos bloemen t.w.v. 5,Moeke's Lun- hroom, Nieuwendijk 51, Vlis singen. bon voor 2 pannekoe ken plus koffie voor twee per sonen. Boutique De Spinne, Aagje Dekenstraat 7, Vlissin gen. waardebon van f 10,-. Chemische Wasserij Populair, Groenewoud 55. Vlissingen. gratis reinigen van een ja pon. De Notenkraam (vrijdagmarkt) 1 pond pinda's De Dropspecialist (vrijdagmarkt) Vi pond drop naar keuze. Beenskaas (vrijdagmarkt) 1 pond kaas naar keuze.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1972 | | pagina 1