dhr. Sanderse spreekt op feestavond de scheldebode OpenHof DANSLES DANSSCHOOL JANVIER BONTMANTELS SEIKO «rx Scheldebode kringetje de zuidwester combinatie Kontant Geld Nodig De Pree GROOT WALCHEREN n VOOR DE VROUW MET SMAAK RESTO - VROUWENPOLDER PELTERIJENHUIS VERMEULEN huis aan huis-blad 22e jaargang no.38 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem - breda woensdaj 20 september 1972 A.J. PROVOOST Middelburg TAXI J. M. GROEN S. M. OVERTOOM Openstelling Kantoren „De kinderen van het Licht" 16,90 Bij Boek- en Kantoorboekhandel RUITER DE HEROPENING NU 2 ETAGES GRANDIOZE MODE WEEKEND-MENU in het nieuw geopende De/e week kunt U zich nog aanmelden voor één van onze gezellige Danslessenclubs. Iedere maandagavond van 18.30 uur Beginners - Scholieren 20.00 uur Beatballet 21.00 uur Gehuwden 'n briljant stukje Japan KÖÖTV'JK I de scheldebode AQUARIUMVERENIGING ,DE PURPERKOP' BESTAAT DEZE MAAND 40 JAAR VLISSINGEN De aquari umvereniging De Purperkop uit Vlissingen bestaat in sep tember 40 jaar. de vereniging moet in september 1932 zyn opgericht. Precies de datum weet niemand waarschijnlijk, want in de loop der jaren zijn de oprichtingsstatuten verdwe nen en van de oude gardeis niet bekend of daar nog ie mand van leeft. De Purperkop is een kleine maar wel zeer aktieve vereniging. Ze bestaat uit een kleine 55 leden die bijna allemaal iedere maand de bijeenkomst bijwonen waarop dia's vertoond worden en waar steeds een spreker aanwezig is. Deze bijeenkom sten werden meestal georgani seerd in een van de zalen van het Anker of het kruisge- bouw. Natuurlijk voor een vereni ging die niet alleen de leden ten dienst wil zjjn maar waar men ook mensen wil helpen die pas een aquarium opzetten geen ideale situatie. Iets waar nu verandering^ in komt want men heeft beslag kunnen leg gen op het pand Bellamypark 5. Toch zal het nog wel even duren voor men hier de leden en gastleden kan ontvangen want de ruimte moet eerst ge schikt worden gemaakt voor het doel en u begrijpt by zo'n kleine vereniging zal het veel van de leden zelf afhangen. Maar daar is het bestuur helemaal niet bang voor, want er zijn al vele handen aangeboden. Het ligt in de bedoeling dat in deze ruimte aquariums neergezet worden zodat men, als er pro blemen zijn deze goed duide lijk gemaakt kunnen worden. Ook zal het de ruimte opfleu ren en adspirant aquariumma kers tips kunnen geven voor een goede inrichting van hun bak. Ook mensen die helemaal geen bijzondere vissen hebben zijn welkom bij de vereniging: men wil trouwens de bakken in het clubgebouw inrichten met gewone normale vissen die iedereen thuis kan bren gen. Het ligt dan ook in de bedoeling, zodra men klaar is en dat kan wel volgend jaar januari worden, een vaste tijd te nemen waarop men binnen kan vallen. Ook ligt het in de bedoeling een tentoonstelling in te richten ter gelegenheid van de opening van het ge bouw. Of men dit in samen werking gaat doen met andere verenigingen is nog zeer on duidelijk. Op onze vraag of men ook visjes bij de vereni ging aan kon schaffen kregen we als antwoord dat het be stuur vindt dat de handel al leen maar via de handelaar goed plaats kan vinden. Toch heeft het wel voordelen lid te zijn van de Purperkop, want het komt regelmatig voor dat iemand teveel heeft van een bepaald iets en men huldigt het standpunt dat wat voor de een waardeloos is voor de an der nog waarde kan hebben. Om problemen onderling beter de baas te kunnen maar ook om iets wat opgelost werd be ter te kunnen tonen is men bezig met een diaserie van de bakken van de leden die in december vertoond zal wor den. Het is namelijk ondoen lijk om iedereen de bak van iedereen te tonen. Natuurlijk kan men na het vertonen van de serie discussies verwach ten. De Purperkop is een goedgekeurde vereniging want men heeft sinds lang konink lijk goedgekeurde statuen. Wat het doel van de vereni ging is? Men hoopt in groeps- verband een hobbij op hoger peil te brengen. In het verle den is vaak een beroep op de vereniging gedaan voor het in richten van 'aquariumbakken in bedrijven, scholen, zaken, verenigingen enzovoort. On danks het meestal financiële te kort dat de vereniging bijna jaarlijks heeft wil men het veertigjarig jubileum niet on verschillig voorbij laten gaan. Men heeft een feestavond ge organiseerd op 22 september a.s. in de zaal van dansschool de Jong. Op deze avond komt de heer A. Sanderse uit Hoog vliet bij Rotterdam1 een le zing houden met dia's. Iets wat de meeste visliefhebbers vast niet zullen willlen missen. Het bestuur vertelde ons dat het iedere keer een probleem is om een goede spreker te vin den. Niet alleen zijn er in Zeeland weinig sprekers zodat ze meestal uit het westen of midden Nederland moeten ko men maar de financiële conse quenties die hieraan verbon den zijn maken het pro bleem. De aanvang van de feesta vond, die gepaard gaat met een verloting waarvoor de Vlissingse middenstand de prijzen beschikbaar stelde, is gesteld op acht uur. Men hoopt om half twaalf de avond te besluiten. Aan de aquari umvereniging Middelburg is een uitnodiging gestuurd en men hoopt dan ook vele Mid delburgse visvrienden te mo gen begroeten. De toegang is vrij. Aardig is misschien nog de titel te vermelden waaro ver de heer Sanderse zal spre ken hoewel dat weinigen iets zal zeggen: Aqua Symbiose, of tewel water, samengaan van plant en dier tot wederzijds voordeel. voor aanschaf woning, auto bromfiets, caravans, plezierboten, tv, meubelen e.d. Ass.kantoor Voorborch 2, bij de Breeweg, Tel. 01180-4287 VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN, HYPOTHEKEN, PERS.LENINGEN. BEMIDDELING BIJ IN-*- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED. IN SOUBURG Oranjeplein 18 Tel. 01183-1248 BEGRAFENIS EN CREMATIE VERZORGING VLJSSINGEN: ROCHUSSENSTRA AT 3 Tel 01184) 3417 b.g.g. (01184) 2772 SOUBURG: Tel. (01183) 1801 OPLAGE 16.600 EX. Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis in alle plaatsen behorende lot de gemeenten Vlissingen, Valkenisse en Westkapelle. IN COMBINATIE MET TOTALE OPLAGE 32.500 EX., Huis aan huis-verspreiding op geheel Walcheren. ADMINISTRATIE: N.V. Uitgevers Mij De Stem Breda. Reigerstraat 16 Telefoon 01600-22341 REDAKTIE: Mevr. B. Mulder-Kenter. Oost-Souburg, Platanenstraat 27 Telefoon 01183-1997 b.g.g. 01600-22341 toestel 229. ADVERTENTIE-EXPL.: J. van der Hoeven. Vlissingen Spuiplein 94 Telefoon 01184-6830 DRUK: Toezending technische materialen aan: N.V. Rotadruk. Axel Nassaustraat 3 'Telefoon 01155-2320 VLISSINGEN De actlvi teitencommissie van het wyk- centrum Open Hof te Paau- wenburg heeft voor het ko mende winterseizoen een aan tal activiteiten voorbereid. Donderdag 6 september j.l. werd de eerste avond gehou den. De heer Van de Linden, chef plantsoenendienst van de gemeente Vlissingen, hield een inleiding met als onderwerp „Wat doe ik met mijn tuin". De heer Van de Linden be sprak de ligging van Paau- wenburg i.v.m. de zilte zee wind en gaf daarna een goede en enthousiaste lezing over tuinaanleg en beplanting. Na. de pauze werden een groot aantal vragen beantwoord. De zaal was redelijk bezet en na afloop gaven velen zich op voor een tweede of een derde avond. De activiteitencommis sie gaat dit voorbereiden en degenen die zich hiervoor heb ben opgegeven ontvangen t.z.t. bericht. Uiteraard zijn ook nieuwe deelnemers van harte welkom. De volgende avond zal o.a. worden aangekondigd in dit blad en via andere pu-' blikaties. Degenen die nog niet op de hoogte zijn van de andere activiteiten kunnen hierover inlichtingen krijgen bij de secretaresse mevrouw' Nagelkerke. tel. 01184-7398. Katholieke Maatschappelijk Centrum „Walcheren", kantoor Lelielaan 3, tel. 01184-4717. Spreekuren, dinsdag, woens dag en donderdag van 9-10 uur. Dinsdag van 20-21 uur. West-Souburg, Vrijburgstraat 17, tel. 01183-1608, maandag van 14-15 uur. Paauwenburg, Torelstraweg 18. Ie dinsdag van de maand van 13.30-14.30. Humanitas, kantoor Wagenaar- straat 12, Middelburg, tel. 01180-5880. Spreekuren, Vlis singen, Schuitvaartgracht 89, tel. 01184-3613. Dinsdag van 9- 10 uur. Gemeentelijke Sociale dienst, afd. maatschappelijk werk en bijstandverlening, Stadhuisplein 2, tel. 01184- 5100. Spreekuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 12.30 en van 13.30-15.00 uur. Stichting voor het platte land van Walcheren, kantoor Mo lenwater 33, Middelburg, tel. 01180-3684. Hervormde en ge- ref. Diaconie, kantoor wijkge- bouw Het Anker, kamer 3, Bonedijkstraat 163, tel. 01184- 4283, spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.30-9.30 uur. Paauwenburg, Louise de Coligmjstraat A, Gogelweg, tel. 01184-6845, vrijdag van 16.30-17.30 uur. Stichting zie ken- en ongevallen vervoer op Walcheren. Aanvragen voor ambulance. Voor zieken op Walcheren, brandweer Vlissin gen. tel. 01184-3515 en 2323. Voor ongevallen op Walcheren idem. Voor ongevallen binnen de gemeentegrenzen van Mid delburg, gemeentepolitie Mid delburg, tel. 01180-5800. De nieuwe JAN DE HARTOG is verschenen slechts MUM. KRUOCRSTRAAT S6 TfL.7733-VlISSIMOEN DE SFINNE Donderdag 21 september Na grote verbouwing van onze zaak in de Lange Vorststraat RECEPTIE TUSSEN 17.00-19.00 UUR GOES VLISSINGEN Lange Vorststraat 81 Aagje Dekenstraat 7 Schelvislever op toast Heldere Groentesoep Visfilets Caprice of Escalopè Oriëntal 12 50 IJs Koffie f Tevens voor al uw partijen, recepties en diners. Ons restaurant is het gehele jaar geopend. Cantine Camping „Ijsbaan" Koninginnelaan 55, Middelburg Privé Tel. 01100 - 4882 500 vindt u in onze speciaalzaak met eigen atelier - BONTHOEDEN - NERTSCOLLIERS - CRAVATTEN VISMARKTSTRAAT 19 - BREDA Een goede organisatie is maar alles, beste mensen. Jammer vind ik het dan ook om te moeten constate ren, dat het wat dat betreft op het Goese secretarie niet allemaal koek en ei is. Zo' leek het tenminste verleden week, toen tijdens een hu welijksplechtigheid op het Goese stadskantoor, de ambtenaar van de burger lijke stand de volgorde van z'n toespraak volledig kwijt was. Toen de goede man op een gegeven ogenblik z'n blaadje omsloeg om, zoals hij dat al ettelijke keren had gedaan om zijn rede voering te vervolgen, bleek de volgorde niet meer te kloppen. De een of andere onverlaat had waarschijn lijk stiekum de velletjes door elkaar gemikt om de voorlezer een keurige loer te draaien. Nu dat is gelukt! Hij stond voor aap! Jam mer alleen was, dat het bruidspaar dat vol ver wachting naar hem opkeek min of meer de dupe werd van deze grap. Of was het misschien toch geen grap en had de betreffende hu welijkssluiter uit sleur ver geten om zijn goede woor den netjes achtereen te leg gen Het zal wel altijd een raadsel blijven. Gelukkig was ook hier eind goed, al goed, omdat het bruidspaar meer geloof in elkaar dan in de ambtenaar toonde en zich gehuwd en wel enkele ogenblikken later in het volle leven stortte! Een veel aangenamer bericht kwam deze week uit Rot terdam, waar enkele van onze voor-ouders op een en twintig september 1922 een zangvereniging opricht ten. Wat heeft dat nu met onze provincie te maken zult u zeggen. Dat zal ik u vlug uit de doeken doen. Het waren namelijk oud-Zeeuwen, die hiertoe het initiatief namen en vanuit de moedervereniging van oud-Zeeuwen in Rot terdam, genaamd Zeelandia een zangvereniging met de zelfde naam stichtten.De- ze club bestaat dus deze week vijftig jaar, iets wat mijn oude Zeeuwse hart goed doet. Ik vind het be paald een geruststelling om te weten dat mensen, hier geboren en getogen, zich elders in den lande her groeperen om de naam van Zeeland hoog te houden. Deden de mensen die van uit andere plaatsen in ons land hier komen wonen hetzelfde, dan zou het er veel Zeeuwser uitzien. Een positief bericht kwam overi gens ook uit Oost-Kapelle waar het zeehospitum Zon neveld verleden week een speeltuin rijker is gewor den. Dit kon gebeuren om dat de bedrijfsschool van de Hoechst de speeltoestel len ven'aardigde en speci aal met de constructie heeft rekening gehouden met de toekomstige gebruikertjes. Aangepaste toestellen dus, waardoor we deze industrie eens van een geheel andere kant leren kennen. Wordt zij in de regel verweten alleen te zorgen dat de ge zondheid van andere mede burgers in gevaar komt, thans treedt zij toch wel op een geheel andere manier op de voorgrond! En ik vind, dat is een beste pluim waard! d'OESTER Modern Masters of Time Juwelier-Horloger Scheldestraat 15 Vlissingen Tel. 01184 - 2204 Het schijnt dat onze foto-, graaf niet erg met Walcherse gezichten op de hoog te is. Ook deze week moeten we weer een winnaar melden van ver weg. Nu is het de heer Westrate, Nieuwe Rijksweg 47 te 's-Heer Arendskerke. Bent u deze week de winnaar(es)? Even langs het kantoor op het Spuiplein en de deelnemende winkeliers zullen u met open armen ontvangen. Deze week bovendien een nieuwe prijzen- schenker: Moeke* Lunchroom, Nieuwendyk 51, Vlissingen, bon voor 2 pannekoeken plus koffie voor 2 personen. De gulle gevers zijn: Ban- ketbakkerij Faber, Badhuis straat 28, de bekende kwali teitstaart. Slagery De Vries, Walstraat 46, een pond bief stuk. Vishandel Frans de Munck, Oude Makt 11, een kilo gebakken vis uit de zater dagreclame. Droglstery Luit- wieler, Lange Zelke 50, een luxe flacon badschuim. Smith Kaas, marktkraam een pond kaas naar keuze. Slagery Oos- terom, Walstraat 100. 300 ,Gram vleeswaren, 't Goudoj»- perfle, Walstraat, waardebon van f 5,-. Brillenspecialist TU- roe, Walstraat 81, kamerther mometer. Bloemsierkunst Dek ker, Kaaalstraat 50, Oost-Sou burg, bloemen of planten naar keuze ter waarde van f 5,-. Eethuis De Snuyver, Walstraat 20, Vlissingen, 2 broodjes naar keuze of twee koffie met ge bak. Nilfisk, Coosje Busken- straat, spaarpotje in de vorm van een stofzuiger. Dranken import Jan Duimell, Hermes- weg 23, Vlissingen, fles shemj t.w.v. f 3,95. Annikes Cafetari- a, Betje Wolfplein, twee broodjes Annikes met koffie. Schoonmaakbedrijf VUKO, Bilderdijklaan 10-12, Vlissin gen, gratis schoonmaakbeurt ramen. Fa. Van de Vyver, Ra dio en t.v., Kanaalstraat 12, Oost-Souburg. 1 pak stofzui- gerzakken. Filiaal Koopcen trum Groenendijk, 1 maal gra tis batterijen voor transistorra dio. Midgetgolfbaan Delta, Burg. van Woelderenlaan, Vlissingen, gratis speelronde en 2 consumpties. Bloemen- huls Mies, Scheldestraat 52, Vlissingen, 1 bos bloemen t.w.v. f 5.-.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1972 | | pagina 1