Dankzij aktie in Molukse Evangelische kerk TV de scheldebode Conflict over markt- kraampjes resulteerde in proefneming Laatu niet nemen Kontant Geld Nodig mossel ^versteege SIERADEN VAN GOUD ikgötwdk Scheldebode kringetje de zuidwester combinatie Subsidie De Singers GROOT WALCHEREN School- vuJ- pennen vanaf RESTO - VROUWENPOLDER huis aan huis-blad 22e jaargang' no. 35 uitgave: n.v. uitgeversmaatschappij de stem - breda woensdag 30 augustus 1972 A.J. PROVOOST Middelburg TAXI De Pree ƒ3,95 "F /.(H'UVVSP J. M. GROEN S. M. OVERTOOM WEEKEND-MENU in het nieuw geopende MELOEN - COCKTAIL HELDERE KIPPESOEP VISFILET CALIFORNIE of ESCALOPE HONGROISE US KOFFIE 12,50 JL de scheldebode •A •- - Bekende „Beth Cherem Singers" uit Souburg weer bij elkaar OOSTSOUBURG De en kele jaren geleden vla radio en televisie bekend geworden Souburgse „Beth Cherem Sin gers" werken op het ogenblik hard aan een come-back. Dit keer niet enkel omdat de groep het leuk vindt om weer positief in de publiciteit te komen, verre van dat zelfs. De Zuid-Molukse gospelsingers spannen zich nu voornamelijk in om een actie die in de Molukse Evangelische Kerk, de Geredja Indjili Maluku jkortweg G.I.M. genoemd(, wordt gehouden, daadwerke- lijk te steunen. Deze actie die in augustus, september en ok tober plaatsvindt, heeft als voornaamste doel om de finan cieel noodlijdende positie van dè G.I.M. in heel Nederland te verbeteren. Voordat we de Beth Cherem Singers nader voor het voet licht halen, werpen we eerst een korte blik op het totstand komen van de actie voor de Molukse Evangelische Kerk. Een kerk die alleen materieel in moeiiykheden is komen te verkeren en niet geestelijk. Wat dat laatste betreft kunnen de zeventienduizend by de G.I.M. aagesloten Zuid-Moluk- kers in ons land namelijk als voorbeeld dienen voor alle Ne derlandse Christenen, die hun kerken hoe langer hoe meer de rug toekeren. Toen de twaalfduizend Zuid-Molukkers in 1951 in ons land arriveer den, waren er onder hen acht legerpredikanten. Om dit kleine aantal „gees telijke leiders" op te voeren kwamen er eerst in Utrecht maar later ook in Lunteren en Bilthoven predikantenopleidin gen. Omdat de regering rede neerde dat de kerk in mate rieel opzicht op den duur naar een zelfstandig functioneren toe moest, kwam er een snel aflopende subsidie tot stand, die aan het eind van 1972 ophoudt, na met honderd pro cent te zijn begonnen. Naast de verdrievoudiging van het aantal Zuid-Mulukkers zijn voor aanschaf woning, auto, bromfiets, caravans, plezierboten, tv. meubelen e.d. Ass.kantoor Voorborch 2, bij de Breeweg, Tel. 01180-4287 VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN. HYPOTHEKEN, PERS.LENINGEN. BEMIDDELING BIJ IN-«- EN VERKOOP VAN ONROEREND GOED. ook de kosten sinds-1951 sterk gestegen, terwijl de kerk nu bovendien over achtentwintig predikanten beschikt. Als we daar tegenover stellen dat vijf entachtig procent vin deze bevolkingsgroep tot de arbei dersstand behoort, kunnen we ons pas goed voorstellen in welke bochten de uit vijfen zestig gemeenten bestaande G.I.M. in ons land zich moet wringen om de zaak draaiende te houden. Het resultaat is dan ook, dat de predikanten vaak minder verdieneij dan hun on geschoolde landgenoten en daardoor stille armoede lijden. In verhouding tot zijn Neder landse collega treedt de Zuid- Molukse predikant in veel meer hoedanigheden op, zodat het in werkelijkheid omge keerd en het goed beloonde krachten dienen te zijn. Hij is bijvoorbeeld behalve pastoraal verzorger ook reclasserings- ambtenaar, maatschappelijk werker, pedagoog, relatie-op bouwer, belastingadviseur kor tom raadsman in alle mogelij ke zaken. Nu hebben een aan tal dominees en andere leden van de Molukse Evangelische Kerk de hoofden bij elkaar gestoken en besloten om een actie te gaan voeren. Ze be ginnen daarbij opnieuw bij hun eigen gemeenteleden. Niet zozeer om geld, want dat heb ben deze mensen ook niet meer, maar wel om daadwer kelijke steun door bijvoor beeld de verschillende huis aan huis collectes die men wil houden. Verder zijn er in tal van plaatsen comité's opge richt, die de nodige activitei ten trachten te ontplooien die moeten resulteren in giften van andere plaatselijke kerken en hopelijk flijke opbrengsten van de collectes langs de deur. Een onderdeel van deze activi teiten nu is het weer in roula tie komen van de eveneens tot de Molukse Kerk behorende Beth Cherem Singers te Sou burg, die zo op hun manier ook een steentje willen bijdra gen. „Ons aandeel", zegt de leider van de gospelgroep, de heer J. Lekatompessij, „zal hieruit bestaan dat we in en buiten de Molukse gemeen schap zullen gaan optreden om zodoende geld in te zamelen voor de G.I.M.". Het begon voor de Beth Cherem Singers allemaal in 1964, toen de Zuid-Molukse dominee Tutuarima aan enkele jongens van de gemeenschap Walcheren vroeg of zy kans zagen een koor te vormen. Het was dan in principe de bedoe ling dat dit koor alleen de Zuid-Molukse kerkdiensten in Souburg zou begeleiden. „Ty* dens de bespreking die daarop volgde", vertelt de heer Leka- tompessy, „besloten we om op het voorstel van de dominee in te gaan. We waren met z*n dertienen en zaten allemaal nog op school zodat we regel matig bij elkaar konden ko men om te repeteren. „Als lei der fungeerde toen Dolf Lili- paly, terwijl de heer E. O. Lopulissa min of meer als ma nager optrad, hierin bijgestaan door de heer Van der Grift, die lid was van de Culturele Manifestatie in Vlissingen. De groep repéteerde in die beginfase twee maal per week en nam de haam aan van de kerk waarin zij zondags regel matig hun bijdrage leverde, namelijk „Beth Cherem". Door het succes dat de jonge Zuid- Molukkers hierbij boekten kregen ze uit vela andere plaatsen ook uitnodigingen voor een optreden tijdens een kerkdienst. Waren dit eerst nog optredens in alleen Zuid- Molukse kerken, later kwa men daar ook Nederlandse kerken bij „en het ging zelfs op een gegeven opgenblik zo ver", zegt manager Lopulissa, „dat we ons genoodzaakt za gen reeds lang van te voren onze optredens te bespreken. Tevens moesten we hiervoor een bepaald bedrag vaststellen wat een ieder die ons uitno digde, diende te betalen". Door deze handelwijze bleef er min of meer een vaste „klantenkring" over die de Beth Cherem Singers regelma tig inviteerden. Bepaald jammer was het dat door een conflict in de Moluk se Kerk er in 1968 ook een scheuring ontstond tussen de Beth Cherem Singers. Het re sultaat was dat het afgeschei den gedeelte verder ging on der de naam „Spirit of Beth Cherem", terwijl de nu uit acht man bestaande Beth Che rem Singers naar een nog gro tere populariteit toe groeide. Dit vond zijn hoogtepunt in één radio- en drie televisieop tredens en in 1969 werd er zelfs een l.p. met gospelsongs en spirituals opgenomen. Door enkele verhuizingen en huwe lijken kwam de „klad" er een beetje in en hun laatste optre den dateert uit 1970. Toen ook deze jongeren dit jaar gecon fronteerd werden met het noodlijdende bestaan van hun kerk. besloten ze de band te herstellen en de acties te steu nen door nieuwe optredens in en buiten de Molukse gemeen schap van de Beth Cherem Singers. Bepaald een eer is het ten- «lotte dan ook voor de Gerefor meerde Kerk in Baarland dat. zij de groep tijdens de mid- dagdienst op zeventien sep tember voor hun eerste optre den na de reorganisatie mogen ontvangen. zoekt U een voortreffelijk muziekinstrument Stap dan eens binnen bij Mossel Versteege... het gerenommeerde adres met de grootste collectie piano's, vleugels, orgels, etc. En profiteer van de unieke voordelen van onze muziekscholen. Lange Delft 103-105 Filialen te Den Haag, Middelburg, tel.: 01180-7684 Hee,len. Groningen en Leidschehdam IN SOUBURG Oranjeplein 18 Tel. 01183-1248 OPLAGE 16.600 EX. Verschijnt wekelijks gratis huis aan huis in alle plaatsen behorende tot de gemeenten Vlissingen, Valkenisse en Westkapelle. IN COMBINATIE MET TOTALE OPLAGE 32.500 EX., Huis aan huis-verspreiding op geheel Walcheren. ADMINISTRATIE: N.V. Uitgevers Mij De Stem Breda. Reigerstraat 16 Telefoon 01600-22341 REDAKT1E: Mevr. B. Mulder-Kenter, Oost-Souburg, Platanenstraat 27 Telefoon 01183-1997 b.g.g. ()lbOO-22341 toestel 229.) ADVERTENTIE-EXPL.: J. van der Hoeven. Vlissingen Spuiplein 94 Telefoon 01184-6830 DRUK: Toezending technische materialen aan: N.V. Rotadruk, Axel Nassaustraat 3 Telefoon 01155-2320 VLISSINGEN Op 16 juli jongstleden werd de markt verplaatst. Niet alleen van za terdag naar vrijdag, maar ook van het oude Marktje naar de Lange Zilk. Daar werden de kraampjes vis-a-vis, dat wil zeggen met de verkoopkant naar elkaar toe, opgesteld. Dat betekent voor de winkeliers van de Lange Zilk dat hun klanten iedere vrijdag tussen de kraampes doorlopen en zo doende niet langs hun etalages komen. Anderzyds biedt de vis-a-vis opstelling de markt kooplieden grote voordelen. Van de kant van de midden standers is daarop het voorstel gekomen om de kraampjes om te keren, zodat ze met de ver- kbopzijde naar de etalages ko men te staan. De gemeente Vlissingen besloot tot een proef. Vier weken lang staan de kraampjes zoals de winke liers het wensen. Jongstleden vrijdag was dat voor de eerste keer het geval. Uiteraard tot tevredenheid van de midden standers van de Lange Zilk, maar ook waren er markt kooplieden die niet meer zo negatief tegenover het voorstel stonden als voor de proefne ming. Maandagmiddag werden op het gemeentehuis in Vlissin gen de resultaten van het eer ste experiment doorgenomen. Maar één proefneming is ui teraard niet voldoende. Over drie weken zal men definitief kunnen spreken over het re sultaat. Hoe de kraampjes zullen ko men te staan, hangt af van de ervaringen in de komende we ken. Misschien besluit men tot een periodiek omkeren van de kraampjes. De uiteindelijke beslissing moet genomen wor den door burgemeester en wet houders van Vlissingen. Grote kollektie BIJ Boek-en kantoorboekhandel MUL KIKK1ERSTFAAJ SS-TEL.ITO" VUSHNOEH VUgfetecrNedatnf 2* HANDS AUTO KOPEN? EERST LATEN KEURENI Kunt u een waardevoller geschenk bedenken dan iets van echt Goud? En... een waardevol geschenk hoeft niet duur te zijn! Onze kollektie be wijst dat! Juwelier-Horloger Scheldestraat 15 Vlissingen Tel. 01184-2204 Een nat en nalatig spelletje is er weer eens gespeeld door de Watermaatschappij Zee land. Ditmaal kwam deze maatschappij klaarblijkelijk eens geen water te kort, maar had men vloeistof over, beste lezers. Daarom brachten de leiding-deskundigende druk van het waterleidingnet in en rond Vlissingen van twee op viereneenhalve atmosfeer, waardoor vervelende watero verlast werd veroorzaakt en de maatschappij het waar schijnlijk overtollige water kwijt kon. Een vervelende ma nier van lozen overigens, die ongeveer veertienhonderd klachten veroorzaakte en dus heel wat boze telefoontjes naar het hoofdkantoor. Meer last dan gemak had één dezer dagen ook een kapi tein van één van onze varende verbindingen van wat geest rijk vocht, dat hij kort voor een bescheiden zeereis tot zich genomen had. Rot spul, zoge zegd, want de stoere zeebonk kon door die „vochtige zucht" de haven maar niet vinden, alhoewel die toch vlakbij was. Mist was er ook niet, althans niet op of rond het water, zodat de kapitein na zijn ui teindelijke aankomst met wa terige ogen enkele niet zulke waterige vragen kreeg voorge schoteld. Zo ziet u maar weer, ook voor een zeeman valt het niet altijd mee. Dat deed het overigens ook niet voor een Middelburgse autocoureur, die samen met een collega-weggebruiker rijksweg 58 bij Vlissingen zonder vergunning als race circuit had gebruikt. Berouw komt na de zonde want had den de twee adspirant-racers wél toestemming gevraagd, dan had de desbetreffende in stantie zeker voor een vol doende beveiligcircuit ge zorgd. Nu ontbraken de stro balen echter, waardoor Mid delburgse Jackie Ickx door een kleine onoplettendheid door zijn rivaal werd verrast en tegen de vangrail vloog. Het resultaat was dat de Mid delburger naast zijn auto ook de race verloor en op de meet werd geklopt door de tweede racer. die waarschijnlijk bang voor al te veel fanmail liever onbekend west te blijven. d'Oester. BEGRAFENIS EN CREMATIE VERZORGING VLISSINGEN: ROCHUSSENSTRAAT 3 Tel. 01184) 3417 b.g.g. (01184) 2772 SOUBURG: Tel. (01183) 1801 Tevens voor al uw Partijen - Recepties en Diners Winnaar van het fotokringe^e was de vorige week de heer C. Wisse, Burg. Dregmanstraat 16 in Koudckerke. De gulle gevers zijn: Ban ketbakkerij Faber, Badhuis straat 28. de bekende kwali teitstaart. Slagerij De Vries, Walstraat 46, een pond bief stuk. Vishandel Frans de Munck, Oude Markt 11, een kilo gebakken vis uit de zater dagreclame. Drogistery Lult- wieler, Lange Zelke 50, een luxe flacon badschuim, Smith Kaas, marktkraam, een pond kaas naar keuze. Slagerij Oos- terom, Walstraat 10, 300 gram vleeswaren. 't Goudoppertje, Walstraat, waardebon van f 5,- Potterie Jaap, St.-Jacobs- straat 3. waardebon f 5.-. Bril- lenspeciaiist Tilroe, Walstraat f51. kamerthermometer. Bloem- sierkunst Dekker, Kanaal straat 50, Oost-Souburg, bloe men of planten naar keuze ter waarde van f 5,-. Eethuis De Snuyver, Walstraat 20, Vlis singen, 2 broodjes naar keuze of twee koffie met gebak. Nil- fisk, Coosje Buskenstraat, spaarpotje in de vorm van een stofzuiger. Drankenimport Jan Duimel, Hermesweg 23, Vlis singen, fles sherry t.w.v. f 3,95. Annikes Cafetaria, Betje Wolfplein. twee broodjes An nikes met koffie. Schoonmaak bedrijf VUKO, Bilderdijklaan 10-12, Vlissingen, gratis schoonmaakbeurt ramen. Fa. Van de Vijver, radio en t.v„ Kanaalstraat 12, Oost-Souburg, 1 pak stofzuigerzakken. Filiaal Koopcentrum Groenendyk, 1 maal gratis batterijen voor transistorradio. Midgetgolfbaan Delta, Burg. Van Woelderen- laan, Vlissingen, gratis speel ronde en 2 consumpties. Bioe- menhuis Mies, Scheldestraat 52. Vlissingen. I bos bloemen t.w.v. f 5,-.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1972 | | pagina 1